60 عکس منتخب جشنواره عکس معلولیت و معنویت، بخش اول

/
با پایان گرفتن مهلت مقرر ارسال آثار، تعداد ۲۵۱ نفر شرکت کننده و ۱۱…