تو ویلچر بینی و من پیچش آن

/
شاید تا به حال به فکرتان هم خطور نکرده باشد که در همین حوالی، هستند …

دریا دل

/
با سختی تموم در حالی که پیشونیش از عرق خیس شده بودو دمپایی ها…

بخندید اما نه به ما!

/
لبخند بزنید لطفاً زهرا بیک من در باب مساله ی نه چندان پیچی…