رويكرد اسلام به ناتواني به عنوان مبناي ارائه خدمات به افراد ناتوان

/
مصطفي علامي (كارشناس توانبخشي iranassistive@gmail.com)؛ مريم بهاري (كارشناس ارشد عرفان اسل…

بخش دوم: اطلاع رسانی

/
گزارش تولیدات دفتر فرهنگ معلولین به کوشش: اباذر نصراصفهانی از جم…

بخش عربی

/
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيةأنشئت الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية…

دبستان كرولالهاي گلبيدي اصفهان: مركزی آموزشي براي ناشنوايان در اصفهان

/
محمد نوری حسين گلبيدي، همچون جبار باغچه‌بان نقش مؤثري در خدما…

حسين گلبيدی آموزگار و بنيانگذار مدرسه ناشنوايان اصفهان

/
روزبه قهرمان حسين گلبيدي در سال 1307 در محله بيدآباد اصفهان به…

وجوه کاربرد واژه کرولال

/
محمدرضا  موحدی * این مقاله در دانشنامه ناشنوایان (دانا)، جلد اول، ص 6…

کاربردهاي استعاري، کنايي واژگان بيانگر ناشنوايي

/
محمدرضا موحدي در فرهنگ واژگاني فارسي، تعبيرات گوناگوني براي بيان و مف…