آقای علی احمدیان از مدیران شبکه “شما”

آقای علی احمدیان از مدیران شبکه “شما”

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 آقای علی احمدیان از دفتر فرهنگ معلولین بازدید داشتند. ابتدا مدیر دفتر آقای محمد نوری درباره فعالیت ها و اقدامات توضیحاتی عرضه کرد و سپس آقای احمدیان دیدگاه های خود درباره افراد دارای معلولیت را بیان کردند.
آقای علی احمدیان از مدیران شبکه “شما” است و سال های طولانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته است.