تحقیقات درباره سلامت روان و دل‌بستگی

تحقیقات درباره سلامت روان و دل‌بستگی

دفتر فرهنگ معلولین

دل‌بستگی به زندگی، به والدین به خدا و به اهداف موجب نشاط و پیشرفت می‌گردد. از این‌رو این موضوع در معلولان کشور بسیار اهمیت دارد. حسین بدیع روشن در کتاب خانواده تاب‌آور: ویژه والدین کودکان استثنایی، تحقیقات درباره دل‌بستگی و سلامت روان را معرفی کرده است. این قسمت از کتاب ایشان را عیناً می‌آورم:

رابطه دل‌بستگی با سلامت روان
حسن‌پور و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه دل‌بستگی به خدا و سلامت روان در والدین کودکان استثنایی و عادی» که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام دادند، یافته‌ها نشان داد که میان دل‌بستگی به خدا و سلامت روان ارتباط معنادار وجود دارد.

جهت‌گیری مذهبی و سلامت
عارفی و محسن‌زاده (۱۳۹۰) در تحقیقی با هدف «ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی، سلامت روان و جنسیت» بر روی جامعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ و نمونه تحقیق تعداد ۷۲۰ نفر دختر و پسر به سهم برابر که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند، نتایج نشان داد بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان افراد رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. هر چند جنسیت در شدت رابطه مذکور اثر نداشت. به عبارتی دیگر، شدت رابطه سلامت روان و جهت‌گیری مذهبی دختران و پسران تفاوت معناداری ندارد. همچنین نتایج حاکی است میزان سلامت روان دختران و پسران متفاوت است و این تفاوت به نفع پسران است. در واقع، پسران در مقایسه با دختران از سلامت بهتری برخوردار بودند؛ اما از نظر میزان جهت‌گیری مذهبی بین دو جنس تفاوتی وجود نداشت.

رابطه سلامت روان با تاب‌آوری
مهری و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیق با هدف «رابطه سلامت روان و تاب‌آوری در دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار» انجام دادند. یافته‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسان نشان داد بین سلامت روانی و تاب‌آوری در هر دو گروه رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تفاوت معنی‌داری را بین تاب‌آوری و سلامت روانی ورزشکاران و غیر ورزشکاران نشان داد؛ یعنی تاب‌آوری و سلامت روانی ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران به طور معنی‌داری بالاتر بود. به علاوه یافته‌های دیگر تحقیق نشان داد افراد متأهل به طور معنی‌داری از سلامت روانی و تاب‌آوری بالاتری نسبت به افراد مجرد برخوردار هستند و تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان رشته تربیت میزان سلامت روانی و تاب‌آوری برحسب گروه سنی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

دعا و سلامت
رفیعی (۱۳۹۰) در تحقیقی با هدف «نقش دعا و نیایش بر سلامت جسمی و روانی» انجام دادند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت دعا و نیایش در بازگشت سلامت بیماران بوده و تحقیق¬گران لزوم استفاده از مراسم معنوی را در کنار درمان‌های طبی، جهت کنترل و درمان بیماری‌ها پیشنهاد می‌کنند.

ارتباط نگرش با دعا و سلامت
خلیلی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان «ارتباط نگرش و رفتارهای مرتبط با دعا کردن و سلامت روان دانشجویان» انجام دادند. یافته‌ها نشان داد که بین رفتارهای مرتبط با دعا و نگرش افراد نسبت به آن و سلامت روان آنها ارتباط معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین نگرش افراد شرکت کننده نسبت به دعا کردن و رفتارها و فعالیت‌های مرتبط با دعا ارتباط معنادار آماری و بهتر بودن نگرش دختران نسبت به دعا کردن بود ولی مقایسه میانگین رتبه‌های نمرات رفتارها و فعالیت‌ها مرتبط با دعا در بین دو جنس اختلاف معناداری را نشان نداد.

رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی
عباسی و روشن چسبی (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه باورهای مذهبی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دبیرستانی» انجام دادند. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین باورهای مذهبی و هوش هیجانی دانش‌آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ همچنین بر اساس نتایج، مؤلفه‌های باور مذهبی می‌توانند ۳/۲۳ درصد از تغییرات هوش هیجانی دانش‌آموزان را پیش‌بینی نمایند.

دل‌بستگی به خدا و توکل
غباری بناب و یوسفی نمینی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان «رابطه دل‌بستگی به خدا و توکل در دانشجویان» نشان داد که بین ابعاد توکل به خدا و دل‌بستگی ایمن همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. در حالی که بین ابعاد توکل به خدا و سبک‌های دل‌بستگی اضطرابی و اجتنابی، همبستگی منفی و معنادار وجود داشت.

دعا و اضطراب
اکبری (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان «رابطه پایبندی به دعا و اضطراب با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان» پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین دعا و اضطراب (حالتی و صفتی) رابطه منفی وجود دارد. به این صورت که با افزایش میزان پایبندی به دعا، از سطح اضطراب افراد کاسته می‌شود.

جهت‌گیری مذهبی و اضطراب و افسردگی
بیانی و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیق با هدف «بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی با اضطراب و افسردگی در دانشجویان» به این نتیجه رسیدند که: بین جهت‌گیری مذهبی دانشجویان با اضطراب و افسردگی آنها رابطه معکوس و معناداری از لحاظ آماری وجود داشته و با افزایش جهت‌گیری مذهبی دانشجویان، افسردگی و اضطراب آنها کاهش یافت.

تأثیر تاب‌آوری بر ابراز وجود
بیرامی (۱۳۸۷) در تحقیقی با هدف «بررسی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر ابراز وجود، خودکار آمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان» انجام شد در این مجموعه به روش نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل، به تعداد ۲۰ نفر از دانش‌آموزان دارای معدل تحصیلی پایین‌تر از ۱۲، طی ۱۰ جلسه مهارت‌های تاب‌آوری آموزش داده شد. نتایج بیانگر تأثیر معنی‌دار تاب‌آوری بر سلامت روان هست.

رابطه تاب‌آوری و سلامت روانی
حدادی کوهسار و همکاران (۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی «مقایسه‌ای رابطه تاب‌آوری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران» پرداختند نتایج بیانگر عدم همبستگی بین تاب‌آوری و پیشرفت تحصیلی، همبستگی معنادار با سلامت روان و همبستگی معنادار بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی است. از سوی دیگر، مقایسه میانگین‌های دو گروه شاهد و غیر شاهد نشان‌دهنده تفاوت معنادار در تاب‌آوری کل و عدم تفاوت معنادار در دو جنس، عدم تفاوت معنادار در تاب‌آوری کل و عدم تفاوت معنادار در دو جنس، عدم تفاوت معنادار دو گروه شاهد و غیر شاهد در سلامت روان کل و تفاوت معنادار در دو جنس است.

مؤلفه‌های تاب‌آوری بر سلامت روان
اسماعیلی و همکاران (۱۳۸۶) در تحقیقی تحت عنوان «تأثیر آموزش مؤلفه‌های تاب‌آوری بر سلامت روان» که در این تحقیق به صورت یک طرح آزمایشی و نمونه ۳۰ نفر از مراجع زن و مرد ۲۵-۲۰ ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره و انتخاب تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند، انجام شد. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس و واریانس چند متغیره یک طرفه نشان داد که آموزش مؤلفه‌های تاب‌آوری در افزایش سلامت روان، به طور معنی‌داری مؤثر بوده و علائم بیماری را در مؤلفه‌های سلامت روان کاهش داده است.

ارتباط تحول، دل‌بستگی و جهت‌گیری
تقی‌ یار و همکاران (۱۳۸۴) در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی ارتباط سطح تحول من، دل‌بستگی به خدا و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان» انجام گرفت نتایج تحقیق حاکی از رابطه منفی بین سطح تحول من و دل‌بستگی اجتنابی به خدا، ارتباط مثبت بین سطح تحول من و جهت‌گیری مذهبی درونی و رابطه منفی بین جهت‌گیری مذهبی درونی و هر کی از ابعاد اضطرابی به عنوان یکی از مؤلفه‌های سلامت روان و اجتنابی دل‌بستگی به خدا بوده است.

وضعیت تاب‌آوری در تهران
رستمی (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه وضعیت با تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهر تهران» انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که تاب‌آوری نیز با وضعیت مذهبی دارای رابطه همبستگی مثبت و معنی‌دار است. همچنین، تحقیق‌ها حاکی از آن است که تاب‌آوری با سلامت روانی، سازگاری و اخلاقیات نیز مرتبط است؛ بنابراین آموزش دادن مسائل مذهبی و اصول اخلاقی روشی مکمل در آموزش تاب‌آوری به دختران و پسران پیش دانشگاهی است و زندگی بهتر را برای آنان به ارمغان می‌آورد.

رابطه تاب‌آوری با سلامت عمومی
در تحقیقی که خسرو پاسگان (۱۳۸۳) با عنوان «بررسی رابطه تاب‌آوری با سلامت عمومی در دانشجویان» انجام داده نتایج نشان داد که بین سلامت عمومی دانشجویان گروه علوم پایه و علوم انسانی و بین تاب‌آوری دانشجویان گروه علوم پایه و علوم انسانی تفاوت معنادار وجود دارد. (خانواده تاب‌آور: ویژه والدین کودکان استثنایی، تهران، ۱۳۹۶، ص ۷۱-۷۴)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *