کتابشناسی توصیفی پیشگیری

توان ‏‏نامه
فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و توانمندسازی
Quarterly of Studies and Information Specially Disabled and Empowerment

شماره ۲-۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴
(ویژه پیشگیری/ Special Issue for Prevention of Disabilities)
دریافت کامل مجله: PDF، ۸ MB

کتابشناسی توصیفی پیشگیری
منابع موجود در کتابخانه تخصصی معلولین

محمد نوری

پیشگیری در فرهنگ جدید عربی با واژه وقایه و در فرهنگ انگلیسی با Prevention بیان میشود و از اصطلاحات جدید در چند دانش است. به ویژه دانش سلامت با پیشگیری ارتباط وثیق و مستحکم دارد.
از نظر سلامت عمومی و آسی بشناسی اجتماعی، پیشگیری اصلی ترین مبحث و زیربنایی ترین بحث است و در غرب بسیار درباره آن کار پژوهشی و اطلاع رسانی شده است. اما متأسفانه در ایران کمتر به جنبه های نظری و فرهنگ سازی پیشگیری پرداخته اند.
بسیاری از مسئولین بهداشت و سلامتی در هر سخنرانی و گفتاری پیشگیری را مطرح و ضرورت آن را مهم م یدانند ولی به ادله و مباحث زیربنایی و آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی آن کمتر بها داده اند. این نکته را از تعداد عناوین آثاری که در ایران منتشر شده به خوبی می توان فهمید. انگشت شماری کتاب در ایران درباره پیشگیری منتشر شده است.
یک راه افزایش و ارتقاء تحقیقات و به تبع آن افزایش کتاب و مقاله و دیگر محصولات فرهنگی، چاپ و نشر کتابشناسی است. از طریق کتابشناسی می توان درون مایه و محتوای این حوزه را نشان داد. از طریق آمار و کمیت کتب معرفی شده می اهتمام نخبگان و نویسندگان و نهادها پی برد. و از طریق کیفیت منابع می توان به دغدغه ها و رهیافت ها و اندیشه لازم به تذکر است این آثار بر اساس منابع موجود در کتابخانه تخصصی معلولین تدوین شده است.

کتب فارسی:
توجه: اولین کتاب مربوط به ۱۳۶۷ است و آخرین کتاب مربوط به سال ۹۰ است. یعنی طی ۲۳ سال سیزده کتاب منتشر شده است. البته این اطلاعات نسبی و تقریبی است و ممکن است بعضی از آثار که در شهرستان ها چاپ شده به دست ما نرسیده باشد. ولی تا حدّی از نظر آماری و کتاب سنجی گویای نکات سودمندی می باشد. طی ۲۳ سال، سیزده عنوان کتاب اعم از تألیف و ترجمه در ایران منتشر شده باشد یعنی هر سال حدود نیم درصد عنوان کتاب در ایران درباره پیشگیری منتشر شده است. از نظر تعداد صفحات کل ۱۱ عنوان، ۲۵۱۶ صفحه دارا است. یعنی در هر سال حدود ۱۱۰ صفحه کتاب در ایران منتشر شده است. اگر این تعداد صفحه تقسیم بر تعداد معلولین شود، به رقم فاجعه آمیز می رسید. از بین این آثار ۴ عنوان ترجمه است. یعنی در خارج تألیف و در ایران ترجمه شده است. توجه مسئولین را به این آمار جلب می کنم تا بدانند مشکل کجاست.

اپیدمیولژی و اصول پیشگیری از بیماری های غیر واگیر شایع در ایران، رضا جمالیان، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴ ، ۱۵۲ ص.
این کتاب دارای این مباحث است: پیشگیری از بیماری های غیر واگیردار؛ انواع بیماری های غیرواگیر، دستگاه گوارش و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، پیشگیری از بیماری های تنفسی، قلبی، عروقی، ادراری، دیابتی و تیروئیدی.

اختلال های زبان/ روش های تشخیص و بازپروری (روانشناسی مرضی تحولی ۳)، پریرخ دادستان، تهران، سمت، ۱۳۸۸ ، ۳۴۴ ص.
این اثر توسط سازمان سمت به عنوان کتاب آموزشی برای دانشگاه ها چاپ شده و دارای این مباحث است: فرایند تحول زبان و اختلالات زبانی؛ طبق هبندی اختلا لهای زبانی و ارتباطی؛ اختلا لهای گفتاری، اختلا لهای آوایی و صدایی، اختلال در آهنگ بیان، لکنت زبان، شتابا نگویی، اختلا لهای زبان، تأخیر زبان گفتاری، نارساگویی، اختلا لهای وخیم زبان گفتاری، ناگویی مادرزادی، خموشی، اختلالهای زبان نوشتاری، اختلا لهای در خواندن، مشکلات بیان نوشتاری.

پیشگیری از نابینایی، محمدمهدی فره وش و محمود فرمد، سازمان بهزیستی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، ۱۳۸۷ ، ۲۸ ص.
این کتاب برای نهضت سوادآموزی و شرک تکنندگان در کلاس های فنی و حرفه ای وزارت جهاد کشاورزی یعنی نوسوادان و سوادآموختگان زیر دیپلم تهیه و تدوین شده است. سبک آن درشت خط و دارای این مباحث است: پیشگیری از نابینایی، دلیل های نابینایی دوران کودکی شامل بیماری های مادرزادی، ارثی، آب مروارید و آب سیاه؛ بیماری های مادرزادی شامل
سرخجه، لوچی؛ دلیل های نابینایی مشترک در دوران کودکی و بزرگسالی، دلیل نابینایی در دوران بزرگسالی، آسیب بر اثر بیماری قند.

پیشگیری از نابینایی در کودکان، ترجمه مهدی نجفی کوپایی، سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی، ۱۳۷۵ ، ۵۸ ص.
این کتاب در سازمان بهداشت جهانی تألیف و توسط مهدی نجفی در پاییز ۱۳۷۴ ترجمه شده است. شامل ۶ مبحث و دو پیوست با این عناوین است: شیوع نابینایی در کودکی؛ علل نابینایی در کودکی و اقدامات کنترلی؛ خط مشی ها در پیشگیری؛ زمینه های اصلی برای عملکرد؛ همکاری بین بخشی و نقش سازمان های غیردولتی، اولویت ها؛ گردهمایی WHO در پیشگیری از نابینایی؛ غربالگری برای رتینوپاتی شدید.

پیشگیری از ناشنوایی، سورنا کفایی، سازمان بهزیستی، ۱۳۸۷ ، ۲۴ ص.
از کتب آموزشی نهضت سوادآموزی برای نوسوادان و کم سوادان زیر دیپلم تهیه شده است. دارای این مباحث است: علل ناشنوایی و روش پیشگیری از آن، ناشنوایی بر اثر عوامل مادرزادی، دلیل های غیرمادرزادی. این اثر به روش درشت نویسی چاپ شده است.

تشخیص و ساماندهی ناتوانی های یادگیری، الیزابت. اچ. ایلوارد و فرانک. ار. براون، ترجمه رضا برادری، تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ۱۳۷۷ ، ۳۰۵ ص.
این کتاب دارای مباحث زیر است: ناتوانی در یادگیری؛ سب بشناسی ناتوانی یادگیری؛ تشخیص پزشک در ناتوان یهای یادگیری، رشد عصبی؛ ارزیابی روا نشناختی؛ ارزیابی تحصیلی؛
تشخیص میان رشت های؛ درمان ناتوان یهای یادگیری؛ درمان اختلال نقص در توجه، درمان شرایط معلولی تساز ثانویه، تشخیص و توصی ههای درمانی.

حرکت درمانی (پیشگیری، توانبخشی و درمان)، رولف گاستاوسن، ترجمه احمد ابراهیمی عطری، نشر آستان قدس رضوی، ۱۳۹۰ ، ۱۷۶ ص.
عنوان متن انگلیسی این اثر چنین است: Relf Gustovsen;Training Therapy: Prophy taxis and Rehabilitation.
دارای دو بخش کلی ملاحظات نظری و کاربردهای عملی و ذیل هر عنوان این مباحث آمده است: درمان طبی، طب دستی، آزمایش عملکردی، اختلالات عملکردی، کاهش تحرک پذیر، تحریک پذیری، تمرین درمان طبی، تمرین برای بیماران، تمرین بدنی در مدارس، تمرین برای کارگران. بخش دوم این مباحث است: خود متحرک سازی، خود مستحکم سازی.

سکته مغزی پیشگیری، مقابله و توانبخشی، مهدیه جعفری، تهران، رویداد، ۱۳۹۰ ، ۱۵۳ ص.
این کتاب شامل این مباحث است: سکته مغزی چیست، اتفاقات بعد از سکته مغزی، تشخیص و ارزیابی، پیشگیری از سکته مغزی، درمان سکته مغزی، توانبخشی سکته مغزی، سکته مغزی در کودکان، واکنش های احساسی در برابر سکته مغزی، زندگی بعد از ترخیص از بیمارستان، تغذیه بعد از سکته مغزی، پرسش های بیماران، مقابله با سکته مغزی.

غربالگری، تشخیص و مقدمه ای بر مداخله زودرس اختلالات تکاملی کودکان، روشنک وامقی، فیروزه ساجدی، سهیلا شهشهانی پور، نیکا حاتمی زاده، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۴ ، ۷۶ ص.
این کتاب توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منتشر شده و شامل این مباحث است: تکامل طبیعی، اختلالات تکاملی، پیشگیری از بروز اختلالات تکاملی، انواع پیشگیری، تشخیص زودرس اختلالات تکاملی، معاینه عصبی شیرخوار جهت تشخیص زودرس اختلالات، مداخله زودهنگام.

مشاوره ناشنوایان )فرازها و فرودها(، ماریان کورکر، ترجمه گیتا مولّلی، تهران، رشد، ۱۳۸۱ ، ۳۲۶ ص.
این کتاب دارای این مباحث است: چالش ها و مشکلات ناشنوایان؛ اهمیت شنیدن و گوش دادن؛ شرایط مشاور دادن به ناشنوایان؛ موانع مشاوره به آنان، توانایی های فردی؛ نقش ها و روابط در مشاوره دادن، مشکلات ارتباطی ناشنوایان؛ تأثیر و پیامدهای مشاوره؛ مشاوره به خانواده ها؛ رهایی از آسی بها؛ رهایی از آشفتگی.

ناتوانی های یادگیری )تشخیص و راهبردهای آموزش(، علیرضا کاکاوند،کرج، سرافراز، ۱۳۸۵ ، ۲۰۸ ص.
این کتاب دارای این مباحث است: معرفی ناتوانی های یادگیری؛ سبب شناسی و شیوع؛ انواع ناتوانی ها در یادگیری؛ تشخیص و ارزیابی؛ معاینه عصب شناختی؛ آزمون بینایی حرکتی؛ آموزش مهارت های حرکتی؛ بهبود بخشیدن به یادگیری قبل از آموزش؛ تجربیات جهت آموزش گوش دادن؛ کمک به رشد زبان گفتاری؛ آموزش دست خط و املاءنویسی و هجی کردن و بیان؛ اصلاح خواندن؛ آموزش ریاضیات؛ اصلاح رفتار؛ توصیه برای والدین.

همایش پیشگیری از معلولیت ها (مجموعه مقالات)، تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ۱۳۸۹ ، ۲۶۴ ص.
سازمان آموزش و پرورش استثنایی با همکاری چند نهاد دیگر همایشی با عنوان پیشگیری از معلولیت ها در دی ماه ۱۳۸۸ در تهران برگزار کرد.
مقالات این همایش را در مجموعه ای با مشخصات مزبور در تابستان ۱۳۸۹ منتشر نمود. این کتاب شامل پیام رئیس همایش سوسن کشاورز و پنج
فصل است. فصل ها و مشخصات مقالات هر فصل به این شرح است:
۱( نقش آموزش و آگاه سازی در پیشگیری از معلولیت ها
– روش های اصلاح نگرش جامعه نسبت به افراد دارای نیازهای ویژه، احمد به پژوه.
– نقش رسانه در پیشگیری از معلولیت ها، محمد کمالی.
– تدوین برنامه ی جامع ارتقای تکامل کودکان ایرانی، روشنک وامقی، سید علیرضا مرندی، فیروزه ساجدی و دیگران.
– نقش آگاه سازی والدین کودکان کم توجه / بیش فعال ) ADHD ( در مورد تأثیر رژیم غذایی کودکان آنها در تشدید و یا کاهش بیش فعالی، جبار امجدی و سعیده سیا حنژاد.
۲( نقش ارائه خدمات درمانی، توانبخشی، مشاوره و مداخله ای زودهنگام در تشخیص و کاهش معلولیت ها
– غربالگری، تشخیص و مداخله ی به هنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران، محسن فیروز بخت، اشرف عربی و منصور اسماعیل زاده.
– استفاده از فناوری برای تشخیص و درمان معلولیت، رضا رستمی.
– پیشگیری از نابینایی در ک مبینایان، علی میرزاجانی.
– غربالگری و تشخیص زودرس تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی در کودکان ۶ ۳ ساله ی تحت پوشش مهدها و آمادگی ها و کودکان ۴ تا ۶ ساله مراجعه کننده به پایگاه های سنجش بینایی سراسر کشور در سال ۸۷ ، اشرف عربی، فاطمه ریوکانی و لیلا ترابی.
– بررسی اثربخشی مقابله درمانگری در اضطراب زنان باردار نخست زا، فریبا طاهری، علیرضا آقایوسفی، فرهاد شقاقی.
۳( نقش مداخله زودهنگام در شناسایی و کاهش معلولیت ها
– تأثیر مداخلات زودهنگام روان شناختی و آموزشی خانواده محور بر مهارت های تحولی کودکان دارای با نشانگان داون، سالار فرامرزی.
– پیشگیری از معلولیت گامی مؤثر در حفظ بقای خانواده، علی سیاحی و مریم فاضل مسائلی.
– بررسی ارتباط اسیدهای چرب امگا ۳، آهن و روی با اتیوپاتولوژی و درمان AD/HD ، مریم شلیله.
– نقش کار درمانی و مداخله ی زودهنگام در پیشگیری از معلولیت کودکان، سعیده مرتضوی.
– مداخله ی زودهنگام، خط اول پیشگیری و درمان، سید حسن موسوی.
– معلولیت های ذهنی ناشی از عدم تشخیص به موقع نا به هنجاری ها؛ پی کی یو و کم کاری غده ی تیروئید، علیرضا طالب زاده و هادیه پرچم.
– پیشگیری و نقش مؤثر آن در عدم ابتلا به معلولیت بینایی، مریم فاضل مسائلی،نجاتعلی برزگر و معصومه قنبری.
– پیشگیری از درخودماندگی، مهدی زایر.
۴( سبب شناسی معلولیت ها
– برتری طرفی و نقش آن در پیشگیری از اختلالات یادگیری، حسین اخلاقی کوپایی.
– بررسی علل اصلی معلولیت ها در کودکان و نوجوانان سنین مدرسه مناطق شهری و روستایی ایران، سمیه سادات ساداتی، غلامعلی افروز، قوام ملتفت.
– بررسی شیوع نسبت فامیلی والدین در دانش آموزان دارای افت شنوایی مدارس استثنایی شهر مشهد، سیده ریحانه امینی، محمد کمالی.
– سبب شناسی معلولیت ذهنی در دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی، اکرم یزدان پناه بهابادی.
– سبب شناسی معلولی تهای جسمی و ذهنی شهرستان خمینی شهر، سیدرضا جوادیان.
– ازدواج خویشاوندی و سلامت کودک، احمد قره خانی، حمزه اکبری، داریوش امینی و معصومه معصومیان.
– رابطه ی نسبت فامیلی والدین و کم توانی ذهنی کودکان شهرستان فلاورجان در سال تحصیلی ۸۱ ۸۰ ، فخری سادات میرلوحی و ناصر میرلوحی.
۵( دیگر زمینه های مرتبط با پیشگیری از معلولیت ها
– نقش آموزه های دینی اسلام در پیشگیری از معلولیت، سوسن کشاورز.
– تجربه ی زندگی والدین کودکان دچار تنبلی چشم در مواجهه با ارائه دهندگان خدمات، معصومه امیری، محمد کمالی، علی میرزاجانی.
– رابطه ی تاب آوری و سلامت روان بین والدین دارای دانش آموزان چند معلولیتی با عادی در بیرجند و گناباد، هادی خسروی بغداده، حمید علیزاده، نسرین حجت زاده.
– رنگ ها و نقش آنها در توانبخشی افراد نارساخوان، اکبر سلیمان نژاد.
– عملکرد مادران کودکان دارای صرع در پاسخ به آزمون – SCL – ۹۰ R، حسین کدخدا، محسن شکوهی یکتا، غلامعلی افروز و داریوش نسبی تهرانی.
– بررسی میزان پادتن های ضد انگل توکسوپلاسما در معلولان ذهنی مراکز توانبخشی شهر کردوفارسان در مقایسه با افراد سالم در سال ۱۳۸۷ ، بهمن خلیلی، ملیحه صفری و فاطمه جوانمردی.
– نقش طراحی فراگیر در پیشگیری از معلولیت، جواد قمری اصل، معصومه عابدی و رضا اسکوئی زاده.
– تأثیر شرایط زیست محیطی (آلودگی با سرب) در بروز و تشدید ADHD و سایر معلولیت ها، باسمه خو شپی.
و بیانیه پایانی همایش

همراه با اتیسم (از تشخیص تا درمان)، هما ناصح، تهران، دانژه، ۱۳۸۸ ، ۳۳۳ ص.
این کتاب دارای سیزده فصل با این عناوین است: چیستی اتیسم، تشخیص اتیسم، بحران آن، درمان غیر دارویی، دارو درمانی، استفاده از کامپیوتر و دیگر تکنولوژی ها در درمان اتیسم، نقش بازی در درمان، نقش هنر در درمان، تحصیل کودکان اتیسمی، آموزش های اولیه، زندگی با کودکان اتیسمی، خانواده های دارای کودک اتیسمی.

کتب عربی:
الإعاقات البدنیة، عبدالرحمن سید سلیمان، قاهره مکتبة زهراء الشرق، ۲۰۰۴ ، ۴۱۰ ص.
نویسنده استاد دانشگاه عین شمس در دانشکده تربیت است. این اثر دارای مباحث زیر است:مفهوم معلولیت بدنی، انواع معلولیت بدنی و طبقه بندی آنها، نقش دستگاه اعصاب در معلولیت بدنی؛ شناسایی مشکلات دستگاه های حرکتی و پیشگیری از پیشرفت معلولیت؛ توانبخشی.

الإعاقات الحرکیة بین التشخیص و التأهیل و بحوث التدخل رؤیة نفسیة، السید فهمی علی محمد، اسکندریه، دار الجامعة الجدیدة، ۲۰۰۸ ، ۳۹۹ ص.
این کتاب درباره معلولیت حرکتی و تشخیص به موقع و پیشگیری از پیشرفت آن است و دارای این مباحث می باشد: مفهوم معلولیت حرکتی، انواع معلولیت های حرکتی و طبقه بندی آنها، عوامل پیدایش معلولیت حرکتی در کودکان؛ نقش امراض وراثتی و ژنتیکی، کشف زودهنگام و دخالت به موقع جهت رهایی کودکان از معلولیت حرکتی؛ دستگاه های
حرکتی بدن؛ اعصاب حرکتی؛ مفاصل و دستگاه مفصلی بدن و معلولیت آن؛ معلولیت از طریق اعصاب حرکتی و چگونگی تشخیص و پیشگیری؛ توانبخشی و روش های صحیح آن.
این اثر از کتب سودمند در پیشگیری از معلولیت حرکتی و توانبخشی است. نویسنده آن استاد علم النفسی در دانشگاه منصوره مصر است.

الإعاقة العقلیة )أسباب، تشخیص، تأهیل(، أحمد وادی، عمان )اردن(، دار أسامة، ۲۰۰۹ ، ۴۴۸ ص.
این کتاب به چهار موضوع معلولیت ذهنی، عوامل این معلولیت، تشخیص و پیشگیری و بالاخره توانبخشی می پردازد. و دارای این مباحث است: تعریف معلولیت ذهنی و انواع آن و طبقه بندی آن، انواع تعریف ها؛ انواع علل و عوامل مؤثر در معلولیت ذهنی؛ تشخیص به موقع و دخالت زودهنگام در درمان این معلولیت؛ ذکاء و هوش و تعریف و آسیب های آن؛ رابطه جسم با معلولیت عقلی؛ رابطه تربیت با معلولیت ذهنی؛ مشکلات معلولین ذهنی و دسته بندی این مشکلات و پیدا کردن راه کار برای درمان؛ چگونگی توانبخشی کودکان معلول ذهنی؛ تدریس و آموزش آنها؛ پیشگیری و برنامه های سلامت برای معلولین؛ آموزش مهارت ها و توانبخشی؛ روش رفتار و تعامل با کودکان ذهنی؛ مهارت افزایی؛ سخن آموزی؛ آموزش رفتارهای صحیح؛ نقش و وظیفه خانواده؛ پیشگیری های خاص برای کودکان معلول ذهنی.

إضطرابات النطق والکلام )التشخیص والعلاج(، سعید کنال عبدالحمید العزالی، عمان)اردن(، دار المسیرة، ۲۰۱۱ م، ۳۹۱ ص.
این کتاب به معلولیت و آسیب شناسی گفتار و تشخیص و پیشگیری و درمان آنها می پردازد و دارای این مباحث است: آسیب شناسی ارتباطات و تشخیص و پیشگیری؛ رشد زبانی کودکان و مشکلات و پیشگیری ها؛ دستگاه گویایی و آسیب های آن؛ آسی بها و معلولیت سخن گفتن و گفتار؛ آسیب شناسی صوت و پیشگیری؛ نقش خانواده و والدین در تشخیص و
پیشگیری از مشکلات گفتار و زبان.

الإکتشاف المبکر لإعاقات الطفولة ، انشراح المشرفی، اسکندریه، مؤسسة حورس الدولیة، ۲۰۰۹ ، ۳۸۷ ص.
این کتاب جهت جلوگیری از معلولیت کودکان به کشف موقع و زود هنگام می پردازد و دارای ای مباحث است: اهمیت دخالت زود هنگام برای پیشگیری؛ مراحل دخالت و پیشگیری؛ معلولیت ذهنی و نقش پیشگیری در تشخیص به موقع آن؛ تغذیه و دیگر توصیه ها برای کودکان دارای معلولیت ذهنی؛ اتیسم و نقش تغذیه و توصیه های پزشکی در پیشگیری از پیشرفت و درمان؛ معلولیت حرکتی و نقش تغذیه در گسترش و پیشگیری؛ چند معلولیتی و توصیه های غذایی در پیشگیری و پیشرفت معلولیت در کودکان.

التقییم والتشخیص لذوی الاحتیاجات الخاصة، سعید کمال عبدالحمید، اسکندریه دارالوفاء لدنیا الطباعة و النشر، ۲۰۰۹ ، ۳۲۷ ص.
نویسنده این کتاب فعلاً استاد دانشگاه طائف در عربستان سعودی است و دارای این مباحث است: بررسی واژگان تشخیص، سنجش )قیاس( و تقویم )پیشرفت معلولیت(؛ نقش تشخیص؛ تثبیت آثار تیزهوشی در نفس، تشخیص معلولیت و تیزهوشی، عقب ماندگی عقلی و چگونگی تشخیص آن؛ معلولیت شنوایی، معلولیت چشمی و دیداری، تشخیص آسیب های نفسانی و روانی؛ اتیسم و تشخیص و پیشگیری از آن؛ معلولیت های ارتباطی و پیشگیری از آنها، معلولیت حرکتی و پیشگیری از آن.

الکفاءة الاجتماعیة لذوی الاحتباجات الخاصة بین التشخیص و التحسین، أمانی عبدالمقصود عبدالوهاب، قاهره، مکتبة الأنجلو المصریة، ۲۰۰۸ ، ۱۹۱ ص.
موضوع این کتاب صلاحیت، اهلیت و شایستگی اجتماعی )در عربی کفاءة و در انگلیسی Competence ( و تشخیص ناتوانی اجتماعی و پیشگیری از آن است. معلولین علاوه بر معلولیت مشکلات دیگری مثل نداشتن روابط مناسب اجتماعی، نداشتن موقعیت مناسب اجتماعی دارند. نویسنده ذیل سرفصل های زیر به تشخیص و درمان این مشکل می پردازد:مفهوم و تعریف اهلیت اجتماعی؛ ویژگی و ابعاد اهلیت؛ معلولین حرکتی، شنوایی، دیداری و عقلی و اهلیت اجتماعی آنها؛ چگونگی شکل گیری ناتوانی اجتماعی در کودکان؛ روش های شناسایی و تشخیص و پیشگیری و درمان؛ برنامه های خاص برای افزایش اهلیت در معلولین؛ روش های آسیب شناسی و رفع آسیب ها.

مقیاس صورة الجسم للمعوقین بدنیا وجسدیا، محمد النوبی محمد علی، عمان)اردن( دار صفاء للنشر و التوزیع، ۲۰۱۰ ، ۱۶۸ ص.
این کتاب درباره تصویر از بدن معلولین جهت کشف ها برای پیشگیری و درمان یا جلوگیری از پیشرفت معلولیت است. این موضوع در پزشکی به BIT) Body Image Test ) معروف است. نویسنده استاد دانشکده تربیت در دانشگاه الازهر و دانشگاه الشرق الاوسط للدرسات العیا در اردن است. مهم ترین مباحث کتاب عبارت اند از: مفهوم تصویربرداری از جسم؛ اضطراب بیمار به هنگام تصویربرداری؛ تشخیص اضطراب؛ عوامل و پیامدهای تصویربرداری جسم؛ رابطه با خانواده به هنگام تصویر؛ نقش نزدیکان و پزشکان؛ رابطه روح با جسم؛ بیماری نفس و نقش آن در جسم؛ سنجش های تصویر در نشان دادن آسیب های جسمی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *