مناسب سازی حمل و نقل شهری

مناسب سازی حمل ونقل شهری

metro-bus-wheelchair-rampبسته به استفاده افراد معلول ازوسایل حمل ونقل عمومی یاشخصی بایستی شرایط مناسب همراه با ایمنی برای آنان فراهم شود , شرایط کلی مناسب سازی و ایمنی که دراستفاده ازوسایل نقلیه عمومی بایستی مدنظر قرارگیرد می تواند بشرح ذیل باشد :

الف – اتوبوس :
برای رفع نسبی معضل حمل ونقل معلولین و سالمندان درسطح شهرها , اتوبوس به لحاظ ارزان بودن خدمات و دردسترس قرارداشتن درمسیرهای عمومی ازدرجه اهمیت بیشتری برخورداراست . ازاینرو شهرداری ها و سازمان های اتوبوس رانی شهرها باید هرسال تعدادی از اتوبوسهای خطوط مختلف شهری رابه معلولین و سالمندان اختصاص داده و به کارخانجات تولید کننده سفارش پیش بینی امکانات مورد نیاز این قبیل افراد ازجمله رمپ های تلسکوپی , بالابراتوماتیک صندلی چرخدار , پیش بینی محل استقرارمعلولین درداخل اتوبوس ودرنظرگرفتن صندلی برای نابینایان , معلولین وسالمندانی که با عصا , واکرو غیره رفت و آمد می کنند و مشخص کردن این محل ها با علائم بین المللی معلولین , راارائه دهند .
دراستفاده از وسایط نقلیه عمومی ازجمله اتوبوسهای شهری بهتراست محلهای انتظارخاصی برای افراد معلول درنظرگرفته شود که شرایط مناسب داشته باشد و محل ورود فرد به اتوبوس بایستی کلیه شرایط اتصال پیاده رو به سواره رو را مطابق استاندارد دارا باشد .
درداخل اتوبوس فضای مناسبی برای استقرار معلولین بایستی در نظرگرفته شود که ازهرلحاظ موارد ایمنی آن مورد توجه قرارگرفته باشد بطوری که تکانهای شدید اتوبوس یا ترمزهای ناگهانی با عث حرکت شدید صندلی چرخدار یا واژگونی آن و پرتاب فرد معلول نشود .
درتمامی طول مسیرحرکت اتوبوس , بستن کمربند ایمنی برای معلولین دارای صندلی چرخدار الزامی است و راننده بایستی توجه و دقت بسیارزیادی جهت توقف کامل داشته باشد به نحوی که حرکت زود هنگام ( قبل از پیاده و وسوار شدن ) نکند .

ب – ون و تاکسی :
دربسیاری ازکشورها , شهرداری ها و سازمان های تامین کننده امکانات و خدمات شهری درصدی از تاکسی ها و خودروهای ون شهر رابرای سرویس دهی به معلولین و سالمندان تجهیز کرده اند و برای اینکه صاحبان این گونه وسایط نقلیه عمومی تشویق به فعالیت دراین زمینه شوند , هزینه های ایجاد امکانات مورد نیاز ازقبیل رمپ های تلسکوپی اتومات , بالابرهای صندلی چرخدار و …. راتامین می کنند و تسهیلات مناسبی برای صاحبان این قبیل خودروها درنظرمی گیرند . همچنین سالیانه درصدی از رانندگان تاکسی و ون های عمومی را دررابطه با چگونگی کمک به سوارو پیاده شدن مسافرین معلول و سالمند و نحوه برخورد بااین قبیل شهروندان را مورد آموزش قرارمی دهند و ازمحل درآمدهای عمومی , هزینه های این برنامه هارا تامین می کنند . متاسفانه آمارمستندی ازتعداد تاکسی و تاکسی ون های فعال کشوردردست نیست , اما به سادگی می توان حدس زد که به غیر ازسامانه 6035 شهرداری تهران بااستعداد حداکثر100 دستگاه خودرو ون , سایرتاکسی های عمومی شهرهای کشور امکاناتی برای استفاده مسافرین معلول وسالمند دراختیارندارند و حتی بسیاری از رانندگان اینگونه وسایط نقلیه عمومی درسطح کشور و ازجمله شهرهای بزرگ و توریستی منجمله رانندگان تاکسی های مستقردرفرودگاه ها , ایستگاههای راه اهن , ترمینال های مسافربری آموزش لازم برای کمک به مسافرین معلول وسالمند را ندیده اند وغالبا”ترجیح می دهند بدلیل مشکلات سوارو پیاده شدن این شهروندان , جمع کردن صندلی چرخدارو قراردان درصندوق عقب و معطلی بیش از حد معمول , به معلولین و سالمندان کمترسرویس دهند , این موضوع در خصوص رانندگان تاکسی سرویس های خصوصی هم درتمام کشورصادق است .
تمامی این موارد ایجاب می کند دستگاههای متولی با نگاه دقیق به معضلات پیش روی شهروندان معلول و سالمند , بویژه افراددارای صندلی چرخداربابرنامه ریزی دقیق و اختصاص اعتبارات لازم و بالابردن سطح آموزش و آگاهی بین رانندگان ناوگان شهری شامل تاکسی , تاکسی تلفنی , ون کرایه و ….موارد ذیل را منظورنظرقراردهند :
اختصاص حداقل 3% تاکسی های عمومی و 5% تاکسی تلفنی شهرهای کشوربه معلولین و سالمندان و تجهیز آن به تجهیزات کمکی مانند صندلی قابل چرخش به بیرون درقسمت جلو تاکسی , نصب حمل کننده صندلی چرخداردربالای سقف یا صندوق عقب . ( بلحاظ استفاده اکثرتاکسی ها از مخزن های سوخت گازدرصندوق عقب بهتراست حمل کننده صندلی چرخداردربالای سقف تاکسی مورد توجه قرارگیرد . ) باپرداخت هزینه های مناسب سازی تاکسی ازمحل بودجه عمومی به صاحبان آن .
آموزش دوره ای رانندگان تاکسی و تاکسی تلفنی کشور ازطریق اتحادیه های مربوطه با هماهنگی سازمانهای ذیربط مانندبهزیستی درخصوص نحوه برخورد با مسافرین معلول وسالمند و چگونگی کمک به سوارو پیاده شدن آنان و جمع کردن وبازکردن و حمل صندلی چرخداراین گروه ازشهروندان
اختصاص حداقل 3% خودروهای ون کرایه فعال درسطح کشور به مسافرین معلول وسالمند و تامین هرینه های نصب بالابرهای مکانیکی و الکترونیکی برای حمل معلولین دارای صندلی چرخدارو دیگر وسایل کمک پزشکی ازمحل اعتبارات عمومی کشور و بکارگیری تدابیرایمنی ازقبیل کمربند و تسمه های نگهدارنده صندلی چرخدار همراه با آموزش کامل رانندگان این قبیل خودروها .
شهرداری های کشور موظف باشند نسبت به راه اندازی و ایجاد پایانه های حمل ونقل عمومی ویژه معلولین مشابه پایانه 6035 شهرداری تهران , بنابه ظرفیت , تعداد معلولین و سالمندان ساکن درهرشهر و …. اقدام و ازاین طریق به شهروندان معلول وسالمند سرویس دهی کنند .

ج – مترو , تراموا , مونوریل :
مترو , تراموا و مونوریل از جمله وسایط حمل ونقل عمومی شهری محسوب می شوند که درصورت مهیا بودن شرایط استفاده برای معلولین و سالمندان از مهمترین ابزار حمل ونقل بشمار رفته و می تواند بسیاری ازنیازهای روزمره این قبیل افراد را باهزینه های کمتر وایمنی بیشتر تامین نماید , برای اینکه معلولین وسالمندان بتوانند ازاین امکانات درشهرهایی که دارای سیستم قطارشهری هستند استفاده کنند نیاز به تمهیداتی بشرح ذیل است :
ایجاد رمپ و یا رفع اختلاف سطح در ورودی ایستگاه ها ازبسترپیاده رو و نصب آسانسور و یا حمل کننده های وبلچیر در ایستگاههای مترو اولین نکته ضروری است که امکان ارتباط معلولین و سالمندان را با این وسیله حمل و نقل عمومی برقرار می کند.
گیت های عبورو شارژ کارت و یا بلیط ویژه معلولین دارای صندلی چرخدار در ایستگاه های مترو که باعلائم بین المللی مشخص شده باشد دومین موضوع است که باید توجه لازم به آن شود .
نصب علائم راهنمای نابینایان به خط برجسته بریل درمسیرپله های برقی و ورودی ایستگاهها و علائم برجسته درکف ایستگاهها سومین ضرورت مورد نیاز درایستگاه های قطارشهری محسوب می شود .
پیش بینی و استفاده ازبالابرهای مکانیکی صندلی چرخدار برای ایستگاه هایی که محل توقف قطارشهری با سطح ایستگاه اختلاف سطح داشته باشد و مشخص کردن درب مخصوص سوارشدن افراد دارای صندلی چرخدار و همچنین محل استقرار این افراد در داخل واگن ها که با علائم بین المللی متمایز شده باشد نیز ازمهمترین موارد استفاده معلولین وسالمندان در رابطه با ایستگاه ها و ترمینال های قطارشهری محسوب می شود .
تعبیه سرویسهای بهداشتی ویژه معلولین , آبخوریهای متناسب با ابعاد دسترسی فرد دارای صندلی چرخدار , دستگاه های خودپرداز با ارتفاع متناسب و استادندارد معلولین , تلفنهای عمومی متناسب برای معلولین و سایرخدمات عمومی ازجمله نیازهای افراد معلول وسالمند است .

منبع: سایت آداک گردشگران معلولین، 27 مرداد 1394

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *