جودو نابینایان

مقررات و قوانين رشته ورزشي جودو نابینایان

دریافت فایل PDF
(IBSA) مقررات مسابقات بين المللي جودو انتشار يافته از سوي كميته جودو
-1 موضوعات كلي
1. به منظور اينكه مسابقات ما تا حداكثر ممكن همانند مسا بقات فدراسيون
بين المللي جودو برگزار گردد . قواعد داوري تدوين شده توسط فدراسيون
بين المللي جودو صرفنظر از اصلاحات ذيل دقيقاً اعمال خواهد شد . اين قواعد
ممكن است مشمول تغييراتي در آينده شود كه اين تغييرات در سمينارهاي سالانه
فدراسيون بين المللي جودو به تصويب مي رسد.
دسته بنديهاي ذيل IBSA 2. شرايط انتخاب ورزشكاران براي شركت در مسابقات
را براي انتخاب ورزشكاران مشخص نموده است .
درك كردن نور در هر يك از چشمها ، اما فاقد توانايي براي تشخيص = B الف 1
شكل دست از هر فاصله يا در هر جهتي .
2 و يا ميدان / از توانايي تشخيص شكل دست تا ميزان دقت ديد معادل 60 = B ب 2
ديدي كمتر از 5 درجه .
6 و يا ميدان ديد / 2 تا دقت ديد معادل 60 / از ميزان دقت ديد بالاتر از 60 = B ج 3
بيشتر از 5 درجه و كمتر از 20 درجه .
كليه كلاسبنديها براساس وضعيت هر دو چشم با كمك بهت رين لنزهاي اصلاحي
صورت خواهد گرفت يعني اينكه كليه ورزشكاراني كه از لنزهاي تماس يا عينك
استفاده مي نمايند . بايد به هنگام تست كلاسبندي اعلام نمايند كه آيا هنگام مسابقه از
اين موارد استفاده خواهند كرد يا خير .
توجه :
در كلاسبنديهاي بينايي فوق الذكر ورزشكار حتي در صورتيكه ناشنوا نيز باشد
پذيرفته مي شود .
-3 مسابقات
مسابقات بايد در دسته بنديهاي ذيل برگزار گردد :
الف مسابقات انفرادي (مردان زنان) .
1. مسابقات پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان .
2. مسابقات قهرماني انفرادي منطقه اي .
3. تورنومنت بين المللي انفرادي .
ب مسابقات تيمي
-1 مردان 2- زنان
مسابقات قهرماني جهان و منطقه اي مسابقات قهرماني جهاني و منطقه اي
تورنومنت هاي بين المللي تورنومنت هاي بين المللي
مسابقات انفرادي ( مردان زنان)
-1 مسابقات پارالمپيك و قهرماني جهاني .
1. هر كشور مجاز به اعزام يك ورزشكار در هر دسته وزني مي باشد .
100 و 100 + كيلوگرم) ، 90 ، 81 ، 73 ، 66 ، (اوزان 60
با هم به رقابت خواهند پرداخت . B و 3 B2 ، B 2. گروههاي بينايي 1
3. مدت زمان هر مبارزه به شرح ذيل مي باشد .
الف مردان = 5 دقيقه به عنوان زمان موثر براي مبارزه .
ب زنان = 5 دقيقه به عنوان زمان موثر براي مبارزه .
4. هر شركت كننده حق استفاده از وقت استراحت بين مبارزه هاي خود را براي
10 دقيقه دارد .
5 . براساس تعداد شركت كنندگان حاضر در يك دسته وزني انفرادي قوانين
مبارزه اي ذيل اعمال خواهد شد :
الف اگر بيشت ر از شش نفر در يك دسته وزني انفرادي شركت نمايند مسابقه گروه
بازنده ها مورد نياز مي باشد .
ب اگر تا شش نفر در يك دسته وزني انفرادي شركت نمايند فقط مسابقه گروه
بازنده ها نياز خواهد بود .
ج اگر چهار تا پنج نفر در يك دسته وزني انفرادي شركت نمايند سيست م المپيك
مورد استفاده قرار خواهند گرفت .
د اگر تعداد افراد شركت كننده تا سه نفر باشند ، عنوان ( مقام ) پارالمپيك يا جهاني
داده نخواهد شد .
-2 مسابقات قهرماني منطقه اي انفرادي .
1. هر كشور مجاز است دو نفر ورزشكار را به ازاي هر دسته وزني شركت دهد .
با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت . B و 3 B2 ، B 2. گروههاي بينايي 1
3. مدت زمان هر مبارزه به شرح ذيل مي باشد :
الف مردان = 5 دقيقه به عنوان زمان موثر براي مبارزه .
ب زنان = 5 دقيقه به عنوان زمان موثر براي مبارزه .
4. هر شركت كننده حق استفاده از وقت استراحت بين مبارزه هاي خود را به ميزان
10 دقيقه دارد .
5. براساس تعداد شركت كنندگان در يك دسته وزني انفرادي قوانين ذيل اعمال
خواهد شد .
الف اگر تعداد شركت كنندگان بيش از شش نفر باشد . استفاده از دو مسابقه گروه
با زنده ها ضروري مي باشد .
ب اگر تا شش نفر در يك دسته وزني انفرادي شركت نمايند فقط يك مسابقه گروه
با زنده ها لازم مي باشد .
ج اگر چهار تا پنج نفر در يك دسته وزني انفرادي شركت نمايند از سيستم المپيك
استفاده خواهد شد .
د اگر تعداد شركت كنندگان تا سه نفر باشد عنوان (مقام) پارالمپيك يا جهاني اعطاء
نخواهد شد .
تورنومنت هاي بين المللي انفرادي
1. تعداد شركت كنندگان به ازاي هر دسته وزني توسط برگزار كننده مسابقه مربوطه
مشخص خواهد شد .
2. مدت زمان مبارزه ها و سيستم آن بايد براساس قوانين تورنومنت مشخص گردد .
3 . قبل از ورود داور به تشك جودو مدت زمان مسابقه بايد به وي اطلاع داده شود .
4. براساس تعداد شركت كنندگان در يك دسته وزني انفرادي قوانين ذيل اعمال
خواهد شد :
الف اگر بيش از شش نفر در يك دسته وزني انفرادي شركت نمايند دو مسابقه گروه
بازنده ها نياز خواهد بود .
ب اگر تا شش نفر در يك دسته وزني انفرادي شركت نمايند فقط يك مسابقه گروه
بازنده ها نياز خواهد بود .
ج اگر سه تا پنج نفر در يك دسته وزني انفرادي شركت نمايند از سيستم المپيك
استفاده خواهد شد .
مسابقات تيمي مردان
1. مسابقات قهرماني جهاني و منطقه اي
هر كشور مي توا ند يك تيم مركب از دسته هاي وزني ذيل را به اين مسابقات اعزام
نمايد :
الف تا وزن 66 كيلوگرم ب تا 73 كيلوگرم ج تا 81 كيلوگرم
د تا وزن 90 كيلوگرم ه بالاي 90 + كيلوگرم
2. كشورهاي شركت كننده مي توانند دو نفر ورزشكار را به ازاي هر وزن اعزام
نمايند .
3. هر تيم بايد مركب از حداقل سه دسته وزني باشد تا در مسابقات پذيرفته شود .
4. ورزشكاران مي توانند دقيقاً در دسته وزني بالاتر از وزن خود به رقابت بپردازند اما
اين موضوع بايد قبلاً به هنگام ارائه تركيب تيم ده دقيقه از هر مبارزه گزارش شود .
5. همين ورزشكاران مي توانند در مبارزات بعدي خود به دسته وزني اصلي خود
بازگردند بعد از اينكه تركيب يك تيم گزارش شود اين تركيب در خلال مبارزه قابل
تغيير نيست اما مي توان آن را در مبارزات بعدي تغيير داد بهرحال نام ورزشكاران بايد
هميشه در گزارش وزن كشي وجود داشته باشد .
6. در صورت آسيب ديدگي يك ورزشكار قوانين فدراسيون بين المللي جودو اعمال
خواهد شد .
7. تيم داراي بيشترين تعداد پيروزي برنده خواهد بود :
الف در صورتيكه تعداد پيروزيها برابر باشد، تيم داراي بيشترين تعداد امتيازات جودو
، برنده خواهد بود .
ب در صورتيكه باز هم دو تيم با هم برابر باشند در سه وزن بايد با حضور روساي
هيئت هاي ورزشي قرعه كشي صورت گيرد تا با انجام سه مبارزه تصميم نهايي در
خصوص تيم برنده گرفته شود در اين قرعه كشي دسته هاي وزني كه كشورهاي
مربوطه در آن ورزشكاري ندارند مدنظر قرار نخواهند گرفت .
با هم به رقابت خواهند پرداخت . B و 3 B2 ، B 8. گروههاي بينايي 1
9. در خصوص ساير مواردي كه در اين قوانين گنجانده نشده است ، قوانين
فدراسيون بين المللي جودو اعمال خواهد شد .
مسابقات تيمي مردان تورنومنت هاي بين المللي
1. هر كشور مي تواند بر طبق تصميم برگزاركنندگان با تعداد تيم هاي بيشتري
شركت نمايد .
و فدراسيون بين المللي جودو براي اين قبيل مسابقات IBSA 2. قوانين كميته جودو
پيش بيني شده اند .
با هم به رقابت خواهند پرداخت . B و 3 B2 ، B 3. گروههاي بينايي 1
ضمائم الحاقي به قوانين مسابقات فدراسيون بين المللي جودو
1. ضميمه ماده 1 : محل انجام مسابقه (تشك مسابقه)
2. ضميمه ماده 3 : يونيفرم (لباس)
3. ضميمه ماده 6 : موقعيت و وظايف سرداور
4. ضميمه ماده 7 : موقعيت و وظايف داوران
5. ضميمه ماده 8 : علائم
6. ضميمه ماده 15 : شروع مبارزه
7. ضميمه ماده 17 : اعمال دستور توقف مسابقه
8 . ضميمه ماده 18 : دستور نگهداشتن مسابقه در خاك
9. ضميمه ماده 19 : دستور پايان مبارزه
10 . ضميمه ماده 20 : دستور ضربه فني (يا امتياز خالص)
11 . ضميمه ماده 23 : دستور نصف ضربه فني
12 . ضميمه ماده 24 : دستور امتياز يوكو (يك چهارم امتياز)
13 . ضميمه ماده 25 : دستور امتياز كوكا (يك هشتم امتياز)
14 . ضميمه ماده 26 : دستور نگهداشتن در خاك
15 . ضميمه ماده 27 : اقدامات ممنوع و جريمه ها
-1 ضميمه ماده 1 : محل انجام مسابقه
صورت IBSA نصب تشك ها در منطقه حفاظتي بر طبق قوانين ايمني كميته جودو
خواهد گرفت يك نوار چسب آبي رنگ و يك نوار چسب سفيد رنگ با پهناي تقريباً
10 سانتي متر و طول 50 سانتي متر بايد روي مركز منطقه با فاصله 100 سانتي متر از
يكديگر تعبيه شوند تا جايي را كه ورزشكاران بايد رقابت خود را آغاز و به اتمام
برسانند مشخص نمايند .
نوار چسب آبي رنگ در طرف راست داور و نوار چسب سفيد در سمت چپ وي قرار
داشته باشد .
-2 ضميمه ماده 3 : يونيفرم
قرار مي گيرند بايد داراي يك علامت دايره B تمامي ورزشكاراني كه در كلاس 1
قرمز رنگ به قطر 7 سانتي متر باشند كه روي قسمت بيروني هر دو آستين شان دوخته
شده باشد مركز اين دايره بايد در حدود 15 سانتي متري شانه (كتف ) ورزشكار قرار
گيرد اين بدين منظور است كه داوران قوانين را بر طبق اين شرايط خاص (ورزشكار
اعمال نمايند . چنانچه يك ورزشكار علاوه بر مشكل بينايي ، ناشنوا نيز باشد يك (B1
دايره كوچك آبي رنگ با قطر 7 سانتي متر بر پشت لباس جودوي ورزشكار در قسمت
چسبانده خواهد شد اين كار بدين منظور انجام (bib) بالايي سمت راست پيش بند
مي گيرد كه داوران قوانين را بر طبق شرايط خاص چنين ورزشكاري اعمال نمايند .
-3 ضميمه ماده 6 : موقعيت و وظايف داور
به منظور بدست گرفتن كنترل م نطقه مسابقه داور و داوران كنار بايد اطمينان حاصل
مي باشد . IBSA نمايند كه سطح تشك جودو بر طبق قوانين ايمني كميته جودوي
-4 ضميمه ماده 7 : موقعيت و وظايف داوران كنار
هر دو داور كنار بايد دو نفر ورزشكار را از لبه تشك جودو به محل هاي مشخص شده
در منطقه مبارزه هدايت نمايند و هر دوي آنها را در روبروي همديگر قرار دهند سپس
داوران كنار بايد به محل هاي مربوطه خود بازگردند .
در پايان مبارزه بعد از اينكه داور برنده را اعلام كرد ورزشكاران به صورت مرسوم خم
شدند دونفر داور كنار ورزشكاران را تا لبه تشك همراهي خواهند كرد ك ه در آنجا
يك فرد كمكي از سازمان برگزاري ورزشكاران را در اختيار خواهند گرفت .
-5 ضميمه ماده 8 : علائم
به منظور مشخص نمودن اينكه ورزشكاران مي توانند به صورت ضربدري (چهارزانو )
در موقعيت (زمان) شروع مسابقه بنشينند داور كف دست خود را روي شانه ورزشكار
قرار داده و به آرامي به طرف پايين فشار مي دهد .
(پاراگرافهاي 4) : هر زماني كه داور يك امتياز مي دهد وي علاوه بر دادن علامت
سنتي و بيان عبارت مورد استفاده بايد همچنين علامت باند آبي يا باند سفيد را با توجه
به اينكه كدام ورزشكار امتياز را بدست آورد نشان دهد .
اگر ور زشكار علاوه بر نابينايي ناشنوا نيز باشد داور نوع امتياز بدست آمده را در كف
براي يوكو ، Y ، براي امتياز كوكا k : دست ورزشكار به شرح ذيل خواهد كشيد
براي ضربه فني . I ، براي امتياز نصف ضربه فني W
الف زمانيكه يك ورزشكار ناشنوا يك امتياز بدست مي آو رد داور همان مراحل فوق
را دنبال خواهد كرد و در آن هنگام نوع امتياز بدست آمده را در كف دست
ورزشكار ناشنوا ترسيم كرده سپس كف دست ورزشكار را به طرف سينه اش باز خواهد
گرداند .
ب زمانيكه امتيازي به طرف مقابل ورزشكار ناشنوا داده مي شود داور مراحل فوق را
دنبال خواهد كرد و بعد از اينكه امتياز داده شده به حريف را دركف دست ورزشكار
ناشنوا ترسيم كرد ، كف دست اين ورزشكار را به طرف حريف وي خواهد چرخاند .
(پاراگراف 13 ) : علاوه بر دادن علامت سنتي براي مشخص نمودن بي اعتبار بودن يك
نظر بيان شده داور بايد همچنين باند آبي يا باند سفيد را بسته به اينكه كدام ورزشكار
امتياز را از دست داده نشان دهد .
بزرگ را در كف X اگر ورزشكار علاوه بر نابينايي ، ناشنوا مي باشد داور يك علامت
دست ورزشكار خواهد كشيد .
(پاراگراف 15 ) : علاوه بر اعلام نمودن برنده مسابقه به سبك معمول و مرسوم عبارات
باند آبي يا باند سفيد نيز اعلام خواهد شد .
(udogis) (پاراگراف 16 ) : به منظور اعلام نمودن اينكه ورزشكاران بايد لباس جودوي
خود را منظم نمايند داور ساعدهاي ورزشكاران را خواهد گرفت و آنها را به گونه اي
به طور ضربدري قرار خواهند داد كه ورزشكاران بدانند كه چه ك اري بايد انجام
دهند .
(پاراگراف 17 ) : براي مشخص نمودن يك پنالتي (جريمه) غير تهاجمي بعد از انجام
چنين پنالتي علامت مناسب باند آبي يا باند سفيد بايد اعلام گردد داور سپس به
ورزشكار مربوطه نزديك خواهد شد و به وي دستور خواهد داد تا دست خود را در
حالي كه كف آن ب ه طرف پايين است را دراز نمايد سپس انگشتان نشانه خود را به زير
كف دست ورزشكار خواهد چرخاند و جريمه (پنالتي) وي را اعلام خواهد كرد .
اگر ورزشكار ناشنوا نيز باشد .
الف زماني كه اين ورزشكار جريمه مي شود داور همان اقدام فوق را انجام خواهد
داد و نيز به صورت ذيل به نوك دست ورزشكار ضربه كوچكي خواهد زد :
ضربه زدن با يك انگشت در صورت انجام اولين اخطار در جودو o
ضربه زدن با دو انگشت در صورت انجام دومين اخطار در جودو o
ضربه زدن با سه انگشت در صورت انجام سومين اخطار در جودو o
2. زمانيكه حريف اين ورزشكار جريمه مي شود ، دا ور همان اقدامات فوق را انجام
خواهد داد و امتياز داده شده به ورزشكار ناشنوا را در كف دست ورزشكار ترسيم
خواهد كرد .
-6 ضميمه ماده 15 : شروع مبارزه
بعد از اينكه داوران كنار ورزشكاران را به جاهاي مربوطه شان راهنمايي كردند به
جاهاي خود باز مي گردند داور علامت احترام در جودو را خواهد داد با اين دستور
ورزشكاران به طرف يكديگر خم خواهند شد سپس داور از ورزشكاران خواهد
خواست تا دستان خود را براي حركت گاردگيري بالا ببرند در صورتيكه يك ورزشكار
ناشنوا نيز باشد يكي از كمك داوران كنار اين ورزشكار را از طريق خم كردن
سينه اش به طرف جلو براي انجام تعظيم اوليه كمك خواهد كرد و سپس به صندلي
خود باز خواهد گشت داور مسابقه دستان اين ورزشكار ناشنوا را براي انجام حركت
گاردگيري بالا خواهد برد و با زدن دست خود بر روي تيغه شانه ورزشكار ناشنوا
علامت شروع مسابقه را به وي ابلا غ خواهد كرد . هر دو ورزشكار تنها زماني مجاز به
حركت مي باشند كه علامت شروع مسابقه داده شده باشد .
توجه : فرار كردن از حركت هاي گرفتن يا فرار كردن از يك حركت گرفتن قبل از
دادن علامت شروع مسابقه مطلقاً ممنوع است .
-7 ضميمه ماده 17 : اعمال دستور توقف مسابقه
زمانيكه داور علامت توقف مسابقه را اعلام مينمايد بايد مراقب باشد تا ديد خود را از
ورزشكاران برندارد و در تمامي مدت در نزديكي ورزشكاران بماند وي سپس بايد
ورزشكاران را تا مركز محل شروع مسابقه شان همراهي نمايد (اگر داور چنين كاري را
ضروري مي داند ) و سپس دستو ر گاردگيري و علامت شروع مسابقه را صادر مي نمايد
در صورتيكه يك ورزشكار ناشنوا نيز باشد و زمانيكه داور دستور توقف مسابقه را صادر
نمايد ، داور بايد دوباره بر روي شانه هاي اين ورزشكار بزند و مراحل مندرج در ماده
16 را انجام دهد ، اين مرحله هر زمانيكه داور دستو ر توقف مسابقه را مي دهد تكرار
خواهد شد .
-8 ضميمه ماده 18 : دستور نگهداشتن مسابقه در خاك
در صورتيكه يك ورزشكاري ناشنوا نيز مي باشد داور بايد سريعاً دست خود را بر سر
ورزشكار بگذارد ، زمانيكه داور اعلام مي نمايد كه مبارزه مي تواند ادامه يابد (با دادن
وي بايد بلافاصله مجدداً دست خود را بر سر ورزشكار ناشنوا بگذارد . (Yoshi علامت
-9 ضميمه ماده 19 : دستور پايان مبارزه
بعد از اعلام دستور پايان مبارزه داور بايد ورزشكاران را تا حد شروع مبارزه شان روي
تشك همراهي نمايد ، در صورت لزوم داور بايد از آنها درخواست نمايد ت ا لباس
جودوي خود را مرتب نمايند . ( به ماده 8 ، پاراگراف 16 مراجعه نماييد ) بعد از اينكه
داور نتايج مبارزه را از طريق دادن علامت باند آبي يا باند سفيد اعلام كرد سپس از
ورزشكاران خواهد خواست تا درمقابل يكديگر خم شوند همانند زمانيكه داور علامت
احترام در جود و را صادر مي نمايد كمك داوران سپس براي همراهي كردن
ورزشكاران تا لبه تشك جودو از جاي خود بلند خواهند شد و از آنجا افرادكمكي
برگزار كننده ورزشكاران را در اختيار خواهند گرفت . در صورتيكه يك ورزشكار
ناشنوا باشد يكي از كمك داوران براي كمك كردن به اين ورزشكار بر اي انجام
حركت مرسوم خم شدن به وي نزديك شده و سينه وي را به طرف جلو خم خواهد
كرد و سپس وي را به لبه تشك همراهي خواهد كرد .
-10 ضميمه ماده 20 : دستور امتياز ضربه فني
داور يا دستور امتياز ضربه فني براي باند آبي يا امتياز ضربه فني براي باند سفيد را
اعلام خواهد كرد .
در صورتيكه يك ورزشكار ناشنوا نيز باشد :
الف اگر اين امتياز به حريف اين ورزشكار داده شود ، داور همان مرحله را دنبال
را روي كف دست اين ورزشكار ناشنوا كشيد دست وي I خواهد كرد و زمانيكه حرف
را به طرف حريف خواهد چرخاند .
يك فن قفل كردن دستها ، داور دوبار بر لبه شانه ورزشكار ناشنوا خواهد زد و سپس
امتياز را اعلام خواهد كرد .
-11 ضميمه ماده 23 : دستور نصف امتياز ضربه فني
داور يا دستور نصف امتياز ضربه فني براي باند آبي يا نصف امتياز ضربه فني براي باند
سفيد را صادر خواهد كرد در صورتيكه ورزشكار نابينا ، ناشنوا نيز باشد .
را روي كف دست اين ورزشكار خواهد كشيد و اين دست را W الف داور علامت
به طرف سينه ورزشكار خواهد چرخاند .
ب اگر اين امتياز به حريف اين ورزشكار داده شود داور همان مرحله فوق را انجام
را روي كف دست ورزشكار ناشنوا نو شت اين دست را W خواهد داد و زمانيكه حرف
به طرف حريف وي خواهد چرخاند .
Yuko 12 – ضميمه ماده 24 : دستور
براي باند سفيد ) را اعلام ) Yukoshiro براي باند آبي ) يا ) Yuko داور يا دستور
خواهد كرد در صورتيكه يك ورزشكار ناشنوا نيز باشد :
را در كف دست وي خواهد نوشت و اين دست را Y الف داور همچنين يك حرف
به طرف سينه ورزشكار خواهد چرخاند .
ب اگر اين امتياز به حريف ورزشكار ناشنوا داده شود داور همان مرحله فوق را انجام
را در كف دست ورزشكار ناشنوا نوشت اين دست را به Y داد و بعداز اينكه حرف
طرف حريف وي خواهد چرخاند .
13 – ضميمه ماده 25 : دستور امتياز
داور يا دستور امتياز كوكا براي باند آبي يا امتياز كوكا براي باند سفيد را اعلام خواهد
كرد . در صورتيكه ورزشكار ، ناشنوا نيز باشد .
را در كف دست اين ورزشكار خواهد نوشت و اين K الف داور همچنين يك حرف
دست را به طرف سينه ورزشكار خواهد چرخاند .
ب اگر امتي از به حريف ورزشكار ناشنوا داده شود همان مرحله فوق انجام خواهد شد
را در كف دست ورزشكار ناشنوا نوشت اين دست را به K و پس از اينكه داور حرف
طرف حريف وي خواهد چرخاند .
14 – ضميمه ماده 26 : دستور نگهداشتن در خاك
پاراگراف 2 .. داور دستور توقف را بعد از اينكه ورزشكاران را تا محل شروع
مبارزه شان همراهي كرد خواهد داد . سپس داور دستور نگهداشتن در خاك و نيز هر
گونه امتياز بدست آمده از نگهداشتن در خاك را خواهد داد و سپس يا باند آبي يا
باند سفيد را اعلام خواهد كرد سپس مبارزه بر طبق دستورالعمل هاي مندرج در ماده
18 ادامه خواهد يافت .
پاراگراف 7 .. اين تصميم با اعلام باند آبي يا باند سفيد صورت خواهد گرفت در
صورتيكه ورزشكار علاوه بر مشكل بينايي ، ناشنوا نيز باشد داور دستورالعمل هاي
مندرج در ماده 8 كوكا ، امتياز يوكو يا نصف امتياز ضربه فني داور تا لحظه مناسب
براي اعلام دستور توقف مسابقه صبر خواهد كرد بدين منظور كه ورزشكاران بتوانند
در محل شروع مبارزه خود بايستند . سپس داور امتياز كسب شده را در كف دست
ورزشكار ناشنوا خواهد كشيد .
-15 ضميمه ماده 27 : اقدامات ممنوع و جريمه ها
داوران و كمك داوران مجاز به اعمال جريم ه هايي با توجه به نيت و هدف ورزشكار
يا با توجه به موقعيت و در راستاي منافع اين رشته ورزشي و با هدف محافظت از
كم بينا مي باشند . B2 / B در مقابل ورزشكاران كلاس هاي 3 B ورزشكاران 1
الف اولين اخطار در جودو
پاراگراف 16 : اگر يك ورزشكار در خلال مبارزه علامت گرف تن را با يك دست رها
نمايد و از 3 تا 5 ثانيه حمله نكند .
ب دومين اخطار در جودو
معتبر و مجاز B و 2 B پاراگراف 21 : خارج شدن از منطقه خطر فقط براي ورزشكاران 3
مي باشد اين جريمه در صورتي داده خواهد شد كه ورزشكار به طور عمدي عمل
خارج شدن از منطقه خطر را مرتكب شود .
ج اخراج از مسابقه
زمانيكه داور دستور جريمه خارج شدن بازيكن باند آبي از دور مسابقه : (d (پاراگراف
يا دستور جريمه خارج شدن بازيكن باند سفيد از دور مسابقه را مي دهد بايد قوانين
پيش بيني شده در اين خصوص را اعمال نمايد اگر بازيكن جريمه شده ناشنوا نيز با شد
را در كف دست وي ترسيم خواهد كرد . H در اين صورت داور يك علامت
1. repechage 15 گروه بازدارنده . Shido باند سفيد
2. Tatami 16 تشك جودو . Shide اولين اخطار در جودو
3. Mathe 17 اعلام توقف مسابقه . Chui دومين اخطار در جودو
4. Sono mama 18 نگهداشتن مسابقه در خاك . Keikoka سومين اخطار در جودو
5. Sore made 19 پايان مسابقه . Rei احترام در جودو
6. Ippon 20 ضربه فني . Kumi kata گاردگيري
7. Waza Air 21 نصف ضربه فني . Hajime شروع مسابقه
8. Yuko 22 امتياز يوكو . grip گرفتن
9. Koka 23 امتياز كوكا . Yoshi اصطلاح
10. Oseakomi 24 نگهداشتن در خاك . Shime waze خفه كردن
11. Judogi 25 لباس جودو . Choking خفه كردن
12. Referee 26 داور . Waza air ( امتيزا (نصف ضربه فني
13. Judge ( 27 جاج (داوركنار . Hansoke اخراج از مسابقه
14. ao باند آبي

دریافت فایل PDF
منبع: سایت فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، 21 آذر 1391

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *