وزنه برداری

دریافت فایل Word
قوانین و مقررات وزنه برداری 1383-1387، کمیته ملی پارالمپیک، 55ص

فهرست مطالب
1_قوانين اصلي
2- شرايط انتخاب براي مسابقه
3- شرايط پزشكي خاص
4- كلاسبندي :زنان،مردان،موارد الحاقي
5- مسابقات
6- پرس سينه (Bench Press)
7- دلايل رد صلاحيت (حذف) ورزشكاران
8- قوانين كلي
9- ركوردهاي جهاني
10- هيئت ژوري (داوري)
11- داوران
12- وزن كشي
13- لباس وزنه بردار
14- تجهيزات و مشخصات آنها
15- ترتيب مسابقه
16- نتايج ورزشكاران و كشورها
17- استانداردهاي انتخاب
18- انتخاب داوران و امتحان داوري.
پيوست: قوانين پزشکی کلاسبندی

1- قوانين اصلي
1-1. در اين قوانين هر موردي كه براي مردان به كار رفته، در مورد زنان نيز اعمال مي گردد و بالعكس .
2-1. اصلاح قوانين ورزشي در حد فاصل زماني بين بازيهاي پارالمپيك مجاز نمي باشد.
3-1. كليه ورزشكاران بايد هزينه اي بابت تست دوپينگ پرداخت نمايند.
2- شرايط انتخاب براي مسابقه
با اشاره به قوانين مربوط به كلاسبندي وزنه برداري افراد ذيل براي مسابقات وزنه برداري واجد شرايط مي باشند.
1-2. كلاسهاي قطع عضو از A1 تا A4
2-2. كلاسهاي ساير معلوليتها Les Autres كه داراي حداقل معلوليت ميباشند.
3-2. كلاسهاي افراد مبتلا به فلج مغزي
4-2. كلاسهاي افراد داراي ضايعات نخاعي
3- شرايط پزشكي خاص
1-3. ورزشكار بايد بتواند دستهاي خود را به طور كامل باز نمايد به طوريكه اندازه زاويه دستها از قسمت آرنج هر يك از دستها، در مقايسه با باز شدن كامل دستها، بيشتر از 20 درجه نباشد تا ورزشكار بتواند عمل بلند كردن وزنه ها را به طور صحيح و بر طبق قانون انجام دهد. در طول مسابقات يک کلاسبند / دکتر پزشکی بايد دائما در محل مسابقه حضور داشته باشد.
2-3. به پزشكان و ورزشكاران يادآوري مي شود كه به شرايط پزشكي خاص كه در پاراگرافهاي 4-1-6، 5-6، 3-8، 1-3-8، 2-3-8، 4-8، 1-4-8 و 2-4-8 ذكر شده ، توجه داشته باشند.
4- كلاسبندي
1-4. ده گروه وزنه برداري از نظر كلاسبندي وجود دارد. كليه مسابقات طبق مقررات وزنه برداري IPC بايد بر اساس اين ده گروه وزني صورت گيرند و نبايد ترتيب اين اوزان در مسابقات تغيير نمايد (يعني دقيقا طبق قوانين IPC در اين زمينه عمل شود)
2-4. گروههاي وزني زنان:
كلاس 40 كيلوگرم تا 40 كيلوگرم
كلاس 44 كيلوگرم از 01/40تا 44 كيلوگرم
كلاس 48 كيلوگرم از 01/44 تا 48 كيلوگرم
كلاس 52 كيلوگرم از 01/48 تا 52 كيلوگرم
كلاس 56 كيلوگرم از 01/52 تا 56 كيلوگرم
كلاس 60 كيلوگرم از 01/56 تا 60 كيلوگرم
كلاس 5/67 كيلوگرم از 01/60 تا 5/67 كيلوگرم
كلاس 75 كيلوگرم از 51/67 تا 75 كيلوگرم
كلاس 50/82 كيلوگرم از 01/75 تا 50/82 كيلوگرم
كلاس 50/82+ كيلوگرم از 51/82 كيلوگرم به بالا
گروه هاي وزني مردان :
كلاس 48 كيلوگرم تا 48 كيلوگرم
كلاس 52 كيلوگرم از 01/48 تا 52 كيلوگرم
كلاس 56 كيلوگرم از 01/52 الي 56 كيلوگرم
كلاس 60 كيلوگرم از 01/56 الي 60 كيلوگرم
كلاس 50/67 كيلوگرم از 01/60 الي 50/67 كيلوگرم
كلاس 75 كيلوگرم از 51/67 الي 75 كيلوگرم
كلاس 50/82 كيلوگرم از 01/75 الي 50/82 كيلوگرم
كلاس 90 كيلوگرم از 51/82 الي 90 كيلوگرم
كلاس 100 كيلوگرم از 01/90 الي 100 كيلوگرم
كلاس 100+ كيلوگرم از 01/100 كيلوگرم به بالا
4-4. موارد اضافه به اوزان براي افراد قطع عضو به شرح ذيل صورت خواهد گرفت:
– براي هر مورد قطع عضو از مچ پا:
تا وزن 5/65 كيلوگرم،نيم كيلوگرم اضافه خواهد شد- از 5/67 كيلوگرم تا 100+ كيلوگرم، نيم كيلو اضافه خواهد شد.
– براي هر مورد قطع عضو از زير زانو:
تا وزن 5/67 كيلوگرم، يك كيلوگرم اضافه خواهد شد- از 5/67 كيلوگرم تا 100+ كيلوگرم يك و نيم كيلوگرم اضافه خواهد شد.
– براي هر مورد قطع عضو از ناحيه بالاي زانو:
تا وزن 5/67 كيلو، 5/1 كيلوگرم اضافه خواهد شد- از 5/67 كيلو تا 100+ كيلو، دو كيلو اضافه خواهد شد
– براي هر مورد قطع عضو از ناحيه مفصل ران:
تا وزن 5/67 كيلو، 5/2 كيلوگرم اضافه خواهد شد- از 5/67 كيلو تا 100+ كيلو، 3 كيلوگرم اضافه خواهد شد.
5. مسابقات
1-5. مسابقات مردان و زنان در هر گروه وزني انجام مي گيرد.
1-2-5. در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات جهاني و بازيها و مسابقات قهرماني منطقه اي، هر كشور ميتواند به ازاي هر گروه معلوليتي، حداكثر 10 ورزشكار مرد را در تمامي ده گروه وزني و 10 ورزشكار زن را در تمامي ده گروه وزني، اعزام نمايد. نبايد بيشتر از 3 نفر ورزشكار از هر كشور در يك گروه وزني با حداکثر 2 ورزشکار از هر گروه معلوليتی شركت نمايد. براي مثال 2 نفر ورزشكار داراي ضايعه نخاعي و يك نفر ورزشكار قطع عضو يا يك نفر ورزشكار داراي ضايعه نخاعي به همراه دو نفر ورزشكار قطع عضو يا دو نفر ورزشكار قطع عضو و يك نفر ورزشكار CP و …… مي تواند از هر كشور در يك گروه وزني شركت نمايد.(يعني يك كشور در مجموع مجاز است از بين تمامي گروههاي معلولين، تنها سه نفر ورزشكار را در يك وزن ثبت نام و اعزام نمايد.)
2-2-5 . در مسابقات قهرمانی جهان و قاره ای , هر کشور مجاز است در رده جوانان و در ده گروه وزنی حداکثر 10 وزنه بردار در قسمت مردان و 10 ورزشکار در قسمت زنان داشته باشد. نبايد بيش از 2 ورزشکار از يک کشور در هر گروه وزنی وجود داشته باشد.
3-5. ورزشكاران از ابتداي سن چهارده سالگي خود (چهاردهمين سالگرد تولد خود) مي توانند در ورزش وزنــــــه برداري رقابت نمايند.
1-3-5 . در مسابقات آزاد زنان و مردان, از روزی است که وزنه بردار به 14 سالگی يا بالاتر می رسد ( هيچ محدوديت گروهی نياز به درخواست کردن ندارد) .
2-3-5 . در مسابقات جوانان در هر دو گروه مردان و زنان, از روز ورود ورزشکار به 14 سالگی تا روز تولد 23 سالگی او است.
4-5. رده بندي نهايي بايد بر طبق بهترين حركت معتبر بلند كردن وزنه كه از سوي داوران پذيرفته شده باشد، محاسبه گردد.هر وزنه بردار ميتواند تا 3 بار براي بلند كردن وزنه تلاش نمايد.هر بار بلند كردن وزنه در خارج از مسابقه را نميتوان در نتيجه گيري نهايي به حساب آورد.
6- پرس سينه (BenchPress) براي ورزشكاران معلول
1-1-6. معلولين LesAutres و داراي ضايعات نخاعي
وزنه بردار بايد حالت ذيل را روي نيمكت (bench) داشته باشد و تا پايان كامل حركت بلند كردن وزنه، اين حالت را ادامه دهد.وزنه بردار بايد شانه ها ( موها نبايد جلوی ديد او را بگيرند)، باسنها، پاها و از مچ پا تا پايين خود را روي نيمكت رسمي قرار دهد (يعني روي نيمكت بر پشت بخوابد).هر گونه استثناء بنا به دلايل پزشكي در آن خصوص پذيرفته مي شود.
2-1-6. ورزشكاران فلج مغزي
ورزشكار بايد حالت ذيل را روي نيمكت داشته باشد و اين حالت بايد تا زمان پايان حركت كامل بلند كردن وزنه حفظ شود:وزنه بردار بايد شانه ها ( موها نبايد جلوی ديد او را بگيرند)، باسنها، پاها و از مچ پا تا پايين خود را روي نيمكت قرار دهد و پاها بايد به صورت جمع شده Flexed)) بوده و يك عدد گوه (Wedge) مورد تاييد، آنها را نگه دارد و هر دو كف پا روي نيمكت قرار داشته باشد.
3-1-6. قطع عضوها
وزنه بردار بايد تا حداكثر ممكن حالت ذيل را روي نيمكت داشته باشد و اين حالت را تا پايان كامل حركت بلند كردن وزنه حفظ نمايد.وزنه بردار بايد شانه ها و هر دو باسن خود را روي نيمكت رسمي قرار دهد.(يعني كاملا بر پشت روي نيمكت دراز كشد). تا زمان ممکن, که بستگی به معلوليت دارد, پاها و از پا ها به پايين بايد روی نيمکت رسمی قرار گيرد.
4-1-6. بلند كردن وزنه با پروتز مجاز مي باشد و استفاده از پاهاي مصنوعي همراه با كفش براي معلولين LesAutres و داراي ضايعات نخاعي مجاز مي باشد.
قوانين کلی
2-6. ميله وزنه بايد در امتداد عرضي وزنه بردار، روي پايه ها، به صورت افقي قرار داده شود.
3-6. فاصله هر دو دست، حدفاصل انگشتان سبابه دو دست، نبايد بيشتر از 81 سانتي متر باشد.
4-6. وزنه بردار بايد ميله وزنه را به گونه اي بگيرد كه انگشت شصت دور ميله قرار گيرد.
1-5-6. هر وزنه بردار مجاز است تا با استفاده از كمربند رسمي (به صورت نوار ) و يا با استفاده از كمربند شخصي، به نيمكت بسته شود. حداكثر پهناي هر كمربند 10 سانتي متر مي باشد.
2-5-6. براي بالانس نگه داشتن پاها و براي جلوگيري از حـركـات غير ارادي، وزنه برداران مي توانند، حداكثر از دو عدد كمربند (براي بستن پاهاي خود به نيمكت) استفاده نمايند.
3-5-6. بستن كمربند روي پاها، از قسمت قوزك پا يا قسمت ران مجاز مي باشد و براي افراد قطع عضو از ناحيه ران، كمربندبايد تا حداكثر امكان در قسمت انتهايي بدن بسته شود.
6-6. بستن پاها بايد توسط خود وزنه بردار، مربي و يا كمك مربي و تحت نظارت داوران انجام شود.
7-6. تنها فرد كمكي رسمي / فرد تنظيم كننده وزنه ها روي ميله (Spotter/Loaders) مجاز است كه به وزنه بردار كمك نمايد تا ميله وزنه را از جاي خود بلند كند.
1-8-6. نبايد بيشتر از چهار نفر و كمتر از سه نفر فرد كمكي (Spotter/Loaders) در محل مسابقه حضور داشته باشند. وزنه بردار ميتواند به صورت كتبي براي دريافت كمك از فرد كمكي (Spotter/Loaders) جهت بلند كردن ميله از جاي آن، درخواست نمايد اما حركت بلند كردن وزنه (lift off) بايد تا امتداد قسمت عرضي دستها بوده و وزنــــه بردار نبايد ميله را به طرف سينه خود به پايين بياورد.
2-8-6. بعد از قرار گرفتن ميله وزنه در امتداد عرضي دستها، وزنه بردار در حاليكه آرنج هايش به صورت قفل مـــي باشند، بايد منتظر علامت سر داور باشد. اين علامت توسط سر داور بايد زماني داده شود كه وزنه بردار بدون حركت است و ميله را به طور صحيح نگه داشته است.
9-6. اين علامت دهي بايد شامل يك حركت به طرف پايين با دست و يك دستور شروع (به صورت شفاهي) باشد.
10-6. بعد از دريافت علامت از سوي سر داور، وزنه بردار بايد ميله وزنه را تا روي سينه به طرف پايين بياورد و سپس آن را بدون حركت روي سينه نگه دارد و سپس آن را با يك حركت دادن (باز كردن) هر دو دست، به طرف بالا بلند نمايد. هنگاميكه وزنه بردار، ميله را در اين حالت، بدون حركت نگه داشت، علامت گفتاري (شفاهي) rack بايد به همراه علامت حركت دست به طرف عقب داده شود.
11-6. مربي مجاز است وزنه بردار را در هنگام آمدن و يا ترك سكوي وزنه برداري كمك نمايد.در خلال زمان بلند كردن وزنه، مربيان بايد در محل مخصوص مربيان كه توسط داور يا كنترل كننده فني اعـلام ميشود، قرار گيرند.
12-6. از زمان اعلام اسم، كشور و وزن ورزشكار تا زمان علامت شروع، ورزشكار دو دقيقه فرصت دارد. اعلام براي بار دوم و علامت شروع براي بار دوم، نشاندهنده اين است كه اين دو دقيقه تمام شده است.(زمان اعلام اسم و علامت شروع براي بار دوم در آخر دو دقيقه فرصت داده شده به ورزشكار مي باشد.)
ملاحظات
اگر يك وزنه بردار به تنهايي به محل مسابقه مي آيد (به تنهايي روي سكو مي رود)(مثلا براي چهارمين بار تلاش براي كسب ركورد به پاي وزنه مي رود)، به جای 2 دقيقه , بايد به وي 3 دقيقه فرصت داده شود تا تلاش بعدي خود را براي كسب ركورد به انجام برساند.
13-6. بعد از پايان تلاش وزنه بردار براي بلند كردن وزنه، وي بايد ظرف 30 ثانيه بعد از بلند شدن از روي نيمكت، سكو را ترك كند. عدم رعايت اين قانون، ممكن است منجر به عدم پذيرش نتيجه كسب شده وي بنا به صلاحديد داوران گردد.
14-6. به وزنه بردار يا مربي وي يك دقيقه فرصت داده مي شود تا سومين تلاش خود را براي بلند كردن وزنه به داور تعيين شده (marshall) اعلام نمايند.وقت يك دقيقه در لحظه اي شروع مي شود كه وزنه بردار بنا به تصميم داور (marshall)، نيمكت را ترك كرده باشد.
7- دلايل رد صلاحيت (عدم پذيرش نتيجه) وزنه بردار
1-7- عدم توجه و رعايت علائم داده شده از سوي داور در زمان شروع يا اتمام حركت بلند كردن وزنه .
2-7. هر گونه تغيير در حالت تعيين شده (انتخاب شده) براي بلند كردن وزنه در خلال انجام حركت بلند كردن وزنه از قبيل شانه ها، باسنها يا پاها از نقطه اوليه تماسشان با نيمكت يا حركات جانبي دستها روي ميله وزنه .
3-7. بلند كردن، بالا و پايين كردن و تكان دادن ميله بعد از اينكه ميله بدون حركت روي سينه مي باشد.
4-7. هر گونه باز كردن دستها به طور نا مساوي (ناهماهنگ) در خلال حركت بلند كردن وزنه .
توجه: دستهای وزنه بردار بايد با يک سرعت و درجه باز شوند و آرنج ها با هم قفل گردند , اگرچه نيازی نيست ميله کاملا در حالت افقی قرار گيرد.
5-7. هر گونه حركت دادن ميله به طرف پايين، در زمانيكه وزنه بردار آن را به طرف بالا بلند كرده است.
6-7. عدم بلند كردن ميله وزنه همراه با باز كردن كـامــل دسـتـها (Full extension) در پايان حركت بلند كردن وزنه .
7-7. تماس ميله وزنه با فرد كمكي (Spotter/Ioaders) در حد فاصل زماني بين علائم سر داور .
8-7. تماس عمدي ميان ميله و تكيه گاههاي ميله در خلال حركت بلند كردن وزنه به هدف آسان كردن حركت پرس .
9-7. اتلاف وقت.
10-7. عدم رعايت قوانين كلي مربوط به بلند كردن وزنه كه قبل از موارد فوق در خصوص رد صلاحيت (عدم پذيرش نتايج مسابـقـه) وزنه بردار، ذكر گرديده است.
8- قوانين كلي
1-8. داوران نبايد هر مورد تلاش ناتمام وزنه بردار را به عنوان بلند كردن صحيح وزنه توسط وي به حساب بياورند.
2-8. پاسپورت وزنه برداري IPC بايد در مرحله وزن كشي ارائه گردد.وزنه برداراني كه اين پاسپورت را همراه خود نداشته باشند، 100 يورو جريمه خواهند شد.
3-8. اگر يك وزنه بردار به دليل تغيير شكل آناتوميكي آرنجش، نتواند دستهايش را به طور كامل از هم باز كند، بايد اين مورد را از طريق ذيل اعلام نمايد:
1-3-8. اين مشكل خود را در پاسپورت وزنه برداري IPC خود گزارش نمايد.
2-3-8. اين مشكل را به سه نفر داور مسابقه و سر داور (Jury)، قبل از شروع هر حركت (تلاش براي بلند كردن وزنه) در خلال مسابقه، اعلام نمايد.
4-8. اگر ورزشكار بنا به دليل تغيير شكل آناتوميكي يا بيماري عصبي نتواند پاهاي خود را به طور كامل از هم باز كند، بايد اين مورد را به طرق ذيل گزارش نمايد:
1-4-8. اين مشكل خود را در پاسپورت وزنه برداري IPC خود اعلام نمايد.
2-4-8. اين مشكل خود را به سه نفر داور مسابقه و سرداور (Jury)، قبل از انجام هر حركت (attempt) در خلال مسابقه، اعلام نمايد.
5-8. استفاده از تشك زير زانوها براي وزنه برداران به غير از وزنه برداران CP مجاز نميباشد.
9- ركوردهاي جهاني
1-9 در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني، مسابقات قهرماني منطقه اي و تورنومنت هاي بين المللي مورد تائيد و نيز مسابقات قهرماني كشوري، ركوردهاي جهاني بايد بدون وزن كردن ميله(barbell) يا وزنه بردار پذيرفته شود به شرط اينكه وزنه بردار قبل از مسابقه به طور صحيح وزن كشي شده باشد و اينكه داوران يا كميته فني منتخب وزن ميله (barbell) و ديسكها را قبل از مسابقه چك كرده باشند.
2-9. وزنه بردار بايد بلافاصله بعد از كسب موفقيت آميز ركورد جهاني، خود را به سه نفر داور يا هيئت ژوری معرفي نمايد.اگر مشخص شود كه وزنه بردار از پوششها يا لباسهاي غير قانوني استفاده كرده باشد، در اين صورت، نتيجه وي از درجه اعتبار ساقط شده و نامبرده از دور مسابقات حذف خواهد شد.
3-9. شرايط تائيد يك ركورد جهاني به شرح ذيل مي باشد:
1-3-9. مسابقه بايد تحت نظارت يك فدراسيون ملي وابسته به كميته بين المللي پارالمپيك برگزار شود.
2-3-9. هر يك از داوران قضاوت كننده مسابقه بايد داراي كارت داوري بين المللي بوده و عضو فدراسيون ملي وابسته به كميته بين المللي پارالمپيك باشند. هيئت ژوری ممکن است در موارد رکوردهای جهانی بخش دو را با بخش يک عوض نمايند.
3-3-9. در صداقت و شايستگي داوران تمامي كشورهاي عضو هيچ گونه شك و شبهه اي نيست. لذا داوران هر يك از كشورها مي توانند كسب يك ركورد جهاني را تائيد و ديگران را از آن مطمئن سازند.
4-3-9. رکوردهای جهانی به دست آمده در هر مسابقه بعد از آزمايش دوپينگ بر روی ورزشکار, قابل قبول است. به استثناي بازيهاي پارالمپيك, مسابقات قهرماني جهاني و قاره ای , در خصوص تمامي مسابقاتي كه در آنها ركورد جهاني ثبت مي شود، مجوز كتبي رئيس بخش وزنه برداري IPC نيز مورد نياز مي باشد.
4-9. در ديگر مسابقات، علاوه بر شرايط مندرج در پاراگرافهاي 2-9 و 3-9، شرايط ذيل نيز مورد نياز مي باشد:
1-4-9. بلافاصله بعد از كسب يك ركورد موفق، سه داور مسابقه مزبور موظف هستند كه ميله (barbell) را وزن كرده و وزن دقيق آن را ثبت نمايند. ضمنا آنها موظف هستند كه ليستي از وزنهاي ميله (barbell) و هر يك از ديسكهاي مورد استفاده در اين كسب ركورد موفق راتهيه نمايند.
2-4-9- سه نفر داور مسابقه بايد يك گزارش كتبي مويد موارد ذيل را امضاء نمايند:
الف- نام وزنه بردار .
ب- نام كشور وزنه بردار .
ج- عنوان (نام مسابقه)، محل برگزاري و تاريخ مسابقه.
د- گروه وزني وزنه بردار .
ه- وزن ميله (barbell) و هر يك از ديسكها .
و- اينكه ترازوهاي Scales) ) مورد استفاده وزنه بردار ظرف شش ماه گذشته قبل از انجام ركورد، مورد تائيد قرار گرفته اند.
ز- يك نسخه از برگه رسمي امتيازات بايد به همراه تقاضاي تائيد ركورد ارسال شود.
ح- يك نسخه از مصوبه برگزاري مسابقه مزبور بايد به همراه مدارك ارسال گردد.
3-4-9. بعد از كسب ركورد، تقاضاي ثبت ركورد بايد به وسيله رئيس هيئت ژوري (Jury) يا رئيس كميته ملي وزنــه برداري مربوطه امضاء شود.
4-4-9. اين گزارش بايد به وسيله دبير فدراسيون ملي مربوطه امضاء گردد.
5-4-9. نسخه اصلي گزارش بايد براي رئيس بخش وزنه برداري IPC ارسال گردد.
6-4-9. ركورد كسب شده تنها در صورتي مورد تائيد قرار خواهد گرفت كه رئيس بخش وزنه برداري IPC گزارش مكتوب در اين خصوص را ظرف مدت مشخصي (يعني يك ماه) دريافت نمايد.
7-4-9. اين گزارش مكتوب به همراه نتايج آزمايشي كنترل دوپينگ بايد هر چه سريعتر بعد از مشخص شدن نتيجه آزمايش، براي رئيس بخش وزنه برداري IPC ارسال گردد.
5-9. هنگاميكه يك وزنه بردار در سومين تلاش خود براي بلند كردن وزنه، موفق شود تا وزنه اي را كه تا 10 كيلوگرم كمتر از ركورد فعلي جهاني است، بلند كند، در اين صورت بنا به صلاحديد هيئت ژوري(Jury) يا بنا به صلاحديد سر داور در غياب هيئت ژوري (Jury)، وزنه بردار مربوطه مي تواند براي چهارمين بار شانس خود را براي بلند كردن وزنه در خارج از مسابقه، امتحان نمايد.چنانچه سومين تلاش وزنه بردار كه در حد كسب يك ركورد جهاني مي باشد، موفقيت آميز نباشد، ايـن وزنه بردار ميتواند براي چهارمين بار وزنه را بلند كند.در هيچ مورد ديگري نمــي توان به وزنه بردار اجازه داد كه بيش از تعداد مجاز به بلند كردن وزنه اقدام نمايد.
6-9. در خواست براي كسب يك ركورد جهاني كه مضربي از 5/2 كيلوگرم نباشد، را مي توان به وزنه بردار اعطا كرد. بـه قـانـون 6-15 (a-b-c) مراجعه نماييد.
7-9. تنها وزنه برداراني كه در يك مسابقه به رقابت مي پردازند، ميتوانندبراي كسب ركورد، براي چهارمين بار خارج از مسابقه مزبور، وزنه را بلند نمايند.
8-9. به محض اينكه يك ركورد جديد ثبت مي شود، هر وزنه بردار بايد براي شكستن اين ركورد، 500 گرم بيشتر از آن وزنه را بلند كند (يعني ركورد وي 500 گرم بيشتر باشد.)
هنگاميكه دو وزنه بردار در يك روز اما در دو محل متفاوت، يك ركورد را مي شكنند، وزنه برداري كه وزن كمتري در زمان وزن كشي براي مسابقه داشته، دارنده آن ركورد محسوب خواهد شد.زمانيكه دو وزنه بردار يك ركورد را در يك روز اما در جاهاي مختلف بشكنندو وزن اين دو نفر در زمان وزن كشي براي مسابقه يكسان باشد، در اين صورت، هر دوي اين وزنه برداران مشتركا دارنده اين ركورد خواهند بود.
9-9. ركوردهاي جديد تنها در صورتي معتبر هستند كه حداقل 500گرم از ركورد قبلي بيشتر باشند. كسب ركورد در موارديكه زير 500 گرم باشد، مورد قبول واقع نمي شود.
10- هيئت ژوري (Jury)
1-10. در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني و قاره اي، يك هيئت ژوري براي رياست و نظارت بر هر يك از جلسات مسـابـقـه وزنه برداري تعيين خواهد شد.
2-10. هيئت ژوري (Jury) بايد شامل رئيس بخش وزنه برداري IPC يا جانشين منتخب وي و چهار نفر عضو ديگر باشد. براي هر هيئت ژوري، يك عضو رزرو بايد تعيين شود. رئيس بخش وزنه برداري IPC حداقل 6 عضو هيئت ژوري و يک TDA از كشورهاي به غير از كشور ميزبان انتخاب خواهد کرد. هزينه سفر، اسكان و غذاي اين افراد توسط كميته برگزاري مسابقات تامين خواهد شد.
3-10. اعضاي هيئت ژوري بايد از بين داوران بين المللي درجه يك بوده و معلومات خوبی ( از نظر گفتاری و درک مطلب) بر زبان انگليسی داشته باشند .
4-10. اعضاي هيئت ژوري بايد، به استثناي رئيس بخش وزنه برداري IPC يا جانشين وي، از كشورهاي مختلف باشند.
5-10. وظيفه هيئت ژوري، تضمين اجراي صحيح قوانين فني ميباشد. هيئت ژوری ممکن است بخش دو را با بخش يک در بعضی موارد رکوردهای جهانی تعويض نمايند.
6-10. در خلال مسابقه، هيئت ژوري بر اساس اكثريت آراء مي تواند، نسبت به تعويض يا جايگزيني داوري كه تصميماتش بنا به نظر اين هيئت شايسته و صحيح نيست، اقدام نمايد.قبل از هر گونه اقدام براي كنار گذاشتن داور مربوطه، بايد به وي تذكر داده شده باشد.
7-10. در بي طرفي داوران هيچ شكي نيست، اما اين امكان وجود دارد كه داوران در كار داوري خود بدون قصد و غرضي مرتكب اشتباه شوند.در چنين مواردي قبل از هر گونه اقدامي براي دادن تذكر به نامبرده، بايد به داور اجازه داده شود تا توضيحات خود را ارائه دهد.
8-10. اگر اعضاي هيئت ژوري بخواهند در مورد تصميم يك داور از وي استفسار (سوال) نمايند، اين كار بايد از طريق رئيس هيئت ژوري و با موافقت وي صورت گيرد.يك سيستم لامپي بايد توسط هيئت ژوري براي فراخواني داور به محل ميز اين هيئت مورد استفاده قرار گيرد.رئيس هيئت ژوري بايد با ديگر اعضاي اين هيئت مشورت نمايد و بر اساس موافقت اكثريت اعضاء، اقدام مناسب را انجام دهد.
9-10. اگر يك اشتباه جدي در كار داوري رخ دهد كه با قوانين فني مغايرت داشته باشد، هيئت ژوري مي تواند براي اصلاح اين اشتباه تصميم مناسب را اتخاذ نمايد.اين هيئت ميتواند بنا به صلاحديد خود به ورزشكار اجازه دهد تا يك بار ديگر وزنه را بلند كند.
10-10. هيئت ژوري هيچ گاه نبايد تصميمات داوران را لغو يا تغيير دهد.
11-10. اعضاي هيئت ژوري به منظور تضمين جلوگيري از بروز هر گونه مشكلي در برگزاري مسابقات فعاليت خواهد كرد.
12-10. قبل از هر مسابقه، رئيس هيئت ژوري بايد اطمينان حاصل نمايد كه اعضاي اين هيئت از دانش كافي براي ايفاي نقش خود برخوردارند و نيز از هر گونه اصلاحات انجام گرفته در مقررات آگاهي داشته و از اجراي قوانين مندرج از كتابچه قوانين حمايت مي نمايند.
13-10. علاوه بر هر يك از پروتكلهاي IPC كه اعمال مي گردد.انتخاب وزنه برداران براي انجام تست دارويي (دوپينگ) بايد هميشه به صورت اتفاقي (از ميان وزنه برداران ) توسط هيئت ژوري صورت گيرد.چنانچه مسابقات مورد نظر داراي هيئت ژوري نيست، در اين صورت دبير مسابقات ترتيبات لازم را براي انتخاب اتفاقي وزنه برداران توسط يك فرد تعيين شده بدين منظور، قبل از مشاهده وزنه برداران توسط اين فرد، به عمل خواهد آورد.
14-10. در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني و قاره اي، رئيس بخش وزنه برداري IPC و در غياب وي نماينده منتخب فني، بايد براي هر يك از جلسات مسابقه، هيئت ژوري را تعيين نمايد.
11- داوران
1-11. تعداد داوران مسابقه بايد سه نفر شامل سر داور يا داور اصلي (وسط) و دو نفر داور كنار (جانبي) باشد.
2-11. سر داور مسئول دادن علامتهاي لازم براي هر سه تلاش وزنه بردار براي بلند كردن وزنه ميباشد.سر داور همچنين مسئول دادن علامت شفاهي به صورت بلند و واضح از طريق بلندگو به هنگام آماده بودن ميله و افراد كمكي مي باشد.
3-11. علامتهاي مورد نياز براي حركت پرس سينه (BenchPress) به شرح ذيل مي باشد:
شروع:
به محض اينكه وزنه بردار بي حركت است و ميله وزنه به درستي در امتداد دو دست قرار گرفته و آرنجها بصورت قفل شده هستند، سر داور يك علامت بصري از طريق حركت دست خود به طرف پايين به همراه علامت شفاهي قابل شنيدن (start) به نشانه شروع حركت، ارائه ميدهد.
پايان:
يك علامت بصري شامل حركت دست به طرف عقب و دستور شفاهي Rack (به معني گذاشتن ميله وزنه در محل اصلي خود)داده مي شود.
4-11. به محض اينكه ميله وزنه در جاي خود قرار داده شد، داوران تصميم خود را از طريق روشن كردن لامپها اعلام خواهند نمود.
لامپ سفيد:براي اعلام يك حركت خوب (قابل قبول )
لامپ قرمز:به منزله عدم بلند كردن وزنه (No Lift)
5-11. هر سه داور مسابقه مي توانند هر جايي كه به نظرشان مناسبترين جا براي مشاهده حركت بلند كردن وزنه، در روي سكو وزنه برداري است، بنشينند.سرداور بايد پشت سر وزنه بردار بنشيند تا قادر به مشاهده نحوه گرفتن ميله توسط وي باشد.سرداور به گونه اي خواهد نشست كه پشتش به تماشاگران باشد اما در صورت توافق، مي توان در اين خصوص استثنائي قائل شد.
6-11. قبل از شروع رقابت، سه نفر داور مسابقه بايد مشتركا موارد ذيل را تاييد نمايند:
الف- سكوي محل وزنه برداري (platform) و تجهيزات مسابقه از تمامي جهات و جوانب با قوانين مطابقت داشته باشند.ميله ها و ديسكها از نظر اختلاف وزني بررسي شده و تجهيزات ناقص كنار گذاشته مي شوند.
ب- ترازوهاي وزن كشي درست كار كنند و از دقت لازم برخوردار باشند.
ج- وزنه برداران در حيطه وزني و در مدت زمان مشخص شده براي كلاس وزنيشان، وزن كشي شوند.
د- لباس وزنه بردار و تجهيزات شخصي وي در تمامي جوانب با قانون مطابقت داشته باشند.
7-11. در خلال مسابقه، سه نفر داور بايد متفقا تائيد نمايند كه:
الف- وزن ميله اي كه وزنه ها بر آن سوار شده، با وزن اعلام شده توسط گوينده سالن مطابقت دارد.بدين منظور مــي توان چارتهاي (جداول) ويژه قرار دادن وزنه ها روي ميله را تهيه كرد.
ب- در روي سكو، لباس و تجهيزات شخصي وزنه بردار دقيقا همان مواردي هستند كه قبلا به هنگام وزن كشي اعلام، امتحان و علامتگذاري شده اند.اگر هر يك از داوران دليلي بـر عـدم صـداقـت وزنه بردار در خصوص اين موارد دارد، وي بايد بعد از اتمام كار وزنه برداري، مراتب را به اطلاع سرداور برساند.سه نفر داور مسابقه سپس مـــي توانند لباس و تجهيزات شخصي وزنه بردار را مجددا بازرسي نمايند.اگر چنانچه مشخص شود كه وزنــــه بردار از لباسي استفاده كرده كه در مرحله وزن كشي مورد بررسي قرار نگرفته است و استفاده از اين لباس غير قانوني است، وي بلافاصله از دور رقابتها حذف خواهد شد.
ج- تنها خود وزنه بردار يا فرد كمكي (spotter/loaders) مي توانند ميله وزنه (barbell) را به محل جديدي روي پايه ها حركت دهند.در چنين مواردي مسئول زمان سنجي ( تايمر ) مسابقه نبايد ساعت خود را متوقف سازد.اين وظيفه مربي يا وزنه بردار است كه در لحظه مناسب براي انجام اين كار درخواست كمك نمايند.
8-11. قبل از شروع انجام يك حركت بلند كردن وزنه، اگر چنانچه هر يك از داوران جانبي حركت (حالت ) شروع يك وزنه بردار را نپذيرند، دست خود را به نشانه انجام خطا بالاخواهند برد.اگر داوران در اين خصوص اتفاق نظر داشته باشند، سرداور علامت شروع انجام حركت بلند كردن وزنه را نخواهد داد.وزنه بردار يا مربي وي بايد بنا به درخواستشان، از دليل عدم دادن علامت شروع حركت توسط سرداور، مطلع شوند. هيئت ژوري بايد مسئول اعلام چنين اطـلاعـاتـي بـه وزنه بردار باشد.وزنه بردار در فرصت باقيمانده خود نسبت به اصلاح حالت شروع بلند كردن وزنه اقدام نمايد تا علامت شروع حركت را از سوي سرداور دريافت نمايد.به محض آغاز حركت بلند كردن وزنه، داور جانبي (كنار) در خلال انجام حركت بلند كردن وزنه، خطاها را اعلام نخواهد كرد.
9-11. داوران بايد از اظهار نظر و تفسير بپرهيزند و هر گونه مدرك يا اظهار نظر شفاهي در خصوص روند مسابقات را نپذيرند.
10-11. يك نفر داور نبايد تلاش كند كه بر روي تصميمات ديگر داوران تاثير بگذارد (راي خود را بر آنها تحميل كند).
11-11. سر داور مي تواند در صورت لزوم به منظور تسريع انجام مسابقه با داوران جانبي (كنار)، هيئت ژوري يا هر يك از ديگر مسئولين مسابقات مشورت نمايد.
12-11. بعد از مسابقه، سه نفر داور بايد پروتكلهاي رسمي يا هر سند ديگري كه نيازمند امضاي آنها باشد، را امضاء نمايند.
13-11. در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني و قاره اي، حداقل 15 نفر داور از كشورهايي به غير از كشور ميزبان توسط رئيس بخش وزنه برداري IPC انتخاب خواهند شد.هزينه هاي سفر، اسكان و غذاي اين داوران توسط كميته برگزاري تامين خواهد شد.
حداقل 8 نفر داور ديگر از كشور ميزبان مسابقات با موافقت رئيس بخش وزنه برداري IPC، توسط كميته برگزاري انتخاب خواهند شد تا روند صحيح برگزاري مسابقات را تضمين نمايند.يك كشور ميزبان مسابقات كه داراي داوران بين المللي نيست بايد به موقع مراتب را به رئيس وزنه برداري IPC اعلام نمايد تا وي قبل از مسابقات برخي ترتيبات لازم را در خصوص تامين داوران به عمل آورد.
14-11. در مسابقات بين المللي، نبايد دو نفر داور از يك كشـور بـراي قـضـاوت يـك گروه وزنـي در مسابقه اي كه بيش از دو كشور در آن شركت مي كنند، انتخاب شوند.
15-11. انتخاب يك نفر داور به عنوان سرداور در يك گروه وزني به معناي ممانعت از (عدم) انتخاب وي به عنوان يك داور جانبي (كنار) در گروه وزني ديگر نيست.
16-11. در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني و قاره اي تنها داوران درجه يك و دو ميتوانند قضاوت نمايند.
17-11. يونيفرم داوران و اعضاي هيئت ژوري به شكل ذيل خواهد بود:
مردان:
ژاكت آبي پررنگ (سرمه اي ) كه بج ويژه وزنه برداري IPC روي سينه سمت چپ نصب شده باشد و شلوار خاكستري و پيراهن سفيد به همراه كروات وزنه برداري IPC .
زنان:
ژاكت آبي پررنگ (سرمه اي) به همراه بج ويژه وزنه برداري IPC روي سينه سمت چپ و دامن يا شلوار خاكستري با يك بلوز سفيد و كروات وزنه برداري IPC .
18-11. رئيس وزنه برداري IPC بايد فهرستي از داوران كه بيشترين شايستگي را براي قضاوت مسابقات بيـــــن المللي مهم، مسابقات جهاني يا قاره اي و بازيهاي پارالمپيك را دارند، تهيه نمايد. اين داوران بايد از نظر گفتاری و درک مطلب در زبان انگليسی در سطحی مطلوب باشند.
19-11. داوران در سه دسته (درجه) بر طبق توانايي و تجربه شان كلاسبندي خواهند شد:
الف. داور اصلي
ب. داور بين المللي درجه 2
ج. داور بين المللي درجه 1
جهت آگاهي از تمامي اطلاعات مربوط به مراحل تائيد و آزمايش (تست) داوري به بخش ضميمه ويژه اين قوانين در پاراگراف 18 مراجعه نماييد.تا حداكثر امكان سعي خواهـد شـد تا از قـوانـيـن بـين المللي افراد سالم در اين خصوص استفاده شود.
20-11. در خلال مسابقات ملي، تنها به داوران بين المللي فدراسيون بين المللي وزنه برداري (IPF) اجازه داوري داده خواهد شد. بخـش وزنه برداري IPC تا حداكثر امكان نسبت به ايجاد فرصتهايي براي داوران IPF تلاش خواهد كرد تا اين داوران در كلينيكها حضور يابند و امتحان لازم براي دريافت مجوز داوري و كارت داوري وزنه برداري IPC را بگذرانند.
21-11. هيچ يك از داوراني كه در مـربيگري ملـي انجـام وظيـفـه مي كنند، به عنوان داور بازيهاي پارالمپيك يا مسابقات جهاني انتخاب نخواهند شد.چنين داوراني را تنها مي توان براي داوري گروههاي وزني انتخاب كرد كه در آن گروه هيچ وزنه برداري از كشور وي شركت نكرده باشد.
12- وزن كشي
1-12. وزن كشي ورزشكاران نبايد زودتر از دو ساعت مانده به زمان شروع مسابقه در يك گروه وزني مربوطه، انـجـام گيرد. تـمـامـي وزنه برداران در يك گروه وزني بايد در مرحله وزن كشي حضور داشته باشند كه اين مرحله در حضور سه نفر داور تعيين شده براي آن گروه انجام خواهد شد.
2-12. مدت زمان وزن كشي يك ساعت و نيم به طول خواهد انجاميد.
3-12. وزن كشي هر يك از ورزشكاران در يك اتاق بسته با حضور ورزشكار، مربي يا سرپرست وي و سه نفر داور حاضر انجام خواهد شد و در صورت لزوم رئيس يا دبير مسابقات در محل وزن كشي حضور خواهند داشت. پزشک يا کلاسبند بايد در اتاق وزن کشی آماده باشند. گروه وزني مورد قبول وزنه بردار نبايد به صورت علني اعلام شود تا اينكه تمامي وزنه برداران رقابت كننده در آن گروه وزني وزن كشي شده باشند.
4-12. وزنه برداران بايد به صورت برهنه يا با لباس زير بدون داشتن پروتز (عضو مصنوعي) وزن كشي شوند. در مسابقاتي كه زنان در آن شركت مي كنند، مرحله وزن كشي زنان بايد توسط افراد همجنس آنها انجام گيرد.تعدادي مسئولين زن بنا به صلاحديد رئيس IPC يا نماينده فني يا دبير مسابقات، بدين منظور انتخاب مي شوند.
5-12. اگر بازرسي لباس و تجهيزات شخصي ورزشكار قبلا انجام نشده باشد، اين كار در خلال مدت وزن كشي انجام خواهد گرفت.به هر حال، وزنه برداران بايد به ترتيب اولويت مشخص شده از قبل براي وزنه برداري، وزن كشي شوند. داوران منتخب و كنترل كننده فني ، مسئول بازرسي، اندازه گيري و ثبت تمامي جزئيات لوازم از قبيل لباس و تجهيزات شخصي روي فرم بازرسي خواهند بود. اين تجهيزات بايد مورد تاييد قرار گرفته و سپس به ترتيب با يك برچسب علامتگذاري شوند. كنترل كننده فني منتخب مسئول تضمين اين مهم خواهد بود كه جزئيات ثبت شده با تجهيزات و لباسهاي پوشيده شده و مورد استفاده وزنه بردار روي سكوي وزنه برداري مطابقت داشته باشد.
6-12. براي تعيين كردن ترتيب وزن كشي قرعه كشي انجام مي گيرد. در مسابقاتي كه تعداد وزنه برداران در هر گروه وزني زيادي ميباشد، كار قرعه كشي و بازرسي لباس و تجهيزات شخصي وزنه برداران توسط داور، مي تواند در هر زماني قبل از شروع وزن كشي، با موافقت دبير مسابقات انجام گيرد. همچنين اين قرعه كشي ترتيب بلند كردن وزنه در تمامي مراحل مسابقات براي وزنه برداران در يك وزن (گروه وزني يكسان) را مشخص مي نمايد.
7-12. هر وزنه بردار تنها بايد يكبار وزن كشي شود. تنها آن دسته از وزنه برداراني كه وزنشان سنگين تر يا سبك تر از گروه وزني است كـه مي خواهند در آن شركت نمايند، مجاز به وزن كشي مجدد ميباشند.اين دسته از وزنه برداران بايد به محل وزن كشي باز گردند و در ظرف مدت محدود يك و نيم ساعت اختصاص يافته براي وزن كشي، وزن خود را تعيين نمايند، در غير اين صورت آنها از شركت در مسابقه براي آن گروه وزني مورد نظر حذف خواهند شد. يك وزنه بردار تنها بعد از اينكه تمامي وزنه برداران در يك گروه وزني به محل وزن كشي فراخوانده شدند، مي تواند مجددا وزن كشي شود.وزنه برداراني كه تلاش مي كنند وزن خود را اصلاح و تطبيق نمايند، مي توانند هراز چندگاهي و طبق ترتيب قرعه كشي انجام شده، مجددا وزن كشي شوند.يك وزنه بردار تنها در صورتي مي تواند خارج از محدوده زماني تعيين شده به مدت يك و نيم ساعت، وزن كشي شود كه خود را در اين مدت زمان مشخص معرفي نمايد اما با توجه به تعداد وزنه برداراني كـه مـي خـواهـنـد وزن كشي شوند، به وزنه بردار فوق اجازه رفتن روي ترازوي وزن كشي داده نميشود.اين وزنه بردار بنا به صلاحديد داوران براي يكبار براي بار دوم وزن كشي خواهد شد.
8-12. يك وزنه بردار بايد در گروه وزني نرمال (عادي) خود از طريق فرم ورودی نهايی شش هفته قبل از شروع مسابقات ثبت نام نمايد. گروه وزنی همان است که در فرم وارد شده , اما هر وزنه بردار مي تواند نسبت به تغيير گروه وزني خود اقدام نموده و در يك گروه بالاتر يا پايين تر از گروه وزني اوليه خود كه فرم نهايي ثبت نام در طی جلسه فنی مشخص كرده ، ثبت نام نمايد. ولی برای هر گونه تغيير بايد 100 يورو جريمه دهد.
9-12. اگر دو نفر وزنه بردار كه در يك گروه وزني در مرحله وزن كشي ثبت نام كرده اند ، نهايتا در پايان مسابقات به نتيجه يكساني دست يابند، اين وزنه برداران مجددا وزن كشي خواهند شد و فرد داراي وزن كمتر بر فردي كه وزن بيشتري دارد، اولويت خواهد داشت. امااگر اين دو نفر باز هم در مرحله وزن كشي مجدد وزنشان يكسان باشد، در اين صورت آن دو نفر مشتركا داراي مقام به دست آمده خواهند بود و هر كدام يك جايزه (مدال) دريافت خواهند كرد.در چنين مواردي، چنانچه اين دو نفر وزنه بردار به مقام نخست دست يابند، دراين صورت نفر بعدي آنها در مقام سوم قرار خواهد گرفت.
10-12. هر وزنه بردار بايد در خلال وزن كشي، ميزان وزنه براي شروع حركت خود (StartingWeight) و ارتفاع ستونهاي صاف (نگهدارنده ميله وزنه يا Supports) را مشخص نمايد.
13- لباس و تجهيزات شخصي
1-13. وزنه برداران بايد با لباس مناسب و منظم و مجاز كه شامل موارد ذيل مي باشد روي سكوي وزنه برداري حاضر شوند:
لباس يكدست (Suit)
لباس وزنه برداري بايد شامل يك لباس يك تكه (يـكپـارچه) ويـژه وزنه برداري باشد و داراي نوارهاي ويژه قرار گرفتن روي شانه ها باشد. در قسمت پاها، براي تهيه لباس يكدست (Suit)، اندازه گيري در هر درز شلوار نبايد بيشتر از 10 سانتي متر كوتاهتر گرفته شود و مي توان يك عدد ركاب (Stirr up) براي آن در نظر گرفت. لباس وزنه برداري بايد از يك لباس يك پارچه (يك تكه) از مواد كشي از قبيل مواد نخي (20 درصد) يا پنبه كشي (حداكثر 10 درصد ماده كشي) بدون هيچ گونه وصله يا لايه اضافي تهيه شود. بندها بايد روي شانه ها در تـمـامـي مـدت وزنـه برداري در مسابقه، قرار داشته باشد.
لباس وزنه برداري همچنين بايد از شرايط ذيل برخوردار باشد:
الف- از رنگ يا رنگهاي مورد دلخواه باشد.
ب- لباس وزنه برداري مي تواند مزين به بج، نشان، آرم و يا علائم مربوط به كشور يا سازمان ملي وزنه بردار باشد. نام وزنه بردار را مي توان روي هر يك از لباسها يا تجهيزات نصب كرد. اما اگر چنانچه مطلبي يا چيزي روي لباس وزنه بردار نصب يا الصاق شود كه با قوانين و مقررات ورزشي مغاير بوده و موجب بي حرمتي به ورزش شود، مجاز نخواهد بود.
مثال:
2-13. زير پيراهن:
يك عدد زير پيراهن كه عموما به عنوان يك تي شرت شناخته ميشوداز هر رنگ بايد زير لباس وزنه برداري پوشيده شود.زير پيراهن بايد از شرايط ذيل برخوردار باشد.
آستينها نبايد تا زير آرنج باشند.
الف: لباس زير پيراهن يا تي شرت نبايد حاشيه دار و برجسته بافته شده باشد. (حاشيه دار نباشد)
ب- نبايد از مواد پلاستيكي يا مواد كشي مشابه به آن تهيه شده باشد.
ج- نبايد داراي جيب، دكمه، زيپ , يقه يا يقه هفت باشد.
د- نبايد داراي درز (آهار) باشد.
ه- نبايد طوري ساخته شده باشد كه داراي درز (آهار) باشد تا به تصور نماينده وزنه برداري IPC، موجب كمك به وزنه بردار در مسابقات شود.
و- از پارچه نخي يا پلي استر و يا از مخلوطي از هر دوي اين مواد ساخته شود.
ز- اگر يك تي شرت به تن يك وزنه بردار است نبايد داراي آستين باشد، خواه اين آستين زير استخوان دالي شكل آرنج و خواه بالاي آن باشد. وزنه برداران نبايدآستين چنين تي شرتهايي را در خلال مسابقه بالا بزنند.
ح- زير پيراهن يا تي شرت بايد به راحتي با بدن وزنه بردار متناسب باشد تا تضمين نمايد كه هيچ گونه كمك فيزيكي به بدن وزنه بردار نمي كند.
ط- بايد به وضوح مشخص شود كه تي شرت مسابقه كه وزنه بردار به هنگام مسابقه به تن دارد، يا داراي بج ويا نام كشور، فدراسيون ملي يا حمايت كننده مالي وزنه بردار مي باشد. اگر اين تي شرت به گونه اي باشد كه با قوانين و مقررات و روح ورزش مغايرت داشته باشد، استفاده از آن مجاز نيست. آرم حمايت كننده مالي بايد با بند8-8-13 مطابقت داشته باشد.
3-13. كفشها
وزنه برداري بدون كفش مجاز نيست. چنانچه وزنه بردار نتواند از كفش استفاده نمايد، تاييديه پزشك در اين خصوص بايد در پـاسـپـورت وزنه برداري IPC وي درج شود.
4-13. سينه بند.
هيچ گونه وسيله اي براي محكم كردن، لايه گذاري يا بستن قسمت سينه با سيم مجاز نيست.
5-13. كمربند.
ورزشكاران مي توانند از يك كمربند استفاده نمايند.در صورت استفاده از كمربند، بايد آن را روي لباس وزنه برداري بست.
جنس و ساختمان كمربند:
الف – قسمت اصلي كمربند بايد از چرم، پلاستيك نرم يا ديگر مواد غير كشي مشابه كه به هم چسبيده باشندو يا روي همديگر دوخته شده باشند، ساخته شود.
ب- كمربند نبايد داراي لايه اضافي باشدو نبايد بست روي آن تعبيه شود و يا هر گونه وسيله كمكي از هر ماده اي روي سطح يا در ميـان لايه هاي آن قرار گيرد.
ج- سگك كمربند بايد در انتهاي كمربند با استفاده از ميخك (بست ميخي) و يا با استفاده از دوخت (بخيه) تعبيه گردد.
د- كمربند مي تواند داراي سگكي باشد كه با يك يا دو چنگك يا هر نوع وسيله ديگري كه باعث باز شدن سريع آن مي شود، باشد .
ه- حلقه زبانه كمربند (حداکثر دو تا) بايد نزديك سگك باشد و با استفاده از بستهاي ميخي و يا بخيه زدن تعبيه گردد.
و- نام كشور، ايالت يا باشگاه وزنه بردار را مي توان روي سطح خارجي يا بيروني كمربند تعبيه نمود.
ابعاد:
الف- پهناي كمربندحداكثر بايد 100 ميلي متر باشد.
ب- ضخامت كمربند حداكثر بايد در طول كمربند (قسمت طولي كمربند) 13 ميلي متر باشد.
ج- پهناي داخلي سگكها بايد حداكثر 110 ميلي متر باشد.
د- پهناي خارجي سگكها حداكثر بايد 130 ميلي متر باشد.
ه- حداكثر پهناي حلقه زبانه كمربند بايد 50 ميلي متر باشد.
و- فاصله ميان انتهاي كمربند و آخرين نقطه (منتهي اليه) حلقه زبانه آن بايد حداكثر 150 ميلي متر باشد.
موارد اصلاح شده در اندازه گيري
6-13. بانداژها:
فقط لفافها يا بانداژهاي يك لاي تجاري كه از ماده كشي بافته شده، و داراي پوشش پلي استر، نخ و يا تركيبي از اين ماده يا باند (پارچه) پزشكي مجاز مي باشد.استفاده از بانداژهاي لاستيكي يا ساخته شده از مواد مشابه لاستيك، اكيدا ممنوع مي باشد، بانداژها را مي توان به صورت ذيل مورد استفاده قرار داد:
الف- طول آن از يك متر و عرض آن از 80 ميلي متر نبايد بيشتر باشد. همچنين پهناي مچ بندهاي مورد استفاده نبايد از 100 ميلي متر بيشتر باشد. تركيبي از اين دو مورد مجاز نمي باشد.
ب- اگر مچ بندهاي مورد استفاده به صورت دور پيچ (Wrap Around) باشند، مي توان به منظور محكم نمودن آنها، يك قسمت حلقه اي ويژه انگشت شصت و يك قطعه پارچه چسبنده براي آن در نظر گرفت تا پس از پيچيدن به دور مچ به طور محكم بسته شود. در خلال بلند كردن وزنه اين قسمت حلقه اي شكل دور انگشت شصت، نبايد روي اين انگشت قرار گيرد.
ج- بانداژ مچ نبايد بيشتر از 100 ميلي متر بالاتر و 20 ميلي متر پـايين تر از نقطه مركزي مفصل مچ باشد و پهناي پوششي آن نبايد بيشتر از 120 ميلي متر باشد.
د- بانداژهاي داراي طول و عرض بيش از حد مجاز نبايد استفاده شوند اما مي توان آنها را از طريق برش و تنظيم اندازه آن بر طبق طول و عرض مجاز در مدت خاصي، اصلاح كرد. بريدن و اصلاح اندازه بانداژها بر عهده وزنه بردار است. داور مسئول چك كردن تجهيزات مجاز به انجام اين كار براي وزنه بردار نيست.
7-13. پوششهاي نايلوني چسبنده به بدن (Plasters)
الف- اين اقلام بدون مجوز رسمي هيئت ژوري يا سرداور در هيچ قسمتي از بدن نبايد مورد استفاده قرار گيرد.پلاسترها، بانداژها يا باندهاي كمكي نبايد به عنوان وسايل كمكي براي وزنه بردار در نگهداشتن ميله وزنه، مورد استفاده قرار گيرند.
ب- بنا به اقتضا و بر اساس تاييديه قبلي پزشك رسمي، پرسنل پزشكي يا پيراپزشكي مسئول مــــي توانند از بانداژها براي ترميم جراحات بدني به گونه اي استفاده نمايند كه استفاده از آن باعث ايجاد امتياز بي مورد براي وزنه بردار نشود. وزنه بردار بايد سر داور و هيئت ژوری را مطلع گرداند.
ج- در تمامي مسابقاتي كه در آنها هيئت ژوري حضور ندارد و پرسنل پزشكي در محل مسابقات مستقر نيستند، سر داور بايد در خصوص استفاده از پلاسترهاي چسبنده براي ترميم جراحات، نظر بدهد.
8-13. موارد كلي
1-8-13. هر قسمت از لباس يا تجهيزات وزنه بردار كه به صورت نامرتب (كثيف) پا پاره باشد، نبايد مورد قبول واقع شود.
2-8-13. داوران بايد هر يك از اقلام لباس وزنه بردار را روي برگه بررسي رسمي ثبت نمايند. برگه بررسي بايد درپايان مدت بررسي لباس وزنه بردار به كنترل كننده فني تحويل داده شود.
اقلامي كه بايد توسط داوران يا هيئت ژوری در محل وزن كشي بررسي شوند به شرح ذيل ميباشند:
– پاسپورت وزنه برداري IPC- لباس وزنه بردار: لباس يكپارچه- تي شرت- سينه بند- جوراب/شلوار تنگ (tight)- كفش
– تجهيزات: بانداژها- كمربند- كمربند شخصي
3-8-13. اگر پس از مرحله بررسي لباس و تجهيزات وزنه بردار، مشخص شود كه وي به هنگام حضور روي سكوي وزنه برداري از اقلام و لباس غير قانوني كه در برگه بررسي ثبت نشده، استفاده كرده است، وزنه بردار بايد از دور مسابقات حذف شود.
4-8-13. هر وزنه برداري كه موفق به كسب ركورد جهاني شود بايد بلافاصله خود را جهت بررسي (بازرسي) به سه نفر داور مسابقه يا هيئت ژوری معرفي نمايد. چنانچه مشخص شود كه وزنه بردار از مچ بندها يا لباسهاي غير قانوني استفاده كرده باشد، نتيجه وزنه بلند شده توسط وزنه بردار بايد فاقد اعتبار تلقي شده و وزنه بردار بايد از دور مسابقات حذف شود. چنانچه يك وزنه بردار به اشتباه (به طور غير عمد) از هر گونه تجهيزات غير مجاز استفاده نمايد، به وي گوشزد خواهد شد كه بلافاصله استفاده از آن را متوقف نموده و آن را كنار بگذارد و جريمه اي در اين خصوص براي وي در نظر گرفته نخواهد شد.
5-8-13. هيچ گونه ماده خارجي نبايد در تجهيزات يا بانداژها به كار رود.
6-8-13. تمامي وزنه برداران بايد فقط با لباس و يونيفرم وزنه برداري روي سكو حاضر شوند.وزنه برداران نبايد در مجاورت سكو اقدام به منظم نمودن لباسهاي وزنه برداري خود نمايند. تنها استثناء در اين مورد مربوط به كمربند مي باشد و وزنه بردار مي تواند در كنار سكو كمربند خود را تنظيم نمايد.
7-8-13. كربنات منيزيم تنها ماده اي است كه مي توان در قسمت دستها، باسن و پشت استفاده كرد.
8-8-13. هنگاميكه يك وزنه بردار يا يك كشور مي خواهد آرم يك شركت حمايت كننده خود را روي لباس وزنــــه بردار و تجهيزات فردي نصب نمايد،بايد در ابتداي سالي كه مي خواهد اين آرم را روي لباس و تجهيزات به نمايش بگذارند، در خصوص مجوز مربوطه،رسما از رئيس بخش وزنه برداري IPC درخواست نمايند.اين تقاضا بايد حداقل سه ماه قبل از تاريخ اولين مسابقه ارائه شود و بايد بهمراه مبلغ 100 يورو براي رياست وزنــــــــه برداريIPC ارسال شود .البته امكان دارد كه مقدار اين مبلغ كه مربوط به صدور مجوز استفاده از آرم ميباشد، توسط كميته اجرائي مجمع وزنه برداري مشخص شود.بعد از صدور مجوز،آرم مربوطه را مي توان به طور مناسب در محل يا موقعيت مورد توافق بخش وزنه برداري IPC وكشور يا وزنه بردار مربوطه در معرض ديد قرار داد . وزنه بردار يا كشور مربوطه ميتواند مابقي سالي كه در آن مجوز را اخذ كرده،از اين آرم استفاده نمايد.مبلغ پرداختي تنها مربوط به صدور مجوز براي يك شركت يا سازمان حمايت كننده ويك كشور است.چنانچه شركت هاي حمايت كننده ديگر نيز مايل به تبليغ آرم خود روي لباس يا تجهيزات وزنه برداران هستند،بايد مبالغ جداگانه پرداخت نمايند.بخش وزنه برداري IPC حق دارد از صدور اين مجوز،در صورتيكه از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند و يا اينكه با هر گونه تعهد قبلي IPC به ديگر طرفها از قبيل شركتهاي تلويزيوني يا تبليغاتي مسابقات مربوطه مغايرت داشته باشد، خودداري نمايد. كميته اجرائي مجمع وزنه برداري IPC(PAEC) حق محدود كردن اندازه آرم را دارد. كشورها يا وزنه برداران مي توانند بج ها و نشانه هاي ملي خود را بدون پرداخت هزينه اي روي لباس يا تجهيزات خود به نمايش بگذارند.كميته اجرايي بخش وزنه برداري IPC مي تواند آرمهاي تاييد شده را ثبت و نگهداري نمايد. وزنه برداراني كه علاقمند به استفاده از آرمهاي حمايت كنندگان خود هستند، بايد مجوز مربوطه يا رسيد آن را به داوران بازرسي كننده تجهيزات ارائه نمايند.
14- تجهيزات و مشخصات آنها
1-14. سكوي وزنه برداري
وزنه برداري بايد روي يك سكو به ابعاد حداقل 5/2×5/2 متر و حداكثر 4×4 متر انجام شود.سطح سكوي وزنــــه برداري بايد مسطح، سفت و بدون شيب باشد و نبايد بيش از 10 سانتي متر از سطح زمين بلندتر باشد. هنگاميكه وزنه برداري روي يك سطح بالاتر از زمين انجام ميشود، بايد جهت رفاه حال و دسترسي آسان افراد ويلچري يك عدد سطح شيب دار بدون لغزندگي در آنجا در نظر گرفته شود. در صورت امكان به منظور صرفــــــه جويي در وقت يك سطح شيب دار اضافي براي پايين آمدن از سكو بايد در نظر گرفته شود.
1-2-14. ميله وزنه
ميله وزنه بايد يك ميله ويژه وزنه برداري باشد كه داراي تايـيـديـه وزنه برداري IPC است.براي تمامي مسابقات وزنه برداري كه بر اساس قوانين وزنه برداري IPC انجام مي شوند، تنها استفاده از ديسكهاي هالتر (barbells) مجاز مي باشد. در خلال مسابقه، ميله وزنه نبايد تعويض شود مگر اينكه ميله خم شده و يا به هر طريقي كه از سوي داوران تشخيص و اعلام مي گردد، آسيب ببيند. ميله وزنه بايد صاف و به خوبي داراي برجستگي و شيار دار باشد و بايد از ابعاد ذيل نيز برخوردار باشد:
الف- طول ميله نبايد از 2200 ميلي متر تجاوز نمايد.
ب- فاصله بين دو قسمت يقه (يا نگهدارنده هاي وزنه ها) نبايد بيشتر از 1320 ميلي متر يا كمتر از 1310 ميلـــي متر باشد.
ج- قطر ميله نبايد بيشتر از 29 ميلي متر و كمتر از 28 ميلي متر باشد.
د- وزن ميله و يقه ها (نگهدارنده هاي وزنه) بايد 25 كيلوگرم باشد.
ه- قطر آستينها (sleeves) نبايد بيشتر از 52 ميلي متر و كمتر از 50 ميلي متر باشد.
و- قطر ميله بايد به صورت ماشيني (حك شده) مشخص شود يا به صورت نوار چسب مشخص گردد به گونه اي بين علامت مشخص شده (marking) يا نوار چسب 810 ميلي متر باشد.
2-2-14. ديسكها بايد داراي تاييديه وزنه برداري IPC بوده و از شرايط ذيل برخوردار باشند:
الف- وزن تمامي ديسكهاي مورد استفاده در مسابقات بايد 25 درصد وزن واقعي صفحه باشند.
ب- اندازه سوراخ وسط ديسك نبايد بيشتر از 53 ميلي متر يا كمتر از 52 ميلي متر باشد.
ج- صفحه ها بايد داراي اوزان ذيل باشند:
25/1 كيلو- 5/2 كيلو-5 كيلو-10 كيلو-15 كيلو- 20 كيلو – 25كيلو و 50 کيلوگرم .
د- به منظور ركوردگيري و به منظور كسب ركوردي كه حداقل 500 گرم بيشتر از ركورد فعلي است ميتوان از ديسكهاي ( صفـحـات ) سبك تر استفاده كرد.
ه- ديسكهای از 10 تا 50 کيلوگرم بايد پوشش لاستيکی داشته و بر اساس كد بندي رنگي باشند:
ديسك 50 كيلويي سبز 25 كيلويي:قرمز 20 كـيلويي:آبی 15 کيلويی : زرد 10 كيلوگرم به پايين: به هر رنگي مي تواند باشد.
توجه: ديسک 50 کيلوگرمی تنها برای وزن 225 کيلوگرم و بالاتر استفاده می شود.
و- وزن كليه ديسكها بايد به طور مشخص روي آنها حك شده باشد و به صورتي روي ميله وزنه قرار داده شوند كه سنگين ترين وزنه داخل قرار گرفته و به ترتيب از وزنه سنگين به سبك از طرف داخل روي ميله چيده شوند به گونه اي كه داوران قادر به خواندن وزن روي هر يك از ديسكها باشند.
ز- اولين و سنگين ترين ديسك بايد به گونه اي روي ميله قرار داده شود كه طرف رويي آن به طرف داخل و بقيه ديسكها بايد رو به طرف بيرون روي ميله قرار داده شوند
ح- قطر بزرگترين ديسك نبايد بيشتر از 450 ميلي متر باشد.
3-14. يقه ها (قفل طرفين ميله)
الف- اين قفلها بايد هميشه در مسابقه استفاده شود.
ب- وزن هر كدام از آنها بايد 5/2 كيلوگرم باشد.
4-14. نيمكت وزنه برداري (Bench)
براي تمامي مسابقات ملي، بين المللي، جهاني يا قاره اي و بازيهاي پارالمپيك، نيمكت وزنه برداري بايد از جنس بسيار محكم ساخته شده باشد و از حداكثر استقامت برخوردار بوده و داراي ابعاد ذيل باشد:
الف- طول:
طول نيمكت وزنه برداري بايد كلا 2100 ميلي متر بوده و داراي سطح كاملا صاف و مسطح باشد.
ب: عرض:
عرض قسمت اصلي نيمكت بايد 610 ميلي متر باشد، اما از فاصله 705 ميلي متري انتهاي سر، پهناي نيمكت بايد 305 ميلي متر باشد و براي هر طرف شانه هاي وزنه بردار، 5/152 ميلي متر به طور مساوي فضا در نظر گرفته شود.
ج- ارتفاع:
ارتفاع نيمكت نبايد كمتر از 450 ميلي متر و نبايد بيشتر از 500 مـيـلي متر باشد كه اين فاصله از سطح زمين تا منتهي اليه سطح داراي روكش نيمكت بدون اينكه اين سطح فشرده و متراكم شود، اندازه گيري ميشود.
د- پايه ها
ارتفاع پايه هاي صاف در هر نوع نيمكت قابل تنظيم بايد حداقل 750 الی 770 ميلي متر و حداكثر 1000 ميلي متر باشد كه اين اندازه از سطح زمين تا محل قرار گرفتن ميله وزنه سنجيده مي شود. حداقل پهناي داخلي ميان تكيه گاههاي ميله وزنه بايد 1100 ميلي متر باشد.
5-14. گوه (wedge)
الف- تنها وزنه برداران CP مجاز به استفاده از يك گوه شخصي ميباشند.
ب- ابعاد اين گوه بر طبق نيازمنديهاي آناتوميكي فردي وزنـه بـردار مي باشد. طول گوه نبايد بيشتر از 600 ميلــي متر باشد.
ج- گوه بايد در خلال مرحله وزن كشي از سوي داوران مورد تائيد قرار گيرد.
6-14. نور و روشنايی: سيستم چراغها بايد به گونه اي باشد كه داوران به وسيله آنها بتوانند تصميم خود را اعلام نمايند.هر داور يك چراغ سفيد و قرمز را كنترل مي نمايد. اين دو رنگ به ترتيب نشان دهنده يك حركت بلند كردن وزنه به صورت خوب و قابل قبول و عدم انجام يك حركت ناموفق (No Lift) مي باشد.چراغها بايد به صورت افقي به گونه اي تعبيه شوند كه با محل استقرار 3 داور متناسب باشند. سيم كشي اين چراغها بايد به گونه اي باشد كه اين لامپها به طور هماهنگ و نه به صورت جداگانه، به هنگام زدن كليه آنها توسط داوران روشن شوند.در شرايط اضطراري از قبيل قطع برق، پرچمهاي كوچك سفيد و قرمز يا پدالهايی در اختيار داوران قرار خواهد گرفت تا به وسيله آنها، پس از دريافت شفاهي دستور از سوي سرداور، تصميم خود را در خصوص بلند كردن وزنه اعلام نمايند.
15- ترتيب مسابقه
1-15. دبير مسابقه
وظايف دبير مسابقه به شرح ذيل مي باشد:
الف- بررسي و تاييد ليستهاي وزنه برداران .
ب- نظارت بر قرعه كشي قبل از مرحله وزن كشي .
ج- ثبت وزن بدن در صورت لزوم، در خلال وزن كشي .
د- صدور پاس هاي (گذرنامه هاي) وزنه برداري براي وزنه برداران و همراهان آنها جهت پذيرش در اتاق گرم كردن .
ه- نظارت بر ترتيب وزنه برداري در خلال مسابقه .
و- نظارت بر ثبت ركوردهاي جديد جهاني و پارالمپيك كه در خلال مسابقات به دست آمده است.
2-15. وظايف رئيس هيئت ژوري به شرح ذيل مي باشد:
الف- تضمين اينكه قوانين فني در خلال مسابقه اعمال مي گردند.
ب- در صورت لزوم، اتخاذ تصميم مناسب بر طبق نظر ديگر اعضاي هيئت ژوري .
ج- مقايسه و نظارت بر قوانين و همچنين نتايج کامپيوتری
د- توزيع پاسپورتهای وزنه برداری IPC بعد از ثبت نتايج صحيح
3-15. كميته برگزاري
برگزار كننده مسئولين ذيل را تعيين خواهد كرد.
الف- گوينده/اعلام كننده
گوينده مسئول جريان و مناسب و صحيح مسابقه است. وي به عنوان مسئول مراسم عمل ميكند.گوينده وزن مورد نياز براي تلاش بعدي و نام وزنه بردار را اعلام مي نمايد.هنگاميكه وزنه ها روي ميلـه قـرار داده مـي شود و سكو براي بلند كردن وزنه آماده مي شود، سرداور اين موضوع را به گوينده اعلام نموده و فرد گوينده مسابقات اعلام خواهد كرد كه ميله آماده مي باشد و نام وزنه بردار را براي آمدن به روي سكو اعلام مي نمايد. گوينده بايد همچنين از قبل به هر يك از وزنه برداران، نوبت بعدشان براي بلند كردن وزنه را گوشزد نمايد. نتايج اعلام شده توسط گوينده بايد روي تابلو امتيازات كه در محل مناسب و مشرف بر سالن نصب شده، نشان داده شود.
ب- كنترل كنندگان مسابقه
اين افراد تحت نظارت دبير مسابقات فعاليت خواهند كرد و مسئوليت ثبت دقيق جريان مسابقه را بر عهده داشته و بايد تضمين نمايند كه سه نفر داور مسابقه، صفحه رسمي امتيازات و گواهينامه هاي كسب ركورد يا هر نوع مدركي كه نيازمند امضاي داوران مي باشد، را امضاء نمايند.اين افراد كنترل كننده ترتيبات لازم براي بلند كردن وزنه مورد نظر وزنه برداران بر اساس ترتيب مشخص شده، وزن و شـمـاره قـرعـه كشي انجام شده، به عمل مـــــــــــي آورند.بـــــر ايـــن اساس كارتهاي مربوط به بلند كردن وزنه يكي پس از ديگري به گوينده داده خواهد شد.
ج- مارشال:
اين افراد بايد از بين داوران مجرب باشند و مسئوليت جمع بندي وزن مورد نياز براي تلاش بعدي از وزنه برداران يا مربيانشان و انتقال اين اطلاعات بدون هيچ گونه تاخير به كنترل كنندگان مسابقات را بر عهده دارند. وزنه بردار يك دقيقه فرصت دارد تا بعد از ترک نيمکت در آخرين تلاش خود، از طريق مارشال وزن موردنظر خود براي تلاش بعدي را به دبير مسابقات اطلاع دهد.
د- وقت نگهدار:
وقت نگهدار بايد ازبين داوران مجرب انتخاب شود. اين فرد مسئوليت ثبت دقيق زمان سپري شده در حد فاصل زماني بين اعلام آماده بودن ميله و زمان بلند كردن وزنه توسط وزنه بردار را بر عهده دارد.وي همچنين مسئول ثبت زمانهاي فوق العاده، در صورت لزوم خواهد بود، براي مثال وقتي كه وزنه بردار بايد بعد از يك تلاش و بلند شدن از روي نيمكت ظرف 30 ثانيه سكوي مسابقه را ترك نمايد. هنگاميكه زمان براي يك وزنه بردار گرفته مي شود، اين زمان را تنها در صورت پايان يافتن زمان داده شده يا مجاز (time-allowance)، بعد از شروع حركت بلند كردن وزنه و يا به صلاحديد سرداور، مي توان متوقف كرد. در نتيجه ، اين نكته مهمي است كه وزنه بردار يا مربي وي قبل از اعلام آماده بودن ميله وزنه برداري و شروع حركت ساعت (وقت گيري براي بلند كردن وزنه)، ميله هاي حايل و نگهدارنده دو طرف وزنه را چك نمايند. هر گونه تنظيم ديگر روي ميله هاي نگهدارنده وزنه بايد در دو دقيقه زمان داده شده به وزنه بردار (جهت آماده شدن) انجام گيرد.اگر وزنه بردار تلاش خود را در اين دو دقيقه شروع نكند، وقت نگهدار اعلام (وقت يا time) خواهد كرد و سرداور بايد به طور شفاهي دستور rack را صادر نمايد.در اين صورت علامت No-lift به نشانه عدم انجام حركت بلند كردن وزنه اعلام خواهد شد و وزنه بردار اين فرصت را براي بلند كردن وزنه از دست خواهد داد. شروع حركت پرس سينه (Bench-Press) بايد همزمان با علامت شروع سرداور باشد.هنگاميكه وزنه بردار در مدت زمان مجاز داده شده به وي حركت بلند كردن وزنه را آغاز مي كند، ساعت متوقف خواهد شد.
ه- كنترل كننده فني:
اين فرد بايد يك داور مجرب باشد و مسئوليتهاي ذيل را بر عهده دارد.
-اين كه وزنه برداران آماده حضور روي سكو قبل از شروع مسابقه باشند.
-آخرين شانس وزنه برداران براي بهبود نتيجه اوليشان، به طور شفاهي به آنها اطلاع داده شود.
-اين كه وزنه برداران در صورت لزوم آماده حضور و معرفي خود روي سكو، در طول مسابقه هستند.
-اين كه قبل از آمدن وزنه برداران به روي سكو، لباس و تجهيزات مورد تاييد را بپوشند.
– برای مراسم اهدا مدال و آزمايش دوپينگ آماده باشند.
و-سرپرست وزنه گذاران
اين فرد مسئوليت نظارت بر كار وزنه گذاران , وزنه گذاري و در آوردن وزنه ها از ميله، تنظيم ميله هاي نگهدارنده وزنه در دو طرف نيمكت، اطمينان يابی از قرار داشتن ميله وزنه در وسط، پاك كردن ميله وزنه و سكو در صورت در خواست سرداور و كلا تضمين اينكه سكو در تمامي اوقات خوب و منظم نگهداري شده و تميز و مرتب مـي باشد را برعهده دارد .وي بايد در زمان مناسب با صداي بلند و واضح به سرداور اعلام مي كند كه ميله وزنه گذاري شده و براي تلاش بـعدي وزنه برداران آماده مي باشد.
ز- وزنه گذاران
اين افراد تحت نظارت سرپرست وزنه گذاران همانگونه كه در پاراگراف f-3-15 بيان شده، فعاليت مــــــــــــي نمايند.هنگاميكه وزنه بردار خود را براي بلند كردن وزنه آماده مي كند، فرد وزنه گذار مي تواند وي را در بلند كردن ميله از داخل تكيه گاه (rack) كمك نمايد.اين افراد همچنين مي توانند بعد از هر تلاش، به وزنــه بردار در گذاشتن ميله وزنه در جاي خود، كمك كنند.اما آنها نبايد در هنگام بلند كردن وزنه (تلاش واقعي) با وزنه بردار يا ميله تماس داشته باشند.براي مثال در خلال زمان سپري شده بين علامتهاي شروع و پايان بلند كردن وزنه، بايد تا حداكثر امكان به ميله وزنه نزديك باشند تا در صورت لزوم، چه در صورت درخواست سرداور و چه در صورت درخواست وزنه بردار، ميله را از روي سينه وي بلند نمايند.اگر حركت بلند كردن وزنه توسط وزنه بردار به علت اشتباه فرد وزنه گذار و بدون اينكه خودش مرتكب اشتباه شود، مورد قبول واقع نشود، بنا به صلاحديد داوران در پايان راند مي توان به وزنه بردار اجازه داد تا بار ديگر وزنه را بلند نمايد.
قوانين کلی
4-15- تقاضا براي شركت در يك دوره مسابقات جهاني، منطقه اي يا بازيهاي پارالمپيك بايد به همراه بهترين نتيجه وزنه بردار ظرف دوازده ماه گذشته به همراه تاريخ و زمان انجام اين مسابقه (كه بهترين نتيجه را به دست آورده)، ارائه شود.فقط نتايج به دست آمده در مسابقات قهرماني بين المللي يا ملي مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد گرفت.
5-15. در خلال هر مسابقه اي كه بر روي يك سكو يا صحنه (stage) برگزار مي شود، تنها وزنه بردار و مربي اش، اعضاي هيئت ژوري، داوران قضاوت كننده مسابقه و وزنه گذاران مجاز به تردد و حضور در اطراف سكو يا صحنه مي باشند.مربيان بايد در منطقه ويژه مربيان كه توسط هيئت ژوري يا مسئول كنترل فني مشخص مي شود، مستقر شوند.
6-15. در تمامي مسابقات وزنه برداري مورد تاييد براي معلولين، وزن هالتر بايد هميشه مضربي از 5/2 كيلوگرم باشد.اضافه كردن وزنه بعد از هر تلاش مثبت براي بلند كردن وزنه، حداقل بايد 5/2 كيلوگرم باشد. وزن بايد بر اساس كيلوگرم اعلام گردد.
استثناء در اين قانون:
الف-در يك تلاش براي ركورد گيري (كسب ركورد بالاتر)، وزن هالتر بايد حداقل 500 گرم بيشتر از ركورد فعلي باشد. اين تلاش براي كسب ركورد بايد به طور طبيعي با افزايش وزن در خلال مسابقه يا در چهارمين تلاش در آخر دوره صورت گيرد.
ب- در خلال انجام مسابقه يك وزنه بردار مي تواند براي انجام تلاش جهت كسب ركوردي كه مضربي از 5/2 كيلوگرم نيست درخواست نمايد اما اين تلاش بايد جزو همان تلاشهايي باشد كه براي وزنه بردار مشخص شده است (يعني خارج از تلاشهاي معين براي وزنه بردار نباشد). اگر اين تلاش وزنه بردار موفقيت آميز باشد در اين صورت پـايين ترين و نزديكترين مضرب 5/2 كيلوگرم روي صفحه امتيازات ثبت ميشود و وزن دقيق روي برگه درخواست ثبت ركورد نوشـتـه مــي شود. براي مثال اگر وزن 133 كيلوگرم براي دومين تلاش وزنه بردار تقاضا شود و وزنه بردار با موفقيت آن را بلند كند، سپس امتياز 5/132 كيلوگرم در صفحه امتيازات وارد خواهد شد و 133 كيلوگرم در فرم تقاضاي ثبت ركورد وارد خواهد شد.
ج- وزنه بردار مي تواند در هر يك يا تمامي تلاشهاي خود كه از سوي داوران براي وي مشخص شده، براي كسب ركورد تلاش نمايد به شرط اينكه ركورد وي حداقل 500 گرم از ركورد فعلي بيشتر باشد. براي مثال اگر ركورد فعلي 100 كيلوگرم است، وزنه بردار مي تواند به شرح ذيل تلاش خود را انجام دهد.
اولين تلاش دومين تلاش سومين تلاش چهارمين تلاش
100 كيلوگرم 101 كيلوگرم 5/101 كيلوگرم 102 كيلوگرم
صرفنظر از اينكه وزنه بردار وزنه مورد نظر خود براي مسابقه را از 100 كيلوگرم افزايش نداده ، اما تلاشهاي دوم، سوم و چهارم وي در صورت موفق بودن، به عنوان ركورد محسوب خواهد شد.
7-15-الف- هر وزنه بردار، مربي يا همراه تيم كه به دليل بدرفتاري و حركت ناشايست در محل سكو يا در مجاورت آن باعث خدشه دار شدن اعتبار مسابقات شود، بايد رسما اخطار دريافت نمايد. اگر اين حركات ناشايست و غيـــــر ورزشي ادامه يابد، هيئت ژوري و يا در غياب اين هيئت، داوران مسابقه ميتوانند وزنه بردار را از دور مسابقات حذف كرده و به مربي دستور دهند كه سالن مسابقه را ترك نمايد.هر دو مورد حذف وزنه بردار و اخطار به مربي وي بايد رسما به مدير تيم مربوطه اعلام شود.
ب- هيئت ژوري و داوران مسابقه مي توانند بر اساس اكثريت آراء بلافاصله يك وزنه بردار يا يك مقام رسمي را از دور مسابقات كنار بگذارند. البته اين در صورتي است كه هيئت ژوري و يا داوران بر اين عقيده باشند كه هر گونه رفتار غيـر ورزشي كه از سوي ورزشكار يا مقام رسمي انجام گرفته، به اندازه كافي ايجاب مي كند كه بلافاصله به جاي يك اخطار رسمي به فرد يا افراد خاطي، آنها را بلافاصله از دور مسابقات حذف نمايند. حذف وزنه بردار يا فرد همراه بايد به مدير تيم مربوطه اعلام شود.
8-15. در مسابقات بين المللي، تمام اعتراضات عليه تصميمهاي متخذه از سوي داوران، شكايات مربوط به انجام بازيها يا شكايات عليه رفتار هر يك از افراد شركت كننده در مسابقات بايد به هيئت ژوري ارائه شود. لازم است كه اين شكايات به صورت مكتوب به هيئت ژوري ارائه گردد.اعتراض يا شكايت بايد توسط مدير تيم يا مربي و در غياب وي توسط وزنه بردار همراه با مبلغ 100 يورو به رئيس هيئت ژوري ارائه شود.اين كار بايد بلافاصله بعد از انجام عملي كه منجر به شكايت شده، انجام شود.در صورت لزوم، هيئت ژوري مي تواند به طور موقت، مسابقات را متوقف نمايد و تا صدور راي خود، به ورزشكاران استراحت دهد. پس از بررسي و پس از رسيدن به يك تصميم قطعي بر اساس اكثريت آراء، هيئت ژوري باز خواهد گشت و رئيس اين هيئت، تصميم خود را به فرد شكايت كننده اعلام خواهد كرد.راي هيئت ژوري به عنوان راي نهايي منظور خواهد شد و فرد شكايت كننده ديگر حق اعتراض به مرجع ديگري را نخواهد داشت.پس از شروع مجدد مسابقات كه به حالت تعليق در آمده، بـه وزنه بردار بعدي بايد سه دقيقه فرصت داده شود تا حركت بلند كردن وزنه خود را آغاز نمايد. چنانچه شكايت بر عليه وزنه بردار يا فرد همراه تيم مقابل ارائه شود، اين شكايت بايد به صورت كتبي به همراه 100 يورو به صورت نقدي يا معادل آن به هر نرخ رايج ديگري، ارائه شود. چنانچه هيئت ژوري بر اساس راي خود دريابد كه شكايات فوق از ماهيتي بيهوده و بي مورد يا فريبكارانه برخوردار است، در اين صورت كل مبلغ پرداخت شده بايد نگه داشته شود و بنا به صلاحديد هيئت ژوري به بخش وزنه برداري IPC اهداء گردد.
9-15. سيستم دوره اي ( Round System )
1-9-15. در مرحله وزن كشي، وزنه بردار يا مربي وي بايد وزن شروع و ارتفاع ميله هاي حايل عمودي نيمكت را اعلام نمايد.اين موارد بايد در كارت ويژه اولين تلاش وارد شده و از سوي وزنه بردار يا مربي وي امضاء شده و نزد مسئول انجام وزن كشي نگهداري شود.سپس به وزنه بردار 5 كارت تلاش به صورت سفيد جهت استفاده در خلال مسابقه تحويل داده مي شود.
2-9-15. در اولين تلاش به وزنه بردار اجازه داده مي شود تا يكبار تغيير وزن داشته باشد. تغيير وزن ميتواند بالاتر يا پايين تر از وزني باشد كه در ابتدا در اتاق وزن كشي ارائه شده بود. اگرچه وزن کشی برای شروع نبايد بيش از 5/7 کيلو با آنچه در ابتدا گفته شده سبک تر باشد. ترتيب بلند كردن وزنه در راند اول بر اساس اين تغيير انجام شده، تغيير خـواهـد يـافـت.اگر وزنـه بردار گروه اول است، اين تغيير ميتواند در هر زماني تا 5 دقيقه قبل از شروع اولين راند انجام گيرد.به گروههاي بعدي نيز امتياز مشابهي داده مي شود با اين تفاوت اين گروههاي بعدي مي توانند هر گونه تغيير خود را ظرف 3 دقيقه قبل از پايان آخرين راند مسابقه گروه قبلي خود انجام دهند.گوينده سالن بايد اين گونه موارد و فرجه هاي زماني را قبلا اعلام نمايد.
3-9-15. بعد از انجام اولين تلاش، وزنه بردار يا مربيش بايد در خصوص وزن مورد نياز براي تلاش دوم تصميم گيري نمايند.اين وزن بايد در جاي مشخص شده، روي كارت وارد شود و ظرف يك دقيقه فرصت قبل از شروع بلند كردن وزنه، بايد تحويل مارشال يا مسئول مشخص شده تحويل داده شود.همچنين اين مرحله بايد براي تلاش سوم وزنه بردار انجام شود.
يك وزنه بردار بايد دومين و سومين تلاش خود را ظرف يك دقيقه بعد از ترک نيمکت در تلاش قبلي خود ارائه (اعلام) نمايد.اگر ظرف يك دقيقه فرصت داده شده به وزنه بردار، وزني اعلام نگردد (ارائـــــه نشود)، به طور اتوماتيك تلاش بعدي وزنه بردار محاسبه نخواهد شد و وضعيت No-Lift براي وي در نظر گرفته خواهد شد و/ يا به طور اتوماتيك 5/2 كيلوگرم بيشتر از تلاش مورد تاييد قبلي وي محاسبه خواهد شد.
4-9-15. اوزان ارائه (اعلام) شده براي تلاشهاي راند دوم را نمي توان تغيير داد مگر اينكه اين كار براي كسب يك ركورد صورت گيرد و سپس تنها اين تغيير وزن حداكثر نيم كيلوگرم باشد.
تنها مورد استثنا درباره تلاشهای رکورد جهانی می باشد. به طور مثال:
زمانيکه دو ورزشکار وزنه 102 کيلوگرم را برای رکورد جهانی انتخاب می کنند و اولين نفر موفق می شود و رکورد جهانی را می شکند, ورزشکار دوم می تواند تلاش دوم خود را به 5/102 کيلو تغيير دهد تا بتواند با نيم کيلو گرم رکورد جهانی جديد را بشکند.
5-9-15. در تلاش راند سوم، دو مورد تغيير وزن مجاز مي باشد. تغيير وزن مي تواند بالاتر يا پايينتر از وزن اظهار شده قبلي براي سومين تلاش وزنه بردار باشد. اما اين تغييرات تنها به شرطي مجاز خواهند بود كه وزنه بردار براي بلند كردن وزنه اي كه قبلااعلام كرده و وزنه مربوطه روي ميله قرار داده شده است، فراخوانده نشود (يعني وزنــــه بردار براي وزنه اوليه خود قبل از تغيير فراخوانده نشود).
6-9-15. هر وزنه بردار اولين تلاش خود را در راند اول، دومين تلاش خود را در راند دوم و سومين تلاش خود را در راند سوم انجام خواهد داد.
7-9-15. ميله بايد به صورتي وزنه گذاري شود كه وزنه هاي سبك تر و سنگينتر (به صورت صعودي) روي آن چيده شوند.به هيچ وجه در يك راند وزن ميله كمتر نخواهد شد مگر اينكه برای يک تلاش رکوردی بوده يا از سوي فرد وزنه گذار در وزنه گذاري ميله اشتباهي صورت دهد همانگونه كه در بند 10-9-15 بيان شده است و آن هم تنها در آخر راند انجام مي شود.
8-9-15. ترتيب بلند كردن وزنه در هر راند براساس انتخاب وزن توسط وزنه بردار براي آن راند مشخص خواهد شد.در صورتيكه دو وزنه بردار هر دو يك وزن را انتخاب نمايند،وزنه برداري كه شماره قرعه كشي آن در مرحله وزن كشي پايينتر باشد، ابتدا وزنه را بلند خواهد كرد.
9-9-15. چنانچه تلاش وزنه برداربراي بلند كردن وزنه ناموفق باشد، وزنه بردار كار را ادامه نمي دهد، اما بايد تا دور بعدي منتظر بماند، قبل از اينكه بتواند آن وزن را دوباره بلند كند يا براي بلند كردن وزن سنگينتري تلاش نمايد.
10-9-15. اگر در يك راند به دليل اشتباه در وزنه گذاري، اشـتـباه وزنه گذار و اشكال در تجهيزات، تلاش وزنه بردار ناموفق باشد، در اين صورت به وزنه بردار يك بار ديگر اجازه داده خواهد شد تا در وزن صحيح (اصلاح شده )مجددا وزنه بزند. اگر وزنه گذاري اشتباه باشد و وزنه بردار حركت بلند كردن وزنه را صحيح انجام ندهد در اين صورت بايد به وزنه بردار اجازه داده شود كه يا بلند كردن وزنه را در همان وقت ادامه دهد يا در پايان راند در اين وزن تلاش نمايد. در ساير موارد ديگر به وزنه بردار بايد اجازه داده شود كه در پايان راند مجددا وزنه را بلند نمايد. اگر به طور اتفاقي اين وزنه بردار آخرين نفر در آن راند باشد بايد قبل از تلاش جديدش به وي سه دقيقه استراحت داده شود.
11-9-15. چنانچه در يك جلسه(مرحله) ده وزنه بردار يا بيشتر رقابت مي نمايند، گروه بندي بايد صورت گيرد.
12-9-15. گروه بندي بايد، بر اساس بررسي بهترين نتايج وزنه بردار در سطح ملي يا بين المللي در خلال 12 ماه قبل از مسابقه مورد نظر مشخص شود. وزنه برداران داراي پايين ترين (كمترين) نتايج در گروه اول جاي خواهد گرفت و به همين ترتيب گروههاي ديگر بر اساس افزايش نتايج وزنه برداران در صورت لزوم تشكيل خواهد شد. چنانچه يك وزنه بردار نتيجه اي را كه در 12 ماه قبل كسب كرده، ارائه ندهد، بطور اتوماتيك در گروه اول براي بلند كردن وزنه جاي خواهد گرفت.
10-15. سر داور به تنهايي مسئوليت اخذ تصميم در صورت بروز اشتباه در وزنه گذاري يا اعلام مطالب به صورت اشتباه از سوي گوينده سالن را بر عهده خواهد داشت. تصميم وي به گوينده اعلام مي شود و سپس گوينده مطلب صحيح را اعلام مي نمايد.
نمونه هايي از بروز اشتباهات در وزنه گذاري :
الف – اگر ميله وزنه سبك تر از آنچه كه در ابتدا درخواسـت شـده، وزنـه گذاري شود و تلاش وزنه بردار براي بلند كردن اين وزنه موفقيت آميز باشد، وزنه بردار مي تواند اين تلاش موفق را بپذيرد يا اينكه مجددا براي بلند كردن وزن اوليه درخواستي اوليه خود تلاش كند اگر اين تلاش ناموفق باشدبه وزنه بردار يك فرصت ديگر داده خواهد شد تا وزنه درخواستي اوليه خود را بلند كند. در هر دو مورد فوق، تلاشهاي بيشتر براي بلند كردن وزنه تنها در پايان راندي كه در آن اشتباه روي داده، قابل انجام مي باشد.
ب- اگر ميله وزنه سنگينتر از آنچه در ابتدا درخواست شده، وزنه گذاري شود و تلاش وزنه بردار براي بلند كردن اين وزنه سنگينتر موفق باشد، اين تلاش وزنه بردار از وي پذيرفته خواهد شد. اما در صورت نياز براي ديگر وزنه برداران، مي توان وزن ميله (Weight) را كاهش داد. اگر اين تلاش ناموفق باشد، در پـايان راندي كه در آن اشتـبـاه رخ داده، بـه وزنـه بردار يكبار ديگر فرصت داده خواهد شد كه نسبت به بلند كردن وزنه اي كه در ابتدا درخواست كرده بود، اقدام كند.
ج- اگر وزنه گذاري در منتهي اليه دو طرف ميله يكسان نباشد، يا اينكه هر گونه تغييري در ميله يا ديسكها در خلال بلند كردن وزنه رخ دهد يا سكو نامرتب باشد وعلي رغم اين مشكلات، وزنه بردار موفق به بلند كردن صحيح وزنه باشد، وزنه بردار مي تواند اين حركت موفق خود را بپذيرد و يا اينكه براي بار ديگر نسبت به بلند كردن وزنه اقدام نمايد. اگر تلاش وزنه بردار نا موفق باشد، به وزنه بردار يكبار ديگر فرصت داده خواهد شد تا وزنه را بلند كند. تلاشهاي بيشتر براي بلند كردن وزنه تنها در پايان راندي كه در آن اشتباه رخ داده، قابل انجام مي باشد.
ملاحظات:
اگر در نمونه هاي الف، ب و ج، وزني كه به اشتباه روي ميله گذاشته شده، چنانچه اين وزنه اشتباه مضربي از 5/2 كيلو گرم نباشد و حركت بلند كردن اين وزنه موفقيت آميز باشد،در صورت درخواست وزنه بردار اين تلاش وي پذيرفته خواهد شد و دبير مسابقات بايد وزنه ثبت شده را تا نزديكترين وزنه به وزنه كمتري كه مضربي از 5/2 كيلـو گرم است، كاهش دهد.
د- اگر گوينده سالن به اشتباه وزنه را سبكتر ويا سنگينتر از آن وزنه اي كه توسط وزنه بردار در خواست شده، اعلام نمايد، سرداور همانگونه كه در خصوص اشتباهات در وزنه گذاري تصميم گيري مي كند، در اين خصوص نيز اخذ تصميم خواهد نمود.
ه- اگروزنه بردار به دليل اينكه گوينده سالن نام وي رادر وزن مناسب اعلام نكرده است، موفق به بلند كردن وزنه مورد نظر خود نمي شود، در اين صورت، اين وزنه در صورت لزوم، كاهش خواهد يافت و به وزنه بردار اجازه داده خواهد شد تا تلاش خود را انجام دهد، اما اين كار تنها در پايان راند مربوطه قابل انجام است.
11-15. اطلاعات كلي
الف- يك تابلو اعلام امتيازات بايد در جاي مناسب و قابل رويت نصب شده و نتايج مسابقه در آن ثبت و اعلام شود. اين تابلو بايد نشان دهنده اسامي وزنه برداران به ترتيب قرعه كشي انجام شده، قبل از مرحـله وزن كشي باشد و نام كشور، گروه وزني و نتيجه هر مورد بلند كردن وزنه در آن نشان داده شود.
ب- يك ساعت زمان سنج الكتريكي بايد در يك جاي مناسب و قابل رويت نصب شود. اين ساعت بايد به طور اتوماتيك در يك يا دو دقيقه، علامت همراه باصدا كه نشان دهنده زمان است، داشته باشد. ساعت زمان سنج الكتريكي بايد توسط يك وقت نگهدار ( داور مجرب ) كنترل شود.
ج- يك اتاق گرم كردن در مجاورت سكوي وزنه برداري بايد در اختيار وزنه برداران قرار گيرد.اين اتاق بايد مجهز به تعداد مناسب سكوي وزنـه برداري ، هالتر ، نيمكت، كربنات منيزيم و با توجه به تعداد وزنـــه برداران باشد. اين اتاق بايد همچنين شامل يك ساعت زمان سنج باشد كه توسط يك نفر مسئول در محل ســــكوي مسـابـقـه تـنـظيـم مـي شود.همچنين يك نفر گوينده مجهز به ميكروفن و يك تابلو اعلان امتيازات كه نشان دهنده اسامي وزنه برداران به ترتيبي كه قبل از وزن كشي، قرعه كشي شده اند، در اتاق گرم كردن بايد نصب شود، همچنين اين تابلو بايد نشان دهنده گروه وزني ورزشكاران و وزني كه قبل از فراخواني به سكوي مسابقه، درخواست كرده اند، باشد.
16- نتايج ورزشكاران و كشورها
1-1-16. عنوان “قهرمان آزاد” بايد به برنده هر گروه وزني اعطاء شود.اين فرد مدال طلا را دريافت مي نمايد و نفرات دوم و سوم به ترتيب مدالهاي نقره و برنز را دريافت مي نمايند.
2-1-16 عنوان “قهرمان جوانان” بايد به برنده هر گروه وزني اعطاء شود.اين فرد مدال طلا را دريافت مي نمايد و نفرات دوم و سوم به ترتيب مدالهاي نقره و برنز را دريافت مي نمايند.
توجه: در مسابقات قهرمانی جهانی و قاره ای , مسابقات آزاد و جوانان زنان و مردان همزمان برگزار خواهد شد. جوانانی که در مسابقات آزاد يک مدال به دست آورند, يک مدال برای مسابقات آزاد و يک مدال برای مسابقات جوانان دريافت خواهند کرد.
2-16. به منظور تقدير از شايستگي و حفظ هويت برندگان مسابقه، بنا به توافق ميان برگزار كنندگان مسابقه و بخش وزنه بـرداري IPC، مـي توان جوايز ويژه اي به قهرمانان مسابقه اعطا نمود.
3-16. در مسابقات، چه به صورت مركب يا غير از آن، اگر هر گروه وزني بيشتر از 3 نفر وزنه بردار نداشته باشد، به نفرات اول و دوم طبق معمول مدال اعطا خواهد شد. در چنين مواردي به نفر سوم مدالي تعلق نخواهد گرفت. تنها در مواردي كه كميته اجرايي مجمـع ورزشـي وزنـه برداري IPC حداقل استاندارد انتخابي ويژ اي را براي مقام سوم تعيين كرده باشد، مي توان به وزنه بردار نفر سوم نيز مدال اعطا كرد. در چنين شرايطي، به هيچ وجه وزنه بردار اول و دوم جريمه نخواهد شد.
4-16. در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني و منطقه اي و در صورت توافق كشورهاي شركت كننده در تورنمنتهاي بين المللي، نتايج اين مسابقات به صورت ذيل محاسبه خواهند شد:
نفر اول:12 امتياز
نفر دوم:10 امتياز
نفر سوم:8 امتياز
نفر چهارم:7 امتياز
نفر پنجم:6 امتياز
نفر ششم:5 امتياز
نفر هفتم:4 امتياز
نفر هشتم:3 امتياز
نفر نهم:2 امتياز
نفر دهم:1 امتياز
جوايز (مدالهاي) تيمي بايد به سه مقام نخست اعطاء گردد.سه كشور برتر مسابقات به ترتيب مدالهاي تيمي طلا، نقره و بـرنز را دريـافـت مي نمايند.كشور برنده همچنين جام مسابقات را براي يك سال دريافت خواهد كرد.جام پارالمپيك به طور دائم توسط برنده نگهداري مي شود.
5-16. در مسابقات بين المللي،فقط امتيازات 6 نفر وزنه بردار برتر هر كشور براي امتيازات تيمي محاسبه خواهد شد.
6-16. در صورتي كه در رده بندي يك تيم يا يك كشور حالت تساوي وجود داشته باشد، تيمي كه داراي بيشترين تعداد مقامهاي نخست را داشته باشد، در مقام اول رده بندي قرار خواهد گرفت.در صورت تساوي ميان دو كشوري كه داراي تعداد مساوي مقامهاي نخست باشند، تيمي كه داراي بيشترين تعداد مقامهاي دومي باشنـــــد، در رده بندي، مقام نخست را از آن خود خواهد كرد و به اين ترتيب اين محاسبه با وزنه برداران مقام ششم هر تيم ادامه خواهد يافت.
تحت هيچ شرايطي در محاسبه امتيازات يك تيم، امتيازات بيشتر از 6 وزنه بردار برتر آن تيم محاسبه نخواهد شد.در صورتي كه امتيازات مقامهاي اول، دوم، سوم و ….. دو تيم يكسان باشد، اين دو تيم مشتركا در مقام نخست رده بندي جاي خواهند گرفت و تيم بعدي آنها در مقام دوم رده بندي قرار خواهد گرفت.
17- استانداردهاي انتخاب ورزشكاران
1-17. كميته اجرايي مجمع وزنه برداري IPC مي تواند براي بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني و منطقه اي استانداردهاي انتخاب، وضع نمايد.اين استانداردها از يك دوره بازي پارالمپيك تا دوره بعدي اين بازيها، از يك دوره مسابقات قهرماني جهاني تا دوره ديگر اين مسابقات ممكن است تغيير نمايد.
2-17. اين استانداردهاي انتخاب ممكن است هر دو سال يكبار بعد از تشكيل جلسه فني و مباحثات با تمامي اعضاي كميته اجرايي مجمع وزنه برداري IPC تغيير نمايد.
3-17. يك كشور مجاز است تا حداكثر يك نفر وزنه برداري را كه از استانداردهاي انتخاب برخوردار نيست در مسابقات شركت دهد البته در صورتيكه اين كشور كمتر از 3 نفر وزنه بردار به مسابقات مربوطه اعزام نمايد.
4-17. تعداد وزنه برداران يك تيم ممكن است بنا به درخواست كميته برگزاري مسابقات از كميته اجرايي مجمع وزنه برداري IPC، مثلا به دليل كمبود سهميه (جا) كاهش يابد.
5-17. وزنه برداران به منظور انتخاب شدن براي بازيهاي پارالمپيك بايد در مسابقات قهرماني جهاني و مسابقات قهرماني قاره اي مربوطه خود شركت نمايند.
کميته اجرايی مجمع وزنه برداری IPC می تواند برای موارد استثنايی حکم نمايد.
توضيحات:
1- حداقل استانداردهای انتخابی به آن جهت هستند که مسابقات در سطح بالا برگزار گردند.
2- انتخاب بر اساس ليست رده بندی وزنه برداری IPC انجام می گيرد. يعنی آنکه بالاترين وزنه برداران انتخاب شده به استانداردها رسيده اند.
3- رسيدن به استاندارد انتخابی به منزله اطمينان حضور در پارالمپيک نيست.
4- به منظور تشويق کشورها جهت حضور در مسابقات استفاده از کارت سفيد است تا وزنه بردارانی که دارای رده بندی بالا نيستند نيز بتوانند در مسابقات شرکت نمايند.
5- در بسياری موارد اين وزنه برداران نيز می توانند به استاندارد انتخابی برسند.
6- اگر کشوری کمتر از سه وزنه بردار در مسابقه ای داشته باشد, می توان يک دعوت نامه برای حضور تنها يک ورزشکار که به استاندارد نرسيده ارسال کرد.
18- شرايط امتحان و انتخاب داوران:
قوانين کلی
کليه داورانی که برای گواهی داوری ملی خواهان شرکت در سمينار هستند بايد قبل از امتحانات مبلغ 60 يورو برای يک ليسانس 4 ساله و 20 يورو برای دريافت بج وزنه برداری, کراوات مخصوص, کارت ليسانس و ديپلم بپردازند.
1-انتخاب داوران براي كلاس درجه 2 داوري به شرح ذيل ميباشد:
الف-يك داور ملي كه از شرايط مناسب و مورد تائيد فدراسيون ملي خود برخوردار باشد.
ب-اين داوربايد از سوي فدراسيون ملي مربوطه اش معرفي شود.
ج-اين داور بايد در امتحان كتبي كلاس 2 كه در مسابقات قهرماني جهاني يا منطقه اي، تورنومنت ها يا كلينيكهاي برگزار شده توسط بخش وزنه برداري IPC گرفته مي شود، شركت نمايد.
د-اين داور بايد موفق به كسب امتياز 90 درصد يا بيشتر از آن در امتحانات كتبي و شفاهي شود ( پاراگراف 4 در ذيل) .
ه – داوران بايد معلومات قابل قبولی از زبان انگليسی داشته باشند.
2-انتخاب داوران براي كلاس درجه 1 داوري به شرح ذيل ميباشد.
الف-اين داوران بايد داور درجه 2 بوده و حداقل براي مدت دو سال در شرايط مورد قبول به عنوان داور درجه 2 عمل كرده باشد.
ب-اين داوران بايد حداقل در دو دوره مسابقات بين المللي يا ملي قضاوت كرده باشد.
ج-اين داوران بايد در امتحانات عملي داوري درجه يك در هر مسابقه قهرماني جهاني يا قاره اي يا مسابقات بيـــن المللي IPC شركت نمايد.
د-اين داوران بايد در زمانيكه به عنوان سرداور مسابقه مي باشند، حداقل 50 تلاش(attempts) را قضاوت كرده باشد.
ه-اين داوران بايد حداقل 90 درصد امتياز در تمامي قضاوتهاي خود در مقايسه با امتيازات اعضاي هيئت ژوري و نه داوران همكار خود، به دست آورده باشد.
و-اين داوران بايد قبل از امتحان، طي نامه اي از سوي فدراسيون ملي مربوطه خود به رئيس بخش وزنه برداري IPC، ثبت نام شود.اصول ثبت نام اين داوران براي كلاس درجه يك داوري به شرح ذيل مي باشد:
1-شايستگي كانديدا شدن به عنوان يك داور .
2-اولويت داشتن در رده بندي داوران درجه 2 (يعني در ميان داوران درجه دو از اولويت برخوردار باشد).
3- دسترسي به اين داور در مسابقات بين المللي آينده.
انتخاب
انتخاب كانديدا براي امتحان، توسط بخش وزنه برداري IPC بر اساس معيارهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف-تعداد ثبت نامهاي دريافت شده .
ب-تعداد سهميه هاي در دسترس (موجود) براي امتحان .
ج-نيازهاي فعلي به داوران درجه يك در كشورهاي مختلف .
4-مراحل تست داوران به شرح ذيل مي باشد:
تست داوران درجه دو:
بعد از پايان يك كلينيك كامل و جامع در مورد قوانين داوري تحت مديريت رئيس وزنه برداري IPC (در صورتيكه داور درجه يك باشد) يا يك نفر داور درجه يك مورد تائيد تحـت نـظارت رئيـس بـخـش وزنـه برداري IPC، كه به عنوان فرد امتحان گيرنده تعيين شده، براي رفع مشكل زبان، امتحان كتبي به عمل خواهد آمد.سپس در صورتيكه فرد امتحان دهنده، در امتحان كتبي خود موفق شده باشد، از وي امتحان عملي گرفته خواهد شد.فرد كانديدا بايد حداقل 90 درصد امتياز را در تمامي قضاوتهاي خود در مقايسه با امتيازات داوران نظارت كننده بدست آورد. داوران درجه يك و دو فدراسيون بين المللي وزنه برداري از دادن امتحان عملي مستثني هستند.
تست داوران درجه يك:
امتحان عملي تنها در بازيهاي پارالمپيك، مسابقات قهرماني جهاني يا قاره اي يا مسابقات بين المللي IPC از كانديدا گرفته خواهد شد.اين كانديدا تحت نظارت هيئت ژوري كه بايد شامل سه نفر داور درجه يك باشند، خواهد بود.اين كانديدا بايد حداقل 90 درصد امتياز در تمامي قضاوتهايش را در مقايسه با تصميمات هيئت ژوري به دست آورد. (يعني تصميماتش تا 90 درصد با تصميمات هيئت ژوري برابر باشد).
5-صفحه امتيازات فرد امتحان گيرنده بايد به صورت ذيل علامتگذاري شود:
الف-تمامي قضاوتهاي صحيح كانديدا در خصوص بلند كردن وزنه به صورت / علامتگذاري مي شود.
ب-تمامي قضاوتهاي غلط كانديدا با علامت X مشخص مي شود.
ج-تمامي تلاشهاي ناتمام وزنه بردار به صورت o علامتگذاري ميشود.
د-علاوه بر اين ، تعداد خطاها نيز در تلاشهاي ناقص وزنه بردار مشخص ميشود.
ه-زمانيكه علامت مربوط به انجام حركت غلط از قبيل بلند كردن خيلي زود يا خيلي دير وزنه، داده ميشود، فرد امتحان گيرنده بايد آن را با علامت x و حرف S علامتگذاري نمايد تا مشخص نمايد كه يك علامت ناصحيح داده شده است.
و-زمانيكه دادن علامت ضروري است و اين علامت در يك تلاش ناتمام داده مي شود، اين مورد بايد با علامت O مشخص شود و چنانچه حركت صحيح انجام شود با علامت / مشخص شده و حركت بلند كردن وزنه از سوي داور بايد پذيرفته شود.
ز-تمامي صفحات امتيازات امتحان گيرنده بدون هيچ گونه ضميمه يا تغييري، از سوي رئيس هيئت ژوري مربوط به امتحان داوري درجه يك جمع آوري و نمره داده مي شودو در صورتيكه امتحان مربوط به كلاس داوري درجه دو باشد اين كار توسط داور (داوران) مسئول رسيدگي به اين موضوع، انجام ميگيرد.صفحات امتيازات تصحيح و نمره داده شده بايد براي رئيس بخش وزنه برداري IPC ارسال شود.
6-مواد كلي
الف-بعد از دريافت نتايج امتحان، رئيس بخش وزنه برداري IPC نتيجه را به فرد كانديدا و كشور متبوعش اطلاع مـي دهد.
ب-در صورت قبول شدن در امتحان، تاريخ اخذ امتحان بايد به عنوان تاريخ ارتقاء سطح داور منظور شود.
ج-كانديداهايي كه در امتحان رد شوند، بايد حداقل شش ماه براي دادن امتحان مجدد منتظر بمانند.
7-ثبت نام:
الف-تمامي داوران بايد به منظور حفظ توانايي شان در يك سطح استاندارد قابل قبول در بخش وزنه برداري IPC ثبت نام مجدد نمايند.
ب-ثبت نام مجدد بايد در خلال سال برگزاري بازيهاي پارالمپيك انجام شود.
ج-فدراسيون ملي داور مذكور، مسئول پرداخت و ارسال 60 يورو بابت ثبت نام يك دوره چهار ساله براي داور خود به رئـيـس بخـش وزنه برداري IPC وخلاصه اي از بيو گرافي و سوابق داوري وي در سطح ملي و بين المللي در خلال مدت ثبت نام دوره قبلي داور مـربـوطــه مي باشد .
د-داوري كه براي يك دوره چهار ساله غير فعال بوده يا موفق به ثبت نام مجدد نشود، اعتبار نامه اش باطل مـــــي شود.
ه-كارت گواهي داوري وزنه برداري IPC كه دوازده ماه قبل از بازيهاي پارالمپيك صادر مي شود نيازي به تجديد تا سال پارالمپيك بعدي ندارد.
و-داوران بين المللي چه درجه يك و چه درجه دو بايد در خلال چهار سال قبلي في مابين سالهاي پارالمپيك بايد حداقل در سه دوره مسابقات ملي يا بين المللي قضاوت كرده باشند تا بتوانند براي ثبت نام مجدد اقدام نمايد.

کلاسبندی وزنه برداری
الف) مقدمه
اين هدف كميته كلاسبندي وزنه‌برداري IPC است كه به هر ورزشكار معلول جسمي زن و مرد اجازه دهد در مسابقات بين‌المللي شركت كنند، با اين توضيح كه شخص ورزشكار بايد داراي حداقل استاندارد معلوليت بر اساس قوانين جاري قطع عضوها، معلوليتهاي ديگر و سازمان CP-ISRA و همچنين شرايط مخصوصي كه كميته اجرايي مجمع بين‌المللي وزنه‌برداري لازم دانسته و منتشر مي‌كند باشد. پيشنهادات در زمينه تغييرات در قوانين در جلساتي مطرح مي‌شوند كه به طور عادي بعد از هر مسابقه پارالمپيك تشكيل مي‌گردند.
شرايط مخصوص
1- وزنه بردار بايد در زمان مسابقه به 14 سالگي رسيده باشد (كتابچه قوانين وزنه‌برداري 4و 5)
2- وزنه‌بردار بايد بتوانددستان خود را بدون آنكه حداقل 20 درجه عدم توانايي در باز كردن آنها در هر دست داشته باشد را كاملا گشاده كند. بر اين اساس در تلاشهاي خود امتياز خواهد گرفت و اين طبق قوانين مي‌باشد.
3- چنانچه يك ورزشكار مشكل حركتي مشخص در بالاتنه خود داشته باشد كه بنابر نظر تيم كلاسبندي پر خطر بوده و احتمال آسيب ديدگي باشد، اين ورزشكار ممكن است از دور مسابقه كنار گذاشته شود.
4- حداقل معلوليت در ورزشكاران ضايعه نخاعي توسط ورزشكاران معلوليتهاي ديگر مشخص مي‌شود با اين تفاوت كه كلاسبندي آنان دائمي خواهد بود.
5- كليه ورزشكاران واجد شرايط به عنوان يك ورزشكار مناسب بر اساس نظريه پزشك شناخته مي‌شوند.
ب) كلاسبندي عمومي
1- قطع عضو
(a قطع عضو دوتايي يا تكي در بالاي زانو
(b قطع عضو دوتايي يا تكي در پايين زانو
(c حداقل معلوليت تنها قطع عضوهايي را در بر مي‌گيرد كه قطع عضو آنها در قسمت يا در بالاي قوزك پا بوده و در قسمت پا يا انگشتان نباشد.
2- معلوليتهاي ديگر
(a معلوليت حركتي در قسمت پاها
به هنگام تست با سيستم درجه اي صفر تا 5، حداقل قدرت در ماهيچه ها 20 امتياز بوده و اندام‌هاي تحتاني را در برگرفته باشد. (با در نظر گرفتن درجه يك و دو) يك فرد عادي 50 امتياز در هر اندام تحتاني خود ( يعني مجموع 100 امتياز براي هر دو عضو) دريافت مي‌كند. كارآيي ماهيچه‌هاي ذيل در قسمت‌هاي تحتاني مورد آزمايش قرار ‌مي‌گيرند:
باسن خميدگي حداكثر 5
باسن كشيدگي حداكثر 5
باسن حالت دورشدگي حداكثر 5
زانو خميدگي حداكثر 5
قوزك پا خميدگي به عقب حداكثر 5
قوزك پا خميدگي كف پا حداكثر 5
پا وارونگي حداكثر 5
پا پشت و رو شدن حداكثر 5
جمع كل براي هر عضو تحتاني: 50
جمع كل براي هر دو عضو تحتاني: 100
استثنائات
در ورزشكاراني كه در پاي خود جمود مفصلي دارند و نمي‌توانند حالت وارونگي و پشت و رو شدن را داشته باشند در قسمت بخش مناسب وارونگي و يا پشت و رو شدن به عنوان امتحان ماهيچه‌اي در امتياز 5 محسوب مي‌شوند.
(b حركت مفصلي
آزمايشي است كه با كمك گونيامتري (حركتهاي غيرفعال) امتحان مي‌شوند.
باسن: كاهش در حالت خميدگي- كشيدگي 60 درجه‌اي يا جمود مفصلي.
زانو: ضايعه در كشيدگي يا 30 درجه‌اي يا جمود مفاصل در هر حالت.
قوزك پا: جمود مفاصل.
(c كوتاهي در يك عضو تحتاني
حداقل 7 سانتي متر اختلاف
اندازه گيري از قسمت بالايي ابتداي خاسره شروع شده و تا قوزك مياني در همان طرف اندازه گيري مي‌شود.
(d پشت و تنه
حركت بسيار كم به طور دائمي و يا اسكوليوز بالاي 60 درجه كه توسط مترCobb اندازه‌گيري شده باشد. عكس اشعه ايكس هم مورد نياز مي‌باشد تا اين معلوليت را تاييد كند.
(e كوتوله‌ها
حداكثر قد براي كوتوله‌ها كه حداقل واجد شرايط بودن را داشته باشند، 4 فوت و 9 اينچ و يا 145 سانتي‌متر است. ورزشكار بايد يك معلوليت ديگر نيز همراه با كوتاهي قد داشته باشند بنابراين كوتوله‌هاي هيپوفيزي مورد قبول نمي‌باشند.
توجه:
مثالي از شرايطي كه در ديگر معلوليتها مورد قبول نمي‌باشد.
سندرم داون يا منوگليسم و يا شخصي كه استعداد و توانايي ذهني بسيار كمي داشته باشد. ديگر افرادي كه بيماريهاي قلبي، قفسه سينه، شكمي، پوستي شنوايي و بينايي داشته و معلوليت حركتي ندارند.
ورزشكاران با معلوليتهاي غير، غير از افرادي كه معلوليتهاي دائمي دارند، مي‌توانند ميزان معلوليت خود را تغيير دهند، مانند آنكه فرد داراي MS قبل از هر مسابقه كلاسبندي شود.
3- فلج مغزي – قطع نخاع
(a فلج مغزي يك صدمه به مغز است كه پيش رونده نبوده و باعث معلوليتهاي مختلف در هماهنگي، ضرب آهنگ و قدرت ماهيچه‌هاي حركتي مي شود كه شخص نمي‌تواند حركات طبيعي خود را ادامه داده و تحرك عادي داشته باشد.
اين اشكالات حركتي مركزي ممكن است به موارد ذيل مربوط باشند.
– كمبودهاي ادراكي
– مشكلات شنوايي و بينايي
– مشكلات گفتاري
(b شركت كنندگان واجد شرايط بايد تشخيص پزشكي درباره ايشان فلج مغزي باشد و يا صدمات غير پيش‌رونده ذهني (مغزي) همراه با صدمات و مشكلات حركتي باشد كه از طريق ارثي يا اكتسابي به وجود آمده باشد.
ج) صلاحيت دار شدن كلاسبندان وزنه‌برداري
1- صلاحيت يك كلاسبند وزنه‌برداري توسط مسئول پزشكي صادر مي‌شود.
2- يك كلاسبند تاييد شده و با صلاحيت بايد ورزشكاران را تحت نظارت يك ناظر در حداقل 2 مسابقه بين‌المللي در طي 4 سال كلاسبندي كرده باشد.
3- اشخاصي كه مي‌خواهند به عنوان كلاسبند وزنه‌برداري داراي صلاحيت شوند بايد به مسئول پزشكي مراجعه نموده و درخواست نمايند.
4- كليه پزشكان، فيزيوتراپ‌ها، آموزش‌دهندگان و ديگر پرسنل پزشكي دخيل در كلاسبندي بين‌المللي قبل از آنكه به عنوان كلاسبند رسمي وزنه‌برداري شناخته شوند بايد يك بيوگرافي كاري مورد تاييد مسئول پزشكي داشته باشند.
5- پزشك داراي صلاحيت وزنه‌برداري آخرين فرد با صلاحيت در قسمت كميته كلاسبندي است.
د) مراحل كلاسبندي براي مسابقات رسمي تحت نظارت كميته وزنه‌برداري
1- در مسابقات، مسئول پزشكي مسئول انتخاب تيم كلاسبندي با همكاري كميته برگزاري است.
2- كلاسبندي نياز به يك تيم كلاسبندي همراه با تعداد مناسب كلاسبند دارد كه حداقل بايد شامل يك فيزيوتراپ يا پزشك باشد. حداقل يك پزشك (داراي صلاحيت) در زمانهاي كلاسبندي بايد حضور داشته باشند.
3- برگزار كنندگان بايد تسهيلات لازم را جهت آزمايشات كلاسبندي تهيه نمايند.
4- در صورت امكان ورزشكار بايد توسط مربي خود همراهي گردد.
5- چنانچه يك ورزشكار بنا به دلايلي واجد شرايط شناخته نشود، نمي‌تواند در مسابقات شركت نمايد.
هـ ) هيئت ژوري كلاسبندي ورزشي (كميته اعتراضات)
1- هيئت ژوري كلاسبندي ورزشي از حداقل 2 فرد پزشكي (حداقل يك پزشك) و يك فرد فني تشكيل شده‌است.
2- مسئول پزشكي با همكاري كلاسبند وزنه‌برداري، يك رئيس هيئت ژوري كلاسبندي منصوب خواهند كرد.
3- در زمان ممكن، يك عضو هيئت ژوري كلاسبندي از دخيل بودن در يك اعتراض مربوط به كلاسبندي كه مربوط به خودش بايد معاف شود. در اين موارد سركلاسبند يك جايگزين موقت براي ژوري منصوب خواهد كرد.
4- تصميم هيئت ژوري كلاسبندي ورزشي نهايي بود، و مورد اعتراض قرار نمي‌گيرد.
5- بخش رشته‌هاي ورزشي كليه فرمهاي اعتراض را در فايل خود نگهداري خواهد كرد.
و) اعتراض كلاسبندي
1- اعتراض شخص به كلاسبندي خود:
چنين اعتراضي بايد به صورت مكتوب حداكثر تا 6 ساعت بعد كلاسبندي بر روي فرم رسمي اعتراض نوشته شده و به رئيس هيئت ژوري كلاسبندي ورزشي داده شود. به همراه فرم اعتراض بايد مبلغ 100 يورو به عنوان هزينه اعتراض داده شود. اين مبلغ در صورت وارد بود اعتراض قابل برگشت است و چنانچه اعتراض وارد نباشد، اين مبلغ در نزد كميته وزنه‌برداري باقي خواهدماند.
2- اعتراض به ديگر شركت كننده در مسابقات.
اين اعتراض بايد به صورت مكتوب و بر روي فرم رسمي اعتراض نوشته شده و همراه با مبلغ 100 يورو به رئيس هيئت ژوري كلاسبندي وزنه برداري ارائه شود. چنانچه اعتراض وارد باشد اين مبلغ عودت داده خواهد شد و در غير اين صورت نزد كميته وزنه برداري باقي خواهدماند. تنها رئيس هيئت (يانماينده‌اش) و يا رئيس هر بخش ورزشي مي‌تواند مباني اعتراضي را عنوان كند. كلاسبندي مجدد فورا انجام خواهد شد.

منبع: سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *