قوانين اسكي آلپاين معلولين

قوانين اسكي آلپاين معلولين
۲۰۰۶ – ۲۰۰۵

دریافت فایل Word

فهرست
بخش ۱: قوانين
۲۰۰- قوانين مشترك براي كليه مسابقات
۲۰۱- مسابقات
۲۰۲- تقويم اسكي آلپاينIPC
۲۰۳- ليسانس ساليانه مسابقات اسكي بازان اسكي آلپاين (ليسانس ASD)
۲۰۴- پيش نيازهاي ليسانس مسابقات
۲۰۵- اجبارات و حقوق مسابقات
۲۱۰- اجراي مسابقات و قوانين هزينه‌ها(كميته‌هاي برگزاري و ورزشكاران)
مبلغ هزينه مسابقات
۲۱۵- وروديه‌هاي مسابقه
۲۱۶- مسابقه- جلسات كاپيتانهاي تيم
۲۱۷- چگونگي قرعه كشي مسابقه
۲۲۱- آزمايشات پزشكي ورزشكاران و تطابق آن با قوانين ضد دوپينگ IPC
۲۲۲- تجهيزات مسابقه
بخش ۲: قوانين مشترك در مواد اسكي آلپاين
۶۰۰- سازماندهي
۶۰۲- نماينده فني
۶۰۳- مسئول دورهاي بازي
۶۰۴-پذيرش/حقوق و وظايف
۶۱۱- مسايل فني
۶۱۳- شروع
۶۱۷- محاسبه و اعلام نتايج
۶۲۰- تنظيم خط شروع
۶۲۱- قرعه‌كشي گروهها و تنظيم شروع
۶۲۲- فواصل در خط شروع
۶۶۰- دستورات داوران دروازه‌ها
۶۶۹- تعداد داوران دروازه‌ها
۶۸۰- چوب اسكي‌ها
بخش ۳: قوانين مخصوص براي مواد مختلف
۷۰۰-Downhill
۷۰۴- تمرين رسمي
۸۰۰- اسلالوم
۸۰۶- اجراي اسلالوم
۸۰۷- قانون سلامتي ورزشكاران
۹۰۰- اسلالوم بزرگ
۱۰۰۰- Super-G
بخش ۴: قوانين مخصوص
۱۲۱۰- مسابقات مختلط
۱۲۶۰- امتيازات ASD
۱۲۶۱- محاسبه امتيازات مسابقهASD
۱۲۶۲- سيستم امتيازي جام قاره‌اي و جام جهاني
۱۲۷۰- شركت در مسابقات IPC
۱۲۷۱- توضيح سيستمهاي عامل براي مسابقات اسكي آلپاين معلولين
بخش۵: قوانين اسكي آلپاين معلولين
۱۳۰۱- تعداد ورزشكاران در سهميه رسمي هيئت اعزامي
۱۳۱۰- قوانين فني براي معلولين
۱۳۱۲- قوانين مخصوص براي ورزشكاران نابينا
۱۳۱۳- راهنمايان
۱۳۵۱- ميكروفونها
۱۳۵۲-متوقف كردن مسابقه
۱۳۵۳- مشخصات تجهيزات
۱۳۵۴- نتايج
۱۳۵۵- اعتراضات كلاسبندي
۱۴۰۱- كلاسبندي ورزشكاران
۱۴۰۲- تيمهاي كلاسبندي
۱۴۰۳- تسهيلات كلاسبندي
۱۴۰۴- اعتراضات
۱۴۱۰- كلاسبندي عملی اسكي نشسته
۱۴۱۱- مقدمه
۱۴۱۲- پرونده‌هاي كلاسبندي
۱۴۱۳- كنترل تجهيزات
۱۴۱۴- مراحل كلاسبندي
۱۴۱۵- كلاسبندي
۱۴۱۶- نظارت به هنگام مسابقه
۱۴۲۰- كلاسبندي اسكي آلپاين
۱۴۲۱- ورزشكاران معلولين حركتي
۱۴۲۲- طرز كلاسبندي عملي ورزشكاران CP
۱۴۲۳- ورزشكاران كم بينا و نابينا
۱۴۲۴- نظارت به هنگام مسابقه/ تمرين ورزشكاران
۱۵۸۰- كنترل ليست سقوط عمودي(VD) و تعداد دروازه‌ها(NG)
۱۵۸۱- قوانين اعتبار تجهيزات مسابقات اسكي آلپاين براي سالهاي ۲۰۰۴و۲۰۰۵
توضيح علامتهاي اختصاري

«بخش اول»
۲۰۰- مقررات مشترك براي تمامي مسابقات
۱-۲۰۰- كليه مسابقات در تقويم اسكي آلپاين IPC بايد براساس و مطابق قوانين و مقررات IPC برگزار شود.
۲-۲۰۰- برگزاري و اجراي مسابقات
قوانين و دستورات برگزاري و اجراي مسابقات IPC در كتابچه مقررات و قوانين IPC بخش ۲ مي‌باشد.
۳-۲۰۰- شركت و به رسميت شناسي برگزاري مسابقات ملي
مسابقات موجود در تقويم اسكي آلپاين IPC تنها براي ورزشكاراني مي‌باشد كه تحت ليسانس هستند و توسط NPC خود به مسابقه وارد شده و يا توسط انجمن ملي اسكي FIS تاييد شده باشند. آنان بايد مطابق با سهميه مشخص شده براي مسابقه مورد نظر شركت كنند. تنها يك سازمان ملي از هر كشور مي‌تواند ورزشكاران را به مسابقات IPC معرفي نمايد، اگرچه NPC اين حق را منحصراً دارد كه ورزشكار را از كشور خود به مسابقات پارالمپيك زمستاني IPC و مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين IPC معرفي نمايد.
۱-۳-۲۰۰- تاييديه/تخلفات
هرگونه تاييديه يا تخلف قانوني اعمال شده و يا مكتوب درباره يك ورزشكار، همراه، مربي، فدراسيون يا انجمن منوط به تاييد و به رسميت شناسي IPC و NPC و يا به رسميت شناسي انجمن ملي اسكي FIS مربوطه مي‌باشد.
۴-۲۰۰- قوانين در موارد خاص
تنها كميته اسكي آلپاين IPC يا يك انجمن رسمي ملي اسكي FIS مي‌توانند قوانين و مقرراتي تصويب كنند كه براساس آن مسابقات ملي يا بين‌المللي در زمين متفاوت براي مسابقات انتخابي انجام شود. در اين صورت قوانين مصوب نبايد از محدوده قوانين جاري خارج شود.
۵-۲۰۰- كنترل فني
يك نماينده فني IPC كه داراي تاييديه و رسميت شناسي به عنوان نماينده فني FIS توسط كميته اسكي آلپاين IPC است بايد كليه مسابقات موجود در تقويم اسكي آلپاين IPC را سرپرستي كند.
۲۰۱- مسابقات
مسابقات اسكي آلپاين ذيل توسط IPC مورد تاييد قرار مي‌گيرد و تحت قوانين شركت و يا انتخابي مربوطه مي‌باشد:
– مسابقات زمستاني پارالمپيك.
– مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين IPC .
– مسابقات جام جهاني اسكي آلپاين مخصوص معلولين.
– مسابقات جام قاره‌اي اسكي آلپاين مخصوص معلولين.
– مسابقات اسكي آلپاين شمال آمريكا (NOR AM) مخصوص معلولين .
– مسابقات بين المللي اسكي آلپاين معلولين.
همچنين مسابقات مخصوص IPC، با حمايت و نظارت FIS، با موافقت FIS برگزار مي‌گردد.
۱-۲۰۱- مسابقات پارالمپيك زمستاني (PWG)
۱-۱-۲۰۱- انواع مواد مسابقه
مواد مختلف كه ممكن است براي مسابقات پارالمپيك زمستاني باشد به شرح ذيل است.
– Downhill – زنان و مردان.
– Super-G – زنان و مردان.
– اسلالوم بزرگ – زنان و مردان.
– اسلالوم – زنان و مردان.
– مختلط (شامل Super G و اسلالوم) – زنان و مردان.
۲-۱-۲۰۱- مدالها در طي مسابقات پارالمپيك زمستاني و مطابق با قوانين مكتوب IPC در بخش ۳، قسمت ۸، اصل ۴ توزيع مي‌گردد.
۲-۲۰۱- مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين IPC
مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين IPC هر دو سال يكبار دقيقاً سال بعد از مسابقات پارالمپيك زمستاني و سال قبل از مسابقات پارالمپيك زمستاني انجام مي‌شود.
۱-۲-۲۰۱- انواع مواد مسابقه
مواد مختلف در مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين IPC به شرح ذيل مي‌باشد:
– Downhill – زنان و مردان.
– Super – G – زنان و مردان.
– اسلالوم بزرگ – زنان و مردان.
– اسلالوم – زنان و مردان.
– مختلط (شامل Super-G و اسلالوم) – زنان و مردان.
۲-۲-۲۰۱- مدالها
۱-۲-۲-۲۰۱- در ماده مسابقه‌اي كه تنها يك ورزشكار داشته باشد مدال توزيع نخواهد شد.
۲-۲-۲-۲۰۱- در ماده مسابقه‌اي كه در ليست شروع ۲ تا ۳ ورزشكار وجود داشته باشد يك مدال طلا براي ورزشكار برتر توزيع مي‌شود.
۳-۲-۲-۲۰۱- در يك ماده مسابقه كه در ليست شروع ۴ تا ۵ ورزشكار وجود داشته باشد يك مدال طلا و يك مدال نقره براي رده‌هاي اول و دوم اهداء مي‌شود.
۴-۲-۲-۲۰۱- در يك ماده مسابقه كه در ليست شروع آن ۶ يا بيشتر ورزشكار وجود داشته باشد مدالهاي طلا، نقره و برنز براي رده‌هاي اول و دوم و سوم توزيع مي‌گردد.
۳-۲۰۱- جامهاي جهاني اسكي آلپاين، جامهاي‌قاره‌اي و مسابقات بين‌المللي اسكي آلپاين معلولين
۱-۳-۲۰۱- انواع ماده‌ها
مواد مسابقه براي جامهاي جهاني اسكي آلپاين، جامهاي قاره‌اي و مسابقات بين‌المللي اسكي آلپاين معلولين به شرح ذيل مي‌باشد:
– Downhill – زنان و مردان.
– Super-G – زنان و مردان.
– اسلالوم بزرگ – زنان و مردان.
– اسلالوم – زنان و مردان.
– مختلط (شامل Super-G و اسلالوم) – زنان و مردان.
۲-۳-۲۰۱- مدالها
۱-۲-۳-۲۰۱- در مسابقه داراي يك نفر در ليست شروع، هيچ مدالي توزيع نمي‌شود.
۲-۲-۳-۲۰۱- در يك مسابقه با ۲ تا ۳ ورزشكار در ليست شروع، فقط مدال طلا براي نفر اول اهداء مي‌شود.
۳-۲-۳-۲۰۱- در يك مسابقه با ۴ تا ۵ ورزشكار در ليست شروع مدالهاي طلا و نقره براي نفرات اول و دوم توزيع مي‌شود.
۴-۲-۳-۲۰۱- در يك مسابقه با ۶ و بيشتر ورزشكار در ليست شروع مدالهاي طلا، نقره و برنز براي نفرات اول و دوم و سوم توزيع مي‌شود.
۲۰۲- تقويم اسكي آلپاين IPC
۱-۲۰۲- نامزدي و اعلام
۱-۱-۲۰۲- از كليه NPCها يا انجمن هاي ملي اسكي مورد تاييد FIS دعوت مي‌شود ميزبان مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين IPC و ديگر مسابقات مورد تاييد در اصل ۲-۲۰۱ باشند.اين مسابقات بايد بر اساس و طبق قوانين مندرج در كتابچه IPC، بخش ۲ باشد.
۲-۱-۲۰۲- كميته اسكي آلپاين IPC يك جلسه ساليانه در هر بهار خواهد داشت تا تقويم آن سال را مشخص نمايد. آخرين مهلت تقويم ۹ مهر و قبل از سال مسابقه مي‌باشد.
۳-۱-۲۰۲- تقويم اسكي آلپاين IPC (مورد تاييد و تحت حمايت FIS) در سايت اينترنتي IPC درج مي‌گردد.
۲۰۳ -ليسانس مسابقه ساليانه اسكي آلپاين براي ورزشكاران معلول (ليسانس ASD)
۱-۲۰۳- هر ورزشكار بايد مبلغ ليسانس ASD به مقدار ۵۰ يورو را همه ساله تا ۹ مهر بپردازد. براي نيم كره جنوبي اين مهلت تا ۱۰تيرماه مي‌باشد. چنانچه از مهلت مقرر بگذرد، اين مبلغ به ۱۰۰ يورو افزايش مي‌يابد (مگر آنكه براي اولين بار باشد كه براي ليسانس ASD مبلغ پرداخت مي‌شود.) بعد از پرداخت مبلغ ليسانس ASD، ورزشكار در ليست امتيازات ASD معلولين درج مي‌گردد. فصل مسابقات از ۱۱/۲/ تا ۱۰/۲/ سال بعد مي‌باشد.
۲-۲۰۳- براي بدست آوردن شرايط لازم جهت ورود به مسابقات موجود در تقويم اسكي آلپاين IPC، يك ورزشكار بايد داراي ليسانس ASD ساليانه از كميته اسكي آلپاين IPC باشد. يك ليسانس مخصوص معلولين (ASD) بعد از امضاء ورزشكار و عودت‌نامه «اعلاميه‌ورزشكار» به كميته اسكي آلپاين معتبر مي‌گردد. ليست ورزشكاران واجد شرايط روي سايت اينترنتي IPC موجود مي‌باشد.
با امضاء اين اظهاريه، ورزشكار به طور خودكار داراي بيمه معتبر براي آموزش و مسابقات مي‌شود و توسط انجمن ملي مربوطه داراي مسئوليت مي‌گردد.
۳-۲۰۳- NPC يا انجمن ملي اسكي مورد تائيد FIS بايد تضمين كند كه كليه ورزشكاران داراي ليسانس ASD، قوانين IPC، قوانين اسكي آلپاين IPC و ديگر قوانين مربوطه به FIS و قوانين مسابقات بين‌المللي را مخصوصاً حكميت اصلي دادگاه اعتراضات ورزشي را در مسايل دوپينگ و مسايل آن مي‌پذيرد.
۴-۲۰۳- تنها ليسانس ASD ورزشكاراني پذيرفته مي‌شود و صادر مي‌گردد كه داراي كد مليتي IPC باشند.
۵-۲۰۳- ليسانس ASD تنها براي ورزشكاراني صادر مي‌شود كه حداقل محدوده سني را طبق قوانين اسكي آلپاين IPC داشته باشند كه به شرح ذيل مي‌باشد:
۶-۲۰۳- سال مسابقات، ۱۱/۲/ يك سال ۱۰/۲/ سال بعد است.
۷-۲۰۳- جهت واجد شرايط شدن براي يك مسابقه، ورزشكار بايد طي سال مسابقه ۱۵ ساله شده باشد. استثناء در اين مورد آن است كه يك ورزشكار مي‌تواند در رويدادهاي فني در جامهاي قاره‌اي و ديگر مسابقات مورد تاييد و معرفي شده در سن ۱۳ سال هم شركت كند.
۸-۲۰۳- حق شركت در مسابقه از ابتداي سال مسابقه (۱۱/۲/) شروع مي‌شود حتي اگر ورزشكار هنوز به سن قانوني براي مسابقات داراي تاييد نرسيده باشد.
۹-۲۰۳- ورزشكاري كه ليسانس او به حالت تعليق درآمده است مي‌توان براي او بعد از تصويب NPC يا انجمن ملي اسكي كشورش مبني بر اينكه هرگونه تحريم از او برداشته شده، دوباره ليسانس صادر كرد.
۲۰۴ – پيش نيازهاي ليسانس مسابقات
۱-۲۰۴- كميته اسكي آلپاين IPC ليسانس مربوطه را براي ورزشكاران ذيل صادر نخواهد كرد:
۱-۱-۲۰۴- كساني كه از اصول بازي جوانمردانه تخطي كرده و يا مطابق با قوانين مندرج در قوانين ضد دوپينگ IPC نباشند.
۲-۱-۲۰۴- به صورت مستقيم يا غير مستقيم هرگونه پول را براي شركت خود در مسابقات دريافت كرده يا دريافت مي‌كند.
۳-۱-۲۰۴- «اظهاريه ورزشكاران» را امضاء نكرده است.
۴-۱-۲۰۴- داراي شرايط مندرج در قوانين مليتي IPC يا داراي محدوديت‌هاي سني مندرج اصل ۷-۲۰۳ نباشد.
۵-۱-۲۰۴- ليسانس او تحت تعليق باشد.
۲-۲۰۴- همراه با صدور ليسانس و وروديه مسابقه، NPC يا انجمن ملي اسكي مورد تائيد FIS ، تاييد مي‌كند كه بيمه تصادفات كافي، مناسب و معتبر براي آموزش و مسابقات براي ورزشكار محقق شده و مسئوليت كامل حاصل شده است.
۲۰۵- اجبارات و حقوق ورزشكاران
۱-۲۰۵- ورزشكاران موظف هستند با قوانين اسكي آلپاين IPC، قوانين مربوطه در قوانين مسابقات بين‌المللي FIS آشنا شده و بايد مطابق با دستورات موردي هيئت ژوري باشند.
۲-۲۰۵- ورزشكاران هنگامي كه تحت تاثير هرگونه مواد يا روشهايي قدغن شده توسط قوانين ضد دوپينگ IPC هستند، نمي‌توانند به مسابقات وارد شده و به رقابت بپردازند.
۳-۲۰۵- ورزشكاران بايد پيرو قوانين اسكي آلپاين IPC و دستورات هيئت ژوري باشند.
۴-۲۰۵- ورزشكاراني كه بدون غيبت موجه در مراسم اعطاي مدال شركت نكنند، نمي توانند ادعايي براي هرگونه جايزه داشته‌باشند كه اين شامل مبلغ جايزه نيز مي‌شود.
۵-۲۰۵- ورزشكاران بايد در قبال اعضاء كميته برگزاري،مسئولين و ديگر افراد رفتار شايسته و مناسب داشته باشند.
۸-۲۰۵- بيمه ورزشكار
۱-۸-۲۰۵- كليه ورزشكاران حاضر در يك مسابقه تحت تقويم اسكي آلپاين IPC بايد داراي بيمه تصادف با قيمت كافي باشد تا انواع تصادفات، حمل و نقل و هزينه‌هاي نجات را كه شامل خطرات مسابقات است در برگيرد. NPC يا انجمن ملي اسكي مورد تائيدFIS ، مسئول پوشش بيمه‌اي مناسب ورزشكاران معرفي شده خود مي‌باشد.
۲-۸-۲۰۵- NPC يا انجمن ملي اسكي مورد تاييد FIS يا ورزشكاران مربوطه بايد بتوانند پوشش بيمه‌اي خود را در هر زمان كه كميته اسكي آلپاين IPC، يكي از نمايندگانش يا كميته برگزاري بخواهند ارائه دهند.
۲۱۰- اجراي مسابقات و قوانين هزينه (ورزشكاران و كميته‌هاي برگزاري)
۱-۲۱۰- بسته ثبت نام مسابقه
ثبت نام ورزشكار بايد توسط يك بسته ثبت نام مسابقه مورد تاييد كميته اسكي آلپاين IPC انجام گيرد.
۲-۲۱۰- هزينه بالابر و اقامت
ترتيبات براي اتاق و غذاي ورزشكاران براي هر روز از مسابقه (مسكن استاندارد – هتل حداقل سه ستاره – اتاق دو تخته – مخصوص ويلچر- شامل: صبحانه و نهار يا شام و بليط بالابر- شامل اتاق موم حدود ۱۵ متر مربع براي هر شش ورزشكار) حداكثر تا ۵۰ يورو و هر روز (هر نفر دو تخته ۳۵ يورو و يا در اتاق چهارتخته حداكثر ۳۰ يورو كه در اين صورت در هر آپارتمان بايد يك آشپزخانه هم وجود داشته باشد).
۳-۲۱۰-هزينه مسابقه (ورزشكاران)
هزينه مسابقه مبلغي است كه هر ورزشكار براي هر مسابقه و هر همراه براي شروع آموزش downhill مي‌پردازد. مبلغ قابل پرداخت هر نوع مسابقه به شرح ذيل است:
مسابقات زمستاني پارالمپيك : اعلام نشده.
مسابقات جهاني اسكي آلپاين IPC : 36 يورو (كليه مسابقات).
جام جهاني: ۱۰ يورو.
مسابقات آمريكاي شمالي: ۳۰ يورو
جام اروپا: ۷ يورو.
۴-۲۱۰- هزينه تاييد مسابقات (كميته برگزاري)
كميته برگزاري بايد هزينه تاييد مسابقات خود را تا يك روز قبل از شروع مسابقات به كميته اسكي آلپاين IPC بپردازد. اين مبلغ به قرار ذيل مي‌باشد:
مسابقات زمستاني پارالمپيك: اعلام نشده.
مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين IPC: آنچه توسط IPC مشخص مي‌گردد.
جام جهاني: هزار يورو هر مسابقه.
جام قاره‌اي (جام آمريكاي شمالي وجام اروپايي): ۲۵۰ يورو هر مسابقه.
جام كشوري اسكي معلولين و قهرماني كشوري معلولين: ۱۰۰ يورو هر مسابقه.
۲۱۵- ورود به مسابقات
۱-۲۱۵- كليه فرمهاي ورودي بايد ارسال گردد تا كميته برگزاري آنها را قبل از تاريخهاي مقرر آخرين مهلت دريافت نمايد. برگزاركنندگان تا ۲۴ ساعت قبل از اولين قرعه‌كشي بايد يك ليست نهايي و كامل داشته باشد. تاريخهاي فرمهاي ورودي مخصوص و مراحل آن براي مسابقات پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين بايد درخواست گردد.
۲-۲۱۵- NPCها و انجمن ملي اسكي تائيد شده FIS نمي‌توانند ورزشكاران را در بيش از يك مسابقه در يك زمان ثبت نام كنند.
۳-۲۱۵- تنها NPCها و انجمن ملي اسكي تائيد شده FIS مي‌توانند براي مسابقات بين‌المللي فرمهاي وروديه را تهيه نمايند. كليه فرمها حداقل بايد داراي اطلاعات ذيل باشد:
– شماره ثبت نام ورزشكاران (كد ASD).
– نام خانوادگي.
– نام.
– جنسيت.
– تاريخ تولد (روز-ماه- سال).
– نام NPC و انجمن ملي اسكي مورد تاييد FIS .
– مشخص شدن ماده‌اي كه ورزشكار مسابقه مي‌دهد.
– كلاس ورزشي.
۴-۲۱۵- فرم ورودي يك ورزشكار كه توسط NPC و فدراسيون ملي اسكي مورد تاييد FIS ارسال مي‌گردد تنها يك قرارداد ميان ورزشكار و برگزار كننده است و تحت «فرم قوانين واجد شرايط بودن IPC» مي‌باشد.
۲۱۶- مسابقه – جلسات كاپيتانهاي تيم
۱-۲۱۶- براي هر مسابقه، زمان و مكان اولين جلسه كاپيتانهاي تيم در برنامه اوليه ارائه خواهد شد. دعوت براي ديگر جلسات در همان جلسه اول مشخص مي‌گردد. در مورد جلسات فوق‌العاده يا اضطراري اعلام خواهد شد.
۲-۲۱۶- هيچ كشوري نمي‌تواند به جاي خود در جلسه كاپيتانهاي تيم، نماينده ديگري بفرستد.
۳-۲۱۶- كاپيتانهاي تيم و آموزش دهندگان توسط بخش خود مورد تاييد قرار مي‌گيرند و تعداد آنان بسته به سهميه مشخص‌شده براي آن مسابقه تعيين مي‌گردد.
۴-۲۱۶- كاپيتانهاي تيم و آموزش‌دهندگان بايد از قوانين IPC، قوانين بين‌المللي مسابقات FIS و تصميمات هيئت ژوري تبعيت كرده و به اصول بازي جوانمردانه احترام بگذارد.
۲۱۷- مراحل قرعه كشي مسابقه
۱-۲۱۷- نظم شروع ورزشكار براي هر ماده براساس يك فرمول مخصوص از طريق قرعه‌كشي و / يا امتيازي انجام مي‌گيرد.
۲-۲۱۷- تنها ورزشكاراني در اين قرعه‌كشي شركت مي‌كنند كه توسط يك NPC و انجمن ملي اسكي مورد تاييد FIS وارد شده و فرمهاي مكتوب او در تاريخهاي مقرر به برگزار كننده رسيده باشد.
۳-۲۱۷- چنانچه يك ورزشكار توسط كاپيتان تيم يا يك آموزش دهنده در مراسم قرعه‌كشي معرفي نشده باشد، تنها زماني جزء قرعه‌كشي محسوب مي‌گردد كه توسط تلفن، تلگرام، پست‌الكترونيكي يا فاكس تا شروع جلسه‌اي كه ورزشكاران حضور مي‌يابند تاييد شود.
۴-۲۱۷- ورزشكاراني كه قرعه‌كشي مي‌شوند و در مسابقه حاضر نمي‌گردند بايد درگزارش نماينده فني ثبت گرديده و دليل عدم حضور آنان نيز مشخص گردد.
۵-۲۱۷- هر كشور شركت كننده بايد توسط يك نامه رسمي از طرف كميته برگزاري به مراسم قرعه‌كشي دعوت گردد.
۶-۲۱۷- چنانچه يك مسابقه حداقل يك روز به تعويق بيفتد، قرعه‌كشي دوباره انجام مي‌گيرد.
۲۲۱- آزمايشات پزشكي ورزشكاران و تطابق آن با قوانين ضد دوپينگ IPC
۱-۲۲۱- NPC يا فدراسيون ملي اسكي مورد تاييد FIS مسئول سلامت فيزيكي ورزشكاران خود هستند . كليه ورزشكاران – اعم از زن و مرد- لازم است از سلامت پزشكي خود ارزيابي كاملي داشته باشند. اين ارزيابي در كشور خود ورزشكار انجام مي‌گيرد.
۲-۲۲۱- كليه ورزشكاران بايد براساس قوانين و مقررات ضد دوپينگ IPC شركت كرده و از آن تبعيت كنند.
۲۲۲- تجهيزات مسابقات
۱-۲۲۲- يك ورزشكار كه در مسابقات تقويم اسكي آلپاين IPC شركت مي‌كند بايد تجهيزاتش مطابق با قوانين بين‌المللي مسابقات FIS بوده و به تصويب كميته اسكي آلپاين IPC رسيده باشد.
ورزشكار مسئول تجهيزات مورد استفاده خود مي‌باشد (اعم از چوب اسكي، وسايل اسكي نشسته، ريسمانها، حايلها، كفشهاي اسكي، لباسها و غيره). اين وظيفه ورزشكار است كه مطمئن گردد وسايلش براساس قوانين بوده و خراب و ناقص نمي‌باشد و قابل استفاده است.
۲-۲۲۲- كلمه « تجهيزات مسابقه» شامل كليه وسايل و تجهيزات مورد استفاده ورزشكار در طي مسابقه شامل لباس و تجهيزات با عملكرد فني و تكنيكي است.
۳-۲۲۲- وسايل و تجهيزات جديدي كه توليد مي‌گردند بايد به تاييد كميته اسكي آلپاين IPC برسند. IPC هيچ مسئوليتي در قبال تصويب وسايل فني جديد به هنگام معرفي آنان، براي هرگونه خطر يا بالابردن ريسك تصادم را ندارد.
۴-۲۲۲- وسايل و تجهيزات جديد بايد براي بررسي فصل مسابقات بعدي تا قبل از ۱۱/۲/ همان سال به كميته اسكي آلپاين IPC ارسال گردد. در سال اول آن وسيله جديد به طور موقت براي فصل بعدي تصويب مي‌گردد و بايد تا قبل از فصل مسابقه بعدي تاييد نهايي گردد.
۵-۲۲۲- كميته FIS ساليانه آيين نامه‌اي براي تجهيزات مسابقه منتشر مي‌كند تنها بعد از بازنگري و تصويب كميته اسكي آلپاين IPC اين آيين نامه تصويب مي‌گردد و يا با تغييرات و استثنائاتي مناسب براي اسكي آلپاين معلولين تاييد مي‌گردد.
در اصل، وسايل كمكي مصنوعي يا غيرطبيعي كه باعث بهبود كار ورزشكار شده و يا يك مورد فني مصوب را ترميم كند بايد غيرقابل استفاده اعلام گردد. همچنين وسايل مسابقه‌اي كه سلامت ورزشكار را به خطر انداخته و يا خطر تصادف را بالا مي‌برد بايد لغو گردد.
۶-۲۲۲- استفاده از اسامي زننده و يا سمبلهاي مستهجن روي لباس و وسايل قدغن مي‌باشد.
۷-۲۲۲- همانطور كه توسط برگزاركننده گفته مي‌شود، ورزشكار نبايد يك يا هر دو اسكي خود را قبل از عبور از خط قرمز پايان درآورد.
۸-۲۲۲- تبليغات روي وسايل و تجهيزات: تبليغات روي لباس و تجهيزات در مسابقات پارالمپيك زمستاني و ديگر مسابقات مورد تاييد IPC بايد براساس راهنماي استفاده از ماركهاي تجاري و تبليغاتي باشد. لطفاً به اين راهنما توجه فرماييد.
۹-۲۲۲- صلاحيت فني و كنترل
۱۰-۲۲۲- قبل و در طي فصل مسابقات يا به هنگام اعتراض به نماينده فني IPC در مسابقه، كنترلها توسط كميته اسكي آلپاين IPC انجام گيرد.
۱۱-۲۲۲- چنانچه كاملاً محرز شود كه از قوانين تخلف شده است، تجهيزات فوراً توسط افراد كنترل يا نمايندگان فني و با حضور شاهدان عيني توقيف شده، مهروموم شده به كميته اسكي آلپاين IPC ارجاع داده مي‌شود، تا توسط يك انجمن مورد تاييد و رسمي مورد كنترل نهايي قرار گيرد.
۱۲-۲۲۲- در مواردي كه درباره اجزاء وسايل و تجهيزات مسابقه اعتراض شده باشد، طرفي كه اعتراض را باخته است بايد هزينه تحقيقات انجام شده را بدهد.

«بخش دوم»
قوانين مشترك در مسابقات آلپاين
الحاق … بازيهاي پارالمپيك زمستاني، مسابقات قهرماني جهاني معلولين.
جاي جام جهاني آلپاين FIS را با جام جهاني آلپاين FIS معلولين عوض نماييد.
۶۰۰ – برگزاري
۴ – ۶۰۱ – هيئت داوري (ژوري)
۱ – ۴ – ۶۰۱ – الحاق ….. بازيهاي پارالمپيك زمستاني، مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين IPC ،
جاي جام جهاني آلپاين FIS را با جام‌جهاني آلپاين معلولين عوض نماييد.
۱ – ۲ – ۴ – ۶۰۱ – الحاق …. كميته اسکی معلولين
۲ – ۳- ۴ – ۶۰۱ – بازيهاي پارالمپيك زمستاني PWG، مسابقات قهرماني جهاني معلولين WSCD
۱ – ۵ – ۴ – ۶۰۱ – الحاق …….. بازيهاي پارالمپيك زمستانيPWG، مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين IPC( ASWC)
۵ – ۹ – ۴ – ۶۰۱ – الحاق …….. بازيهاي پارالمپيك زمستانيPWG، مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين IPC( ASWC)
۱۱ – ۴ – ۶۰۱ – كميته اسکی آلپاين IPC را جايگزين كميته آلپاين نماييد.
۶۰۲ – نماينده فني (TD)
۲ – ۱ – ۶۰۲ – الحاق ….. كميته به كميته اسکی آلپاين IPC
۲ – ۶۰۲ – كار محوله (ماموريت)
۱ – ۲ – ۶۰۲ – كميته اسکی آلپاين IPC را جايگزين كميته آلپاين نماييد.
۲-۲-۶۰۲ – برای ديگر مسابقات تعيين تکليف وظايف محوله بر عهده كميته اسکی آلپاين IPC می باشد.
۳ – ۲ – ۶۰۲ – الحاق بازيهاي پارالمپيك زمستانيPWG
۵-۶۰۲ – هزينه نماينده فنی (کميته برگزاری)
کميته برگزاری مسئول پرداخت هزينه های نماينده فنی برای انجام مسايل فنی , بازديد از مکانهای مصوبه و ميادين مسابقات و ديگر فعاليتهای مربوطه است. پرداختها بر اساس کتابچه راهنمای FIS می باشد. به قانون ۵-۶۰۲ از کتابچه قوانين مسابقات بين المللی مراجعه نماييد.
۶۰۳ – تنظيم كننده پيست
۱ – ۶۰۳ – پيش نيازها
۱ – ۱ – ۶۰۳ – الحاق: بازيهاي پارالمپيك زمستاني PWG، مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين IPC( ASWC)
۲ – ۶۰۳ – انتصاب
۱ – ۲ – ۶۰۳ – الحاق …… بازيهاي پارالمپيك زمستاني PWG، مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين IPC( ASWC)
۲ – ۲ – ۶۰۳ – در مسابقات جام جهاني و جام قاره‌اي معلولين، مسئول مسابقات اسکی آلپاين IPC تنظيم كنندگان پيست را منصوب مي‌نمايد.
۳ – ۶۰۳ – نظارت بر تنظيم كننده پيست
۴ – ۶۰۳ – ساختار كاري (ماموريت محوله)
مدير مسابقات IPC را جايگزين مدير مسابقه نماييد
۱-۵-۶۰۳ – جايگزين کنيد …… مدير مسابقات اسکی آلپاين IPC
۶۰۴ : پذيرش / حقوق و وظايف
۱ – ۶۰۴ – داوران، پرسنل پزشكي و فني
الحاق … براي بازيهاي پارالمپيك زمستانيPWG و مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين IPC( ASWC)، از سهميه مخصوص همان بازی استفاده خواهد شد.
۶۱۱ – تاسيسات فني:
۱ – ۶۱۱ – الحاق به جمله دوم …. بازيهاي پارالمپيك زمستانيPWG و مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين IPC( ASWC)، جام جهاني و جام قاره‌اي معلولين
۲ – ۱ – ۶۱۱ – جايگزيني … مسابقات، مسابقات قهرماني جهاني معلولين، بازيهاي پارالمپيكي زمستاني، جام جهاني و جام قاره‌اي معلولين (دو مورد هماهنگ شده)…
۲ – ۳ – ۶۱۱ – الحاق به جمله اول … بازيهاي پارالمپيك زمستانيPWG و مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين IPC( ASWC)، جام جهاني و جام قاره‌اي معلولين
۴ – ۶۱۱ – الحاق …. بازيهاي پارالمپيك زمستاني، مسابقات قهرماني جهاني معلولين، جام جهاني و جام قاره‌اي معلولين
۷ – ۶۱۲ – الحاق … نتايج غير رسمي / زمانهاي محاسبه شده براي معلولين و انتشار ….
۶۱۳ – شروع (استارت)
۳ – ۶۱۳ – الحاق ….يک ورزشکار معلول مي‌تواند چوب اسكي يا استابيلايزرهاي (ثبت كننده‌هاي) خود را در جلو خط شروع يا جاي مشخص شده (به غير از اسكي بازان نشسته) قرار دهد و مي‌تواند بعد از ترك نقطه شروع فقط با كمك چوب اسكي يا استابيلايزرهاي خود سريعا به سرعت كامل خود برسد! چوب اسكي يا استابيلايزرها قبل از شروع بايد در برف ثابت شوند. برای اسکی بازان نشسته فقط يک هل قبل از خط شروع مجاز است و دويدن مجاز نمی باشد.
۵ – ۶۱۳ – الحاق …. پاي خود را زير زانو به غير از اسكي بازان نشسته (ارتفاع دروازه شروع براي اسكي بازنشسته ۸۰ سانتي‌متر است).
۸ – ۶۱۳ – مشخصات دروازه شروع
دروازه شروع بايد از ۴۰ سانتي‌متر براي ورزشكاران ايستاده تا ۸۰ سانتي‌متر براي ورزشكاران نشسته، قابل تنظيم باشد. فاصله بين پيست‌هاي (ميله‌هاي) شروع براي اسكي‌بازان نشسته بايد ۸۰ سانتي‌متر باشد.
۹ – ۶۱۳ – الحاقي
تعديلات شروع براي نابينايان
راهنماي كلاس‌هاي B نمي‌تواند از ميان دروازه شروع عبور نمايد. نقطه شروع بايد فضاي كافي را براي راهنما داشته و هميشه در ارتباط با اولين دروازه آن دور در نظر گرفته شود.
فضا بايد در نقطه شروع با ارتفاع ورزشكار يكسان باشد. سطح شيب‌دار شروع بايد بصورتي تدارك ديده شود كه راهنما بتواند در خط شروع راحت بايستد و بتواند پس از ترك نقطه شروع، بسرعت به نهايت سرعت خود برسد.
۶۱۷ – محاسبه و اعلام نتايج
۳ – ۶۱۷ – نتايج رسمي
۱ – ۳- ۶۱۷ – الحاق …. نتايج رسما داده شده و توسط سيستم فاكتور IPC محاسبه می گردد ( به بخش ۳ قانون ۱۲۷۱ مراجعه نماييد)
۲ – ۳ – ۶۱۷ – (بازيهاي پارالمپيك زمستاني، مسابقات قهرماني جهاني معلولين براساس اضافه نمودن زمان مسابقه)
۶۲۰ – ترتيب شروع
الحاق …. و مسابقات مخصوص معلولين.
۶۲۱ – قرعه‌كشي گروهي و ترتيب شروع
۲-۳-۶۲۱- ترتيب شروع (استارت) براي ورزشكاران معلول:
– ترتيب شروع براي گروه‌هاي معلوليتي در رشته اسلالوم به شرح ذيل مي‌باشد:
كم‌بينايان،‌ ايستاده،‌ نشسته.
– ترتيب شروع براي گروه‌هاي معلوليتي در رشته جاينت اسلالوم (Giant Slalom)،‌ سوپر جي و داون هيل به شرح ذيل مي‌باشد: كم‌بينايان،‌ نشسته، ايستاده.
مواد (مسابقات) داراي مدال بر اساس گروه‌هاي معلوليتي (كم‌بينايان، نشسته و ايستاده) در بازي‌هاي پارالمپيك زمستاني به صورت يك روز در ميان به شرح ذيل برگزار خواهند شد:
مردان و زنان در كلاس هاي ورزشي ايستاده در يك روز و كلاس‌هاي ورزشي نشسته و كم‌بينايان در يك روز ديگر (روز بعدي) به رقابت خواهند پرداخت. با توجه به شرايط و ضوابط مربوط به پيست و بر طبق جدول زماني مشخص شده از سوي IPC،‌ كميته اسكي آلپاين IPC جدول متناسب براي مسابقات را تدوين خواهد كرد.
علاوه بر اين، قانون شماره ۳- ۶۲۱ فدراسيون بين‌المللي اسكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۳-۳-۶۲۱- گروه‌هاي استارت:
ترتيب شروع (استارت) ورزشكاران در تمامي مسابقات آلپاين بر اساس امتيازات اسكي آلپاين يا (ASD-Points) ورزشكاران به شرح ذيل مشخص مي‌شود:
– حداكثر تعداد ورزشكاران در هر گروه استارت براي تمامي مسابقات اسكي آلپاين IPC، ۱۵ ورزشكار مي‌باشد.
– تمامي ورزشكاران داراي ۱۰۰ امتياز ASD يا كمتر از آن در اولين گروه‌هاي استارت چيده خواهند شد.
– ورزشكاران داراي بيش از ۱۰۰ امتياز ASD بعد از مشخص كردن گروه‌هاي استارت براي ورزشكاران داراي ۱۰۰ امتياز ASD يا كمتر، گروهبندي يا چيده خواهند شد.
– ورزشكاران كلاس ورزشي B1 براي دور اول بر طبق تعداد امتيازات ASD به ترتيب صعودي، در گروه‌هاي استارت چيده خواهند شد. ترتيب شروع (استارت) در دور دوم در مسابقات مربوط به ورزشكاران كلاس ورزشي B1 بر طبق نتيجه دور اول خواهد بود.
علاوه‌ بر اين قانون ۳-۶۲۱ فدراسيون بين‌المللي اسكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. قرعه‌كشي در داخل گروه‌هاي نخست به صورت تصادفي (Random) خواهد بود.
۱۰-۶۲۱- ترتيب شروع براي دور دوم
۵-۱۰-۶۲۱- قانون ۸۰ درصد:
اگر تعداد ۱۲۰ نفر ورزشكار يا بيشتر از اين تعداد در ليست استارت يك گروه معلوليتي در خلال دور نخست (در گروه‌هاي كم‌بينايان، ايستاده و نشسته) وجود دارند، در اين صورت قانون ۸۰ درصد براي مشخص كردن اين كه كداميك از ورزشكاران واجدالشرايط شركت در دور دوم در مواد اسلالوم و جاينت اسلالوم (Giant Slalom) مي‌باشند،‌ مورد استفاده قرار مي‌گيرند. روش محاسبه مورد استفاده جهت مشخص نمودن ورزشكاران واجدالشرايط براي حضور در دور دوم بدين گونه‌ است كه ورزشكاران جزو ۸۰ درصد برتر بر طبق نتيجه‌شان در دور اول (به صورت گرد) جهت شركت در دور دوم انتخاب مي‌شوند. در صورتي كه با اجراي قانون ۸۰ درصد، یك گروه (معلوليتي) داراي كمتر از ده نفر ورزشكار باشد، تمامي ورزشكاران دور اول آن گروه معلوليتي براي حضور در دور دوم انتخاب شده و ترتيب استارت اين ورزشكاران برعكس مي‌شود.
۶ – ۱۰ – ۶۲۱ – محدوديت زماني راند دوم
فقط ورزشكاراني كه زمانشان (ركورد زماني شان) سريعتر از دوبرابر زمان سرگروه، گروههاي مربوطه است، براي راند دوم انتخاب مي‌گردند.
۷ – ۱۰ – ۶۲۱ – ترتيب شروع راند دوم – از قانون ۲ – ۱۰ – ۶۲۱ در قوانين بين المللی مسابقات و سايز گروهي اول (۱) استفاده نماييد.
۶۲۲ – فواصل زماني بين شروعها:
۱ – ۶۲۲ – فواصل زماني منظم:
شروعهاي مسابقه در هر رشته در فواصل زماني مختلف انجام مي‌گيرند. مسئول زمان سنجي و محاسبات يا معاون ويژه وي زمان شروع مسابقه توسط ورزشكار را به مسئول استارت (شروع) از طريق موافقت با هيئت داوري اطلاع مي‌دهد. ورزشكار داخل پيست نيازي به رد شدن از خط پايان، قبل از شروع مسابقه توسط ورزشكار بعدي ندارند. به غير از ورزشكاران كاس B1 كه بايد مسابقه خود را تا پايان پيست كامل نمايند.
۶۶۰ – دستورالعمل‌هاي داوران دروازه:
۱ – ۶۶۱ – الحاق … به غير از ورزشكار داراي يك اسكي (كلاس Lw9/1 , Lw10-12, Lw2 – ورزشكاري كه داراي يك پا مي‌باشد كه از بالاي زانو قطع شده و داراي استابيلايزر مي‌باشد.)
۲-۶۶۱- اضافه شده (الحاقي): اگر يك ورزشكار يا راهنما …..
۲-۴-۶۶۱-الحاقي …… به غير از ورزشكار داراي يك اسكي (كلاس‌هاي LW2، LW10-12، LW9/1 – ورزشكاران داراي يك پا، ورزشكاراني كه پايشان از بالاي زانو قطع شده و داراي استابيلايزر يا نگهدارنده مي‌باشن
۶۶۹ – تعداد داوران دروازه :
۳ – ۶۶۹ – الحاق …. بازيهاي پارالمپيك زمستاني و مسابقات قهرمانی جهان معلولين
۶۸۰ – چوب اسكي
۳ – ۱ – ۲ – ۶۸۰ – الحاق …. بازيهاي پارالمپيك زمستاني و مسابقات قهرمانی جهان معلولين

«بخش سوم»
قوانين ويژه رشته‌هاي مختلف در مسابقات معلولين.
۷۰۰ – داون هيل
۱ – ۱ – ۷۰۱ – الحاق …. براي بازيهاي پارالمپيك زمستاني، مسابقات قهرماني جهاني، جام‌هاي جهاني براي معلولين و جامهاي قاره‌اي براي معلولين – ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر. زنان و مردان
۳ – ۷۰۲ – الحاق …. پرش‌هاي چندگانه و فشردگي‌هاي چندگانه بايد رد صورت عملي بودن حذف شوند (اسكي بازان نشسته و نابينا)
۲ – ۱ – ۷۰۳ – الحاق ….. پرش‌هاي چندگانه و فشردگي‌هاي چندگانه بايد در صورت عملي بودن حذف شوند (اسكي بازان نشسته و نابينا)
۷۰۴ – تمرين رسمي
الحاق …. بازيهاي پارالمپيك زمستاني، مسابقات قهرماني جهاني معلولين
۸۰۰- اسلالوم
۱-۱-۸۰۰. مردان و زنان :
– فرود عمودي ۲۰۰-۱۲۰ متر
– كميته اسكي آلپاين IPC توصيه مي‌نمايد كه براي مسابقات اسلالوم،‌ ورزشكاران معلول از چوب اسكي‌هاي داراي قطر ۲۷ ميلي‌متر استفاده نمايند.
۸۰۶ – اجراي مسابقه اسلالوم
۲ – ۸۰۶ – محدوديت‌ها در راند دوم( به قانون ۴ – ۳ – ۶۲۱ مراجعه نماييد.)
۸۰۷ – قانون ايمني
بنابردلايل ايمني، كليه ورزشكاران در كلاس B1-B3 ( به علاوه همراه) ، Lw5/7, Lw10-Lw12 بايد از كلاههاي ايمني اسلالوم استفاده كنند.
۹۰۰ – Giant slalom
۱ – ۱ – ۹۰۱ – مردان و زنان ۴۰۰ – ۲۵۰ متر پرش عمودی
۱۰۰۰ – مسابقات سوپر – جي
۱ – ۱ – ۱۰۰۱ – مردان و زنان ۶۰۰ – ۳۵۰ متر پرش عمودی
۳ – ۱ – ۱۰۰۳ – الحاق …. پرش‌هاي چندگانه و فشردگي‌هاي چندگانه بايد در صورت عملي بودن حذف شوند (اسكي بازان نشسته و نابينا). همچنين برگزار کننده بايد بهترين شرايط را برای مکان مسابقه آماده کند تا از انجام يک بازی جوانمردانه و عادلانه اطمينان يابد. در اين ارتباط قانون ۲-۷۰۳ قوانين بين المللی مسابقات FIS به کار گرفته می شود.

«قوانین ویژه»
۱۲۱۰ – مسابقات تركيبي
۱ – ۱۲۱۰ – آلپاين تركيبي (مركب)
۱ – ۱ – ۱۲۱۰ – الحاق …. براي مسابقات معلولين سوپر جي و يک دور اسلالوم
۱ – ۵ – ۱ – ۱۲۱۰ – الحاق … بازيهاي پارالمپيك زمستاني و مسابقات قهرمانی جهان معلولين
۱۲۶۰ – امتيازات ASD (اسکی آلپاين معلولين)
۳ – ۱۲۶۰ – استفاده از امتيازات ASD
– امتيازات ASD (ميانگين دو مورد از بهترين نتايج از هر رشته) براساس ۸ امتياز نهايي مسابقه از حداكثر ۱۸ ماه قبل و حداقل يک سال قبل محاسبه خواهد شد.
– پنالتي (جريمه) انفرادي ۴۴ % امتياز مي‌باشد.
– مسابقات جام جهاني، بازيهاي پارالمپيك زمستاني و مسابقات قهرماني جهاني معلولين، ميزان امتياز پنالتي صفر در نظر گرفته مي‌شود.
– در مسابقات جام قاره‌اي، امتياز پنالتي ۱۰ امتياز مي‌باشد.
– پنالتي (جريمه) نتيجه انفرادي ۵/۳۷ امتياز است.
– پنالتي نتيجه دوبل (دو نفره) ۲۵ امتياز دارد.
– پنالتي نتيجه سه نفره ۵/۱۲ امتياز دارد.
– در مسابقات نرمال ICR، امتياز پنالتي اعمال مي‌گردد.
– در مسابقات کشوری و IPC ( تحت نظارت FIS) يک حداقل پنالتی ۵۰ امتيازی دارد.
۴ – ۱۲۶۰ – امتيازات تركيبي ASD براي ورزشكاران معلول (ميانگين دو مورد از بهترين نتايج بدست آمده در تمامي رشته‌ها) براساس ۸ اميتاز نهايي مسابقه به ازاي هر رشته، از حداكثر ۱۸ ماه قبل و حداقل يک سال قبل محاسبه خواهد شد.
۱۲۶۱- محاسبه امتيازات مسابقه‌اي ASD
۱-۱۲۶۱- امتيازات مسابقه بايد رده بندي يك مسابقه را در ارتباط با امتيازات ASD ورزشكار به منظور مشخص شدن پنالتي مسابقه معلوم سازد.
۲-۱۲۶۱- فرمول محاسبه امتيازات مسابقه مي‌تواند اختلاف زماني ميان برنده مسابقه و ديگر رقابت كنندگان كلاسبندي شده را مشخص سازد.
۳-۱۲۶۱- فرمول محاسبه امتيازات مسابقه به شرح ذيل مي‌باشد:
P=-F يا P= (-1)xF
P=امتيازات مسابقه
TO=زمان برنده مسابقه به ثانيه
TX=زمان رقابت كنندگان كلاسبندي شده به ثانيه
مقدارF در ماده‌هاي مختلف(Downhill ، اسلالوم، اسلالوم بزرگ و Super – G) توسط كميته اسكي آلپاين IPC براي فصل موجود (يعني بولتن، جزئيات، تفاسير و قوانين امتيازات ASD)
۱۲۶۲- سيستم امتيازي جام قاره‌اي و جام جهاني
۱-۱۲۶۲- سيستم امتيازي جام جهاني معلولين
براي جام جهاني اسكي آلپاين معلولين سيستمي مشابه امتيازات جام جهاني FIS مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي رده‌بندي جام جهاني سراسري/انفرادي همه نتايج از يك فصل جام جهاني امتياز دهي مي‌شود. چنانچه تاآخرين جلسه كميته اسكي آلپاين IPC يا تا قبل از آخرين مهلت داده شده از كميته اسكي آلپاين IPC ، حداقل سه مسابقه وجود نداشته باشد، ليست انفرادي جام جهاني تهيه نخواهد شد.
۲-۱۲۶۲- سيستم امتيازي جام قاره‌اي معلولين
در اسكي آلپاين معلولين در مسابقات جام قاره‌اي، همان سيستم امتيازي جام جهاني غير معلولين استفاده مي‌شود. براي رده بندي جام قاره‌اي سراسري/انفرادي، بهترين ۶۶ درصد از نتايج احتمالي آن فصل استفاده مي‌گردد.
۱۲۷۰- شركت در مسابقه IPC
۴-۱۲۷۰- مسابقات مختلط و سرعتي جام جهاني معلولين بايد از ليست ASD – Downhill و يا ليستهاي Super G ASD ، ۲۰۰ امتياز ASD پائين‌تر باشد.
مسابقات فني جام جهاني معلولين، ورزشكار بايد از ليست ASD اسلالوم و ليست ASD اسلالوم بزرگ، پائين تر از امتياز ASD 200 باشد.
كليه ورزشكاران بايد قبل از شروع مسابقات جام جهاني، مسابقات زمستاني پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهاني معلولين كلاسبندي بين‌المللي شده‌باشند. چنانچه هيئت ژوري درباره كلاسبندي ورزشكار مطمئن نباشد و ورزشكار نيز كلاسبندي شده باشد، بايد از كلاس بالاتر به رقابت بپردازد.
كشور ميزبان يك مسابقه جام جهاني مي‌تواند شش ماه قبل از مسابقه از كميته آلپاين درخواست “كارت سفيد” نمايد.
۵-۱۲۷۰- در مسابقات سرعتي و مختلط پارالمپيك و قهرماني جهان معلولين، ورزشكار بايد از ليست Downhill ASD و يا ليست Super G ASD ، ۱۶۰ امتياز ASD پائين تر باشد.
در مسابقات فني قهرماني جهان و پارالمپيك معلولين، ورزشكار از ليستASD اسلالوم و يا ليست ASD اسلالوم بزرگ بايد پائين تر از امتيازات ASD- 160 باشد.
۶-۱۲۷۰- مسابقات فني (پارالمپيك و قهرماني جهان) كشورهاي عضو حق داشتن ۲ كارت سفيد را دارند.
۱۲۷۱- توضيح سيستمهاي عاملي (فاكتوري) اسكي آلپاين معلولين
۱-۱۲۷۱- تعريف
در طي چند سال گذشته اسكي آلپاين معلولين به سرعت توسعه يافته‌است. يكي از دلايل، افزايش تعداد ورزشكاران با كلاسهاي مختلف بود و بنابراين تعداد كلاسها نيز افزايش يافته بود. تنوع كلاسها و افزايش تعداد شركت كنندگان، تقريباً برگزاري مسابقات اسكي را غيرممكن كرده بود(از معضلات تشخيص صحيح كلاس و تطابق بسياري كلاسهاي كوچك با تعداد كمي مواد مسابقه‌اي و غيره)، بنابراين يافتن برگزار كننده براي مسابقات اسكي معلولين سخت تر مي‌باشد.
در نتيجه، لزوم تهيه يك سيستم عادلانه كه در آن كلاسهاي مختلف معلولين بتوانند ادغام شده و يك ليست نتايج ادغامي منتج گردند، روشن گرديد. در آن زمان، سيستم‌هاي عامل مختلفي در كل جهان به وجود آمد كه همگي آنان به دنبال يك هدف بودند: بهترين پيشنهاد براي بهترين مسابقات اسكي معلولين.
يكي از گروههاي فعال در اين زمينه، كميته جام آلپاين بود كه در سال ۱۹۹۰ تأسيس گرديد و از اعضاء ذيل تشكيل شده‌بود:
Ernst Fendt(آلمان)،Erhard Winter(آلمان)،Thomas Fichter(سوئيس)،Herbert Alber(ايتاليا)، Philippe Thorn(فرانسه) و Michael Knaus(اطريش). در اين گروه يك سيستم براي كليه كلاسهاي معلولين در بخشهاي قطع عضو، نابينايان و ويلچريها با عنوان(سيستم واقعي مسابقات معلولين) تهيه گرديد كه عقيده آن توسط Michael Knaus براي اولين بار ابراز شد. چند ماه بعد، Niko Moll از آلمان اعلام كرد كه او قبلاً اين سسيستم را با عنوان سيستم KREK (كنترل خلاق نتايج مسابقه) اختراع كرده بوده است.
بعد از بحثهاي طولاني و براي جلوگيري از اصطكاكهاي بيشتر، كميته تصميم گرفت سيستم RHC و سيستم KREK ادغام گردد.
از آن زمان، كميته‌هاي مختلف (ابتدا جام آلپاين، سپس جام اروپا و كميته جام جهاني) اين سيستم را مرتباً باز بيني كرده و براساس دانش و تجربه امروزي به روز كرده‌اند تا كارايي بيشتري داشته باشد.
امروزه سيستمي كه در مراحل مختلف درست شده‌است، توسط كميته اسكي آلپاين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. IPC وFIS اين سيستم عامل را به طور رسمي تائيد كرده‌اند و هم اكنون براي كليه مسابقات اسكي معلولين استفاده مي‌شود.
۲-۱۲۷۱- راهنماي سيستم
سيستم عامل مسابقات آلپاين معلولين
در اسكي معلولين، ۱۶ كلاس معلوليت در هر دسته زنان و مردان وجود دارد. سيستم عامل براي اين تهيه شده كه اطمينان يابيم اين كلاسها در سه بخش سيستم قرار مي‌گيرد.
كلمات كليدي
كلاس: كلاس معلوليت(مانند LW3, LW2 و غيره)
بخش: كلاسهاي مختلف ادغام شده در هر بخش(مانند بخش ايستاده كلاسهاي LW1, LW9)
سيستم عامل: سيستم RHC-KREK
تمامي IPC در مسابقات اسكي معلولين از سيستم عامل RCH-KREK استفاده مي‌كنند. اين سيستم هر ساله بر اساس نتايج همان سال تنظيم مي‌گردد. تنظيم عاملها(يا به اصطلاح”بازسازي”) به ما اطمينان مي‌دهد كه آيا بهترين كار يك ورزشكار در يك كلاس، در بخش خودش بهترين و اولين است يا خير.
عامل به ترتيب ذيل محاسبه مي‌شود:
سريعترين زمان در سريعترين كلاس تقسيم بر سريعترين زمان از همان كلاس كه قبلاً ثبت شده‌است. معدل عامل‌هاي كليه نتايج مسابقات بين‌المللي در سالهاي۱۹۹۱-۱۹۷۶ به عنوان “عامل پايه” مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين عامل همه ساله بر اساس نتايج مسابقات ذيل تنظيم مي‌گردد:
جام آلپاين، مسابقات آمريكاي شمالي، جام اروپا، جام‌هاي جهاني ازسال۱۹۹۶، مسابقات قهرماني جهان(سالهاي۲۰۰۰،۱۹۹۶،۱۹۹۰،۱۹۸۶،۱۹۸۲و غيره)، مسابقات جهاني زمستاني (۱۹۸۸،۱۹۸۴)و مسابقات پارالمپيك زمستاني(۲۰۰۲،۱۹۹۸،۱۹۹۴،۱۹۹۲ وغيره)
۳-۱۲۷۱-بازسازي/تنظيم
هر ساله در جلسه فصل بهار كميته اسكي آلپاين، عامل بر اساس نتايج مسابقات جام‌هاي جهاني/قهرماني جهان/ بازيهاي پارالمپيك تنظيم شده و در سايت اينترنتيwww.weltcup.org منتشر مي‌گردد. كميته اسكي آلپاين در موارد ضروري اين حق را دارد كه در همان فصل تنظيم مجدد يا تصحيح داشته باشد. اين تنظيم مجدد نبايدبه گونه‌اي باشد كه رده‌بندي اوليه قبلي در سطح پائين تر قرار گيرد بلكه فاصله كوتاهي را ميان ورزشكاران رده‌بندي شده بوجود مي‌آورد(هر تنظيم حدود ۱۵ درصد اختلاف زماني) بنابراين به تدريج به بهترين عامل منتج مي‌گردد.
۴-۱۲۷۱-امتياز دهي زماني
به طور كلي زمان بدست آمده در يك مسابقه از يك ورزشكار ضربدر عامل -عامل كلاس مربوطه خودش مي‌شود. اين نتيجه به نام زمان-عامل يا زمان امتيازي براي هر ورزشكار را در بخش خودش بوجود مي‌آورد. در مسابقات دو دوره‌اي، زمانهاي امتيازي هر دو مسابقه جمع مي‌گردد.
بخش‌ها
جنسيت: مردان و زنان
اسكي بازان نابينا: B1-B3
اسكي بازان نشسته: LW10-LW12
اسكي بازان ايستاده: LW1-LW9
۵-۱۲۷۱-نتايج مسابقه
ورزشكاران هر جنسيت، با بكارگيري عامل مناسب در سه بخش نابينا، نشسته و ايستاده ارزيابي مي‌گردد. زمان مسابقه ضربدر عامل شده و بر اساس آن رده‌بندي ورزشكار بوسيله زمان امتيازي به دست مي‌آيد. در هر بخش، اختلاف زماني ميان ورزشكاران توسط اختلاف زماني امتيازي انجام شده و با بهترين زمان ثبت شده بدست مي‌آيد.

«بخش پنجم»
قوانين اسكي آلپاين معلولين:
۱۳۰۱ – سهميه افراد همراه ورزشکار
سهميه افراد همراه براي مسابقات قهرماني جهاني اسکی آلپاين:
از يك تا پنج ورزشكار: ۵ نفر همراه به اضافه افراد راهنماي B (ويژه نابينايان)
از شش تا ده ورزشكار: يك همراه به ازاي هر ورزشكار، به اضافه افراد راهنماي B (ويژه نابينايان)
بيشتر از ده ورزشكار: يك فرد همراه اضافي به ازاي هر دو ورزشكار (جمعا شامل پرسنل فني از قبيل پرسنل پزشكي، مدير تيم و ….)
۱۳۱۰ – قوانين فني
۱-۱۳۱۰ – ورزشكاران كلاس‌هاي Lw9, Lw2 كه با يك اسكي به مسابقه مي‌پردازند، مجاز به استفاده از عضو آزاد خود براي تماس با برف با هدف سرعت گرفتن يا حفظ تعادل خود نيستند. هرگونه سرپيچي از اين قانون منجر به خارج نمودن ورزشكار از دور مسابقات خواهد شد.
۱۳۱۲ – قوانين ويژه ورزشكاران نابينا:
۱ – ۱۳۱۲ – در تمامي كلاس‌هاي B، ورزشكار و راهنماي وي يك تيم تلقي مي‌گردند. بنابراين، ورزشكاران نابينا و راهنماهاي آنها توسط NPC ها و يا انجمن ملی اسکی مورد تاييد FIS براي مسابقات آلپاين آموزش داده شده و ثبت نام خواهند شد.
۲ – ۱۳۱۲ – استفاده از فرد راهنما در تمامي كلاس‌هاي B الزامي است.
۳ – ۱۳۱۲ – راهنمايي فقط بايد از طريق صدا (بصورت شفاهي) و/ يا ارتباط راديويي صورت گيرد. استفاده از وسايل تقويت كننده صدا بين راهنما و ورزشكار مجاز مي باشد. استفاده از هر گونه وسايل ارتباطي ديگر در خلال مسابقات آلپاين مجاز نمي‌باشد.
۴ – ۱۳۱۲ – هيچ‌گونه تماس فيزيكي ميان راهنما و ورزشكار در خلال مسابقه مجاز نمي باشد.
۵ – ۱۳۱۲ – كليه ورزشكاران كلاس B1 بايد در خلال مسابقه از عينك‌هاي ايمني تيره استفاده نمايند. مدل اين عينك‌ها اختياري بوده ولي بايد توسط هيئت داوري چك شده و مورد تاييد قرار گيرند.
۶- ۱۳۱۲ – كليه ورزشكاران و راهنماهاي آنها مجاز به انجام حركت sideslip (كج سريدن) يا حركت snowplough (جمع كردن برف)، از ميان دروازه‌ها، در خلال مرحله بازرسي رسمي مي‌باشند، البته در صورتي كه از سوي هيئت داوري مورد تاييد قرار گرفته باشد.
۱۳۱۳ – راهنمايان
۱ -۱۳۱۳ – فرد راهنما بايد ورزشكار كلاس B2 و B3 را از جلو راهنمايي نمايد. راهنما مي‌تواند ورزشكار كلاس B1 را از جلو يا عقب راهنمايي كند. فقط اجازه عبور از ميان دروازه آخر و خط پايان (به فرد راهنما) داده مي‌شود.
۲ -۱۳۱۳ – فاصله بين فرد راهنما و ورزشكار در رشته‌هاي فني (اسلالوم و Giant slalom) نبايد از دو مورد تغيير جهت و در مسابقات (رشته‌هاي) سرعتي (داون هيل و سوپرجي) نبايد از يك مورد تغيير جهت بيشتر شود، عدم رعايت اين دستور، منجر به رد صلاحيت يا خارج شدن تيم از دور مسابقات خواهد شد.
۳ – ۱۳۱۳ – راهنما بايد از ميان تمامي دروازه‌ها عبور نمايد.
۴ – ۱۳۱۳ – تمامي راهنماها بايد پيش بند مسابقه را بپوشند. در قسمت جلو اين پيش‌بند بايد حرف G به رنگ مشكي چاپ گردد ( تا نشان دهنده موقعيت آنها به عنوان راهنما باشد) و رنگ اين پيش‌بند بايد شبرنگ باشد. قسمت جلو پيش‌بند راهنما نبايد در خلال مسابقه پوشانده شود اما قسمت پشت آن مي‌تواند به رنگ ديگري باشد نا با نيازهاي ورزشكار كم بينا مطابقت داشته باشد.
۵ – ۱۳۱۳ – در صورت آسيب ديدگي يا بيماري يك راهنما، ورزشكار مجاز به تعويض راهنماي خود مي‌باشد. چنين تغييراتي بايد از سوي هيئت داوري مورد تاييد قرار گيرد.
۱۳۵۱ – ميكروفونها:
سيستم‌هاي اعلام عمومي، مشاين‌هاي برف روبي يا ديگر سروصداها بايد در محل‌هاي استارت و پايان و در تمامي مسير پيست در حداقل نگه داشته شود بطوري كه تمامي ورزشكاران نابينا بتوانند صداي راهنماي خود را بشنوند.
۱۳۵۲ – قطع مسابقه:
آماده نمودن پيست: خدمه پيست بايد براي آماده نمودن پيست براي معلولين آموزش ببينند. در رشته اسلالوم، تمامي جوانب (طرفهاي) پرچم محل پيچ در پيست بايد عاري از توده‌هاي اضافي برف باشد تا امكان استفاده از استابيلايزرها را بدهد.
۱۳۵۳ – مشخصات تجهيزات:
۱ – ۱۳۵۳ – قانون فدراسيون بين‌المللي كشتي در خصوص بلندي قسمت نگهدارنده كفش روي اسكي و كفش‌هاي اسكي فقط براي كلاس‌هاي ذيل اعمال خواهد شد:
۸/۶ و ۷/۵ و B3, B2, B1, Lw4
۲-۱۳۵۳ – چنانچه اسکی به sit-ski پيچ شده باشد, نياز به ترمز اسکی ندارد. يک sit-ski در دو طرف محل نشستن نياز به ترمز دارد.
۱۳۵۴- نتايج :
تابلو نمايشگر نتايج در خط پايان بايد شماره هر ورزشكار را به همراه ركورد زماني و مقام بدست آمده وي براساس گروه او را به وضوح نشان دهد.
۱۳۵۵ – اعتراضات كلاسبندي
يك اعتراض كلاسبندي بايد طرف مدت زمان رسمي كلاسبندي ارائه گردد. نتيجه اعتراض / تغيير كلاسبندي براي مسابقه بعدي ورزشكار مربوطه قابل اجرا خواهد بود.
۱۴۰۱ – كلاسبندي ورزشكاران
مدت: يك تا دو روز با توجه به تعداد ورزشكاراني كه بايد كلاسبندي شوند. يك تيم مجرب كلاسبندي مي‌تواند در حدود ۳۰ ورزشكار را در هر روز كلاسبندي نمايد.
ابزار : پرسنل كلاسبندي توسط كميته اسکی آلپاين IPC مشخص می شود. تجهيزات کلاسبندی بايد توسط كميته برگزاري برطبق قوانين كلاسبندي كميته اسکی آلپاين IPC تهيه شود.
اتاقها: يك اتاق بزرگ براي كلاسبندي افرادي كه قادر به راه رفتن هستند و نيز يك اتاق ديگر براي نابينايان و كم بينايان برطبق قوانين كلاسبندي IPC، يكي از اين اتاقها بايد در خلال مدت زمان مسابقات جهت انجام امور اداري، اجلاس، انجام مراحل اعتراض و… ) فعال باشد.
۱۴۰۲ – تيم‌هاي كلاسبندي:
كميته اسکی آلپاين IPC دو تيم سه نفره از كلاسبندها را ثبت نام خواهند نمود تا نسبت به رسيدگي به جوانب پزشكي و فني كلاسبندي معلوليني كه قادر به راه رفتن مي‌باشند، اقدام نمايند. يكي از اين كلاسبندها، رياست هيئت داوري رسيدگي كننده به اعتراضات را برعهده خواهد داشت. براي نابينايان و كم بينايان و كم بينايان يك تيم از چشم پزشكان مورد نياز مي‌باشد.
كلاسبندي‌هاي رسمي ثبت‌نام شده براي يك مسابقه نبايد عضو تيم‌هاي ملي كشورشان باشند، چرا كه بايد در خلال مسابقه براي رسيدگي به اعتراضات، مشاهدات، امور مديريتي و به عنوان مشاوران هيئت‌هاي داوري مسابقات، در دسترس باشد:
۱۴۰۳ – امكانات كلاسبندي
۱ – ۱۴۰۳ – براي بازيهاي پارالمپيك زمستاني و مسابقات قهرماني جهاني معلولين
برگزار كنندگان حضور پرسنل اداري را براي انجام امور ثبت نام و ارجاع ورزشكاران به محل‌هاي ويژه كلاسبندي تضمين خواهند نمود و محل‌هاي ويژه كلاسبندي بايد در محدوده محل اسكان باشد. پرسنل اداري بايد كليه تغييرات كلاسبندي را ثبت نمايند و بايد در هر يك از محل‌هاي كلاسبندي در دسترس باشند. دو اتاق ويژه كلاسبندي بايد با پوسترها و علائم مناسب براي گروههايي مختلف مشخص شده باشند:
– ورزشكاران نابينا
– ورزشكاران كلاس LW
تدارك محل‌ها و دفاتر ويژه كلاسبندي:
– براي ورزشكاران نابينا و كم بينا:
يك اتاق با حداقل طول ۸ متر كه بتوان آن تاريك يا روشن نمود. اتاق كلاسبندي بايد مجهز به يك دستگاه بينايي سنج، كارتهاي استاندارد شده، دقت ديد، مترلنز و يك مجموعه از عينك‌هاي آزمايشي و نوار اندازه‌گيري باشد. يك فرد چشم پزشك از كشور ميزبان بايد به عنوان يك فرد رابط براي كلاسبندي‌هاي IPC كه كار كلاسبندي نابينايان را انجام مي‌دهند، در نظر گرفته شود.
– براي كلاس‌هاي LW:
هر محل كلاسبندي بايد داراي ميز و صندلي، رايانه شخصي با چاپگر، تلفن و لوازم التحرير باشد. تجهيزات ويژه شامل تحت معاينه، يك تخته كج (TILT BOARD) (همراه با بند/روكش/ توپ طبي يك كيلويي» چسب اندازه‌گيري و كارتهاي كلاسبندي مي‌شود. يك سطح غيرلغزنده بايد در نظر گرفته شود تا از سرخوردن اين تخته اجتناب گردد. علاوه براين هر تيم كلاسبندي بايد مجهز به يك تلفن همراه يا يك ارتباط راديويي باشد.
محل انتظار براي ورزشكاران:
اين محل‌ها بايد داراي صندلي‌هايي باشند. اتاق انتظار براي افراد نابينا و كم‌بينا نبايد بيش از حد روشن باشد. ورزشكاران داراي كلاسبندي‌هاي مقدماتي (اوليه)، در پايان كلاسبندي در شيب از طريق مشاهده، ارزيابي قرار خواهند گرفت.
اعتراضات به كلاسبندي بايد در اتاق كلاسبندي و /يا در سراشيبي براي تست عملي صورت گيرند. از فرم اعتراض IPC بايد استفاده شود.
بعد از دريافت فرمهاي ورودي نهايي، كميته برگزاري فهرستي از بازيكنان به ازاي هر رشته ورزشي را براي روساي كلاسبندي كميته اسکی آلپاين IPC ارسال خواهد كرد و اين افراد، ورزشكاراني كه بايد كلاسبندي شوند را به كميته برگزاري معرفي خواهد كرد.
۲ – ۱۴۰۳ – مسابقات جام جهاني و جام قاره‌اي
برگزار كنندگان، حضور پرسنل اداري را براي ثبت نام و معرفي ورزشكاران به محل ويژه كلاسبندي كه بايد در محدوده محل اسكان آنها باشد، تضمين خواهند نمود. پرسنل اداري بايد كليه تغييرات كلاسبندي را ثبت نمايند و بايد در هر يك از محل‌هاي كلاسبندي در دسترس باشد: دو اتاق كلاسبندي بايد با استفاده از پوسترها و علائم مناسب براي گروههاي مختلف، مشخص شوند:
– ورزشكاران نابينا و كم بينا
– ورزشكاران كلاس LW
تدارك محل‌ها و دفاتر كلاسبندي:
براي ورزشكاران نابينا و كم بينا: يك اتاق با حداقل طول ۸ متر كه قابل تاريك كردن يا روشن كردن است، بايد در نظر گرفته شود.
براي ورزشكاران كلاس‌هاي LW: هر محل كلاسبندي بايد داراي ميز و صندلي، رايانه شخصي و چاپگر، تلفن و لوازم التحرير باشد. تجهيزات ويژه: يك تخت معاينه. يك سطح غير لغزنده بايد به منظور پرهيز از سرخوردن تخت تهيه شود. علاوه براين، هر تيم كلاسبندي بايد مجهز به يك دستگاه تلفن سيار يا ارتباط راديويي باشد.
محل انتظار براي ورزشكاران:
اين محل‌ها بايد داراي صندلي‌هايي باشد. محل انتظار براي افراد نابينا و كم بينا نبايد بيش از اندازه روشن باشد. ورزشكاران داراي كلاسبندي مقدماتي، در پايان كلاسبندي در سطح سراشيبي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
اعتراضات به كلاسبندي بايد در اتاق كلاسبندي و/يا براي تست عملي در سطح سراشيبي انجام گيرد. از فرم اعتراض IPC بايد استفاده شود.
۱۴۰۴ – اعتراضات
براي آگاهي از قوانين اعتراضات به كلاسبندي به فصل پنجم از بخش دو كتابچه قوانين IPC مراجعه نماييد.
مقررات خاص:
۱ – رئيس كلاسبندي هر رشته ورزشي كميته رسيدگي به اعتراضات را ثبت نام خواهد كرد كه اين كميته متشكل از حداقل يك نفر كلاسبند فني و يك نفر كلاسبند پزشكي است.
۲ – كميته رسيدگي به اعتراضات بايد رئيس خود را انتخاب نمايد.
۳ – كلاسبندي‌هاي مجازي كه عضو يك تيم ملي هستند، در صورتي مي‌توانند عضو اين كميته باشند كه هيچ‌گونه ارتباطي با اعتراض نداشته باشند.
۴ – از آنجا كه كلاسبندي عملي بايد تا حداكثر امكان براساس تصميم اكثريت ( به صورت اجماع) باشد، اعضاي كميته رسيدگي به اعتراض، بايد قبلا كلاس ورزشكار مورد اعتراض را ديده و در مورد آن بحث و مذاكره نموده باشند.
۵ – در صورتي كه يك كلاسبندي بعد از يك اعتراض يا در نتيجه بازنگري آن در خلال مسابقه، تغيير مي‌نمايد، چنين تغييري بايد قبل از مسابقه بعدي ورزشكار لازم الاجرا باشد.
۶ – در صورتي كه يك كلاسبندي درخلال يك مسابقه تغيير مي‌كند، ورزشكار مربوطه بعد از آني در كلاس جديد خود به رقابت خواهد پرداخت. هرگونه مدال‌هايي كه قبلا ورزشكار بدست آورده، همچنان براي وي لحاظ خواهد شد. هرگونه ركورد بدست آمده توسط ورزشكار در مسابقات قبل از كلاسبندي مجدد، مورد تاييد قرار نخواهد گرفت.
۷ – يك چنين تخلفي كه در خلال بازيهاي پارالمپيك صور ت مي‌گيرد بايد به كميته اسکی آلپاين IPC گزارش گردد.
تخلفات مشابه كه در خلال مسابقات قهرماني جهاني يا جام جهاني صورت مي‌گيرند، بايد به كميته اسکی آلپاين IPC گزارش شوند.
۱۴۱۰ – كلاسبندي عملي، اسكي نشسته:
۱۴۱۱ – مقدمه:
كلاسبندي عملي براي اسكي نشسته برپايه موارد ذيل مي‌باشد:
– اسناد پزشكي مربوط به معلوليت ورزشكاران
– ۶ تست عملي كه بايد روي يك تخت آزمايش استاندارد انجام گيرد (به ماده ۱ – ۳ – ۲ مراجعه نماييد).
(به طرح فني ۱۰ – ۱ – v مراجعه كنيد.)
– مشاهده در خلال تمرين و/يا مسابقه
تعداد كلاس‌ها:
اسكي نشسته آلپاين: LW12/2 – LW10/1- LW10/2 -LW11-Lw12/1
۱۴۱۲ – سوابق كلاسبندي
۱ – ۱۴۱۲ – سيستم سه كلاسي (Lw10-Lw11-Lw12)
LW10 = ورزشكاران داراي معلوليت در اعضاي تحتاني و فاقد تعادل عملي در نشستن.
امتياز از صفر تا هشت (به عنوان دستورالعمل)
LW11 – ورزشكاران داراي معلوليت در اعضاي تحتاني و تعادل نشستن نسبتا خوب امتياز از ۹ تا ۱۵ (خط راهنما)
ورزشكاراني كه داراي عملكرد در اعضاي تحتاني خود هستند، مجاز به استفاده از اين اعضاي خود براي بدست آوردن برتري خارج از تجهيزات در هر زماني از مسابقه نيستند.
LW12= ورزشكاران داراي معلوليت در اعضاي تحتاني و داراي يك تعادل نشستن خوب.
امتياز: ۱۶ تا ۱۸ (به عنوان دستورالعمل)
ورزشكاراني كه داراي عملكرد در اعضاي تحتاني خود هستند مجاز به استفاده از اين اعضا براي بدست آوردن برتري خارج از تجهيزات در هر زماني از مسابقه نيستند.
۱۴۱۳ – تجهيزات تست:
۱ – فرم تست‌گيري
۲ – تخت تست همراه با ۳ بند (به صورت ايستاده روي يك سطح سخت داراي يك لايه پوشش نازك)
۳ – يك توپ پزشكي يك كيلو گرمي (تصوير در صفحه ۱۶ متن اصلي)
۱۴۱۴ – مراحل كلاسبندي:
۱ – تكميل اطلاعات فردي در فرم تست‌گيري
۲ – بررسي كارت كلاسبندي پزشكي يا در صورت لزوم تكميل يكي از اين كارتها
۳ – تست عملي
۴ – امتيازدهي نتيجه تست:
(صفر)۰ = بدون عملكرد، عدم امكان تست گيري
يك = عملكرد ضعيف يا اندك
دو = عملكرد نسبتا خوب
سه = عملكرد نرمال
تست يك : تست عملكرد قسمت مچ و انگشتان دست، بازو و شانه از نظر قدرت، انعطاف پذيري، هماهنگي و ميدان حركت.
تست a 2: تعادل نشستن روي صفحه ساجيتال، تست ثبات نشستن روي صفحه ساجيتال، باز شدن تنه از حداكثر حالت خم شدگي به طرف جلو، قرار دادن دست‌ها در پشت گردن در حالت نشسته كاملا صاف (راست)، و نگه داشتن دست‌ها در اين حالت به هنگام بلند شدن به طرف جلو در حالت زاويه ۴۵ درجه .
تست b 2: تعادل نشستن روي صفحه ساجيتال.
دست به سينه شدن و کشيدگی پشت به عقب تا زاويه ۴۵ درجه . در صورت ممکن, بلند شدن از حالت طاقباز تا زاويه ۴۵ درجه.
تست c2: تعادل نشستن روي صفحات ساجيتال و فرونتال
چرخش آزاد تنه در حالت نشستن و بازكردن كامل دستها(Abduction)
تست ۳: تعادل نشستن روي صفحه فرونتال. كج كردن تخت تست از يك طرف به طرف ديگر، انتقال وزن بدن به يك طرف و حفظ اين حالت تا بيشترين حد ممكن بدون از دست دادن تعادل
تست ۴:
تعادل نشستن روي صفحات فرونتال و ساجيتال
ثبات در حركات تنه و لگن خاصره، نشستن روي تخت تست و برداشتن يك توپ (به وزن يك كيلوگرم و قطر ۲۰ سانتي‌متر) از روي زمين از كنار ران‌ها، برداشتن اين توپ بدون خم شدن به طرف آن، آوردن توپ به بالاي سر و قراردادن آن در طرف ديگر تخت آزمايش (موقعيت شروع توپ روي كف زمين بستگي به طول دست دارد و بايد با توجه به طول دست هر فرد، تطبيق و تنظيم گردد).
۱۴۱۵ – كلاسبندي
امتيازات بدست آمده در تست‌گيري عملي روي تخت با هم جمع مي‌شوند:
سيستم سه كلاسي:
LW10 = صفر تا ۸ امتياز،
LW11 = 9 تا ۱۵ امتياز
LW12 = 16 تا ۱۸ امتياز
كلاسبندي بر طبق سيستم امتياز دهي يك راهنما به حساب مي‌آيد.
اجرای ورزشکار مربوط به توضيحات مخصوص کلاس او می باشد. مشاهده به عنوان آخرين ميزان به حساب می آيد و در موارد بسيار حساس, اجرای ورزشکار در هنگام تمرين و مسابقه مشاهده می گردد.
۱۴۱۶ – مشاهده در خلال مسابقه:
مشاهده در خلال مسابقه بخشي از كلاسبندي مي‌باشد. توجه خاصي به موارد حد واسط، معلوليت‌هاي داراي اختلال هماهنگي و مواردي كه احتمال تمارض ورزشكار وجود دارد، معطوف خواهد شد. مشاهده مسابقه در هر رشته ورزش بايد توسط يك مسئول فني و يك مسئول پزشكي تيم كلاسبندي انجام گيرد. هر كلاسبندي ممكن است توسط تيم رسمي كلاسبندي در خلال مسابقه تغيير نمايد. كلاسبندي جديد يك ورزشكار، در صورتي كه در خلال مسابقه تغيير كرده باشد، بايد در مسابقه بعدي ورزشكار مربوطه اعمال گردد.
معيارهاي مشاهده:
اسكي نشسته آلپاين:
۱ – زاويه كج شدن، كمك ناشي از حركات تنه و لگن خاصره
۲ – توانايي خم شدن به صورت فعال به طرف عقب
۱۴۲۰ – كلاسبندي براي اسكي آلپاين:
رقابت فقط در چارچوب گروههاي ذيل امكان‌پذير است:
۱ – ۱۴۲۰ – گروه نابينايان/ كم بينايان:
B1: شركت كنندگان كاملا نابينا
B2: ميزان دقت ديد ۶۰/۲۰
B3: ميزان دقت ديد بالاي ۶۰/۲۰ تا ۶۰/۶
۲ – ۱۴۲۰ – گروه ايستاده:
Lw1= قطع هر دوپا از بالاي زانو
Lw2= قطع يك پا از بالاي زانو
Lw3= قطع هر دوپا از زير زانو / فلج مغزی
Lw4 = قطع يك پا از زير زانو
Lw5/7= قطع هر دو دست
Lw6/8 = قطع عضو يا ديگر معلوليتها در يك دست
Lw9= معلوليت در يكي از دستها و يكي از پاها
۳ – ۱۴۲۰ -گروه نشسته
Lw10 = عدم تعادل عملي در نشستن
Lw11 = ميزان تعادل نشستن در حد متوسط (نسبتا خوب)
Lw12= پاراپلژي / قطع پا (پاها)
۱۴۲۱ – ورزشكاران داراي معلوليت حركتي:
۱ – ۱۴۲۱ – كلاس Lw1:
ورزشكاراني براي حضور در كلاس Lw1 واجد شرايط مي‌باشند كه داراي معلوليت‌هاي شديد در هر دو پا باشند. نمونه مسابقه معلوليت اين كلاس: قطع هر دوپا از بالاي زانو.
الف – ورزشكار معلول اين كلاس با استفاده از دو استابيلايزر يا دوچوب اسكي به اضافه اسكي‌هاي عادي كه به هم بسته شده‌اند، اسكي مي‌نمايد (دو پروتز بالاي زانو)
ب – ورزشكار معلول اين كلاس با استفاده از دو عدد استابيلايزر يا دو چوب اسكي و يك يا دو اسكي نرمال و با يك پروتز زير زانو و قطع يك پا از بالاي زانو اسكي مي‌نمايد.
ج – ورزشكار معلول اين كلاس با استفاده از دو عدد استابيلايزر يا دو چوب اسكي و دو اسكي نرمال يا اسكي‌هاي ديگر اسكي مي‌نمايد و داراي معلوليت به غير قطع شدگي در هر دو پا مي‌باشد با حداکثر ۳۵ امتياز ( حد معمول ۸۰ است) در هر دو پا يا يک معلوليت مساوی با آن.
د – ورزشكار معلول اين كلاس با استفاده از دو عدد استابيلايزر يا دو عدد چوپ اسكي و يك يا دو اسكي نرمال اسكي مي‌نمايد، داراي كلاس CP همراه با ديپلژي شديد مي‌باشد.
ه – ورزشكار معلول اين كلاس با استفاده از دو عدد استابيلايزر يا دو عدد چوب اسكي و يك با دو اسكي نرمال اسكي مي‌نمايد، داراي كلاس CP6 همراه با عارضه Athetoid يا atanic مي‌باشد.
۲ – ۱۴۲۱ – كلاس Lw2:
ورزشكاراني براي اين كلاس واجدالشرايط مي‌باشند كه داراي معلوليت شديد در يك عضو تحتاني (پا) باشد:
نمونه سابقه معلوليت اين كلاس: قطع يك پا از بالاي زانو مي‌باشد:
الف – ورزشكار معلولي كه با دو عدد استابيلايزر و يك اسكي نرمال اسكي مي نمايد و يك پاي وي از بالاي يا زير زانو قطع شده يا حداكثر امتياز عضله وي در يك عضو ۱۰ امتياز مي‌باشد (حد نرمال آن ۴۰ امتياز است) يا اينكه داراي معلوليتي معادل اين معلوليت مي‌باشد.
ب – ورزشكار معلولي كه با دو استابيلايزر ويك اسكي نرمال و يك اسكي كوچك به دليل معلوليت در يك پاي خود، اسكي مي‌نمايد.
ج – ورزشكار معلولي كه با استفاده از دو استابيلايزر و يك اسكي نرمال و يك وسيله کمکی براي پای معلول خود، اسكي مي‌نمايد.
د – ورزشكاران معلولي كه با استفاده از دو استابيلايزر و نيز دو اسكي نرمال اسكي مي‌نمايند و يك پاي آنها از وسط زانو يا بالاي زانو قطع شده است.
ه – ورزشكاران معلولي كه با استفاده از دو استابيلايزر و يك يا دو اسكي نرمال همراه با پروتز زانو و ران يك پا اسكي مي‌نمايند.
توجه: مي‌توان به جاي استابيلايزر از چوب اسكي استفاده كرد.
۳ – ۱۴۲۱ – كلاس Lw3:
ورزشكاراني براي اين كلاس واجدالشرايط مي‌باشند كه داراي معلوليت‌هايي در هر دو پاي خود باشند و با دو اسكي نرمال و دو عدد چوپ اسكي يا استابيلايزر اسكي نمايند. نمونه سابقه معلوليتي اين كلاس، قطع هر دوپا از زير زانو مي‌باشد.
۱/Lw3:
۱ – قطع هر دوپا از زير زانو، حداقل اين كه از محل مفصل قوزك پا قطع شده باشد.
۲ – معلوليت‌هاي هر دو پا با حداكثر ۶۰ امتياز عضله (كه نرمال آن ۸۰ امتياز است). يعني آن دسته از ورزشكاراني كه قادر به كج كردن اسكي خود مي‌باشند. به كلاس ۲/۳ تعلق دارند. اين تصميم توسط كميته اجرايي مجمع ورزشي آلپاين IPC اتخاذ مي‌گردد.
Lw3/2:
الف – CP5 – ابتلا به ديپلژي از حد متوسط تا ضعيف
ب – CP6 – ابتلا به athetoid يا atauic ملايم (متوسط)
۴ – ۱۴۲۱ – كلاس Lw4
آن دسته از ورزشكاران واجدالشرايط اين كلاس مي‌باشند كه داراي معلوليت‌هاي دو يك پاي خود باشند و با استفاده از دو اسكي نرمال و دو چوب اسكي، اسكي نمايند. نمونه مسابقه معلوليتي اين كلاس قطع يك پاي از زير زانو است:
الف- قطع يك پا از زير زانو همراه با پروتز، حداقل اين كه قطع شدگي از محل مفصل قوزك پا باشد.
ب – فلج ناقص يا پارالزيز حركتي با حداكثر امتياز ۶۰ (نرمال آن ۸۰ امتياز است).
ج – جوش خوردن (سفت شدن) زانو
د – جوش خوردن (سفت شدن) ران (وجود پروتز داخلي در ران)
توجه: جوش خوردن (سفت شدن) قوزك پا به عنوان حداقل معلوليت به حساب نمي‌آيد و لذا افراد داراي اين عارضه واجد‌الشرايط حضور در كلاس Lw4 نيستند.
۵- ۱۴۲۱ – كلاس Lw5/7
براي ورزشهاي زمستاني كلاس‌هاي ۵ و ۷ با هم تركيب مي‌شوند. آن دسته از ورزشكاراني واجدالشرايط حضور در اين كلاس مي‌باشند كه داراي معلوليت‌هايي در هر دو دست خود باشند و با استفاده از دو عدد اسكي نرمال و بدون چوب، اسكي نمايند. معلوليت اين افراد بايد به گونه‌اي باشد كه امكان استفاده از چوب اسكي را ندهد. نمونه سابقه معلوليتي اين كلاس قطع هر دو دست مي‌باشد.
LW 5/7-1
الف- قطع هر دو دست از بالای آرنج.
ب – فلج ناقص حركتي يا پارالزيز يا ديسمليا (dysmelia) در هر دو دست و قابل مقايسه با ۷/۵ ۱ الف.
LW 5/7-2
الف: قطع يک دست ازبالای آرنج و يک دست از پايين آرنج
ب – فلج ناقص حركتي يا پارالزيز يا ديسمليا (dysmelia) در هر دو دست و قابل مقايسه با ۷/۵ ۲ الف.
LW 5/7-3
الف : قطع عضو دو تايی در دستها از زير آرنج
ب – فلج ناقص حركتي يا پارالزيز يا ديسمليا (dysmelia) در هر دو دست و قابل مقايسه با ۷/۵ ۳ الف.
توجه: ورزشكاران اين كلاس مجاز به استفاده از پروتز يا اورتز، در صورت تمايل، مي باشند.
۶ – ۱۴۲۱ – كلاس Lw6/8:
براي ورزشهاي زمستاني، كلاس‌هاي ۶ و ۸ تركيب مي‌شوند. آندسته از ورزشكاراني براي اين كلاس واجد‌الشرايط مي‌باشند كه داراي معلوليت‌هايي در يك دست بوده و با دو اسكي نرمال و يك چوب، اسكي مي‌نمايند. اين معلوليت‌ها بايد به گونه‌اي باشند كه امكان استفاده عملي بيش از يك چوب اسكي وجود نداشته باشد. نمونه سابقه معلوليتي اين كلاس قطع يك دست مي‌باشد:
LW 6/8-1
الف – قطع يك دست از بالای آرنج
ب – دسيمليا (dysmelia) در يك دست قابل مقايسه با ۸/۶ ۱ الف.
ج – پاراليزيز کامل از يک دست با بی حرکت بودن تنه
LW 6/8-2
الف – قطع يك دست از پايين آرنج
ب – دسيمليا (dysmelia) در يك دست قابل مقايسه با ۸/۶ ۲ الف.
ج – پاراليزيز کامل از يک دست بدون بی حرکت بودن تنه
توجه: ورزشكاران اين كلاس در صورت تمايل مي‌توانند از پروتز يا اورتز استفاده نمايند.
۷ – ۱۴۲۱ – كلاس Lw9
نمونه سابقه معلوليتي اين كلاس قطع يك عضو فوقاني (يك دست) و يك عضو تحتاني (يك پا) و اسكي نمودن با تجهيزات انتخابي خود ورزشكار مي‌باشد.
۸ – ۱۴۲۱ – كلاس Lw9/1:
الف – آن دسته از معلوليني كه از ناحيه يك دست و يك پا از بالاي زانو دچار قطع عضو مي‌باشند يا داراي معلوليت مشابه هستند.
ب – cpv – ورزشكاران داراي همي پلژي شديد.
۹ – ۱۴۲۱ – كلاس Lw9/2 :
الف : آن دسته از معلوليني كه از ناحيه يك دست و يك پا از زير زانو دچار قطع عضو بوده و داراي معلوليت مشابه مي باشند:
ب – cp7 – ورزشكاران داراي همي‌پلژي حداقل يا متوسط تا خفيف مي‌باشند.
ج – cp8 ورزشکاران با حد اقل معلوليت و يا متوسط معلوليت
۱۰ – ۱۴۱۲ – كلاس‌هاي Lw12, Lw11, Lw10
آن دسته از ورزشكاراني كه داراي معلوليت‌هايي در پاهاي خود مي‌باشند و با يك صندلي اسكي (بصورت نشسته) بنا به انتخاب خود اسكي مي‌نمايند. براي اين كلاس‌ها واجدالشرايط مي‌باشند.
LW10:
LW 10-1
الف – ورزشكاران داراي معلوليت‌ در پاها، فاقد تعادل عملي براي نشستن و بدون کار آيی در قسمت بالای شکم. در حالت عادی , اين به دليل ضايعات نخاعی در حدود سطح تی ۶/۵ است.
ب – افراد مبتلا به فلج مغز داراي معلوليت در هر چهار عضو (كلاسبندي عملي)
قابل مقايسه با LW 10-1 الف.
LW 10-2
ورزشكاران داراي معلوليت‌ در پاها، فاقد تعادل عملي براي نشستن و کمی کار آيی در قسمت بالای شکم. در حالت عادی , اين به دليل ضايعات نخاعی در حدود سطح تی ۱۰-۷ است.
عدد امتيازی: صفر تا هشت ( بر اساس راهنما)
Lw11:
۱ – ورزشكاران داراي معلوليت در پاها و داراي تعادل نشستن به طور نسبتا خوب.
۲ – ورزشكاران فلج مغز داراي معلوليت در قسمت انتهايي پاها.
اين معلوليت در حالت عادی به دليل ضايعات نخاعی در سطوح T11-L1 است.
امتياز: ۹ تا ۱۵ (به عنوان دستورالعمل)
ورزشكاراني كه داراي عملكرد در پاهاي خود هستند، مجاز به استفاده از پاهاي خود خارج از تجهيزات، در هر زماني از مسابقه نيستند.
LW12
LW12/1: ورزشكاران داراي ضايعه نخاعي يا ديگر معلوليت‌ها: همراه با عملكرد درپاها و يك تعادل نشستن خوب
امتياز: ۱۶ تا ۱۸ امتياز (خط راهنما)
LW12/2
ورزشكاران داراي قطع عضو در پاها
۱۴۲۲- راهنمايي درخصوص كلاسبندي ورزشكاران cp
كلاس Lw1:
الف – ابتلا به ديپلژي شديد.
ب – راه رفتن با استفاده از وسايل كمكي
ج – دويدن براي ورزشكاران كلاس امكان پذير نباشد يا امكان آن بسيار كم باشد.
د – ايستادن روي يك پا فقط براي مدت زمان كوتاهي امكان پذير باشد.
ه – تعادل ضعيف
و – مواجه بودن با مشكل جهت حركت (جابجايي)
ز – تمبر خوردن (حركت تنه) كه منجر به حركت قسمت‌هاي انتهايي پاها مي‌شود.
كلاس Lw3:
الف – ابتلا به ديپلژي در حد متوسط تا خفيف
ب – ابتلا به عارضه athetosis حداقل
ج – قدم زدن و دويدن بدون لمبر خوردن (كج شدن) شديد تنه.
د – امكان ايستادن روي يك پا و نيز پريدن روي يك پا
كلاس Lw9/1:
الف – ابتلا به همي پلژي شديد تا متوسط.
ب – امكان قدم زدن همراه با لنگيدن آشكار (قابل رؤيت)
ج – مشخصا دويدن محدود مي‌باشد.
د – پريدن روي يك پا امكان پذير نيست
ه – ايستادن روي يك پا به سختي امكان پذير است.
كلاس Lw9/2
الف – همي پلژي متوسط تا خفيف
ب – لنگيدن مشخص به هنگام قدم زدن
ج – از بين رفتن حالت لنگيدن به هنگام دويدن
د – ايستادن و پريدن روي قسمت آسيب ديده بدن امكان پذير مي‌باشد.
۱۴۲۳ – ورزشكاران نابينا و كم بينا:
۱ – ۱۴۲۳ – شرايط انتخاب:
ورزشكاراني براي مسابقه واجدالشرايط مي‌باشند كه از معيارهاي كلاس‌هاي B1 و B2 و B3 برخوردار باشند.
۲ – ۱۴۲۳ – كلاسبندي ورزشكاران نابينا و كم بينا:
B1: عدم درك نور در هر يك از چشم‌ها تا درك نور، اما ناتوان در تشخيص شكل يك دست در هر فاصله يا در هر جهت.
B2: از توانايي براي تشخيص شكل دست تا قدرت ديد معادل ۶۰/۲ و/يا ميدان ديد كمتر از ۵ درجه.
B3: از قدرت ديد بالاي ۶۰/۲ تا قدرت ديد ۶۰/۶ و /يا ميدان ديد بيشتر از ۵ درجه و كمتر از ۲۰ درجه.
كليه كلاسبنديها در چشم‌ بهتر و با بهترين اصلاح صورت مي‌گيرد.
۳ – ۱۴۲۳ – كلاس‌ها: B1 ، B2، B3.
۱۴۲۴ – نظارت در خلال مسابقات / تمرين:
مشاهده در خلال مسابقه، بخشي از كلاسبندي است. توجه خاصي به موارد حد واسط (borderline) وهر فردي كه مظنون به تمارض باشد، معطوف خواهد شد، مشاهده مسابقه هر رشته ورزشي بايد توسط يك مسئول فني و يك مسئول پزشكي تيم كلاسبندي انجام گيرد. هر كلاسبندي ممكن است در خلال مسابقه توسط تيم رسمي كلاسبندي تغيير نمايد. كلاسبندي جديد يك ورزشكار در صورتي كه در خلال مسابقه تغيير كرده باشد، بايد در مسابقه بعدي وي لحاظ و مورد استفاده قرار گيرد.

توضيحات حروف اختصاري
اسكي آلپاين معلولين ASD
مسابقات قهرماني جهان اسكي آلپاين ASWC
جام قاره‌اي معلولين CCD
جام اروپايي معلولين ECD
فدراسيون بين‌المللي اسكي FIS
قوانين بين‌المللي مسابقات FIS ICR
كميته بين‌المللي پارالمپيك IPC
سيستم كنترل خلاق نتايج مسابقات KREK System
جام آمريكاي شمالي معلولين NAD
مسابقات قهرماني كشوري معلولين NCD
تعدد دروازه‌ها NG
كميته ملي پارالمپيك NPC
جام كشوري اسكي معلولين NSCD
كميته برگزاري OC
مسابقات زمستاني پارالمپيك PWG
سيستم واقعي مسابقات معلولين RHC System
جام معلولين در نيمكره جنوبي SHD
نماينده فني TD
سقوط عمودي VD
مسابقات قهرماني جهان معلولين WSCD

منبع: سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *