مأخذشناسی کتب دینی به خط بریل

مأخذشناسی كتب دینی به خط بریل

اباذر نصر
مسلمانان پس از آشنایی با خط و علائم بریل، آن را وسیله مناسبی برای آموزش معارف دینی و اسلامی به روشندلان یافتند. زیرا روشندلان استعداد،‌ حافظه و هوش فراوانی داشتند و توانایی فراگیری معارف اسلامی و حفظ و قرائت قرآن و دیگر متون مهم اسلامی را در حداقل زمان داشتند. از اینرو مراكزی دست به كار شدند و به آموزش بریل به آنها پرداختند، همزمان مراكز دیگری هم به تولید آثار بریل و تبدیل آثار بینایی به خط بریل اقدام كردند. هر چند به دلیل گرانی هزینه‌های بریل و برخی ادله دیگر، آهنگ تولید بریل همواره كند بوده،‌ اما تاكنون ده‌ها اثر به این روش تولید و عرضه شده است.
فهرست حاضر شامل اهم آثار بریل تولید شده در ایران است. البته مدعی جامعیت نیستیم، زیرا زمان برای اجرای این پروژه ضیق بوده است. این فهرست تكمیل و به صورت یك جلد كتاب منتشر خواهد شد.
این فهرست در همه مدخل نخست مشخصات اثر اصلی سپس اثر بریل آمده است.

آداب و اعمال مسجد مقدس جمکران. قم، مسجد جمکران، 1392.
بریل: ت‍ه‍ران، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، 1392، 4 جلد
آشنایی با اصول دین. آیت الله وحید خراسانی
بریل: قم، دفتر فرهنگ معلولین، 1392، 1 جلد
آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ق‍رآن. م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌، تهران، ق‍م‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی، 1363، 80ص. بریل: تهران، مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی، 2 جلد
آف‍ت‍اب‌ ولای‍ت. ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ب‍اب‍ازاده‌، تهران، بدر، 1372، 431ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 5 جلد
آموزش مفاهیم قرآن. مسعود وکیل، تهران، مؤسسه مهد قرآن، 1376، 286ص.
بریل: تهران، مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی، ۱۳۷۸، 1 جلد
آن‌ ق‍ص‍ه‌ ک‍ه‌ در ک‍ت‍اب‍ه‍ا آم‍ده‌ ب‍ود… در دی‍دار ن‍ی‍ای‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌(ص‌) ب‍ا ش‍اه‌ ی‍م‍ن‌ و ب‍اق‍ی‌ م‍اج‍را، ب‍ازآف‍ری‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍ا س‍رش‍ار (رض‍ا ره‍گ‍ذر)؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر رام‍ی‍ن‌ م‍ش‍رف‍ی‌، تهران، ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، 1375، 44ص.
بریل: ت‍ه‍ران، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
اسرارنامه شیخ فرید‌الدین عطار، به تصحیح سید صادق گوهرین، تهران، صفیعلیشاه، 1338.
بریل: تهران، مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی، ۱۳۸۰
ال‍م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍ق‍وی‍م‌ ل‍ت‍ع‍ل‍م‌ ل‍غ‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م.‌ ع‍ی‍س‍ی‌ م‍ت‍ق‍ی‌زاده و ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍ی‍رح‍اج‍یو اب‍راه‍ی‍م‌ رف‍اع‍ه‌، تهران، شمت، 1374، 171ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 2 جلد)
الهی‌نامه. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری،
بریل: تهران، مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی، [بی تا]، 4 جلد.
ب‍ا م‍ن‌ س‍خ‍ن‌ ب‍گ‍و، م‍ادر: داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آم‍ن‍ه‌، م‍ادر پ‍ی‍ام‍ب‍ر(ص‌). ب‍ازآف‍ری‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍ا س‍رش‍ار (رض‍ا ره‍گ‍ذر)؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر رام‍ی‍ن‌ م‍ش‍رف‍ی‌، تهران، ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، 1375، 47ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار و ع‍ده‌ الاب‍رار م‍ی‍ب‍دی. م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ رک‍ن‍ی‌ ی‍زدی‌، تهران، سمت، 1374، 298ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۸، 3 جلد)
ت‍اری‍خ‌ ق‍رآن. م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ م‍ع‍رف‍ت‌، تهران، سمت، 1375، 216ص.
بریل: ت‍ه‍ران، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۹.
تاریخچه مسجد جمکران. قم، انتشارات مسجد جمکران.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، 1392، 1 جلد
ترج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌: پ‍ن‍ج‍اه‌ و چ‍ه‍ار دع‍ای‌ ام‍ام‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌(ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌)، م‍ت‍رج‍م‌ و ش‍ارح‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ض‌الاس‍لام‌؛ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌،
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌‏‏‏، ۱۳۷۷‬‬‬
ت‍ج‍وی‍د ج‍ام‍ع، اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ورف‍رزی‍ب‌، تهران، سمت، 1374، 176ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۸، 2 جلد
ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه، ب‍ق‍ل‍م‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌ ف‍ی‍ض‌الاس‍لام‌؛ خ‍طاط طاه‍ر خ‍وش‍ن‍وی‍س‌، تهران، فیض الاسلام، 1366، 410ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 5 جلد
تف‍سیر س‍وره‌ ح‍م‍د، اث‍ر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، تهران، مؤسسه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی، ۱۳۷۵، ۲۸۲ ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 3 جلد
ج‍اذب‍ه‌ و داف‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌، تهران، صدرا، 1366، 183ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 1 جلد
ج‍وان‌ و دی‍ن، رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌ م‍ظل‍وم‍ی، تهران، آفاق، 1378، 93ص.
‌ بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۹، 1 جلد
ج‍ه‍اد اک‍ب‍ر، ی‍ا، م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ن‍ف‍س، ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، تهران، مؤسسه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، 1372، 71ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 1 جلد
ح‍ک‍ای‍ت‌ غ‍ی‍ب‍ت، ن‍ادر ف‍ض‍ل‍ی‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ رای‍ح‍ه‌، 1375، 23ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
ح‍ک‍وم‍ت‌ ولای‍ی، م‍ح‍س‍ن‌ ک‍دی‍ور، تهران، نشر نی، 1378، 431ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۸، 4 جلد
ح‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌: ق‍واع‍د ت‍ج‍وی‍د م‍طاب‍ق‌ ب‍ا روای‍ت‌ ح‍ف‍ض‌ از ع‍اص‍م، م‍ح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ب‍ل‍ده‌، تهران، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، 1373.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
خ‍اس‍ت‍گاه‌ خ‍لاف‍ت‌: س‍ق‍ی‍ف‍ه‌، ن‍ق‍طه‌ ج‍دای‍ی‌ خ‍لاف‍ت‌ و ام‍ام‍ت، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ ع‍ب‍دال‍م‍ق‍ص‍ود؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، تهران، نشر آفاق، 1376، 567ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۹، 5 جلد
خ‍دم‍ات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ اس‍لام‌ و ای‍ران، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری، تهران، صدرا، 1376، 611ص.‌
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷
خ‍ودآم‍وز ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د، رض‍ا ب‍رق‍ع‍ی، تهران، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی، 1375، 32ص.‌
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
داس‍ت‍ان‌ ح‍ر، ن‍ص‍ی‍ر م‍ی‍رج‍ان‍ی‌، تهران، منیر، 1375، 63ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام، ب‍ازآف‍ری‍ده‌ ام‍ی‍رم‍ه‍دی‌ م‍رادح‍اص‍ل‌، تهران، انتشارات پیام نور، 1374، 31ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ی‍ون‍ی‍س‍ف‌، ۱۳۷۹، 1 جلد
در رث‍ای‌ ن‍ور: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍وح‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍ه‌زن‍ی،س‍روده‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ رج‍ائ‍ی‌، تهران، امیری، 1374، 360ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 3 جلد
در ف‍ج‍ر س‍اح‍ل، م‍ح‍م‍د ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، تهران، نشر آفاق، 1374، 179ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۹، 1 جلد
دع‍ای‌ ت‍وس‍ل‌
بریل: ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ و ج‍م‍ع‌ ک‍ث‍ی‍ری‌ از ن‍ی‍ک‍وک‍اران‌؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ط ب‍ری‍ل‌ ن‍س‍ری‍ن‌ اطی‍اب‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ ‏‏‏، ۱۳۸۴، 14ص.‬‬‬
دعای روز‌های ماه مبارک رمضان
بریل: تهیه شده توسط انتشارات ندای بشری و جمع کثیری از نیکوکاران ؛ برگرداننده به خط بریل نسرین اطیابی، تهران، ندای بشری‏‏‏، ۱۳۸۶، 20ص.‬‬‬
دعای سحر
بریل: تهیه‌ شده توسط انتشارات ندای بشری و جمع کثیری از نیکوکاران؛ برگرداننده به خط بریل نسرین اطیابی، تهران، ندای بشری‏‏‏، ۱۳۸۶، 8ص.‬‬‬
دعای عرفه
بریل: تهیه‌شده توسط انتشارات ندای بشری و جمع کثیری از نیکوکاران؛ برگرداننده به خط بریل نسرین اطیابی، ت‍ه‍ران‌ : ندای بشری‏‏‏، ۱۳۸۴، 72ص.‬‬‬
دع‍ای‌ ک‍م‍ی‍ل‌
بریل: ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ و ج‍م‍ع‌ ک‍ث‍ی‍ری‌ از ن‍ی‍ک‍وک‍اران‌؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ط ب‍ری‍ل‌ ن‍س‍ری‍ن‌ اطی‍اب‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ ‏‏‏، ۱۳۸۴، 30ص.‬‬‬
دعای مجیر
بریل: تهیه شده توسط انتشارات ندای بشری و جمع کثیری از نیکوکاران؛ برگراننده به خط بریل نسرین اطیابی، تهران، ندای بشری‏‏‏، ۱۳۸۶، 14ص.‬‬‬
دع‍ای‌ ن‍دب‍ه‌
بریل: ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ و ج‍م‍ع‌ ک‍ث‍ی‍ری‌ از ن‍ی‍ک‍وک‍اران‌؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ط ب‍ری‍ل‌ ن‍س‍ری‍ن‌ اطی‍اب‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ ‏‏‏، ۱۳۸۴، 18ص.‬‬‬
دی‍گ‍رب‍ار، ش‍ام‌: داس‍ت‍ان‌ ج‍وان‍ی‌ پ‍ی‍ام‌آور اس‍لام‌(ص‌)، ب‍ازآف‍ری‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍ا س‍رش‍ار (رض‍ا ره‍گ‍ذر)؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍واج‍ه‌م‍ح‍م‍دی‌، تهران، ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، 1375، 72ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
راز ن‍ی‍ایش‌ م‍ن‍ت‍ظران، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍وس‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی، تهران، بدر، 1374، 112ص.‌
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۹، 1 جلد
زی‍ارت‌ ام‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ و دع‍ای‌ ص‍ب‍اح‌
بریل: ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ و ج‍م‍ع‌ ک‍ث‍ی‍ری‌ از ن‍ی‍ک‍وک‍اران‌؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ط ب‍ری‍ل‌ ن‍س‍ری‍ن‌ اطی‍اب‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ ‏‏‏، ۱۳۸۴، 10ص.‬‬‬
زی‍ارت‌ ع‍اش‍ورا و زی‍ارت‌. زی‍ارت‌ وارث‌
بریل: ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ و ج‍م‍ع‌ ک‍ث‍ی‍ری‌ از ن‍ی‍ک‍وک‍اران‌؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ط ب‍ری‍ل‌ ن‍س‍ری‍ن‌ اطی‍اب‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ ، ۱۳۸۴، 22ص.
زی‍ارت‌ م‍ف‍ج‍ع‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌”س‌” و زی‍ارت‌ رق‍ی‍ه‌ دخ‍ت‍ر س‍ه‌ س‍ال‍ه‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا(ع‌) ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی، م‍ه‍دی‌ م‍ل‍ت‍ج‍ی‌، تهران، انتشارات اشرفی، 1362، 52ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 1 جلد
زی‍ارت‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍رض‍ا(ع‌)
بریل: ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ و ج‍م‍ع‌ ک‍ث‍ی‍ری‌ از ن‍ی‍ک‍وک‍اران‌؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ط ب‍ری‍ل‌ ن‍س‍ری‍ن‌ اطی‍اب‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ ، ۱۳۸۴، 30ص.
س‍رو ع‍ل‍ق‍م‍ه‌: م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ و س‍رود و ن‍وح‍ه‌ در رث‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ال‍ع‍ب‍اس‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، اث‍ری‌ از ه‍ش‍ت‍اد ش‍اع‍ر س‍وخ‍ت‍ه‌دل‌ آس‍ت‍ان‌ اه‍ل‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ص‍م‍ت‌ و طه‍ارت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام، ب‍ه‌ گ‍زی‍ن‍ش‌ م‍ح‍س‍ن‌ ح‍اف‍ظی‌، قم، دارال‍ن‍ش‍ر اس‍لام‌، 1376، 284ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 2 جلد
س‍ف‍ر دراز ش‍ام‌: داس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر(ص‌)، ب‍ازآف‍ری‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍ا س‍رش‍ار (رض‍ا ره‍گ‍ذر)؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر رام‍ی‍ن‌ م‍ش‍رف‍ی‌، تهران، ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، 1375، 51ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
سوره روشندلان: تکریم نابینایان در قرآن کریم، قم، دفتر فرهنک معلولین، 1391.
بریل: قم، دفتر فرهنک معلولین، 1392، 1 جلد
س‍ی‍رت‌ رس‍ول‌ال‍ل‍ه‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ س‍ی‍رت‌ اب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌)، ترجمه رف‍ی‍ع‌ال‍دی‍ن‌ اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ه‍م‍دان‍ی‌ (ق‍اض‍ی‌ اب‍رق‍وه‌)؛ وی‍رای‍ش‌ م‍ت‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر م‍درس‌ ص‍ادق‍ی‌، تهران، ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، 1375، 633ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 8 جلد
س‍ی‍ری‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌، تهران، بی¬نا، 1354، 332ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 2 جلد
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س) ش‍ادم‍ان‍ی‌ دل‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م، ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د رح‍م‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ اف‍ت‍خ‍ارزاده‌ س‍ب‍زواری‌، تهران، بدر، 1375، 942ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 11 جلد
فقه برای غرب نشینان، آیت الله سیدعلی سیستانی، قم، دفتر حضرت آیه‌الله سیستانی‏، ۱۳۸۲، 399ص.‬‬‬
بریل: قم، دفتر فرهنگ معلولین، ۲ جلد
قرآن کریم، رسم الخط عثمان طه
بریل: قم، دفتر فرهنگ معلولین، 1392، 10 جلد
قرآن کریم با ترجمه ناصر مکارم شیرازی
بریل: صفهان، مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان، 30 جلد
ق‍واع‍د ف‍ق‍ه، م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد، تهران، سمت، 1374، 4 جلد.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۸، 4 جلد
م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ آل‌م‍ح‍م‍د(ص‌): م‍ج‍م‍وع‍ه‌ زی‍ب‍ا و ج‍ان‍س‍وز از ش‍ع‍رای‌ ب‍ن‍ام‌ و م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌… ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ای‌ از س‍روده‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ ت‍ن‍ک‍ابنی‌، تهران، ناصر، 1376.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 3 جلد
م‍ک‍اف‍ات‌ ع‍م‍ل، محمدرض‍ی‌ رض‍وی‌، تهران، منیر، 1374، 123ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
م‍ن‍اج‍ات‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن (ع)
بریل: ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ و ج‍م‍ع‌ ک‍ث‍ی‍ری‌ از ن‍ی‍ک‍وک‍اران‌؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ط ب‍ری‍ل‌ ن‍س‍ری‍ن‌ اطی‍اب‍ی‌، ت‍ه‍ران، م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ش‍ری‌ ، ۱۳۸۴، 10ص.
مناجات شعبانیه، قم، مسجد جمکران،
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، 1392، 1 جلد
م‍ن‍اج‍ات‍ن‍ام‍ه‌ خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌ دان‍ش‍م‍ن‍د و ع‍ارف‌ ن‍ام‍ی‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ه‍ج‍ری، خ‍ط ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ن‍ژاد ف‍رد ل‍رس‍ت‍ان‍ی‌، تهران، چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد، 1374، 100ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۸، 1 جلد
مناسک الحج، آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی، به عربی،
بریل: قم، دفتر فرهنگ معلولین،۳ جلد
منتخب رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی سیستانی، قم، دفتر آیت الله سیستانی.
بریل: قم، دفتر فرهنگ معلولین، 1392، 1 جلد
منتخب رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی، قم، مدرسه باقرالعلوم.
بریل: قم، دفتر فرهنگ معلولین، 1392، 1 جلد
م‍ه‍اج‍رت‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ از ج‍ب‍ل‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌ در ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی، م‍ه‍دی‌ ف‍ره‍ان‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، تهران، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ، ۱۳۷۷، ۲۱۶ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۹، 2 جلد
ناپیدا ولی با ما، واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس‌ ج‍م‍ک‍ران‌،
بریل: قم، م‍س‍ج‍د م‍ق‍دس‌ ص‍اح‍ب‌ ال‍زم‍ان‌ (ج‍م‍ک‍ران‌)‏‏‏‏، ۱۳۸۴.‬ ‬‬‬‬‬‬
ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در اس‍لام، م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌، تهران، صدرا، 1369، 469ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 4 جلد.
ن‍م‍از ک‍ل‍ی‍د ب‍اغ‌ ع‍ب‍ادت‌: ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ج‍ذب‌ ن‍وج‍وان‌ و ج‍وان‌ ب‍ه‌ ن‍م‍از، ج‍ع‍ف‍ر ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، تهران، رایحه، 1375، 30ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
نهج البلاغه
بریل: اصفهان، مؤسسه فرهنگی قرآنی روشندلان، 1392
ن‍ه‍ض‍ت‌ ع‍اش‍ورا: ش‍ام‍ل‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ن‍وح‍ه‌ و م‍راث‍ی، اث‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‌، تهران، آوای دانش، 222ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 1 جلد
و آن‌ س‍ت‍اره‌ ک‍ه‌ دن‍ب‍ال‍ه‌دار م‍ی‌آی‍د …: داس‍ت‍ان‌ زاده‌ ش‍دن‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر(ص‌)، ب‍ازآف‍ری‍ده‌ م‍ح‍م‍درض‍ا س‍رش‍ار (رض‍ا ره‍گ‍ذر)؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر رام‍ی‍ن‌ م‍ش‍رف‍ی‌، تهران، ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌، 1375، 34ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۶، 1 جلد
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌: ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی. ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، تهران، مؤسسه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی، 1363، 160ص.
بریل: ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ رودک‍ی‌، ۱۳۷۷، 2 جلد

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.