پایان حمایت از زبان اشاره استاندارد شده

پایان حمایت از زبان اشاره استاندارد شده
شکست بزرگ یک کج روی لجوجانه

اوّلین همایش زنان ناشنوا در زاهدان
در اوّلین همایش زنان ناشنوا در زاهدان با وجود اهمیت آن قطعنامه همایش را که به تصویب حاضران در همایش رسیده بود، هئیت مدیره کانون ناشنوایان ایران به تهران برد و در آنجا دفن کرد و با این اقدام هم زحمات کانون ناشنوایان استان سیستان و بلوچستان نادیده گرفته شد و و هدر رفت و هم مصالح زنان ناشنوا پایمال گردید.

همایش مترجمان زبان اشاره در زنجان
اولین همایش مترجمان زبان اشاره که قرار بود ۱۷ تا ۱۹ دی ۱۳۸۶ در شهر کرمانشاه برگزار شود تشکیل نشد زیرا با وجود تهیه مقدمات توسط کانون میزبان و با وجود مسافرت و حضور افرادی از مترجمان و نمایندگان ناشنوایان شهرهای نزدیک به کرمانشاه بعلت نزول برف سنگین و راه بندان اغلب مترجمان و نمایندگان کانون­های نقاط دور دست نتوانستند مسافرت کنند و به موقع خود را به کرمانشاه برسانند .
حدود پنجسال بعد از آن در تیرماه ۱۳۹۱ اولین همایش مترجمان زبان اشاره به میزبانی کانون ناشنوایان زنجان در شهرستان زنجان تشکیل شد . در این همایش علاوه بر مترجمان زبان اشاره نمایندگان کانون­های شرکت کننده در همایش نیز حضور داشتند و نیز خانم تسا پادن دونکن کارشناس و مترجم زبان اشاره در انگلستان به دعوت کانون ناشنوایان ایران حضور داشت و با استفاده از اشاره بین المللی بوسیله اردوان گیتی در جریان سخنرانی ­ها و گفتگو­ها و طرح و تصویب قطعنامه همایش قرار گرفت و در مواردی هم اظهار نظر کرد .
گمان می­کنم این قطعنامه که با رعایت دیدگاه فدراسیون جهانی ناشنوایان صادر شده در این سایت موجود و قابل مطالعه باشد . با وجود این مفاد و مضمون موارد مهم این قطعنامه ذیلاً نقل می­شود :
– لزوم حمایت از زبان اشاره طبیعی و اصلاح دیدگاه فعلی در باره زبان اشاره .
– لزوم همراهی و همکاری کانون­های ناشنوایان برای اجرای طرح تحقیقاتی راجع به زبان اشاره در کشور ما به سرپرستی خانم دکتر زهره قاری.
– لزوم ساماندهی خدمات مترجمی زبان اشاره در کشور ما .
– لزوم تشکیل شورای مترجمان زبان اشاره به عنوان قسمتی از کانون ناشنوایان ایران .
در این همایش آثاری از تعارض منافع بعضی اشخاص با حمایت از زبان اشاره طبیعی مشاهده شد.

همایش مترجمان زبان اشاره در مشهد
عبارت مترجم زبان اشاره که ترجمه درست (Sign Language Interpreter) مذکوردر اسناد سازمان ملل متحد درباره اشخاص دارای معلولیت و اسناد فدراسیون جهانی ناشنوایان و انجمن جهانی مترجمان زبان اشاره میباشد در ادبیات رسمی ناشنوا در کشور ما تازگی نداشت و قبلا در نامه ۲۱/۱۲/۱۳۸۱ رئیس کانون ناشنوایان ایران به رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و موافقت نامه پیوست آن (مندرج در صفحات ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و۱۷ صدای ناشنوا بهار ۱۳۸۲) و نامه ۱۸/۴/۱۳۸۳ رئیس کانون به معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور (مندرج در صفحه ۱۳ تابستان ۱۳۸۳) و نامه ۱۵/۶/۱۳۸۵ رئیس کانون به رئیس سازمان بهزیستی کشور (مندرج در صفحه ۲۷ صدای ناشنوا تابستان ۱۳۸۵) مورد استفاده قرار گرفته بود و بحثی درباره آن نبود امّا اخیراً ترجمه غلط عبارت مذکور به عبارت من در آوردی “رابط زبان اشاره” که در یک سایت اینترنتی مطرح شد و به سهولت مورد قبول شما قرار گرفت اختلافی را در جامعه ناشنوا بوجود آورد که در همایش مترجمان زبان اشاره در مشهد باعث گفتگوی بیهوده و اتلاف وقت همایش گردید و متضرر از این گفتگو و اختلاف بی تردید جامعه ناشنوای کشورمان خواهد بود.

همایش مشترک مترجمان زبان اشاره و مسئولان کانونهای ناشنوایان در نجف آباد
بقرار اطلاع اختلاف نظر و گفتگو درباره عبارت مترجم زبان اشاره در همایش نجف آباد ادامه یافته و در این بحث مترجمان زبان اشاره و مسئولان کانونهای استان و شهرستانهای شرکت کننده در همایش نجف آباد یکطرف و هئیت مدیره کانون ناشنوایان ایران در طرف مقابل بوده اند مترجمان زبان اشاره طرحی برای قطعنامه همایش تهیه و ابراز کرده اند و در برابر این طرح از طرف هئیت مدیره کانون ناشنوایان ایران طرحی برای تصویب پیشنهاد شده که مورد اعتراض شدید حاضران در همایش قرار گرفته و موجب خروج آنان از سالن محل اجتماع شده است و باز مانند همایش زاهدان برای حل اختلاف به پیشنهاد هئیت مدیره کانون ایران تهیه و امضای قطعنامه در کانون ایران به بیست روز بعد موکول شده است! در این همایش بدفرجام اشک رئیس کانون میزبان درآمده و جدائی و جبهه گیری قاطع مترجمان زبان اشاره و مسئولان کانونهای شرکت کننده در همایش در برابر هئیت مدیره کانون ناشنوایان ایران رویدادی بی سابقه و هشدار دهنده به هئیت مدیره کانون ناشنوایان ایران بوده است.

نتیجه:
آقای روزبه قهرمان که به عبارت من در آوردی”رابط زبان اشاره” بجای “مترجم زبان اشاره” مذکور در اسناد بین المللی پافشاری میکرد و نیز با نادیده گرفتن دیدگاه فدراسیون جهانی ناشنوایان حاکی از حمایت از زبان اشاره طبیعی و عدم پذیرش زبان اشاره استاندارد شده تا حد اجتناب از به کارگیری عبارت زبان اشاره طبیعی لجوجانه اصرار میکرد و با تحت تاثیر قرار دادن هئیت مدیر کانون ناشنوایان ایران مسبب اصلی اختلاف شدید در همایش نجف آباد و پایان بی نتیجه آن بود اینک طی نامه سرگشاده ای بعد از “تبریک” به تمام کسانی که ضمن حضور فعالانه خودشان در همایش نجف آباد اصفهان به برگزاری هرچه بهتر آن کمک کردند ” به استناد بیانیه ۲۰ می ۲۰۱۴ فدراسیون جهانی ناشنوایان درباره زبان اشاره استاندارد شده اعلام داشته که از روز پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۳ شمسی به حمایت خویش از “زبان اشاره استاندارد شده” پایان میدهد.
نظر به اینکه:
۱- موضع گیری هئیت مدیره کانون ناشنوایان ایران در همایش نجف آباد با پیروی از نظریات و تبلیغات آقای روزبه در حمایت بنیاد پژوهش …. با مخالفت اکثریت قریب به اتقاق مترجمان و مسئولان کانونهای شرکت کننده در همایش مواجه شده و حاصل این اختلاف پایان همایش بدون صدور قطعنامه و نتیجه گیری مشخص درباره اصل موضوع همایش مترجمین بوده است.
۲- بیانیه ۲۰ می ۲۰۱۴ فدراسیون جهانی ناشنوایان درباره رد زبان اشاره استاندارد شده حاوی نظر تازه نبوده بلکه توضیح و تاکید بر دیدگاه با سابقه فدراسیون جهانی ناشنوایان در این باره میباشد و مقالات من در حمایت از زبان اشاره طبیعی و رد زبان اشاره استاندارد شده مبتنی بر همین سوابق و قبل از صدور بیاینه می ۲۰۱۴ فدراسیون بوده است و بنابراین در تمام مدت جانبداری آقای روزبه از زبان اشاره استاندارد شده نامبرده از نظر عدم رعایت دیدگاه فدراسیون جهانی ناشنوایان در برابر جامعه ناشنوای کشورمان مسئول لجاجت و پافشاری بر نظر نادرست خود میباشد.
۳- در این نامه سرگشاده آقای روزبه قهرمان درباره عبارت و مفهوم زبان اشاره طبیعی و نیز عبارت مترجم زبان اشاره سکوت کرده و نادرستی نظر خود را در این باره نپذیرفته است.
لذا:
الف – به توصیه قبلی به هئیت مدیره کانون ناشنوایان ایران دایر به انتخاب راهنمای دیگری بجای آقای روزبه قهرمان در تصمیم گیریهای بعدی آن تاکید میشود.
ب – در صورتی که آقای روزبه قهرمان در برابر جامعه ناشنوا صادق باشد به عهده او است که:
اولاً – صراحتاً کج روی و نادرستی فعالیت گذشته خود را در حمایت از زبان اشاره استاندارد شده به مدت طولانی با وجود نظر و استدلال مخالف بپذیرد و از جامعه ناشنوای ایران عذرخواهی کند.
ثانیاً – نادرست بودن عبارت زبان اشاره عامیانه را که در برابر زبان اشاره استاندارد ساخته شده و همینطور نادرست بودن عبارت “رابط زبان اشاره” را که بجای “مترجم زبان اشاره” ساخته شده بپذیرد.
در پایان اضافه میکند که اهمیت بیانیه ۲۰ می ۲۰۱۴ فدراسیون جهانی ناشنوایان در این است که این بیانیه در دوّمین روز کنفرانس بین المللی حقوق زبانی ناشنوا منتشر شده است.

منبع: خسرو گیتی، سایت جوانان ناشنوای پیشتاز ایران، ۲۹ اردیبشت و ۶ خرداد ۱۳۹۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *