محمد  علی پور صمیمی

mohammad-alipour-samimi1قهرمان ورزش (( کشتی، شنا، بوکس و پينگ پنگ))
• لطفاً بیوگرافی خود  را به طور کامل شرح د هید :
من محمد  على پور صمیمی هستم. كه از بد و تولد  ناشنوا بود م و یک براد ر ناشنوا نیز د ارم. پد ر و ماد رم هیچ گونه نسبت فامیلی باهم ند ارند . تحصیلاتم تا ششم ابتد ایی است. هم  اکنون بازنشسته چاپخانه د ولتی هستم و د ر گذشته نيز نجات غریق بود م.
• رشته ورزشی شما چیست؟ چگونه وارد  این رشته ورزشی شد ید ؟ و چه مقاماتی را کسب کرد ید ؟
من د ر ابتد ا به ورزش های گوناگون می پرد اختم. د ر سن 15 سالگی به ورزش فوتبال روی آورد م که با یک سری مشکلات روبرو شد م. بنابراین این ورزش را کنار گذاشته و به ورزش  کشتی پرد اختم. سپس به ایتالیا د عوت شد م که به علت بیماری، نرفتم. بعد  از 4 سال ورزش کشتی را ترک کرد ه و به ورزش بوکس روی آورد م وبه تمرین آن اد امه د اد م. د ر آن زمان من تنها قهرمان ناشنوای بوکس زن بود م که با شنوایان رقابت می کرد م. د ر این رشته ورزشی د ر مسابقات آن مقام د وم را کسب کرد م. ولی به علت ند اشتن المپیک مخصوص بوکس این رشته  ورزشی را کنار گذاشته و به ورزش شنا مشغول شد م. که به طور کل 4 بار مقام د وم قهرمانی ( 2 بار رقابت با افراد  شنوا و 2 بار رقابت با افراد  ناشنوا ) را کسب کرد م.
د ر مسابقات پینگ پنگ 22  بار به مقام قهرمانی د ست یافتم و 4 بار نیز د ر سال 1945 یوگسلاوی د ر مسابقات پینگ پنگ به مقام د وم نائل آمد م.
سال 1961 المپیاد  ناشنوایان آمریکا که 34 کشور د ر مسابقات آن شرکت د اشتند  مقام یازد هم را کسب کرد م و د ر مسابقات شنای قورباغه به مقام هفتم رسید م.
سال 1965 سوئد  د ر مسابقات پینگ پنگ به مقامی نرسید م.
سال 1973 رومانی د ر مسابقات واترپولو مقام پنجم را كسب كرد م.
سال 1981 د ر المپیاد  جهان ورزش د ر مسابقات واترپولو به مقام سوم د ست یافتم.
سال 1983 جهان ورزش مقام د وم را از آن خود  نمود م.
سال1375 د ر مسابقات آسیای مالزی نیز به عنوان مربی پینگ پنگ فعالیت د اشتم و د ر کشور ایران به مقام د وم د ست یافتم. به طورکامل من 25 سال مربیگری نمود م.
• آیا د ر آن زمان باشگاهی برای فعالیت شما وجود  د اشت؟
د ر گذشته امجد یه،   باشگاه ما بود ؛ که د ر سال 1330، 13 نفر ناشنوا  به فعالیت ورزشی می پرد اختند  که به د لایل مختلف فقط 7 نفر باقی ماند ند  و د ر این باشگاه به فعالیت ورزشی خود اد امه د اد ند .
• مؤسس این باشگاه چه کسی بود ؟
آقای کریم رئیسی نیا بود  و اعضای گروه آن آقای مرتضی بنایی و…
• شما با چه ورزشکاران ناشنوایی، هم  د وره بود ید ؟
آقای رئیسی نیا، آقای مرتضی بنایی، آقای سید  رضا قلی شهید ی که بانی معرفی من به این رشته ورزشی بود ند . همچنین آقای ایلچی کبیر و زند ه یاد  آقای سرتیپی که رئیس سابق کانون نیز بود ؛ هم د وره بود م.
• لطفاً مربیان خود  را معرفی کنید ؟
آقای پطروس مربی شنوایی که آموزش بوکس را بر عهد ه د اشت. همچنین آقایان؛ تاجیک، عزیزی و خد اد اد  که مربیان شنا و کشتی من بود ند .
• آیا شما از مرحوم تختی خاطرهای د ارید ؟! لطفاً بیان کنید .
خیر، من با مرحوم تختی هم د وره نبود ه و فقط با مرحوم فرد ین د ر رشته کشتی هم د وره بود م.
• آیا شما قبلاً د ر انجمن خانواد ه ناشنوایان ایران فعالیت د اشتید ؟
خیر من د ر آن زمان فقط عضویت عمومی انجمن را د اشتم.
• د ر حال حاضر فعالیت انجمن را چگونه ارزیابی می کنید ؟
خیلی خوب است پیشرفت زیاد ی کرد ه و جای آن بزرگتر شد ه است.
• نظر شما د ر رابطه با مجله آواي نگاه چيست؟
محتوایش بسیار عالیست. د ر رابطه با مرحوم باغچه بان و زند گی نامه ایشان و همچنین مشکلات ناشنوایان بحث و گفتگو د ارد .
• کمی د ر رابطه با خصوصیات اخلاقی تان بگویید ؟
د لسوز هستم و د وست د ارم همیشه به همنوعان خود  کمک نمایم و این که د لم می خواهد  بیشتر به فکر هم باشیم، یکد یگر را یاری کنیم تا زند گی راحت را تجربه کنیم.
• پیشنهاد  و نظر شما د ر رابطه با انجمن خانواد ه ناشنوایان چیست؟
بسیار عالیست. پیشنهاد  د ارم برنامه تفریحی و مسافرت های شهر تهران و خارجه و… د ر لیست برنامه های انجمن خانواد ه ناشنوایان قرار بگیرد . همچنین مشکلات ناشنوایان را به جامعه شنوا و مسئولين گوشزد  نماید  و به د رد  آنها رسید گی شود .
• ضمن تشکر از شما، کلام آخرتان را بفرمایید .
از زحمات بی د ریغ مسئولین و جوانان نشریه و … تشکر و سپاسگزاری می کنم و آیند ه ای زیبا و روشن را برایتان آرزو د ارم . موفق باشید .

mohammad-alipour-samimi4منبع: وب سایت انجمن خانواده ناشنوایان ایران، مصاحبه کنندکان: بهناز ستود ه و حامد عابد ين زاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *