جلال سربخشيان

jalal-sarbakhshian1• لطفاً بيوگرافى خود  را به طور كامل شرح د هيد ؟
من جلال سربخشيان، متولد  1352 و اهل تبريز مى باشم. ميزان تحصيلاتم تا سوم راهنمايى است. 2 خواهر و 2 براد ر د ارم كه همگى سالم مى باشند . علاوه بر رشته ورزشى، د ر چاپخانه مشغول به كار مى باشم.
• علت ناشنوايى شما چه بود ؟
علت ناشنوايى من مربوط به د وران بارد ارى ماد رم مى باشد  كه د ر اثر زمين خورد ن باعث شد  كه من شنوايى خود  را از د ست د اد ه و ناشنوا متولد  گرد م.
• لطفاً از رشته ورزشى تان بگوييد ؟
رشته كوهنورد ى، رشته اى كه بسيار د وست مى د ارم و به آن بها مى د هم. رشته اى كه فكر مى كنم، يكى از بهترين رشته هاى ورزشى است و من اين رشته را با علاقه بسيار انتخاب نمود ه و به آن اد امه د اد م.
• شما چگونه به اين رشته ورزشى وارد  شد يد ؟ آيا از اين رشته ورزشى تان راضى هستيد ؟
من اوايل براى تمرين به د ركه، د ربند  و توچال مى رفتم و به اين ورزش مى پرد اختم. د ر همين تمرينات يكى از مربيان شنوا به نام آقاى مهدى نوروزى، متوجه من شد علاقه وافرم را نسبت به اين رشته ورزشى د ريافت. سپس از من د عوت نمود  تا به گروه عقاب به مربى گرى آقاي نوروزى بپيوند م و به اين رشته مشغول گرد م. من نيز مشتاقانه د عوت ايشان را پذيرفتم و د ر اين رشته ورزشى به فعاليت پرد اختم و از انتخابم د ر اين رشته ورزشى بسيار راضى و خرسند  هستم.
• شما اين ورزش را از چه سالى آغاز كرد ه و تاكنون به چه كوه هايى صعود  كرد ه ايد ؟ لطفاً به طور كامل شرح د هيد ؟
من از سال 1370 اين ورزش را شروع كرد م و براي تمرين به توچال، د ركه و د ربند  مي رفتم. تا اين كه تصميم گرفتم كه همراه د وستان قله كوه هاى مختلف كشور را فتح نمايم كه اين گونه نيز شد  و با يارى خد اوند  تبارك و تعالى، به رشته كوه هاى مختلف صعود  نمود م. البته بيشتر اين صعود ها د وستانه بود .
رشته كوه هاى فتح شد ه عبارتند  از:
سال 10/5/1381 ، د ر كشورهاى چكسلاواكى و رومانى با 15 روز اقامت، د و رشته كوه به ارتفاع 2500 متر و د ر تركيه، رشته كوه آرارات به ارتفاع 5361 متر، د ر مد ت زمان پنج روز و با كسب مقام د وم.
سال 10/5/1382 ، د ر تهران، قله د ار آباد  به ارتفاع 3450 متر.
سال 18/10/1382، د رتهران، قله آبشار د و قلو به ارتفاع 3450 متر.
سال 19/10/1382، د رتهران، قله توچال به ارتفاع 3960 متر، د ر مد ت زمان يك روز.
سال 16/2/1383، د رچالوس، رشته كوه آزاد  به ارتفاع 4500 متر، د ر مد ت زمان يك روز و اند ى با اهد ايى يك جفت كفش ورزشى.
سال 15/3/1383، رشته  كوه الوند  به ارتفاع 3500 متر ، د ر مد ت زمان د و روز و اند ى.
سال 31/3/1384، شهر ياسوج، رشته كوه د نا به ارتفاع 4350 متر، د ر مد ت زمان سه روز.
سال 24/1/1385، شهر كرمانشاه ، رشته كوه هزار به ارتفاع 4465 متر، با هد يه اى به رسم ياد  بود  و به احتراز د ر آورد ن پرچم ايران به نشانه پيروزى.
رشته كوه د ماوند  به ارتفاع 5671 متر و كسب مد ال نقره .
رشته كوه سبلان به ارتفاع 4811 متر و كسب 2 مد ال طلا و به احتراز د ر آورد ن پرچم ايران، د ر مد ت زمان سه  روز.
همچنين د ر لواسان نيز رشته آتش كوه به ارتفاع 3711 متر را فتح نمود م كه اين صعود  د وستانه بود .
• شما چند  سال د ر اين رشته فعاليت د اريد ؟ آيا اكنون نيز به رشته كوهنورد ى ميپرد ازيد ؟
من 15 سال است كه د ر اين رشته ورزشى فعاليت مى كنم. اما از زمانى كه ازد واج كرد ه ام، تمرينات و مسابقات من د ر د اخل كشور مى باشد  و د يگر به خارج از كشور سفر نمى كنم. ولى د ر حال حاضر به اين رشته هنوز علاقه مند م و به آن مى پرد ازم.
• به جزء قهرمانان كوهنورد ى كه با شما هم سفر مى شد ند ، آيا فرد  ناشنوايى نيز با شما همراه مى شد ؟
بله، من با يكى از د وستان ناشنوا به نام آقاى محمد  قاسمى، هم سفر بود م و با ايشان به مد ت 2 سال به د ركه مى رفتم و باهم به تمرينات مى پرد اختيم.
• آيا د ر اين رشته ورزشى، اتفاق و حاد ثه اى براى شما پيش نيامد ه است؟
البته اين رشته با تمام سختى هايى كه د ارد ، پيشامد هايى نيز ممكن است رخ د هد . من د ر تهران اولين ماراتن بين المللي د ماوند  به ارتفاع 5671 متر كه اولين مسابقه سريع صعود  قله نيز بود  و جمعاً 4000 نفر شركت د اشتند  و به مد ت زمان 2 روز، به علت شكستگى پا موفق به رتبه اول نشد م و د ر اين مسابقه رتبه 280 را كسب كرد م.
jalal-sarbakhshian5• شما براى جوانان چه توصيه اى د اريد ؟
هيچ چيز براى انسان جزء سلامتى و تند رستى ارزش ند ارد . به جوانان توصيه مى كنم كه ورزش كليد  تند رستى است، به هر رشته ورزشى كه مى پرد ازند ، سلامتى را براى خود  به ارمغان مى آورند .
• شما هم اكنون فعاليت انجمن را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟
بسيار شاد مانم از اين كه انجمن به پيشرفت هاى قابل توجه اى رسيد ه است كه د ر گذشته به آن د ست نيافته بود .
اگر نظر و پيشنهاد ى د ر رابطه با انجمن و مجله آواى نگاه د اريد ، بفرماييد ؟
من براى اولين بار كه با مجله شما آشنا شد م، بسيار لذت برد م. مطالبش بسيار مفيد  و عالى است و انسان خاموش را بيد ار مى كند ، و واقعاً تلاش زحمت كشان آن قابل تحسين است.
و اما پيشنهاد  مى د هم كه اگر براى تان ميسر است مطالب جد يد ى د ر رابطه با ورزش، كار و همين طور مشكلات جوانان و…. را د ر مجله تان بگنجانيد . د ر ضمن هرگز محبت ها و زحمات مرحوم باغچه بان را از ياد  نبريد  كه سر لوحه زند گى است.
• ضمن تشكر از شما كه د ر مصاحبه ما شركت نمود يد ، كلام آخرتان را بفرماييد ؟
تشكر مى كنم و از شما ممنونم كه از اين ورزش ياد ى كرد يد . موفقيت روز افزون جوانان را د ر سايه تند رستي از ايزد  منان خواستارم. موفق باشيد .

منبع: وب سایت انجمن خانواده ناشنوایان ایران، مصاحبه کنند گان: ليلا پيكانى، بهناز ستود ه و حامد  عابد ين زاد ه

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.