فهرستواره منابع درباره کتاب گویا

اباذر نصراصفهانی

طلیعه
1. كتاب گويا با حس سامعه و شنوايي انسان سروكار دارد. كساني‌كه از حس بينايي (باصره) برخوردار نيستند يا به هر دليل نمي‌خواهند از اين حس به هنگام مطالعه استفاده كنند، مجبور هستند براي مطالعه و يادگيري از حواس ديگر خود استفاده كنند. بعضي ترجيح مي‌دهند با استفاده از حس لامسه، مطالعه كنند. اينان بايد پيش از اين، روش استفادهاز لامسه كه اصطلاحاً بريل ناميده مي‌شود ياد گرفته باشند. دانشمندان درصدد كشف روش‌هاي ديگر مطاله با استفاده از حواس ديگر مي‌باشند. هر چند وقت يكبار خبري درباره كشف راه جديد و استفاده از حس جديد براي مطالعه در رسانه‌ها درج شده؛ امّا هنوز راه‌هاي مطالعه متن منحصر به سه شيوره بريل (لامسه)، گويايي (شنوايي) و قرائت (بينايي) است. از پنج حس مشهور انسان يعني لامسه، شنوايي، بينايي، چشايي و بويايي، تا كنون سه حس براي مطالعه كاربرد پيدا كرده است. شايد روزي برسد كه انسان از دو حس چشايي و بويايي يا حواسي كه هنوز كشف نشده براي مطالعه استفاده كند.
2. يك متن وقتي با حروف و كلمات تحقق و عينيت كتبي پيدا مي‌كند، به آن متن نوشتاري يا نوشته مي‌گويند. همين متن وقتي با الفاظ مستعمل (نه مهمل) تحقق و عينيت گفتاري پيدا كند به آن متن گفتاري يا كتاب گويايي گفته مي‌شود. اما همين پديده چون شنيده مي‌شود، چون هر گفته قابل شنيدن هم هست. بنابراين آن‌را كتاب شنيداري هم ناميده‌اند. گاه كاربرد شنيدار در اينجا را غلط دانسته‌اند. زيرا شنيدار در مقابل ديدار است. مثلاً گفته مي‌شود فلان آرشيو شامل مواد ديداري و مواد شنيداري است.
اگر متن با علائمي برجسته سازي شود؛ به عبارت ديگر تبديل به علائم برجسته گردد؛ بطوري كه با سر انگشتان و با استفاده از لامسه بتوان مطالعه كرد، در اين هنگام متن بريل تحقق و عينيت مي‌يابد. يعني يك متن و يك مقاله را مي‌توان به سه صورت فوق عرضه كرد.
با بيناها چون حس بينايي ندارند با استفاده از لامسه و روش بريل يا شنوايي و روش كتاب گويا به مطالعه منابع مي‌پردازد.
3. سابقه متن نوشتاري بيشتر از متن گويايي است. از اينرو بشر تجارب بسيار در اين‌باره اندوخته است و هزاران سال با آزمون و خطا به دستاوردهاي مطلوبي نايل شده است. اما در عرصه گويايي و بريل هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب، راه درازي در پيش است. بسياري از جوانب و مشكلات گويايي و بريل هنوز بررسي نشده يا تحقيقات اندكي درباره آنها اجرا نشده است. آمار تحقيقات درباره كتاب گويا اگر با آمار پژوهش‌هاي درباره كتاب نوشتاري مقايسه شود، حقايق تلخي عيان خواهد شد. به ويژه در كشورهاي غير پيشرفته، حجم تحقيقات متأسفانه بسيار اندك است.  مجله توان‌نامه درصدد است در هر شماره، انواع تحقيقات و پيشرفت‌ها و دستاوردهاي مهم را معرفي نمايد. مأخذشناسي حاضر در همين راستا و به همين منظور تدوين شده است. البته صرفاً منابع به روش غير توصيفي و غير مقايسه‌اي معرفي شده‌اند؛ زيرا فرصت كافي براي تكميل اين مأخذشناسي نبود.
از استادان و تمامي نخبگان استدعا داريم كه اگر منبعي در اين‌باره به هر زباني سراغ دارند، دفتر مجله را مطلع فرمايند. اميد است با استفاده از اطلاعات ارسالي شما عزيزان گام‌هاي اساسي و سازنده برداشته شود.

بخش یکم: منابع فارسی
الف- کتاب
ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ گ‍وی‍ای‌ ای‍ران، ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ه‍وش‌ ب‍ه‍ن‍ام‌، ای‍ران‍دخ‍ت‌ ع‍زی‍زی‌، ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍ابخانه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‏‫، ۱۳۷۴، 247ص.
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ گ‍وی‍ا و ب‍ری‍ل‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۹ – ۱۳۷۳، ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌، م‍ه‍وش‌ ب‍ه‍ن‍ام‌، ای‍ران‍دخ‍ت‌ ع‍زی‍زی‌، ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۸۱، 310ص.
کتاب صوتی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تهران: اداره کل پژوهش و نوآوری، گزارش کارشناسی شماره سوم، 1390.

ب- مقالات
ب-1: مجلات
«آرشیوهای گویا؛ پژوهشهای اسنادی»، رحیم نیکبخت، زمانه، شماره 34، تیر 1384، ص 40-41.
«اختراع نخستين كتاب گوياي فتوالكترونيك توسط زن ايراني»، اطلاع يابي و اطلاع رساني، دوره 2، شماره 14.
«تاریخچه کتاب گویا»، دوهفته نامه مهر، 15 شهریور 1388.
«تصويري گويا از كتاب گويا در ايران»، ليلا (رويا) مكتبي فرد، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، شماره 40، بهار 1384 ص 43-49.
«توجه به کتاب‌ گویا ، ترويج مطالعه به شیوه‌های نوین است»، ساره گودرزی، دوهفته نامه مهر، 15 شهریور 1388.
«راهنمای ضبط کتاب¬های گویا»، ث‍ری‍ا ق‍زل‌ای‍اغ‌، ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‌، ش‌ ۲، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵، ص 19-31.
«راهنمای ضبط کتاب گویا برای نیروهای داوطلب»، ثریا قزل ایاغ (بهروزی)، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 2، تابستان 1375، ص 19-31.
«روزنامه گویا؛ اطلاع¬رسانی در خدمت نابینایان»، م. پرنیان، رسانه، شماره، 20، زمستان 1373، ص 97-98.
«شرحی بر آرشیوهای صدا از کتاب: راهنمای توصیف آرشیوی»، مایکل کوک و مارگرت پروکتز، ترجمه حوزه معاونت آرشیو، گنجینه اسناد، شماره 10-11، تابستان و پاييز 1372، ص 101-106.
«شيوه‌هاي انتقال ادبيات به كودكان و نوجوانان از قصه‌گويي تا كتاب گويا»، منصوره شجاعی، خلاصه مقالات همایش ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان(دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشگاه تربیت معلم سبزوار؛ 1378)
«قابليت ها و مزاياي كتاب گويا براي كاربران و ناشران»، مريم چهرقاني و فاطمه فهيم نيا، كتاب مهر، شماره 9، تابستان 1392، ص 22-43.
«قوانین فهرست نویسی مجمع بین المللی آرشیو مواد شنیداری- راهنمای توصیف نوارهای صوتی و رسانه‌های وابسته دیداری – شنیداری»، نسرین بابایی، گنجینه اسناد، شماره 57، بهار 1384، ص 87-90.
«کتاب صوتی مکمل کتاب کاغذی است: مدیر موسسه تخصصی کتاب گویا از چالش‌های انتشار این کتب می‌گوید»، فرید دانش¬فرد، گفتگو با فاطمه محمدی، کتاب هفته، شماره 1005.
«کتاب گویا؛ چرا و چگونه؟»، سید عباس اشرف واقفی، دوهفته نامه مهر، 15 شهریور 1388.
«كتاب گويا، فرصتي دوباره براي آشتي دادن كودك و كتاب»، مريم چهرقاني، کتاب مهر، شماره 8، زمستان 1391 و بهار 1392، ص 82-101.
«كتاب گويا؛ وسیله‌ای براي يادگيري»، دوهفته نامه مهر، 15 شهریور 1388.
«کتابخانه گویا برای نابینایان »، شیرین تعاونی، نامه انجمن کتابداران ایران، دوره هشتم، شماره 2، تابستان 1354، ص 219-228.
«کتاب های شنیداری، انقلابی در فرهنگ کتاب خوانی»، علی میرزایی، گفتگو با صابر اکبری، مشرق، شماره 5.
«کتاب های شنیدنی می‌آیند»، بهنام ناصح، کتاب هفته ،ش ۸۶ ، ۲ تیر ۱۳۸۶، ص 8.
«کتاب های صوتی دفاع مقدس،چراغ راه جانبازان روشندل »، مریم اسدی جعفری، کتاب هفته، شماره 903.
«کتاب های صوتی راهی برای گسترش کتابخوانی »، یالثارات الحسین (ع)، شماره 564.
«کتاب های گویا؛ مخاطبان همراه: گزارشی درباره نقش زبان نوشتار در تاثیرگذاری کتاب¬های دینی»، امین اکرم زاده، گفتگو با محمد زید بهبهانی و عباس مولایی، کتاب هفته، شماره 958.
«كتابهاي گويا»، محمد صحت، صنعت چاپ، دوره 19- شماره 221، سال 1380.
«مخاطب، نشر الكترونيك و كتاب گويا»، دوهفته نامه مهر، 15 شهریور 1388.
«یار بی زبان سخن می‌گوید: کتاب گویا ابزاری در خدمت مطالعه»، سیمین سجادی، کتاب هفته، شماره 989.
ب-2: روزنامه ها
«آیا کتابهای شنیداری برای کودکانتان مفیدند؟»، لیلا پیرعلی همدانی، روزنامه ملت ما، 1 اردیبهشت 1390.
«با کتابهای صوتی کتابخوان حرفه ای تربیت کنیم: گفت و گوی ایران با احمد بیگدلی»، مریم شهبازی، روزنامه ایران، 31 فروردین 1392.
«تجربه اي متفاوت از مطالعه»، روزنامه ايران، 9 آبان 1391، ص 17.
«جایگزینی برای کتاب نیست»، مریم شهبازی، روزنامه ایران، 20 آبان 1391، ص 20.
«ردپاي فناوري در کتابخواني/ گزارش از بازار کتاب‌هاي صوتي»، مريم شهبازي، روزنامه ايران، 16 آبان 1391، ص 19.
«روزگار سپری شده کتابهای چاپی: استقبال از نسل جدید کتاب‌های صوتی و دیجیتالی»، روزنامه سرمایه، 15 فروردین 1386.
«شخص ثالث، راوی متن های من: گزارشی درباره اهمیت کتاب¬های صوتی»، نگار حسینخانی، روزنامه تهران امروز، 24 دی 1391.
«فرصتی که جهان مدرن در اختیار ما میگذارد»، سیدقاسم یاحسینی، روزنامه ایران، 20 آبان 1391، ص 20.
«کتاب صوتی برای صرفه جویی در وقت: تجربه جهانی در ایران گسترش مییابد»، روزنامه سرمایه، 22 اسفند 1387.
«کتاب گویا رقیبی برای کتاب مکتوب نیست: گفت و گو با فاطمه محمدی، اولین ناشر کتابهای صوتی / بهنام ناصح »، فاطمه محمدی و بهنام ناصح، روزنامه فرهنگ آشتی، 20 اسفند 1387.
«کتاب گویا؛ فرسنگ¬ها فاصله تاوضع مطلوب: بررسی مشکلات دانشجویان نابینا در دسترسی به کتاب»، فریده عباسی، روزنامه اطلاعات، 16 آذر 1388.
«کتابهای سخنگو یک همراه همیشگی»، ساره گودرزی، جام جم، 18 خرداد 1392.
«کتابهای گویا: قصه گویی غیر حضوری»، نگار پدرام، روزنامه جهان اقتصاد، 20 آبان 1388.
«کتابهای گویا، گوش سپردن به یار مهربان»، ساره گودرزی، روزنامه مردم سالاری، 27 مرداد 1388.
«کتابهای گویا برای کودکان نابینا»، روزنامه اعتماد، 24 اسفند 1386.
«کتابهای مناسب برای کودکان ویژه »، علی اصغر سیدآبادی، روزنامه شهروند، 26 دی 1392.
«كتاب‌هایی برای شنیدن: گزارشی از تولید و استقبالِ كتاب‌های گویا در گفت‌وگو با نویسندگان و شاعران»، فهیمه پناه‌آذر، روزنامه تهران‌امروز، 25 شهریور 1392.
«کتاب‌هایی که شنیدنی هستند »، حورا نژاد صداقت، روزنامه جام جم، 27 دی 1389.
«کتابهایی که شنیده میشوند: درباره کتاب گویا، تاریخچه و تاثیر آن بر فرهنگ کتابخوانی»، پیروزه روحانیون، روزنامه خبر، 31 شهریور 1388،
«مردم عادت به شنیدن کتاب صوتی ندارند »، روزنامه عصر ایرانیان، 12 دی 1389.
«نگاهی به جایگاه کتاب گویا در زندگی مدرن؛ این مخاطب است که دست به انتخاب می‌زند»، روزنامه ایران، 9 آبان 1391، ص 17.
«یار مهربان حرف می‌زند!: کتاب صوتی؛ پدیده‌ای جدید در امر کتابخوانی»، خدیجه زمانیان، روزنامه قدس، 18 اردیبهشت 1389.
ب-3: اینترنتی
« آیا کتاب‌های شنیداری برای کودکان‌ مفیدند؟»، ترجمه لیلا پیرعلی‌همدانی، پایگاه اطلاع رسانی موسسه شهر کتاب (http://www.bookcity.org)، 27 فروردین 1390.
«طرحی برای راه‌اندازی صنعت کتاب‌های صوتی در»، آرش عزیزی، وبلاگ مولف (arashazizi.com)، 11 دی 1387.
«کتاب‌های شنیداری و بازگشت دوره داستان‌سرایی»، سایت توگام(nogaam.com)، 27 اسفند 1392.
«گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با عوامل تولیدکننده کتاب‌های گویا»، خبرگزاری فارس (farsnews.com)، 13 مهر 1392.
گفتگویی است با فاطمه محمدی مدیر نشر، مهرداد اسکویی از نویسندگان، مستند سازان و عکاسان به نام کشور که در تولید کتابهای شنیداری و مهدی زارع که آهنگسازی برخی از کتاب‌های صوتی نوین کتاب گویا را بر عهده داشته است.
«نشست بررسی کتاب گویا در مهر»، گفتگو کننده: مریم عرفانیان، خبرگزاری مهر (mehrnews.com) 15 مهر 1392 و 2 بهمن 1392 و 28 بهمن 1392.
جمعی از نویسندگان و تولیدکنندگان کتاب گویا در این نشست در خبرگزاری مهر حاضر شدند که مصطفی رحماندوست نویسنده کتاب های کودک و نوجوان، فاطمه محمدی مدیر موسسه نوین کتاب گویا، کاظم علمی مدیر نشر ذهن‌آویز و مدیر موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات، فرزانه منصوری همسر زنده‌یاد نادر ابراهیمی و ناشر، سیدعلی شجاعی قائم مقام انتشارات نیستان، نیما رئیسی گوینده رادیو، پرستو ولدخان مسئول بخش نابینایان کتابخانه حسینیه ارشاد و از مصححان کتاب‌های گویا برای نابینایان، ساعد مشکی گرافیست، طراح و ناشر، مهدی زارع آهنگساز کتاب‌های گویا، شاهین علایی‌نژاد گوینده کتاب‌های گویا، احسان چریکی گوینده کتاب‌های گویا از افراد حاضر در این نشست بودند.. این گفتگو در سه بخش در خبرگزاری مهر عرضه شده است.

ج- پایان نامه
ارائه الگوی مناسب تولید کتاب گویا: بررسی دیدگاه تولیدکنندگان و کاربران. مریم چهرقانی. به راهنمایی دکتر فاطمه فهیم نیا و با مشاوره دکتر نادر نقشینه. پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد. رشته علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران. 1392.
بررسی میزان استفاده نابینایان و کم بینایان از کتابهای گویا، بریل و الکترونیکی در استان تهران. نرگس سادات آیت الهی، به راهنمایی فریدون آزاده و با مشاوره علی شکویی، کارشناسی ارشد, رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 81-1382.
بررسي نقش گوياسازي منابع اطلاعاتي در جذب مخاطبان نابينا و کم بيناي کتابخانه‌هاي عمومي استان خوزستان از ديدگاه کتابداران و مخاطبان نابينا و کم بينا. زهرا بيتانه، به راهنمایی زاهد بیگدلی، کارشناسی ارشد, رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، 1392.

بخش دوم: منابع انگلیسی

A. books
A Guide to Developing Braille and Talking Book Services, Leslie L. Clark, Walter De Gruyter Incorporated, 1984, 108p.
An Introduction to Digital Audio, John Watkinson, Taylor & Francis, 2002, 419p.
Audio-assisted Reading with Digital Audiobooks for Upper Elementary Students with Reading Disabilities, Kelli J. Esteves, ProQuest, 2007, 142p.
Audiobooks and Struggling Readers, Kelli Esteves, VDM Publishing, 2009, 156p.
Audiobook Collections and Services, Susan Baird, Highsmith Incorporated, 2000, 85p.
Audiobooks for Youth: A Practical Guide to Sound Literature, Mary Burkey, American Library Association, 2012, 103p.
Audiobooks, Literature, and Sound Studies, Matthew Rubery, Reader in Nineteenth-Century Literature Matthew Rubery, Routledge, 2011, 266p.
Audiobooks on the Go: A Listener’s Guide to Books on Cassette, Robin F. Whitten, Country Roads Press, 1995, 213p.
Becoming a Nation of Readers: The Report of the Commission on Reading, Richard C. Anderson, Center for the Study of Reading, National Academy of Education, and National Institute of Education. Champaign, IL: University of Illinois, 1985. ERIC. Web.
Books for the Adult Blind Including the Talking-book Machine Activity and Service for the Blind from the Annual Reports, Library of Congress. Service for the Blind, U.S. Government Printing Office.
Cengage Advantage Books: Audio Basics, Stanley Alten, Cengage Learning, 2011, 336p.
Chakras for Beginners Audiobook: A Guide to Balancing Your Chakra Energies, David Pond, Llewellyn Worldwide, 2010, 28p.
Digital Talking Books: Progress to Date, John Cookson, National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, 2002, 50p.
Final Report on a Study of the Braille and Talking Book Program in Ohio to the State Library Board of Ohio, Battelle Memorial Institute. Columbus Laboratories, Battelle, Columbus Laboratories, 1979, 103p.
Harry Potter and the Overly Long Commute: Trends in Audio Books, Megan E. Friesen, ProQuest, 2008, 90p.
Interchange Intro Student’s Book with Audio CD, Jack C. Richards, Cambridge University Press, 2005, 152p.
Listening to Learn: Audiobooks Supporting Literacy, Sharon Grover & Lizette D. Hannegan, American Library Association, 2012,188p.
Listener’s Guide to Audio Books: Reviews, Recommendations, and Listings for More than 2,000 Titles, John Wynne, Simon and Schuster, 2011, 448p.
Oregon State Library Talking Book and Braille Services Long-range Plan, 2004-2014, Sara T. Behrman & Oregon State Library, Talking Book and Braille Services, 2004, 44p.
Read On…Audiobooks: Reading Lists for Every Taste, Joyce G. Saricks, ABC-CLIO, 2011, 150p.
Study in the Use of Audiobooks for Reading in Gifted Students, John James Simkins, Wichita State University, College of Education, Department of Curriculum and Instruction, 2009, 41p.
Study of the Talking Book Program in Massachusetts, Warner-Eddison Associates, Warner-Eddison Associates, 1977,122p.
Talking Books: Adult, Division for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, 1978.
Talking Book and Braille Services Loan Policy, Oregon State Library, The Services, Oregon State Library, 6p.
Talking Book Titles, 1939-1940. (Talking Books Placed in the Distributing Libraries, June 1940-June 1941-July 1943-June 1944.), Library of Congress. Service for the Blind,1940.
The Benefit of Utilizing Audiobooks with Students who are Struggling Readers, Sayra Stone-Harris, ProQuest, 2008, 95p.
Using Talking Book Technology to Support the Acquisition of Early Literacy Skills: An Exploratory Study, Teresa Henriette Sharp, University of Oxford, 1999,206p.
Words on Cassette, Volume 1, Bowker, 1997, the University of Michigan, 2009.

B. articles
“10 Reasons Kids Learn With Audiobooks”, AudioFile May (1998): n. pag. Web.
“A Bridge to Literacy: Creating Lifelong Readers through Audiobooks”, Denise Marchionda, AudioFile 10.2 (2001): 19-21.
“Animated multimedia ‘talking books’ can promote phonological awareness in children beginning to read”, Pav Chera & Clare Wood, Learning and Instruction 13.1 (2003): 33-52.
“As good as reading? Kids and the audiobook revolution”, Pamela Varley, Horn Book Magazine 78.3 (2002): 251-262.
“Audio Tapes and Books: Perfect Partners.”, Kate Moody, School Library Journal 35.6 (1989): 2729
“Audiobooks for Children: Is This Really Reading?”, Ruth Cox Clark, Children and Libraries 5.1 (2007): 49-50.
“Authentic Listening Experiences”, Junko Yokota, & Miriam Martinez, Book Links 13.3 (2004): 30.
“Beginning readers’ use of ‘talking books’ software can affect their reading strategies”, Clare Wood, Journal of Research in Reading 28.2 (2005): 170-182.
“Children’s interactions and learning outcomes with interactive talking books”, Geoffrey Underwood & Jean DM Underwood, Computers & Education 30.1 (1998): 95-102.
“Digital talking books on a PC: a usability evaluation of the prototype DAISY playback software”, Sarah Morley, Proceedings of the third international ACM conference on Assistive technologies. ACM, 1998.
“Earphone English.”, Francisca Goldsmith, School Library Journal 48.5 (2002): 50-53.
“Hear and Now: Connecting Outstanding Audiobooks to Library and Classroom Instruction”, Sharon Grover & Lizette Hannegan, Teacher Librarian 35.3 (2008): 17-21.
“Heard Any Good Books Lately?”, Deborah Locke, Book Links 11.2 (2001): 26-28.
“Heard any good books lately? The case for audiobooks in the secondary classroom”, Barbara H. Baskin, Journal of Reading 38.5 (1995): 372-76.
“How an audiobook library program influences book interactions of three ESL kindergarteners”, Molly Wellner, MA capstone. Hamline U, 2010.
“Horizons: Audiobooks in the Classroom”, Ted Hipple, AudioFile June (1996): n. pag. Web.
“Improving oral reading fluency (and comprehension) through the creation of talking books”, Grace Oakley, Reading Online 6.7 (2003): n7.
“Improving Reading Skills through Audiobooks”, Shu-Hsien L.Chen, School Library Media Activities Monthly 21.1 (2004): 22-25.
“Interactions with talking books: phonological awareness affects boys’ use of talking books”, Karen Littleton & C. Wood & P. Chera, Journal of Computer Assisted Learning 22.5 (2006): 382-390.
“Introducing a Talking Book Service to Ireland”, Desmond Kenny, British Journal of Visual Impairment 8, no 3 (1990): 90-91.
“iPods as Reading Tools”, Linda Bomar, Principal 85.5 (2006): 52-53. Web.
“Listening and literacy: audiobooks in the reading program”, Renee Michelet Casbergue & Harris Karen H, Reading Horizons 37 (1996): 48-59.
“Listen While You Read: Struggling Readers and Audiobooks”, Kylene Beers, school Library Journal 44.4 (1998): 30-35. Web.
“Louder, Please: For Some Kids, the Best Way to Read Is to Turn up the Volume”, Barbara Wysocki, Curriculum Connections 51.4 (2005): 10-14.
“Long-Form Listening”, Mary Burkey, Book Links 18.6 (2009): 26-27.
“Talking books and reading”, Jane Medwell, Reading 30.1 (1996): 41-46.
“Talking Books and Taped Books: Materials for Instruction”, Gert Gamby, Reading Teacher 36.4 (1983): 366-69.
“Teaching reading with talking books”, Marie Carbo, Reading Teacher 32.3 (1978): 267-73.
“The Effects of Audiobooks on the Psychosocial Adjustment of Pre-Adolescents and Adolescents with Dyslexia”, Anna Milani & Maria Luisa Lorusso, Dyslexia 16.1 (2010): 87-97.
“The talking books project: some further insights into the use of talking books to develop reading”, Jane Medwell, Reading 32.1 (1998): 3-8.
“Tuning in to Audiobooks: Why Should Kids Listen?”, Arnie Cardillo, Children and Libraries 5.3 (2007): 42-46.
“Using Audiobooks to Build Student Success”, Sylvia Vardell, AASL Biannual Conference, Pittsburgh. October 2005. Panel presentation.
“Using Audiobooks to Meet the Needs of Adolescent Readers”, Gene Wolfson, American Secondary Education 36.2 (2008): 105-14.
“Using Talking Books With Reading‐Disabled Students”, ,Michael C. McKenna, Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties 13.2 (1997): 185-190.
“Weaving chains of affect and cognition: A young child’s understanding of CD-ROM talking books”, Linda D. Labbo, & Melanie R. Kuhn, Journal of Literacy Research 32.2 (2000): 187-210.
“Web watch — Audiobooks: Ear-resistible!”, Denise Johnson, Reading Online 6.8 (2003): n. pag. Web.
A.P.A. 2005. Audio Publishers Association (APA) Fact Sheet. APA.
A.P.A. 2006. Audio Publishing Industry Continues to Grow; Shows 4.7% Increase in Sales. New Jersey: APA.
A.P.A. 2007. Americans are Turning in to Audio: Audioook Sales on the Rise Nationally. New Jersey: APA.
A.P.A. 2008. More Americans are all Ears to Audiobooks. New Jersey: A.P.A.
A.P.A. 2009. Audio Industry Holds Ground In 2008. New Jersey: A.P.A.
A.P.A. 2010. Audiobook Listeners are Affluent, Well-Educated and Avid Book Readers. New Jersey: APA.
Brown, J. E. 2003. Evaluation of Audio Books: A Guide for Teachers. The ALAN Review, Volume 30, Number 3, p. 53-56.
Burkey, M. 2007. Sounds Good to Me: Listening to Audiobooks with a Critical Ear. Book List, 1 June, p. 104.
Engelen, J. 2008. Modern Digital Libraries, the Case of the Audio-Book Boom. In K. m. al.(eds.) (Ed.), ICCHP ‘08 Proceedings of the 11th international conference on Computers Helping People with Special Needs (pp. 284-290). Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
Furini, M. (2008). “Digital Audiobook: From Passive to Active Pursuit’’, Multimedia Tools and Applications Journal. (40)1: 23-39.
Irwin, W. 2009. Reading Audio Books. Philosophy and Literature , 33 (2), 358-368.
Kiser, M. M. 2000. Non-Print YA Literature Connection Bud, Not Buddy: Common Reading, Uncommon Listening. The ALAN Review, Volume 27, Number 3, p. 40-44.
Malczewski, B. 2012. Audiobook Spotlight: A Multitasker’s Dream. Industry insiders provide insight into the present and future of audiobooks.Library Journal,
Peters, T. A. (2007). “Digital Audiobook Services through Libraries”. Library Technology Reports. (43)1.
Rubery, M. 2008. Play It Again, Sam Weller: New Digital Audiobooks and Old Ways of Reading. Journal of Victorian Culture , 13 (1), 58-79.
Stern, C. 2011. The Role of Audiobooks in Academic Libraries. College & Undergraduate Libraries, 18:77–91.
Webb, L. , Meyer, N. 2006. iPods, Audiobooks, Ebooks, and More: Empowering Reading Through. Based on Presentation October 23, 2006 Internet@ Schools West.
Wilde, S., & Larson J. 2007. Listen! It’s Good for Kids. AudioFile April/May: 23-25. Available through: http://www.audiofilemagazine.com/article_archive/ListengoodforkidsAM07.pdf
Whittingham, J., Huffman, S., Christensen, R., and McAllister ,T. 2013. Use of Audiobooks in a School Library and Positive Effects of Struggling Readers’ Participation in a Library-Sponsored Audiobook Club. School Library Research: vol. 16. Available on: http://www.ala.org/aasl/slr/volume16/whittingham-huffman-christensen-mcallister

C. thesis
Study in the use of audio books for reading in gifted students, John James Simkins, M.Ed. thesis. Wichita State U, 2009. SOAR.
Connors, K. C. 1999. Audiobook Format: A Patron’s Choice. Master’s Research Paper, Kent State University.
Hurtado Meléndrez, J. F. 2010. Audiobooks: Assisting Struggling Readers with the Cognitive Load.. for the Degree of Masters. San Diego State University, College of Education.
Yingling, J. 1998. A Study of Audiobook Users at the Salem, Ohio Public Library. Master’s Research Paper, Kent State University.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *