موادي از قانون برنامه سوم توسعه مرتبط با معلولان

ماده 38 حمايتهاي بخش بيمه اي پيشگيري، توانبخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه اي كه در برنامه هاي بخش اشتغال، مسكن و آموزش براي گروه هاي نيازمد در نظرگرفته مي شود مشتمل بر موارد ذيل است: پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي و معلوليتهاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه. پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني. …
ماده 38
حمايتهاي بخش بيمه اي پيشگيري، توانبخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه اي كه در برنامه هاي بخش اشتغال، مسكن و آموزش براي گروه هاي نيازمد در نظرگرفته مي شود مشتمل بر موارد ذيل است:
پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي و معلوليتهاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه.
پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني.
فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خواتكايي آنان.
پراداخت مستمري به نيازمندي كه توان كار و فعاليت ندارند.
تبصره – كليه نيازمنداني كه براي تأمين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي از طريق كميته امداد خميني (ره) مشمول تمام خدمات حمايتي مي كردند.
ماده 43
به منظور بهبود ارايه خدمات به ايثارگران (خاواده معظم شهدا، مفقودين، اسرا و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و سامان دهي خدمات قابل ارايه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت و مستمري، خدمات درماني و ساير خدمات توسط سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشورو نهادهاي ذيربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلي نهادها و مؤسسات ذيربط و بودجه عمومي به اجرا در مي آيد. اختصاص بودجه عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح از منابع داخلي نهادهاي ذيربط است.
تبصره 1- به منظور بهبود ارايه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير و ساماندهي متمركز خدمات قابل ارايه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين و اقشار آسيب پذير توسط كميته امداد امام خميني (ره) و كليه خدمات توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهزيستي انجام مي شود.
تبصره 2- اجراي مفاد اين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري، پس از تأييد معظم له ممكن خواهد بود.
ماده 44
به منظور پيشگيري و كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش ووظايف دستگاههاي اجرايي، براي مقابله با حوادث وسوانع طبيعي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاومت بسيج در حال امداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر:
مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگي در مردم و نحوه مشاركت دستگاههاي اجرايي، نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه هاي گروهي، اقدامات و عمليات اجرايي، منابع مالي و تداركاتي و … است.
تبصره – نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غيرمترقبه كشوردر مي آيد.
ماده 46
الف – دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و بررسي هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظورهدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:
– منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.
– تشويق و توسعه و سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه اي.
– كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها.
– جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه.
– تأمين منابع براي سرمايه گذاري زيربنايي و محروميت زدايي كشور و توسعه اشتغال.
– توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجود اداره شده).
ماده 140
به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستاييان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد.
نقشه هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايند:
.
.
.
5 – خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عواض و ماليات و هرونه هزينه ديگر معاف مي باشند.
ماده 152
ب – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام كرده و هزينه هاي مربوط را با تاييد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد.
برگزاري دوره هاي خاص نبايد به منجر به صدور مدرك دانشگاهي گردد.
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25 درصد) به طور كامل، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50 درصد) از پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشند.
ماده 192
الف – به منظور افزايش كارآيي و توسعه خدمات بهداشتي درماني در كشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي وغيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد:
.
.
.
5 – سازمان بهزيستي كشور مكلف است در جهت ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران ياد شده اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 193- بند (ج)
ج – به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين در جامعه، مناسب سازي اماكن عمومي (خصوصي ودولتي) در طول برنامه سوم صورت مي گيرد. و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاههايي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70 درصد) قطع نخاع و اعصاب روان و شيميايي به صورت رايگان منظور مي گردد.
آيين نامه اجرايي مربوط به اين بند با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 197 – بند ج «ب» و بند «ج»
ب – شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه ها در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهدكرد.
ج – به منظور رفع سوء تغذيه خانوارهاي كم درآمد، يارانه كالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمنر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي يابد.

منبع: وب سايت جامعه معلولين ايران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *