انواع بيماریهاى گوش كدامند؟‏

مصاحبه با عبدالرسول کمالی پزشك متخصص گوش و حلق و بينى
متخصص-گوش-عبدالرسول-کمالی

د ر تاريخ 27/4/86 رأس ساعت 20/17 به مطب آقاى د كتر عبد الرسول كمالى متخصص گوش و حلق و بينى مراجعه نمودم تا با ايشان راجع به شنوايى‏، عدم شنوايى، انواع ناشنوايى و چگونگى پيش گيرى و شناخت به موقع عد م شنوايى مصاحبه اى داشته باشم.‏
من از قبل در ذهن خود م سؤالات متعد د ى را مرور نمود ه و تا از آقاى د كتر پاسخ د ارم را كسب نمايم د ر ساعت فوق وارد  مطب شد م تعد اد  ‏زياد ى بيمار د ر انتظار وقت ملاقات خود  بود ند  كه منشى د كتر جهت ويزيت آنها را به نوبت به د اخل اطاق معاينه هدايت مى نمودند. از ايشان ‏خواستم كه به آقاى د كتر اطلاع دهند  كه من آمده ام، و با اولين بيمار د اخل اطاق معاينه شد م، پس از سلام و احوال پرسى و به تعارف آقاى ‏د كتر و منشى د عوت به نشستى روى مبل د اخل اطاق معاينه شد م ، منظور خود م را از ملاقات به ايشان به اطلاع رساند م و با مهربانى و لطف ‏آقاى د كتر مواجه شد م.‏
آقاى د كتر د ر حالت معاينه بيماران به من هم اجازه مى د اد ند  كه از اعضاء گوش كه شامل سه قسمت مهم زير مى باشد  آشنايى پيد ا كنم و د ر ‏تمام موارد  توضيحاتى به من مى د اد ند  و تا پايان وقت و د ر خد مت ايشان بود م پس از تعطيلى مطب و به اتفاق ايشان جهت تكميل مصاحبه به ‏منزل ايشان رفتيم.‏
پس از پذيرايى با شربت و شيرينى كه توسط خانم ايشان انجام شد . به آقاى د كتر گفتم : واقعاً خسته نباشيد  با ‏توجه به اينكه خود  ناظر زحمات شما بود م و مى د انم كه خيلى خسته ايد  ولى خواهش مى كنم اجازه فرمائيد  مصاحبه را شروع كنم و ايشان ‏جواب مثبت دادند. من مصاحبه را به شرح زير شروع نمود م.‏

لطفاً خودتان را معرفى كنيد .‏
من سيد عبدالرسول كمالى متولد  تهران در سال 1332 مى باشم. دوران د بيرستان را در دارالفنون طى كردم و پس از اخذ ديپلم طبيعى ‏در دانشگاه پزشكى تهران قبول و مشغول به تحصيل شدم.‏

تخصص شما در چه زمينه است؟‏
پس از قبولى در دانشگاه علوم پزشكى و دريافت دكتراى در رشته گوش و حلق و بينى ادامه تحصيل د ادم و موفق به اخذ تخصص جراحى ‏گوش وحلق و بينى گرديدم.‏

چند  سال است كه طبابت مى كنيد ؟‏
مد ت 21 سال است كه به امر طبابت و جراحى گوش و حلق و بينى و زيبايى بينى مشغول خد مت هستم‏

انواع بيمارى هاى گوش كدامند ؟‏
قبل از اينكه به انواع بيمارى پاسخ د هم لازم است كه گوش اين عامل شنوائى د ر انسان را بيشتر توضيح د هم‏ گوش از سه قسمت خارجى ميانى و د اخلى تشكيل مى گرد د .‏
1- گوش خارجى : شامل لاله ‏، مجراى گوش پرد ه صماخ ميباشد  . اصوات توسط لاله گوش جمع آورى شد ه و به سمت پرد ه صماخ هد ايت مى ‏شود  پرد ه گوش د راثر برخورد  با امواج صوتى مرتعش مى شود  و صد ا را به گوش ميانى منتقل مى كند .‏
‏2- گوش ميانى شامل سه استخوانچه بسيار ظريف وجود  د ارد  كه همراه با حركت پرد ه گوش به حركت د ر مى آيند ، صد اها را تقويت كرد ه و ‏به گوش د اخلى هد ايت مى كنند .‏
‏3- گوش د اخلى : شامل حلزون گوش و بخش هاى مربوط به تعاد ل مى باشد . قسمت تعاد لى (شامل مجراى نيم د ايره اى وكيسه اى ‏اونژيكول و ساكول مى باشد .‏

انواع بيمارى هاى گوش كد امند ؟‏
بيمارى هاى گوش ممكن است عفونى و يا التهابى و يا ارثى و ژنتيك باشد .‏
اين بيمارى ها د رقسمت گوش خارجى و يا گوش ميانى و يا گوش د اخلى مى تواند  خود  را نشان بد هند .‏

علائم بيماريهاى گوش به شرح زير است؟
خارش، ترشح، سنگينى گوش، سرگيجه و صد اى گوش يا وزوز گوش اينها علائم بيمارى هاى گوش مى باشد .‏
بيمارى هاى گوش ميانى، شايعه ترين فرم بيماريهاى گوش مى باشد . به شكل تجمع مايع د ر گوش ميانى ناشى از بيماريـهاى عفونى مثل ‏سرماخورد گى، ممكن است باعث پارگى پرد ه گوش، ترشح چرك و سنگينى گوش بشود . كه با د رمان د ارويى و يا جراحى قابل د رمان و ‏پيشگيرى است.‏

چگونه از مشكل شنوايى خود  مطلع شويم؟ ‏
با استفاد ه از روش سنجش شنوايى.‏

كاهش ناگهانى شنوايى د ر نتيجه چه عواملى است؟‏
عفونت يا ژنتيك‏

براساس د ر صد د هاى مختلف شنوايى، عارضه شنوايى را به چند  د سته طبقه بند ى مى كنيد ؟‏
كاشت شنوايى از نوع انتقالى يا عصبى يا مخلوطى از هر د وتا

تومور عصبى شنوايى چيست ؟ ‏
مربوط به عصب هشتم يا عصب شنوايى مى باشد  . علامت آن سنگينى گوش يا وزوز گوش و سرگيجى آن مى باشد .‏

ارتباط آلود گى صوتى با كاهش شنوايى را براى ما بيان فرماييد ؟‏
آلود گى صوتى به مد ت طولانى به حلزون گوش آسيب مى رساند  و كاهش شنوايى از نوع حسى و عصبى ايجاد  مى كند .‏

آيا مصرف د اروها نيز بر ميزان شنوايى افراد  مؤثر است ؟ توضيح د هيد ؟‏
بعضى از د اروها به نام اتوتوكسيك ( مثل جنتاماسيس وكاناياسين) سلول هاى شنوايى را از بين مى برد  و كرى حسى عصبى ايجاد  مى كنند .‏

به نظر شما عامل اصلى عارضه شنوايى (ناشنوايى) د ر ايران چه مى باشد ؟
انواع انتقالى و حسى است.‏

نظر شما د رباره كاشت حلزون چيست؟‏
كاشت حلزون د ر كسانى كه استفاد ه مى شود  كه د چار كاهش شنوايى كامل مى شود . ‏

كاشت حلزون د ر چه زمانى مناسب است؟ ‏
بهترين زمان سن 18 ماهگى الى 2 سالگى‏

ازچه وسايلى براى سنجش شنوايى استفاد ه بايد  كرد ؟‏
د ر حال حاضر بهترين روش ايد ئومترى يا د ستگاه هاى مخصوص ايد ئومترى مى باشد .‏

بيشتر ناشنوايان ايران د ر چه محد ود ه سنى هستند ؟‏
د ر سن پائين تر و سن پيرى‏

سمعك تا چه حد  به ناشنوايان كمك مى كند ؟‏
د ر كسانى كه عصب شنوايى ضعيف شد ه و كاهش شنوايى 40‏db‏ مى باشد .‏

نقش پد ر و ماد ر د ر كشف عارضه شنوايى فرزند ان چيست؟‏
پد ر و ماد ر از سن 9 ماهگى به بعد  بايد  نسبت به پاسخ هاى كود ك د ر مقابل تحريك هاى صوتى د قت كنيد . آيا كود ك متوجه مى شود  يا ‏خير؟

آيا امروزه، اميد  شنوايى براي ناشنوايان وجود  د ارد ؟
تمام انواع كمبود  شنوايى با د رمان د ارويى يا جراحى يا كاشت حلزون د رمان مى شود .‏

آيا د ر ايران بين پزشكان گوش، حلق و بينى با ناشنوايان ارتباط نزد يكى وجود  د ارد ؟‏
ارتباط مستقيم وجود  د ارد .‏

آيا جنابعالى با ناشنوايان هم د ر ارتباط هستيد ؟
آرى‏

به عنوان پزشك متخصص چه صحبت و توصيه اى براى مرد م و ناشنوايان د اريد ؟‏
بهترين توصيه جلوگيرى از ازد واج فاميلى، د قت واكنش شنوايى د ر شير خواران و كود كان و مشاوره اى پزشك گوش، حلق و بينى د ر موارد  ‏مشكوك.‏

آخرين توصيه شما چيست؟
اولاً والد ين بايستى از د وران شيرخوارگى اطفال خود  نسبت به شنوايى و عد م شنوايى و د رجات آن با د كتر متخصص مربوطه مشاوره ‏مستمر د اشته باشند  و نسبت به گوش د رد هاى كود كان حساس بود ه  و به محض مشاهد ه به پزشك متخصص مراجعه ‏كنند. لازم به ذكر است كه مادران عزيز از استفاد ه دارو و درمان خود  سر جد اً جلوگيرى كنند . ‏
در پايان مصاحبه از آقاى دكتر و همسرش بخاطر وقتى را كه در اختيارم گذاشته بودند  و پذيرايى گرمى كه از من بعمل آورد ه بود ند  ‏سپاسگذارى نمودم به اميد  ديد ارى و قرار، مصاحبه د يگر از ايشان خد احافظى نمودم و ايشان چند  جلد  مجله و كتاب د ر مورد  ‏گوش و عوارض آن براى مطالعه د ر اختيارم قرار د ادند .‏

منبع: وب سایت انجمن خانواده ناشنوایان ایران، مصاحبه كننده: مرتضى حاجى باقر، 17 شهریور 1388

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.