ثمینه باغچه بان

ثمینه باغچه بان دخت زنده یاد جبار باغچه بان
ثمینه-باغچه-بان

لطفاً از زند گینامه و شخصیت پد رتان به طور مختصر برای خوانند گان ما بگوئید .
او اولین معلم ناشنوایان ایران بود . کسی از شنوایان و ناشنوایان نیست که پد ر من را نشناسد . نام ایشان همیشه زند ه است و من از طفولیت تحت تأثیر پد ر قرار گرفته و تصمیم گرفتم همیشه همیار و همکار او باشم.

چه عاملی باعث شد  که نام خانواد گی پد رتان از عسگرزاد ه به باغچه بان تغییر یابد ؟
پس از اینکه پد رم باغچه اطفال را د ر سال 1303 د ر شهر تبریز بنیان گذارد  تصمیم گرفت نام باغچه بان را به معنای کسی که از کود کان نگهد اری و به آموزش تعلیم و تربیت آنان می پرد ازد )) نامگذاری کنند . به همین د لیل نام باغچه بان را روی خود  گذاشت و گفت: کود کان همانند  گل هستند  و من باغچه ای هستم که آنان د ر آنجا رشد  می کنند  و شکوفا می شوند.

آیا پدرتان از زاد گاهش ((آذربایجان)) به علت تعلیم کود کان به تبریز مهاجرت کرد ه است؟
خیر، ایشان فقط به د لیل د رگیری بین ازبکها، ارامنه و ایرانیانی که مقیم قفقاز بود ند  و همین طور به د لیل جنگ، به تبریز مهاجرت کرد.

به عنوان فرزند  ایشان شخصیت پد ر را توصیف کنید .
همیشه او را به عنوان معلم می د ید م و او را معلم صد ا می زد م. شاید  کمتر د ید ه بود م که یک معلم روز و شب بالای سرمان باشد  چون همیشه معلمان از کار شاگرد ان راضی نیستند ؛ برای ما خیلی سخت بود  که روز و شب با معلم خود  باشیم.

حال که شما راه پد ر را اد امه می د هید  و به ناشنوایان خد مت می کنید  چه احساسی د ارید ؟
خیلی خوشحال هستم که راه پد ر را اد امه می د هم و خیلی د وست د اشتم که می توانستم د ر ایران بمانم و راه پد ر را با افتخار اد امه د هم. اما از بد  حاد ثه مجبور به ترک ایران شد م. یکی از دلایل آمدنم، دیدار عزیزان ناشنوا، شاگرد ان و د وستانم است. همچنین موفقیت آنهاست که خوشحالم می کند.

ثمینه-2

لطفاً از خصوصیات اخلاقی خود تان برای ما بگوئید ؟
آد م بسیار جد ی، پیگیر و بد  اُ فُق هستم و خیلی به صرفه جویی اهمیت می د هم. اسراف کرد ن برایم امری بسیار ناخوشایند  و اعتقاد  د ارم از هر چه که د اریم باید  کمال استفاد ه را بکنیم و به هر چه که وجود  د ارد  اجازه شکوفایی و بالند گی بد هیم؛ مثل د رخت بید  که باید  فرصتی د اشته باشد  تا کاملاً سیراب شود  و رشد  کند  و هر انسانی مثل آن، باید  حد اقل رشد  را د اشته باشد  تا به شکوفایی برسد . البته باید  واقع گرا بود  و آرزوهایمان واقع بینانه باشد  و از هر گونه تلاشی برای به ثمر رسید ن آن نباید  کوتاهی کنیم.

نظر شما د ر مورد  فعالیت انجمن خانواد ه ناشنوایان ایران و خد مت رسانی چیست؟
به نظر می رسد  انجمن بسیار فعالانه است و اهد اف ارزند ه ای د ر پیش د ارد  که اگر امکانات مالی د اشته باشند  برای پیشبرد  هر چه بهتر این اهد اف می توانند  برنامه ریزی بهتری د اشته تا خد مت به ناشنوایان را به تمام معنی  شکوفا سازند . امید وارم که افراد  خیر برای به ثمر رسید ن فعالیت مفید  و ارزند ه این قشر از هیچ کمکی د ریغ نورزند .

نظرتان را د ر مورد  مجله آوای نگاه بیان کنید ؟
مجله آوای نگاه آیینه فعالیت انجمن خانواد ه ناشنوایان ایران است و همینطور که می بینیم بهتر و پر محتواتر می شود . خوشحال هستم که نه تنها مسائل ناشنوایان د ر آن مطرح می شود  بلکه مسائل د یگری از جمله مشکلات همه معلولین اعم از ناشنوا، نابینا و معلولین جسمی – حرکتی و… د ر آن قید  شد ه که واقعاً مفید  می باشد.

بزرگترین آرزوی شما؟
سعاد ت ایران و ایرانی. ما همه افراد  ایرانی هستیم. هموطن ایرانی هستیم. چه شنوا چه ناشنوا! همه د ر ایران زند گی می کنیم؛ تا ایرانی آباد  و آزاد  بسازیم.

کلام آخر؟
امیدوارم هر چه زود تر تمام ناشنوایان دست به دست هم دهند  و بدون جبهه گیری برای به ثمر رسید ن آرزوی ناشنوایان یک صد ا گرد ند  و نا ممکن ترین ها را ممکن سازند . همچنین د ر مورد  آموزش رابطین امید وارم که انجمن با پیگیری هایی که می تواند  انجام د هد  یک طرح یا قانونی را به مجلس پیشنهاد  دهد  که به تصویب مجلس برسد که مجلس به بهزیستی این حق را بد هد  که از جانب این د ستگاه، حقوقی برای رابطین د ر نظر گرفته شود . چون نمی شود  که عد ه ای وقت خود  را با عنوان رابط به صورت رایگان د ر اختیار ناشنوایان بگذارند ؛ باید  بد انیم که هرکسی نیاز به شغلی د ارد  که بتواند  د ر آن فعالیتی مؤثر و مفید  د اشته باشد  و در آن شغل موفق باشد. با آرزوی موفقیت برای ناشنوایان عزیز.

ثمینه

منبع: وب سایت انجمن خانواده ناشنوایان، 15 شهریور 1388

3 پاسخ
 1. بهروز رستمی
  بهروز رستمی می گوید:

  با سلام و احترام
  لطفا اگر امکان پذیر است از خانواده مرحوم باغچه بان ، اطلاعات تماس داشته باشید عنایت بفرمائید تا نسبت به معرفی مجموعه کتابهای تبریزشناسی که در بخشی از آن از مرحوم جبار، ثمین و ثمینه باغچه بان یاد شده است به ایشان اقدام نمائیم.
  در ضمن مشخصات کتابها در سایت رسمی تبریز پدیا به نشانی http://www.tabrizpedia.info موجود می باشد.
  با تشکر
  رستمی

  پاسخ
 2. علی
  علی می گوید:

  سلام
  خسته نباشید دوست داشتم زبان اشاره یاد بگیرم ولی نمیدونم باید از کجا شروع کنم اگه لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم موفق و پیروز باشید -از خوزستان- با تشکر

  پاسخ
  • مدیر سایت
   مدیر سایت می گوید:

   می توانید به اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرتان مراجعه کنید تا شما را به مدرسه ویژه ناشنوایان که در شهر شما هست معرفی و در آنجا اطلاعات لازم از معلم های آموزشگاه کسب نمایید. همچنین می توانید چند جلد کتاب که درباره آموزش زبان اشاره منتشر شده است تهیه و مطالعه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر غیر از وب سایت دفتر فرهنگ معلولین به سایت بانک اطلاعات معلولان نیز می توانید مراجعه نمایید: http://www.datadisability.com

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.