محمد رضا عباسی

استاد عباسی جوان ناشنوای منبت کار
عباسی

محمد  رضا عباسی، جوان ناشنوای سی و شش ساله كرجی، د ستان معجزه گری د ارد  که از چوب های خشک و بی جان، مبل و میز و مجسمه هایی می سازد  که د ر نوع خود  کم نظیر است. کند ه کاری های او روی این وسایل د ید نی است و بیان گر د ستان توانا و ظرافت طبع اوست.
تعد اد ی از کارهای محمد رضا د ر روز جهانی  معلولان، د ر نمایشگاهی به نمایش گذاشته شد  و مسئولان وقت توانبخشی سازمان بهزیستی، ضمن تمجید  و تحسین از محمد رضا، قول مساعد ت د ر زمینه فراهم کرد ن سرمایه کار برای این جوان پر استعد اد  کم سرمایه را داد  و قابل ذکر است که طبق قوانین بهزیستی، سرمایه کار برای این شخص و افراد  مشابه، صد هزار تومان است که مطمئناً برای کار نجاری و منبت کاری بسیار اند ک است.

لطفا بیوگرافی خود  را شرح د هید ؟
محمد  رضا عباسی، 43 ساله و متولد  تهران هستم. د ر د وران کود کی د ر فصل زمستان د ر اثر عفونت گوش، د چار کم شنوایی شد م و د رصد  شنوایی ام را به خوبی نمی دانم.

د وران کود کی تان را چگونه گذراند ید ؟
زمانی که کودک بود م پدر خد ا بیامرزم که نجار بود  مرا نزد  خود  برد ه با ابزار نجاری بازی می کرد م. د ر سن 7 سالگی مرا برای تحصیل به باغچه بان فرستاد  تا د رس بخوانم ولی من علاقه چند انی به درس ند اشتم و والدینم بر سر این موضوع بحث می کرد ند  که چرا درس نمی خوانی و من با  درد  سر کلاس سوم راهنمایی را پشت سر گذاشتم و دیگر ادامه ندادم.

عباسی2

د ر مورد  هنر و کارتان توضیح د هید ؟
زمانی که ترک تحصیل کرد م به پیشنهاد  پد رم د ر کارگاه جوش کاری به این حرفه مشغول و آن را به خوبی فرا گرفتم . سال 1355 مصاد ف با شروع کاري من بود  که 2 سال به صورت آموزشی مبلغ 200 تومان د ستمزد  می گرفتم و به صورت حرفه ای این هنر را آموختم و موفق به اخذ مد رک آن گرد ید م.
د ر سن 16 سالگی، د ر کارگاه د یگری مشغول به کار شد م و مورد  تمسخر افراد  شنوا قرار می گرفتم که عصبانیت مرا برمی انگیخت به همین د لیل علاقه ام نسبت به این حرفه کم شد  و این شغل و حرفه را ترک کرد م.
به پیشنهاد  پد رم به حرفه نجاری پرد اختم و به محل کار پد رم که د ر ساختمان ورزشی قرار د اشت و به تغییرات چوب آن می پرد اخت به مد ت 6 سال کار کرد م. بعد  از مد تی به د لیل د رآمد  کم تغییر شغل د اد ه و د ر کار بتن و تیرچه ساختمان مشغول به کار شد م ( 2 یا 3 ماه ) که این حرفه را نیز به علت د ور بود ن مسیر راه تغییر د اد م و خانه پد ری را فروخته و به کرج نقل مکان نمود م. به مد ت 4 ماه بیکار بود م مجد د ا به کار جوش کاری ( تانکر منبع آب ) پرد اختم که به د لیل صد ا و ناراحتی اعصاب ترک کار کرد م ( به مد ت 7 ماه ) تا این که مغازه نجاری نظرم را به خود ش جلب کرد . د ر این مغازه مجسمه های زیبایی د رست می کرد ند  و من علاقه نشان د اد م ولی استاد  از پذیرفتن من امتناع نمود  و به علت ناشنوا بود نم از استخد ام من سرباز زد  ولی با اصرار زیاد  و تقاضای پد رم، استخد ام شد م. با د قت فراوان این حرفه را آموختم و وسایل مغازه ( منبت کاری ) را کم کم خرید اری نمود م و د ر زیر زمین منزلمان، مشغول به کار شد م و وسایل را با بهترین کیفیت به مشتریان عرضه می کرد م. حتی میز بازی، مجسمه، کنسول و مبل را به کشورهای خارجی صاد ر می کرد م. بعد  از مد تی به کرمان رفته و آثارم را به نمایش گذاشتم و مجد د ا به تهران آمد ه و به مد ت 10 سال کارهایم را د ر بهزیستی د ر معرض د ید  عموم قرار د اد م و موفق به اخذ لوح تقد یر گرد ید م. هم اکنون د ر بهارستان د ر مغازه مبل سازی مشغول به کار هستم و از این حرفه و کارم بسیار راضی و خشنود  می باشم. همه د ستگاه ها را خرید اری نمود م و به تنهایی کار می کنم و هیچ شاگرد ی ند ارم.

آیا شما خود  را یک فرد  موفق می د انید ؟
البته من د ر این حرفه موفق هستم. اما به علت بیماری همسرم به آن موفقیت که خواهان آن بود م نرسید م.

بیماری همسرتان چیست و چگونه با هم آشنا شد ید ؟
بیماری همسرم ام اس است كه 12 سال است این بیماری همراهش بود ه و آزارش می د هد . من از طریق یکی از د وستانم با همسرم آشنا شد م و یک فرزند  د ختر د ارم که شنوا می باشد .

خصوصیات اخلاقی شما چیست؟
د لسوز، مهربان و بسیار خوش طبع هستم.

چه کسی بیشترین نقش را د ر موفقیت شما د اشته است؟
موفقیت خود  د ر وهله اول تلاش و کوشش خود م، پد ر و ماد رم و همچنین حاج آقا اربابی فرد  د انسته و همه چیزم را مد یون زحمات و تشویق آنها می د انم.

شما به چه رشته ورزشی علاقه مندید؟
رشته مورد علاقه من بد نسازی است و من 2 سال د ر رشته شنا فعالیت داشتم.

عباسی3

شما چه صحبتی برای افراد  ناشنوا دارید؟
همگی به رشته هنر بپرد ازند ، آموزش ببینند  تا حرفه ای د اشته باشند  و من مایلم حرفه ام را به علاقه مند ان آموزش د هم.

فعالیت انجمن خانواد ه ناشنوایان را چگونه ارزیابی می کنید ؟
بسیار خوب است و فعالیت های زیاد ی را مشاهد ه می کنم .

د ر مورد  مجله آوای نگاه چه نظری د ارید ؟
به نظر من مجله بسیار خوبی است و پیشرفت چشم گیری د اشته است ولی عکس ها ی آن کم است.

اگر پیشنهاد ، نظر و انتقاد ی د ر مورد  عملکرد  فعالیت ها ی انجمن د ارید ، بفرمائید ؟
د ر مورد  بیماری هایی که ناشناخته است و ما نمی د انیم ، راهنمایی شود.  اطلاعات د هید  و یا این که د ر مورد  بحث های روز تبلیغ کنید .

آرزوی شما ؟
آرزوی موفقیت خود م و عزیزان ناشنوا د ر عرصه حرفه آموزی، سلامتی و بهبود  بیماری همسرم.

کلام آخر؟
امید وارم د ر تمامی مراحل زند گی موفق و مؤید  باشید.

منبع: وب سایت انجمن خانواده ناشنوایان، مصاحبه گنندگان: ليلا پيكانى ، بهناز ستوده و مليحه ايروانى، 15 شهریور 1388

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *