علیرضا میرزا رضایی

علیرضا میرزا رضایی هنرمند نقاش ناشنوا

علیرضا میرزا رضاییلطفاً بيوگرافى خود  را شرح دهيد.
اينجانب عليرضا ميرزا رضايى متولد  سال 1350 د ر يكى از محله هاى منطقه 10 تهران بد نيا آمد م. به نقل از پد ر و ماد رم ابتد ا شنوايى د اشتم؛ ولى بواسطه تب مننژيت كه د ر طفوليت به آن د چار گرد يد م. اين بيمارى بر شنوايى من تاثير گذاشت و عصب شنوايى مرا فلج نمود  و من از ناحيه هر د و گوش ناشنوا گشتم. ابتد ا تحمل اين ضايعه براي خانواد ه بسيار مشكل بود  ولى بعد ها پذيرفتند . من د ر كود كي كلاس هاى مقد ماتى و پيش زمينه براى ورود  به د بستان هاى ناشنوايان را د ر آموزشگاههاى وابسته به باغچه بان پشت سر گذاشتم ورود  من به د بستان از كلاس آماد گى و اول د ر د بستان نيمروز واقع د ر خيابان كارگر شمالى شروع شد؛  و چون آغاز د وران تحصيل من با شروع انقلاب اسلامى مصاد ف بود ، بنابراين هر سال مد رسه هاى ما تغيير مى يافت و بيشتر سال هاى تحصيلى جد يد  مى بايست به يك مد رسه جد يد  مى رفتيم كه اين خالى از زحمت براى من نبود؛ چرا كه جابجايى و آشنا شد ن با مربيان جد يد  و نا آشنا، براى من بسيار د شوار بود  به طورى كه د ر مد ارس ناشنوايان ـ سهند  و مجد د اً د ر يك د بستان د يگر كه نام آن فراموشم شد ه و بعد  از آن د ر كلاس پنجم به باغچه بان واقع د ر ميد ان يوسف آباد  رفتم و د وران راهنمايى را نيز د ر مجتمع ناشنوايان باغچه بان تا كلاس د وم راهنمايى گذراند م. كلاس سوم راهنمايى د ر بحبوحه جنگ ايران و عراق بود  كه خانواد ه ام تصميم گرفتند  به شهرستان يزد  رفته و آنجا سكونت نمايند . آنها بر خلاف خواسته من كه د وست  د اشتم د ر تهران بمانم و تحصيل كنم به علت بيمارى و كسالت ماد رم به ناچار به يزد  رفتيم و د ر آنجا از بهمن ماه، تحصيلاتم را د ر د بستان ناشنوايان اميد  يزد  د ر كلاس سوم راهنمايى اد امه د اد م. پس از آن د ر هنرستان هنرهاى تجسمى پسران يزد  با شركت د ر آزمون ورود ى پذيرفته شد م، و كلاس هاى اول و د وم هنرستان را د ر آن مد رسه گذراند م. نا گفته نماند  اين هنرستان عاد ى بود  و من مى بايست با بچه هاى شنوا د رس مى خواند م وقتى از مسئولان درخواست رابط كرد م گفتند. چون د رس ها متنوع است ما نمى توانيم براي هر د رسى از جمله د روس اد بيات، د ينى، عربى و غيره يك رابط بگذاريم و رابطى كه همه د روس را بد اند ، ند اريم، فقط براى زبان انگليسى به من يك رابط د اد ند . خلاصه تحصيلاتم را د ر رشته هنر تا كلاس د وم هنرستان د ر يزد  گذراند م. سپس با اصرار و د رخواست هاى من مبنا بر نقل مكان به تهران و موافقت خانواد ه به شهر تهران آمد يم. تا مد تى د ر تهران سرگرد ان بود م، چون هنرستانى كه مخصوص ناشنوايان باشد  و به رشته نقاشى بپرد ازد  وجود  ند اشت. با تحقيق بسيار متوجه شد م د ر تهران نيز هنرستان هنرهاى تجسمى پسران وجود  د ارد ، بنابراين به اتفاق پد رم به آنجا رفتيم و مد اركم را ارائه د اد م ولى آنها از ثبت نام من سرباز زد ند  و گفتند  من نمى توانم ضمن تحصيل با ناشنوايان و افراد  عاد ى با استاد ان به كار نقاشى كه رشته اصلى من بود ، با استاد ان بپرد ازم. مد ير و معاون آن وقت هنرستان با اصرار پد رم كه من د ر يزد  2 سال با افراد  عاد ى و شنوا د رس خواند ه و د بيرها كار مرا نيز تائيد  كرد ه اند.  بالاخره با آزمونى كه د اد م پذيرفتند  كه از من ثبت نام بعمل آورند  و كار نقاشى مرا نيز تائيد  كرد ند . خلاصه قرار شد  د روس عملى مربوط به رشته ام را كه نقاشى بود  مثل پرسپكتيو آناتومى، تاريخ هنر- طراحى را د ر هنرستان تجسمى و د روس تئورى نظير فارسى، زبان، د ينى، عربى را د ر هنرستان ناشنوايان نظام مافى و سال چهارم د ر هنرستان فنى حرفه اى، سيد  جمال الد ين اسد  آباد ى شماره 20 بگذرانم. بعد  از گذراند ن د وره تحصيل د يپلم هنرم را از هنرستان تجسمي پسران با مد رك عالي د ريافت كرد م و د رست د ر زماني كه من موفق بر اخذ مد رك د يپلم شد م هنرستان سيد  جمال الد ين اسد  آباد ى كه د ر كنار مجتمع باغچه بان است كلاس هاى هنر و گرافيك را برپا كردند.

د ر سال 71 ضمن شركت د ر آزمون د انشگاه آزاد اسلامى ( د  انشكد ه هنر و معمارى )، د ر رشته نقاشى پذيرفته شد م. د ر د انشگاه نيز همان مشكلات د وران هنرستان را د اشتم. د ر آنجا چون بيشتر به كارهاى عملى بها مى د اد ند  كارهاى  نقاشى من د ر مقايسه با د يگر نقاشان بسيار عالى بود . بد ين ترتيب ليسانس و فوق ليسانس خود  را از د انشگاه آزاد  اخذ كرد م و د ر كنار د رس خواند ن، تابلوهاى زياد ى به سبك اكسپرسيونيسم و آبستره اكسپرسيونيسم كشيد م و د ر نمايشگاه هاى د يگر كه بيشتر انفراد ى بود  شركت كرد م كه با استقبال بسيار زياد ى روبرو شد . البته تعد اد ى از تابلوهايم به فروش رفت و د ر نمايشگاه د و سالانه 1376 موزه هنرهاى معاصر جزو 10 نفر برتر شناخته شد م و از طرف وزارت ارشاد  به رياست وزير وقت آقاى مهاجرانى، به لوح افتخار، تند يس قلم موى طلايى و د ه عد د  سكه بهار آزاد ى نائل آمد م.
د ر سال هاى بعد  د ر نمايشگاه هاى مختلف شركت نمود م. مجد د اً از وزير ارشاد  وقت آقاى مسجد  جامعى لوح افتخار و تقد ير نامه د ريافت كرد م . هميشه از كارهاى نقاشى من بعنوان كارهايى قوى ، پرقد رت، د اراى سرعت، هيجان و نشاط از طرف استاد ان، مخاطبان و بازد يد  كنند گان از تابلوهايم ياد  شد ه و تعاريف نقاشى هايم توسط كارشناسان مختلف د ر روزنامه هاى همشهرى، اطلاعات، كيهان هوايى و مجلات آورد ه شد ه است. پس از آن كم كم د رگير زند گى شد ه و به د نبال ازد واج و تشكيل خانواد ه رفتم و حد ود  د و سال است كه ازد واج كرد ه ام و كارهاى تد ريس و زند گى و مشكلات روزانه مرا از نقاشى باز د اشته كه همانند  سابق نمى توانم به طور مستمر به كار نقاشى بپرد ازم.

چگونه با همسرتان آشنا شديد ؟
همسرم ناشنوا و د انشجوى رشته نقاشى است. كه با معرفى يكي از د وستانم اين آشنايى صورت گرفت و به ازد واج انجاميد .

چه كسى مشوق شما د ر اين راه بود؟
البته خانواد ه اما مهم ترين مشوق من كه هيچ گاه د ر اين عرصه مرا تنها نگذاشته است استاد  گرانقد رم آقاى مسلميان بود ند  كه از ايشان صميمانه  تشكر مى كنم.

شما به عنوان يك ناشنوا زند گى را چگونه مى بينيد؟
به نظر من جامعه ما به افراد  موفق ناشنوا توجه چند انى ند ارد  و هنرهاى آنان را ناد يد ه مى گيرد .

فعاليت انجمن خانواد ه ناشنوايان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
بسيار خوب است و واقعاً پيشرفت چشم گيرى داشته و من خوشحال هستم كه برنامه هايى در سطح عالى دارد  و همين طور به خود  مى بالم كه اين انجمن در تمام زمينه ها فعاليت دارد .

نظرتان د ر مورد  مجله آواى نگاه نظرتان را بيان كنيد ؟
مطالب خيلى جالب، عالى و گيرا است و من افتخار مى كنم كه همچنين مجله اى به دست جوانان ناشنوا طراحى شده است.

چه توصيه اى به جوانان ناشنوا مى كنيد؟
من كوچك تر از آن هستم كه بخواهم توصيه اى بكنم. ولى د لم مى خواهد  همه جوانان مملكت ما از بزرگان الگو بگيرند و تجربه آنان را سرلوحه زند گى خويش قرار د هند .

لطفاً از خصوصيات اخلاقى خود  براى خوانند گان ما بگوييد؟
من فرد ى د لسوز هستم اما زود  رنج و خيلى د وست د ارم به انسان ها كمك كنم.

بزرگترين آرزوى شما!
موفقيت د ر كارهايم به طورى كه د ر جهان بين المللى شود  و به گوش تمام جهانيان برسد .

در پايان ضمن تشكر از شما، پيشنهاد يا انتقاد خود را بفرماييد؟
انجمن خانواد ه ناشنوايان براى بالا برد ن سطح اطلاعات ناشنوايان خيلى خوب عمل مى كند. يعنى افراد باهم صحبت مى كنند و اطلاعات د ر زمينه هاى مختلف را تباد ل نظر مى كنند و هم چنين آشنايى با نخبگان جوانان د ر اين مكان صورت مى گيرد. البته مكان انجمن خانواد ه ناشنوايان ايران براى فعاليت هاَى گسترد ه انجمن كوچك است بايد جاى مناسب د يگرى براى انجمن تد ارك د يد ه شود. چرا كه برنامه هاى آن بسيار آموزند ه است.

و كلام آخر!
با آرزوى موفقيت و پيروزى روز افزون براى شما.

alireza mirza rezaeiشرکت د ر چند ین نمایشگاه از جمله:

انفرادی
گالری سبز 1375
گالری سبز 1376
گالری برگ 1378
گالری برگ 1380

گروهی

هنرستان هنرهای تجسمی پسران یزد  سال 67- 1366
هنرستان هنرهای تجسمی پسران تهران سال 69- 1368
فرهنگسرای اند یشه ( اولین جشنواره فرهنگی هنری ناشنوایان 1373 )
فرهنگسرای بهمن 1374
فرهنگسرای هنر ایران 1375
گالری لاله 1375
فرهنگسرای شفق 1376
چهارمین نمایشگاه د و سالانه نقاشی ایران – موزه هنرهای معاصر تهران 1376
کشور من د ر سال 2000 – فرهنگسرای نیاوران 1376
فرهنگسرای شفق 1377
بنیاد امور بیماریهای خاص – فرهنگسرای نیاوران 1377
فرهنگسرای شفق 1378
سومین نمایشگاه طراحان معاصر ایران گالری برگ 1378
اولین نمایشگاه آثار هنری ناشنوایان کشور – فرهنگسرای نیاوران 1381
نخستین جشنواره ایران سرزمین صلح – فرهنگسرای نیاوران 1381
دومین نمایشگاه آثار هنری – فرهنگی ناشنوایان کشور – فرهنگسرای نیاوران 1382
گالری فاطیما 1383

جوایز
لوح افتخار و تند یس قلم موی طلایی از چهارمین نمایشگاه د و سالانه نقاشی ایران د ر موزه هنرهای معاصر 1376
لوح سپاس نمایشگاه بنیاد  امور بیماریهای خاص د ر فرهنگسرای نیاوران 1377
لوح افتخار از نخستین نمایشگاه آثار هنری فرهنگسرای ناشنوایان کشور د ر فرهنگسرای نیاوران 1381
لوح افتخار از نخستین جشنواره ایران زمین صلح د ر فرهنگسرای نیاوران 1381
لوح افتخار از د ومین نمایشگاه آثار هنری فرهنگسرای ناشنوایان کشور د ر فرهنگسرای ‏نیاوران 1382)

منبع: وب سایت انجمن خانواده ناشنوایان ایران، 15 شهریور 1388

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *