مقررات المپیک های ناشنوایان 1390

سازمان تربیت بدنی/ فدراسیون ورزش های ناشنوایان(کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایانICSD)

DG1– اصول پایه
هدف های المپیک ناشنوایان شامل موارد ذیل است :
• رفاه جسمی و روانی افراد ورزشکار ناشنوا ؛
• فراهم نمودن فرصت ها برای افراد ناشنوا به منظور شرکت در ورزشهای حرفه ای ؛
• گردآوری ورزشکاران سراسر جهان در مسابقات ورزشی چهار سالانه ؛
• توسعه اصول کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان (ICSD) در سراسر جهان و ایجاد شهرت جهانی در جامعه ناشنوایان از آن طریق.
DG2– اطلاعات عمومی
1- المپیک هر چهار سال یکبار برگزار می گردد. المپیک تابستانی ناشنوایان و المپیک زمستانی ناشنوایان به نوبت هر دو سال برگزار می شوند. این المپیک های ناشنوایان از حمایت رسمی IOC بر خوردار می باشند.
2- به هیچ وجه المپیک های ناشنوایان نباید به سال بعد موکول گردد یا در همان سالی که مسابقات المپیک برگزار می گردد واقع شود.
3- میزبانی المپیک ناشنوایان از پیش تعیین نمی گردد بلکه توسط فدراسیون داوطلب به کنگره پیشنهاد می گردد.
4- مدت زمان برگزاری المپیک زمستانی ناشنوایان بیش از دوازده (12) روز برای المپیک تابستانی ناشنوایان ، و هشت (8) روز برای المپیک زمستانی ناشنوایان ، باستثنای مراسم افتتاح و رویدادهای پیش از مسابقه و دورهای انتخابی ، نمی باشد.
5- المپیک ناشنوایان در مالکیت انحصاری ICSD قرار دارد.ICSD ، می تواند ، در میان سایر موارد ، می تواند مجوزهایی را در رابطه با المپیک ناشنوایان صادر نماید.
6- با تصویب کمیته  اجرایی ICSD ، مدیر اجرایی ICSD  ، در فراخوان مزایده،جزئیات هزینه مجوز، از جمله میزان وجه الضمانه به مبلغ 000/10 دلار آمریکا 000/25 دلار آمریکا برای المپیک زمستانی ناشنوایان به ترتیب طراحی خواهد نمود که کشور برنده لازم است سه (3) ماه پس از آگهی رسمی نسبت به پرداخت وجه اقدام نماید.
7- المپیک های ناشنوایان مجادله بین ملت ها نیستند . هیچ نوع طبقه بندی ملتی از نظر نتایج حاصله وجود ندارد.
8- شرکت در المپیک های ناشنوایان محدود به افراد ذیل است :
1- ناشنوا ، طبق تعریف آسیب شنوایی حداقل 55 دسیبل در گوش بهتر( معدل فرکانس صوتی 500 ، 1000 و 2000 هرتز ، استاندارد ANSI 1969)؛
2- شهروند کشور عضو ICSD ؛
3- استفاده نکرده از سمعک و قطعات کشت حلزون خارجی در خلال مسابقات المپیک ناشنوایان.
DG3– مراحل مزایده
1- فدراسیون ملی یا هر گروه علاقه مند به مزایده برای حق میزبانی المپیک تابستانی یا زمستانی ناشنوایان باید تمایل نامه خود را همراه با شهر و تاریخ پیشنهادی نه (9) سال پیش از برگزاری المپیک های واقعی ناشنوایان به دبیرخانه تسلیم نماید.
2- مزایده برای المپیک های تابستانی یا زمستانی می تواند همچنین از طرف شهرهای کشورهای عضو ( یعنی اتاق بازرگانی و سازمان گردشگری ) پذیرفته شود.
3- تقاضای مزایده برای حق میزبانی المپیک های ناشنوایان لازم است منضم به گواهی های پشتیبانی از سازمان های ذیل باشد :
1- دولت ( یا وزارت )
2- شهرداری شهر
3- کمیته ملی المپیک
4- فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان مجری
4-مهلت نهایی برای تسلیم مزایده توسط EC معینی و حداقل دوازده (12) ماه پیش از مهلت نهایی اعلام خواهد گردید.
5-مزایده ها باید شش سال پیش از برگزاری المپیک واقعی ناشنوایان به طور رسمی در جلسه کنگره مورد تصمیم گیری قرار گیرند.
6-تقاضای مزایده برای المپیک های ناشنوایان باید شامل جزئیات ذیل باشد:
1- شهر و تاریخ پیشنهادی المپیک های ناشنوایان ؛
2- فهرست هزینه های جاری برای انتخاب هتل  ، غذا ، حمل و نقل بومی
7- فدراسیون ملی متقاضی المپیک های ناشنوایان باید قرار داد موافقت با « مقررات – المپیک های ناشنوایان » ICSD موجود را پیش از بازدید از محل امضا نماید.
8-فدراسیون ملی پیشنهاد دهنده مزاینده برای المپیک های ناشنوایان باید اقدامات لازم برای تنظیم بازدید رئیس یا نماینده ICSD از محل را به عمل آورد . بازدید از محل باید در همان ماهی که قرار است المپیک های ناشنوایان پیشنهادی برگزار گردد  ، انجام شود.
9- اگر دبیرخانه اسناد،  7# ، 6# ، 3#  DG3:
را پیش از بازدید دریافت نکرده باشد ، بازدید از محل انجام نخواهد شد.
10-کنگره محل المپیک های ناشنوایان را با اکثریت آرای گزارش شده توسط اعضای فدراسیون ملی واجد الشرایط حاضر در کنگره اعلام خواهد نمود.
11-اگر داوطلبان بیشینه آرا را در اولین دور رای گیری کسب ننمایند ، دور های بعدی رای گیری به منظور کسب بیشینه آرا برگزار خواهد گردید.
12-در صورت تساوی آرا بین دو شهر ، نمایندگان از شهرهای ذی ربط دعوت به عمل خواهد آمد به منظور رای گیری نهایی پنج دقیقه گزارشی از وضعیت خود ارائه نمایند . به هر روی ، چنانچه تساوی همچنان برقرار باشد ، اسم شهر میزبان المپیک های ناشنوایان به قید قرعه توسط رئیس معین خواهده گردید.
DG4– کمیته برگزاری
1- شهر برنده مزایده المپیک های ناشنوایان شش(6) ماه پس از برنده شدن در مزایده کمیته برگزاری (OC) را منصوب و مسئولیت برگزاری المپیک های ناشنوایان را واگذار خواهد نمود.
2- OC متشکل از افراد دارای تجربه مدیریت ( ناشنوا و شنوا ، خواهد بود. OC از طریق مکاتبات الکترونیکی مستقیماً با دبیرخانه مذاکره خواهد نمود.
3- OC می تواند از طریق تلفن / دورنگار و مکاتبات الکترونیکی یک دبیرخانه متمرکز تشکیل دهد. تعداد مکاتبات باید در سربرگ های کمیته برگزاری و سایت شبکه و سایر موارد قید گردد.
4- OC مسئول سازماندهی المپیک های ناشنوایان می باشد و به منظور جلب حمایت کمیته باید با کمیته ملی المپیک مذاکره نماید.
5- OC با فدراسیون های ملی تخصصی ورزش ها در تماس باشد و در تصمیم گیری در خصوص برنامه ورزشی برای المپیک های ناشنوایان با آنها همکاری نماید.
6- OC می تواند نماینده رسمی ؟ المپیک ها را به منظور تامین نیازهای مسافرتی و اسکان همه تیم های ورزشی منصوب نماید. موسسات مسافرتی باید دارای امکانات مکاتبه الکترونیکی باشند.انتصاب نماینده سفر باید دو سال پیش از المپیک های ناشنوایان انجام شود.
7- مدیر ، رئیس ، رهبر گروه می تواند یکسال پیش از افتتاح مسابقات از محل المپیک های زمستانی بازدید نماید . OC در مورد برنامه زمانبندی بازدید از محل تصمیم گیری نماید. بازدید در سایر مواقع مورد حمایت OC  قرار نخواهد گرفت.
DG5– گزارش دهی
1- گزارش پیشرفت کار سه ماهه مورد نیاز EC تا یک (1) سال پیش از المپیک های ناشنوایان توسط دبیرخانه ارائه خواهد گردید. سپس گزارش ماهانه الزامی است .
2- عضو یا اعضای OC ممکن برای حضور در هر یک از جلسات کمیته اجرایی (EC)ICSD به منظور ارائه گزارشات در خصوص پیشرفت کار درخواست نمایند.
3- گزارش کامل جزئیات فنی و تشکیلاتی المپیک های ناشنوایان حداقل دو و چهار سال پیش از برگزاری المپیک های ناشنوایان به کنگره ICSD ارسال خواهد شد.
4- در خاتمه المپیک های ناشنوایان یک گزارش نهایی شامل :
1- نتایج همه مسابقات
2- ارزشیابی همه مسابقات
3- امور مالی
4- اطلاعات آماری شامل تعداد رقبا ، نمایندگان و تماشاچیان کشورها ، ورزشکار تماشاچی و سطح جنسیتی ؛
در عرض کمتر از یک سال بعد از المپیک های ناشنوایان به دبیرخانه ارسال خواهد گردید.
DG6– دعوت نامه های رسمی
1- دعوت نامه ها برای شرکت در المپیک های ناشنوایان حداقل یک سال قبل به طور مجزا توسط ICSD و OC صادر خواهد شد و این دعوت ها شامل فهرست ورزشهای مصوب که بخشی از برنامه المپیک های ناشنوایان است خواهد بود.
2- همه اسناد از جمله دعوت نامه ها ، فهرست مسابقات ، کارت های شرکت ، برنامه و آگهی های چاپی برای استفاده از برگزار کنندگان و همه نشان ها و مدال ها باید حاوی آرم و نام ICSD باشد.
DG7- برنامه
1- مدیران فنی ورزشهای ذی ربط باید برنامه زمانبندی نهایی مسابقات را حداقل شش ماه بیش از المپیک های ناشنوایان تائید نمایند. ورزشهایی که بخشی از برنامه المپیک های تابستانی و زمستانی هستند ، َآنهایی خواهند بود که در زمان مزایده مورد تایید کنگره قرار گرفته اند.
2- این ورزشها که بخشی از برنامه المپیک های ناشنوایان خواهند بود منحصر به آنهایی است که توسط IOC به رسمیت شناخته شده اند .
3- OC در مورد تاریخ های پیشنهادی المپیک های ناشنوایان دقیق المپیک های ناشنوایان به منظور ؟ هر نوع تعارض بالقوه با سایر رویدادهای ورزشی رسمی ICSD تصمیم گیری و کمتر از چهار سال پیش از المپیک های ناشنوایان آنرا نهایی خواهد نمود.
4- EC مسابقات همه ورزشها را حداقل هیجده (18) ماه پیش از برنامه المپیک های تابستانی و زمستانی ناشنوایان تصویب خواهد نمود. EC همه تصمیمات قبلی کنگره ، پیشنهادات مدیران فنی (TD) و قوانینی IF را مد نظر قرار خواهد داد.
5- برنامه رسمی فقط شامل ورزشها و مسابقاتی خواهد بود که دارای ثبت نام های مقدماتی حداقل از پنج کشور و حداقل از دو منطقه باشد. اگر ورزش یا مسابقه دارای کمتر از پنج شرکت کننده یا کمتر از دو منطقه باشد ، آن ورزش یا رویداد الغا خواهد گردید. اگر مسابقه ای بر حسب قوانینی مذبور الغا گردد ، دبیرخانه باید چهارده (14) روز بعد از مهلت ثبت نام مقدماتی و در صورت عملی بودن ، بلافاصله بعد از مهلت ثبت نام نهایی فدراسیون های ذی ربط را مطلع سازد.
6- ICSD باید فدراسیون ذی ربط و OC را در محض چهارده (14) روز بعد از مهلت نهایی مطلع سازد.

DG8– اضافه کردن یا حذف ورزش
1- یک ورزش جدید ممکن است در ابتدا به عنوان یک ورزش نمایش به المپیک های ناشنوایان معرفی شود . ICSD EC می تواند آن ورزش جدید را به عنوان یک ورزش مدال آور در المپیک ها ناشنوایان  بعد به کنگره پیشنهاد دهد. برای این منظور آن ورزش باید دارای معیارهای ذیل باشد:
1- ورزش جدید باید حداقل یکبار در قهرمانی جهان برگزار شده باشد.
2- اگر ورزش جدید در قهرمانی جهان برگزار نشده باشد ؛ باید در سه سال اخر در مسابقات بین المللی بر گزار شده و میزبان حداقل هشت کشور برای جنسیت های مختلف بوده باشد ؛
3- تقاضا برای یک ورزش جدید باید چهارماه پیش از کنگره به دبیرخانه تسلیم گردد ؛ و کمیسیون فنی تقاضای ورزش جدید را ارزیابی و پیشنهاد های خود را ارائه خواهد نمود.
2- ورزشی که در سه المپیک ناشنوایان به طور متوالی بخشی از برنامه المپیک های ناشنوایان نبوده باشد از برنامه ورزش تابستانی یا زمستانی المپیک ناشنوایان حذف خواهد گردید.
3- برنامه شامل ورزشهایی است که توسط حداقل دوازده (12) فدراسیون در المپیک های تابستانی و شش (6) فدراسیون برای المپیک های زمستانی ناشنوایان از حداقل دو کنفدراسیون منطقه ای اجرا شده باشد.
DG9- مشارکت 
1- المپیک های ناشنوایان همه ورزشکاران ناشنوا را در مسابقات صادقانه و بیطرفانه گرد هم خواهد آورد.
2- هیچ نوع سونگری بر علیه فدراسیون یا فردی از نظر نژاد ، مذهب ، جنسیت یا سیاست مجاز نخواهد بود.
3- اگر ورزشکاری قبلاً به عنوان نماینده کشوری در مسابقات شرکت کرده باشد می تواند فقط یکبار پس از یک دوره انتظار دو ساله می تواند به عنوان نماینده کشور دیگر شرکت نماید و نمی تواند برای کشو راصلی یا یک کشور جدید نمایندگی نماید.
4- محدودیت سنی برای ورزشکاران وجود ندارد باستثنای آنهایی که در مقررات فدراسیون های بین المللی ورزشهای مربوطه بیان گردیده است.
5- فرم ثبت نامه باید شامل متن قانون شایستگی انتخاب و اظهار نامه ذیل باشد که توسط رئیس و دبیر فدراسیون امضا می شود : « ما ، امضا کنندگان ذیل ، اعلام می داریم که شرایط شایستگی انتخاب برای المپیک ها را مطالعه نموده و با آن موافق می باشیم . موافقت می نمائیم تا در خلال المپیک های ناشنوایان با مجوز ICSD مورد فیلمبرداری و عکس برداری قرار بگیریم.»
6- هیچ فرم ثبت نامی معتبر نخواهد بود مگر آنکه قوانین بالا را رعایت کرده باشد.
7- فقط اعضای رسمی ICSD شایسته ثبت نام ورزشکاران خود در المپیک های ناشنوایان می باشند.
8- ورزشکاران کشورهای کوچک فاقد گواهی مشهود توانایی تاسیس فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان می توانند در با مجوز کمیته ملی المپیک یا سازمان ورزش خود در المپیک های تابستانی یا زمستانی شرکت نمایند . این ورزشکاران زیر پرچم المپیک های ناشنوایان رژه خواهند رفت.
9- فدراسیون ملی می تواند برای هر سه ورزشکار علاوه بر سرگروه در هر بخش ورزشی یک نماینده گروه منصوب نماید . این نمایندگان شامل سه (3) نماینده حاضر کنگره نمی باشد . تیم می تواند شامل نمایندگان ذیل باشد :
• مدیر رئیس / سرگروه تیم
• معاون مدیر / معاون رئیس / معاون سرگروه تیم
• معاون بخش / معاون مدیر ورزش بخش / معاون سرگروه بخش
• سرمربی
• کمک مربی
• ماساژ دهنده / مربی
• پزشکیار / پزشک / مسئول کمک های اولیه
• فیزیوتراپ / نرس
• معاون اجرایی / مدیر اجرایی
• مترجم
اگر تعداد نمایندگان تیمی بیش از حد مجاز باشد ، باید برای نمایندگان مازاد حق ثبت نام مازاد طبق تصمیمات کمیته اجرایی پرداخت گردد.
10-فرم های ثبت نام برای المپیک های ناشنوایان توسط ICSD تامین خواهد گردید.
DG10– کارت های شناسایی
1- OC المپیک های ناشنوایان باید کارت شناسایی برای همه شرکت کنندگان و نمایندگان فراهم نمایند.
2- OC تابعیت همه ورزشکاران را از طریق تطبیق اسناد مربوطه ( گذرنامه یا شناسنامه های عکس دار صادره توسط دولت ) بیش از صدور کارت شناسایی برای ورزشکاران تایید می نماید تا اطمینان حاصل کند که همه موارد ذیل با ویژگی های ورزشکاران باشد.
• نام کامل
• تاریخ تولد
• ملیت
3- کارت شناسایی شامل ویژگی های ذیل برای هر فرد خواهد بود :
• عنوان ، تاریخ و محل المپیک های ناشنوایان؛
• نام خانوادگی ؛
• نام ؛
• ملیت ( باستثنای مواردی که فرد عضو ICSD EC یا ICSD TD باشد )؛
• تاریخ تولد ( فقط برای ورزشکاران الزامی است ) ؛
• ورزش ( فقط برای ورزشکاران و برخی نمایندگان )؛
• نقش ( فقط برای نمایندگان الزامی است ، به عنوان مثال ، مدیر ، مربی ، مترجم و سایر افراد)
4- فدراسیون های ملی اطمینان حاصل خواهند نمود که اطلاعات داده شده به OC برای وارد کردن در کارت های شناسایی صحیح می باشند.
5- OC می تواند از رمزینه های الفبایی یا رنگی به منظور شناسایی روی کارت مزبور استفاده نمائید.
ویژگی های روی کارت های شناسایی نمی تواند بدون توافق کمیته برگزاری اصلاح شوند.
6- کارت شناسایی برای ورزشکار امکان دسترسی به میدان های ورزشی را که می خواهد در آن به عنوان رقیب فعالیت نماید فراهم می آورد. و رقبا مجاز نخواهد بود بدون کارت های شناسائی خود در هیچ مسابقه ورزشی شرکت نمایند.
DG11– نظارت و تحریم ها
1- ورزشکاری ، که فرم شنوائی سنجی وی به تایید ICSD نرسیده یا قبلاً توسط شنوائی شناس ICSD مورد آزمایش قرار نگرفته است ، باید فرم شنوائی سنجی خود را که کمتر از یکسال اخیر تهیه شده است را حداقل سه (3) ماه پیش از المپیک های تابستانی / زمستانی به ICSD ارائه نماید . این اقدام باید پیش از شرکت در دور انتخابی یا در المپیک های ناشنوایان انجام شود. در غیر این صورت ، سنجش شنوایی در محل المپیک های ناشنوایان با هزینه فدراسیون ملی انجام خواهد شد.
2- فرم شنوائی سنجی برای این کار توسط ICSD و از طریق سایت رسمی آن تامین خواهد شد.
3- ICSD از اقدامات سازمان جهانی ضد دوپینگ برای توسعه قوانین جهانی ضد دوپینگ حمایت می کند و از آخرین نسخه قوانین مربوطه پیروی خواهد نمود.
4- ICSDقوانین ضد دوپینگ ICSD را مطابق مجموعه قوانین تدوین نموده است ، که شامل المپیک های ناشنوایان و سایر مسابقات بین المللی مرتبط خواهد بود.
5- ممکن است از ورزشکاران شرکت کننده در المپیک های ناشنوایان درخواست گردد هنگام مسابقات در خلال المپیک های ناشنوایان از نظر دوپینگ مورد آزمایش قرار گیرند.
6- در صورت تخلف از قوانین ضد دوپینگ ICSD ممکن است تحریم هایی مطابق قوانین ضد دوپینگ ICSD اعمال نماید.
7- OC مسئول همه هزینه های مرتبط با نظارت بر دوپینگ می باشد.
8- OC مسئول ایجاد زیر ساختارها ( شامل کارکنان آموزش دیده تسهیلات جمع آوری نمونه های تخصصی، دسترسی به آزمایشگاههای معتبر WADA به منظور امکان سازی اجرای برنامه نظارت بر دوپینگ در المپیک های ناشنوایان می باشد.
9- OC لازم است دستور العمل های نظارت بر دوپینگ را که شامل فرآیند های فنی جمع آوری نمونه ها می باشد بین کشورهای عضو توزیع نماید.
10- همه کشورهای عضو مسئولند تا در مورد اطلاع رسانی به ورزشکارانشان در مورد قوانین ضد دوپینگ ICSD و مقررات آن اطمینان حاصل نمایند.
11-ورزشکاری که از انجام آزمایش ها اجتناب نماید از المپیک های ناشنوایان حذف خواهد شد.
12-هر ورزشکاری که در انجام این آزمایش ها با شکست مواجه شود بنابر تصمیم EC برابر یک دوره ؟ یا مادام العمر از همه مسابقات ICSD محروم خواهد گردید . 9 نام ورزشکار محروم از همه اسناد حذف و مدال های اعطا شده در المپیک های ناشنوایان ضبط خواهد گردید.
13-اگر ورزشکار مورد نظر عضوی از ورزش تیمی باشد ، همه گروه سلب صلاحیت خواهد شد ، و نامش از همه اسناد رسمی حذف ، و همه مدال های اعطا شده در المپیک های ناشنوایان ضبط خواهد گردید.
14-در صورت فریبکاری توسط ورزشکار یا تیم ، فدراسیون عضو ملزم به پرداخت همه هزینه ها و جرایم تحمیلی توسط کمیته اجرایی می باشد.
15-همه هزینه های انجام آزمایش ها در خلال المپیک های ناشنوایان به عهده OC خواهد بود.
DG12– ورزش های تیمی
1- ثبت نام مقدماتی برای ورزش های تیمی باید دو سال و نیم پیش از المپیک های تابستانی ناشنوایان انجام می شود.
2- فقط یک تیم در هر فدراسیون ملی مجاز خواهند بود.
3- تعداد تیم های دور نهایی در هر ورزش و جنسیت ، طبق قانون و  بنابر تصمیم EC و پیشنهاد مدیر فنی و نوع ورزش بیشینه شانزده (16) تیم خواهد بود.
4- اگر تعداد تیم های ثبت نام شده کمتر از تعداد تخصیص داده شده مطابق DG12/3 باشد ، ثبت نام های اضافی تا شش ماه پیش از تاریخ گشایش المپیک های ناشنوایان پذیرفته خواهد شد . ثبت نام ورزش های تیمی تا تاریخ دریافت درخواست از سوی دفتر ICSD انجام خواهد شد. اگر دفتر ICSD بیش از یک تیم در یک روز دریافت کند در مورد ترتیب ثبت نام رای گیری برگزار خواهد شد.
5- صلاحیت شرکت در المپیک های ناشنوایان باید به طور خودکار متعاقب نتایج قهرمانی در فدراسیون های منطقه ای انجام شود مگر آنکه فدراسیون منطقه ای از دورهای تعیین صلاحیت استفاده نماید.
6- رایج ترین تیم قهرمان جهان در هر ورزش به طور خودکار واجد شرایط بوده و چنانچه مقررات DG12/1 را رعایت کرده باشد از نظر رده بندی شماره یک قلمداد می گردد. روش قرعه کشی مناسب مطابق قوانین فدراسیون های بین المللی ورزشی ذی ربط انجام خواهد شد. اگر قهرمان جهانی در ورزشی از المپیک های ناشنوایان قبلی وجود نداشته باشد ، قهرمان پیشین المپیک های ناشنوایان به طور خودکار شماره یک اعلام خواهد شد.
7- به نیمی که از دور نهایی و همچنین از دورهای تعیین صلاحیت انصراف دهد جریمه معلق خواهد گرفت . میزان این جریمه طبق تصمیم گیری کنگره خواهد بود که چهار سال پیش از تاریخ المپیک های ناشنوایان تعیین خواهد گردید.
8- اگر تیمی ثبت نام کرده اما لازم نیست در دورهای تعیین صلاحیت پیش از مهلت تعیین شده برای ثبت نام های نهایی شرکت نماید ، آن تیم می تواند بدون تحمل جریمه توسط ICSD  کناره نماید.
DG13– ورزش های انفرادی
1- محدودیتی از نظر تعداد مسابقاتی که افراد ورزشکار می توانند شرکت نمایند وجود ندارد.
2- اگر ورزشکاری در مسابقه شرکت ننماید جریمه ای برای اعمال خواهد گردید مگر آنکه اظهار نامه کتبی پزشک مبنی بر شرکت نکردن در المپیک های ناشنوایان را ارائه نماید.

DG14– ثبت نام های مقدماتی و نهایی
1- ثبت نام های مقدماتی همراه با اطلاعات مربوط به تعداد ورزشکاران برای هر ورزش و مسابقه باید حداقل یک سال پیش از المپیک های ناشنوایان به دبیرخانه ارائه گردد.
2- فهرست ثبت نام نهایی همراه با اسامی هر ورزشکار و ورزش و مسابقه مربوطه باید حداقل دو هفته پیش از گشایش المپیک های ناشنوایان به دبیرخانه یا OC ارائه گردد. ارسال می تواند از طریق دورنگار یا پست الکترونیک انجام شود. به هر روی ، تاییدیه فرم ثبت نام رسمی باید از طریق پست پیشتاز انجام شود .
3- با مشورت EC ، دبیرخانه در مورد مهلت ثبت نام مقدماتی و نهایی تصمیم گیری خواهد نمود.
4- ثبت نام های نهایی بعد از تاریخ اعلام شده پذیرفته نخواهد شد .
DG15- تبلیغات
مشارکت کنندگان در المپیک ناشنوایان باید در مورد حمل تبلیغات یا بر چسب تبلیغاتی تجاری روی لباس از دستورات صادره توسط ICSD EC پیروی نمایند.
1- ICSD ممکن است حمل تبلیغات یا برچسب تبلیغاتی تجاری بر روی لباس در خلال المپیک های ناشنوایان را مورد تصویب قرار دهد. هویت تولید کننده یا حامی نباید بیش از یکبار روی تصویب قرار هر کدام از تجهیزات یا پوشاک نمایان باشد.
2- شرکت کنندگان می توانند لباس یا کفش مسابقه ای را که نشان دهنده طرح های مشخص و مرسوم تولید کننده یا حامی است بپوشند . نام و نشان وتولید کننده یا حامی می تواند همچنین در اندازه حداکثر 400 سانتی متر مربع در جلو و عقب به صورت طرح شخص و مرسوم یا مستقل از طرح مرسوم نمایان شود.
DG16– نظارت و ویژگی های رسانه ها
1- همه قراردادهای منعقد شده توسط OC لازم است منطبق با دستور العمل های EC  و مقررات المپیک های ناشنوایان باشد ، که البته بدون محدودیت شامل ، قرار دادهای مربوط به تجهیزات زمانبندی ، نمودار امتیازات و خبرنگاری خواهد بود.
2- به منظور بیشینه سازی پوشش خبری مخاطبین المپیک های ناشنوایان ، از همه بخش های رسانه های ملی و بین المللی برای کسب مجوز پوشش خبری مسابقات و مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیک های ناشنوایان دعوت به عمل خواهد آمد.
3- رسانه های گروهی علاقه مند دریافت مجوز باید درخواست رسمی خود را سه ماه پیش از المپیک های ناشنوایان به ICSD ارائه نمایند ، و گروه رسانه ای باید در تقاضا نامه خود اشاره نمایند که با همه دستورات ICSD، OC یا سایر نمایندگان آن موافقت دارند . گروه مسئولیت پرداخت همه هزینه ها مربوطه ( نظیر استفاده از وسایل نقلیه و تجهیزات ) را به عهده خواهد گرفت و یک کپی اصلی از خبرهای زیر پوشش خود را در اختیار ICSD و OC قرار دهند ، که شامل مقاله های جانبی و هر نوع گزارش نوار ویدیویی و فیلم می باشد.
4- هنگامی که شبکه رسانه ای ملی مجوز لازم برای پوشش دادن المپیک های ناشنوایان را کسب نماید ، ICSD ، OC و نمایندگانشان تلاش خواهند نمود تا دسترسی شبکه رسانه ای به المپیک های ناشنوایان مقدور گردد. شبکه دارای مجوز با همه دستورات ICSD ، OC و نمایندگانشان از جمله پرداخت همه هزینه های مربوطه موافت می نمایند.
5- ICSD EC ( بعد از مشورت با OC ) حق اعطا یا رد یا لغو مجوز شبکه رسانه ای را محفوظ می دارد. ICSD ، در مشورت با OC در مورد محرومیت تعداد اعضای گروه هر رسانه تصمیم گیری خواهد نمود.
6- اعضای گروه های رسانه ای دارای کارت رسانه ای اجازه خواهند داشت به منظور عکس برداری / فیلمبرداری وارد میدان های ورزشی محل مسابقات شوند . تماشاچیان اجازه ندارند در میدان های ورزشی برای عکس برداری وارد شوند . تماشاچیان باید در همه مواقع در محل مخصوص تماشاچیان مستقر شوند تا موضوع شامل مراسم اهدای مدال ها نیز می باشد.
7- نتایج هر مسابقه باید در اسرع وقت و مناسب ترین روش برای درج در اعلامیه های نتایج روزانه و در خبرهایی که باید در محل های کلیدی متفاوت قرار گیرد به دبیرخانه و OC ارسال گردد.
8- مدیر ارتباطات OC مسئولیت جمع آوری همه نتایج و چاپ اعلامیه های نتایج روزانه را به عهده دارد . وی مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل نماید که مجموعه ای از اعلامیه های نتایج روزانه را برای ICSD EC ، هر TD ، انحصار ارشد OC و رهبران تیم های ورزشی شرکت کننده توزیع گردد. توزیع این اعلامیه ها می تواند از طریق جعبه های اعلانات مطمئن در اماکن کلیدی انجام شود.
9- مدیر ارتباطات باید اطمینان حاصل نماید که نتایج و سایر اطلاعات ورزشی مرتبط در حد امکان از طریق رسانه های چاپی یا الکترونیکی توزیع گردد.
10-بازاریابی و حامی
ICSD طرف هر نوع قرارداد حمایت های صنفی برای المپیک های ناشنوایان می باشد . OCضامن اجرای قرارداد منعقد شده توسط ICSD می باشد.
11-پرچم ، نشانه ، شعار ، غیره ICSD
پرچم ، نشانه ، شعار ، موشیقی و نام ( المپیک های ناشنوایان ) و هر نوع علامت اختصاصی مرتبط با ICSD در زمره اموال انحصاری ICSD می باشد . ICSD می تواند مجوزهایی را با توجه به بهره مندی از اموال ICSD واگذار نماید.
12 – تبلیغات و خبر رسانی
1- نباید هیچ نوع تبلیغات سیاسی ، مذهبی یا نژادی در خلال المپیک های ناشنوایان انجام شود.
2- تاسیسات تجاری و نمایش علائم تبلیغاتی در صورت تایید ICSD در محوطه ورزشگاه و میدان های ورزشی مجاز می باشد .
3- ICSD EC در مورد شرایط و نوع تبلیغات مجاز تصمیم گیری خواهد نمود.
13- مالیکت
1- مالکیت ایجاد شده برای المپیک های ناشنوایان عبارتند از نشانه ، طرح باید به منظور کسب مجوز توسط OC به ICSD EC ارائه گردد. مالکیت مزبور نمی توانند بدون مجوز کتبی قبلی مورد استفاده تجاری قرار گیرد.
2- OC اطمینان حاصل خواهد نمود تا حفاظت از مالکیت المپیک های ناشنوایان و هر نوع علامت صنفی مرتبط با المپیک های ناشنوایان در حمایت از ICSD باشد . بعد از خاتمه سال برگزاری المپیک های ناشنوایان ، استفاده از مالکیت المیپک های ناشنوایان و هر نوع علامت صنفی مرتبط متوقف خواهد گردید . OC / یا سازمان ملی ورزشهای ناشنوایان ، می تواند به عنوان معتمدین می توانند به هر اندازه ای که لازم باشد از مالکیت المپیک های ناشنوایان و هر نوع علامت صنفی مرتبط بهره برداری نمایند ( به صورت امنایی به نفع ICSD )
3- مالکیت نمی توانند بدون مجوز قبلی EC در خارج از کشوری که المپیک های ناشنوایان در آن برگزار خواهد گردید توسط سازمان ملی ورزشهای ناشنوایان مورد استفاده تجاری قرار گیرد. ICSD پیش از اعطای چنین مجوزی با OC مشورت خواهد کرد.
DG17 – مقررات مالی
1- OC ( یا هر سازمان دیگر ) باید تسهیلات اقامت ، غذا و حمل و نقل بومی ( از جمله حمل و نقل عمومی ، حمل و نقل بین اماکن برگزاری مسابقات و سایر پشتیبانی های مسافرتی ) با قیمت های مناسب را برای همه فدراسیون های ملی شرکت کننده در المپیک های ناشنوایان ارائه نماید.
2- هر هیات اعزامی مسئول هزینه های سفر ، اقدامات و پشتیبانی خود می باشد.
3- OC می تواند موسسه ای را به منظور تنظیم سفر ، اقامت و سایر پشتیبانی شرکت کنندگان در المپیک های ناشنوایان تخصیص دهد .
4- OC باید هزینه های ذیل را پرداخت نماید :
1- طبق DG3 : 8# ؛
2- یک بار بازدید رئیس یا نماینده وی و مدیران فنی از محل المپیک های ناشنوایان تقریباً یک سال پیش از المپیک های ناشنوایان
3- همه هزینه های سفر و اقامت رئیس ICSD ، مدیر اجرایی ICSD ، یک نفر مترجم ، یک نفر شنوائی شناس در خلال المپیک های ناشنوایان علاوه بر چهار روز ( پیش یا بعد از المپیک های ناشنوایان ) ؛ و هزینه های اقامت برای اعضای EC ، همه TD ها ( برای المپیک های تابستانی و زمستانی به ترتیب ) ، یک یا دو شنوائی شناس اضافی ، همه اعضای افتخاری ICSD و سایر مهمانان ICSD
5-سایر درآمد های اضافی حاصل از برگزاری المپیک های ناشنوایان باید به منظور توسعه ورزشهای ناشنوایان به شرح ذیل توزیع گردد :
• 50 % برای ICSD
• 50 % برای فدراسیون ملی
6-اگر هزینه های المپیک های ناشنوایان فراتر از درآمد باشد ، فدراسیون ملی ( یا OC مربوطه ) کاملاً مسئول بر طرف نمودن کمبودها خواهد بود.
DG18  – مدال ها و دیپلم ها
1- طرح مدال ها و دیپلم ها باید 12 ماه پیش از المپیک های ناشنوایان جهت تایید به ICSD EC ارسال گردد.
2- در همه ورزش ها و مسابقات جایزه اول یک مدال طلا و دیپلم ، جایزه دوم یک مدال نقره و دیپلم ، و جایزه سوم یک مدال برنز و دیپلم خواهند بود. همه مدال دارای باید دارای حکاکی بیانگر نوع ورزش و مسابقه ای باشد که مدال یا دیپلم به آن اهدا می گردد. تساوی برای رتبه اول (اولین ) و سامانه تعیین برنده در حالت مساوی وجود نخواهد داشت.
3- در مسابقات انفرادی به رقابت کنندگان رتبه چهارم تا هشتم دیپلم اهدا خواهد شد.
4- به هر عضو ورزش تیمی یا مسابقه تیمی برنده ، باستثنای آنهایی که دارای ماهیت غیر سنتی (به عنوان مثال ، آنهایی که رتبه بندی توسط شرایط مسابقه دهنده در رقابت های انفرادی تعیین می شود ) که حداقل در یک مسابقه یا رقابت در خلال المپیک های ناشنوایان شرکت نموده اند جایزه اول اهدا خواهد شد. به هر عضو تیم دوم جایزه دوم و به هر عضو تیم سوم جایزه سوم اهدا خواهد شد. به سایر اعضای این تیم ها دیپلم بدون مدال اهدا خواهد گردید . به تیم های رتبه چهارم و هشتم در صورت وجود فقط دیپلم اهدا خواهد گردید.
5- در مسابقات تیمی غیر سنتی فقط یک مدال به تیم اهدا خواهد گردید و اعضایش فقط دیپلم دریافت خواهند نمود.
6- پشت مدال ها باید دارای نشان ICSD در باشد .
7- دیپلم ها دارای نشان ICSD و OC بوده  توسط روسای ICSD و OC امضا خواهند شد. اسامی رقابت کنندگان باید چاپ شود.
8- OC یک مدال نقره به رهبر هر هیات ملی اهدا خواهد نمود.
9- هیچ جایزه یا هدیه ای دیگری به استثنایی آنهایی که بیان گردید در خلال المپیک های ناشنوایان اعطا نخواهد شد و OC همه مدال ها و دیپلم های مازاد را در خاتمه المپیک های ناشنوایان به ICSD تسلیم خواهد نمود.
10-اگر ورزشکاری از المپیک های ناشنوایان محروم گردد ، مدال و دیپلم وی به ICSD عودت داده می شود. اگر این اقدام صورت نگیرد فدراسیون ملی در معرض تعلیق قرار خواهد گرفت.
11-OC دو نمونه از هر مدال را در به ICSD  ارائه خواهد نمود.
12-OC باید قالب های همه مدال ها را بعد از المپیک های ناشنوایان به ICSD تحویل دهد.

DG19– آگهی ها
1- طرح آگهی باید یک سال پس از انتخاب توسط OC به ICSD EC ارائه گردد.
2- آگهی باید دارای نشان ICSD به صورت برجسته باشد.
3- آگهی ها می توانند فقط در خلال یا بعد از مراسم اختتامیه المپیک های واقعی تابستانی زمستانی ناشنوایان توزیع گردد.
DG20– انتشارات
1- فدراسیون ملی ( یا OC مربوطه ) یک نسخه کامل از همه نتایج در همه ورزشها و مسابقات المپیک های ناشنوایان را در ظرف دو ماه به ICSD ارسال خواهد نمود که سپس منتشر خواهند شد.
2-نشان
1- همه نشریه ها ، ویدیوها ،  فیلم ها و اسناد رسمی  ، گزارش های المپیک های ناشنوایان یا مرتبط با آن از جمله سر برگ ها ، کارهای هنری ، مدال ها و سایر مالکیت ها ، از جمله نشریات مروج المپیک های ناشنوایان یا کالاهای فروشی عمومی باید به صورت برجسته و در عمل نشاندهنده نشان ICSD باشند.
2- پیام رئیس ICSD در همه نشریات ، اسناد عمومی و دفترک از جمله راهنمای دهکده گزارش نهایی یا هر نوع ( فیلم ) رسمی و همه مکاتبه های دیگر درج خواهد گردید.
3-دفترک
دفترک تشریحی شامل کل برنامه و تسهیلات ، تجهیزات و خدمات موجود در خلال المپیک های ناشنوایان به دو زبان انگلیسی و زبان کشور برگزار کننده چاپ خواهد گردید. OC دفترک را دو سال پیش از شروع المپیک های ناشنوایان بین ICSD و همه سازمان های ملی ورزشهای ناشنوایان توزیع خواهد نمود.
4-مطبوعات
در خلال المپیک های ناشنوایان ، OC روزنامه هایی را جهت اطلاع رسانی روزمره برای ساکنین ، مهمانان ، کارکنان OC و عموم منتشر خواهد نمود. روزنامه ها حاوی مطلب ذیل خواهد بود :
• مطالب درباره ورزشکاران و اجرای ورزشی به زبان رسمی OC با ترجمه به انگلیسی؛
• آگهی ها ، و تبلیغات درباره حامیان ICSD ؛
• روشنگری در مورد نتایج روز قبل
5-نتایج مسابقه
1- کتاب کامل نتایج المپیک های ناشنوایان در ظرف یک (1) ماه پس از تکمیل المپیک های ناشنوایان منتشر خواهد گردید. کتاب نتایج شامل نتایج اکتسابی در همه مسابقه ها و نتایج نهایی تنظیم شده در ورزش و سطح رده بندی جهت درج در فهرست مقام های المپیک ناشنوایان خواهد بود.
2- پانزده (15) نسخه از این کتاب بلافاصله بعد از انتشار به صورت رایگان در اختیار ستاد مرکزی ICSD قرار خواهد گرفت.
3- این کتاب باید به صورت رایگان در اختیار همه سازمان های ملی ورزشهای ناشنوایان ، ICSD EC و TD قرار گیرد.
6-گزارش
1- یک سال پس از المپیک های ناشنوایان ، گزارشی کامل و چاپی به زبان رسمی کشوری که المپیک های ناشنوایان در آن برگزار می گردد باید برای ICSD تهیه گردد. گزارش باید شامل ترجمه رسمی به زبان انگلیسی باشد . پانزده نسخه از آن باید به ICSD ارائه گردد.
2- گزارش به صورت رایگان بین همه سازمان های ملی ورزشهی ناشنوایان و ICSD EC توزیع خواهد گردید.
3- سه (3) نسخه از همه نشریه های OC nv در خلال سازماندهی المپیک های ناشنوایان به عنوان بخشی از گزارش به طور رایگان برای ICSD ارسال خواهند شد.
4- دو (2) نسخه از هر مورد که در فرایند نامزدی و متعاقب آن در جریان سازماندهی المپیک های ناشنوایان ( مدال ها ، آگهی ها ، هدایای یادبود ) که به طور مستقیم مرتبط با المپیک های ناشنوایان می باشند برای ICSD ارسال خواهند شد.

7- فیلم رسمی
1- به OC قویاً توصیه می گردد ” فیلم ” یا نوار ویدیویی با سایر مواد رسانه ای عمومی نظیر DVD ، حداقل به مدت 40 دقیقه با مضامین ذیل تولید نموده و حداکثر شش ماه بعد از المپیک های ناشنوایان به ICSD ارسال نماید :
• تولید باید به صورت مستند حرفه ای با زیر نویس تفسیری به زبان انگلیسی؛
• تولید باید حاوی ارزش های ICSD  به شکل نشان و عبارات ابتدا و انتهای تولید باشد ؛
• تولید باید حاوی کل رشته های ورزشی در همه میدان ها باشد؛
• تولید باید حاوی همه ورزشکاران با ویژگی های متفاوت با تعداد مدال های طلای کسب شده از کشورهای مختلف باشد ؛
• تولید باید نشان دهنده ویژگی های مسابقه های اصلی در هر ورزش باشد.
• دو (2) نسخه از تولید ( یکی به صورت PAL ، و یکی به صورت  NTSC ) با « تراک صوتی بین المللی » به منظور الحاق زیر نویس تفسیری به هر زبانی توسط OC در اختیار ICSD قرار خواهند گرفت ؛
• دو (2) مجموعه از مطالب نرم افزاری رایانه ای حاوی گزارش های تفسیری به زبان انگلیسی به عنوان بخشی از تولید تهیه خواهد شد؛
• اگر مصاحبه با ورزشکاران ، کارکنان یا نمایندگان ICSD وجود دارد باید به زبان انگلیسی یا ترجمه های همزمان دیداری یا شنیداری باشد.
ICSD با هیچ تولید کننده ای وارد مذاکره نخواهد شد مگر آنکه همه موارد مزبور موکداً در قرارداد ملحوظ گردد.
2- دو (2) نسخه فرعی از فیلم ( یکی به صورت PAL ، و یکی به صورت NTSC ) باید پیش از تدوین نسخه نهایی جهت تصویب در اختیار ICSD قرار گیرد. به هیچ وجه تولید نباید بدون تصویب کتبی ICSD نهایی گردد.
3- شرکت تولیدی فعالبه صورت خبر گزاری مهمان اجازه دارد تولید نماید . در حالیکه تولید بر اساس قرارداد شهر میزبان / کمیته برگزاری / ICSD به ICSD تعلق خواهد داشت ، به منظور انعقاد قرار دادهای بهره برداری ، توزیع و گزارش در مورد تولید با حداقل دوازده (12) ماه پیش از المپیک های ناشنوایان با ICSD مذاکره گردد.
4- تولید کننده اجازه ندارد جهت گزارش تلویزیونی در مورد تولید در نقطه از جهان وارد مذاکره شود مگر آنکه مجوز کتبی ویژه را از ICSD کسب نموده باشد .
5- تولید شده باید نسبت به مالکیت تولید ICSD مطابق قرارداد بین ICSD  و OC  میزبان تفهیم گردد.
DG21– مقاوله نامه
1- OC باید از قوانین مراسم افتتاحیه و اختتامیه پیروی نماید.
2- انتقال نمادین پرچم ICSD در المپیک های تابستانی و زمستانی ناشنوایان باید همواره مدنظر قرار گیرد.
3- مراسم رسمی هدای مدال ها فقط در مسئولیت EC قرار دارد. TD می تواند مدیر مراسم اهدای مدال باشد.
DG22– نشست های فنی
1- به منظور روشنگری وظایف و مسئولیت های کارکنان کلیدی ، جریان ICSD ، مدیران فنی و مسئولین ارشد OC باید جلسه ای با حضور همه مسئولین در آستانه المپیک های ناشنوایان برقرار گردد.
2- جلسه فنی برای هر ورزش حداقل یک روز پیش از اولین مسابقه برای آن ورزش برگزار خواهد گردد.
3- کمیته فنی به کمیته اعتراض و حداکثر دو نماینده از هر کشور شرکت کننده در نشست های فنی حضور خواهد داشت . حداقل یک نماینده باید ناشنوا باشد.
4- قرعه کشی برای مسابقات حذفی ( به عنوان مثال در تنیس ) می تواند در خلال نشست انجام شود.

DG23– اختیار و حیطه قضایی ( سرداورها ، داوران )
1- EC مدیران و معاونین فنی مسئول سرپرستی بر ورزشهایشان را منصوب خواهد نمود . TD عضو هر دو کمیته فنی ورزشهای خویش و همچنین کمیته اعتراض هر ورزش خواهد بود.
2- کمیته فنی متشکل از پنج عضو است ، که یک نفر آن TD  می باشد. OC  چهار نفر دیگر را منصوب خواهد نمود.
3- قوانین مسابقه برای هر ورزش عبارتست از آنهایی که فدراسیون های بین المللی علائم شنیداری را به علائم دیداری اصلاح نموده اند.
4- سرداورها ، داورها ، آغازگر و سایر مسئولان توسط OC از بین شایسته ترین افراد در آن کشور انتخاب خواهند شد.
5- OC یک نسخه از ویژگی های همه سرداورها را حداقل 14 روز پیش از اولین جلسه فنی به مدیران فنی تسلیم خواهد نمود.
6- وظایف سر داورها در خلال المپیک ناشنوایان نباید با سایر مسئولیت های حرفه ای آنها در تعارض باشد.
7- در صورت امکان ، ملیت سر داور نباید همان ملیت بازیکنان یکی از دو تیم شرکت کننده باشد.
8- فدراسیون های ملی می توانند سرداور های دارای گواهینامه بین المللی خود را برای خدمت در المپیک های ناشنوایان پیشنهاد نمایند : به هر روی ، این فدراسیون ها باید همه هزینه های این نمایندگان را متقبل نمایند ، مگر آنکه قراردادی با OC منعقد گردد.
9- OC باید حداقل شش (6) ماه پیش از المپیک های ناشنوایان از اسامی این سرداور ها و ورزش مورد نظر مطلع گردد.
10-OC  صلاحیت کامل برای انتصاب این سرداورها دارد.
11-OC سرداورهای ناشنوایی را که دارای گواهینامه ی انجمن سر داوری بین المللی می باشند را به رسمیت شناخته و از خدمات آنها بهره مند خواهد شد.
DG24– اعتراض و استیناف ها ( اختلاف ها )
1- رئیس ICSD یا نماینده وی در مورد اختلاف های مطرح شده در مورد المپیک های ناشنوایان از سوی فدراسیون ملی ( یا OC مربوطه ) یا فدراسیون های ملی شرکت کننده به منظور تصمیم گیری دارای اختیار می باشد.
2- اعتراض  های ورزشی نسبت به زمین ، مسایل مسابقه توسط این داورها تصمیم گیری خواهد شد. مسایلی که این داورها می توانند تصمیم گیری نمایند محدود به اعتراض هایی است که به صورت کتبی ، به زبان انگلیسی ، و حداکثر دو (2) ساعت بعد از نتایج مسابقه اظهار شده باشد . قوانین فدراسیون های اجرایی ورزشهای بین المللی باید برای اختلاف هایی که نیازمند روشنگری بیشتر می باشد به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد.
3- استیناف بر علیه تصمیم گیری در مورد کمیته اعتراض ها می تواند در ظرف چهار (4) ساعت بعد از تصمیم گیری کمیته اعتراض ها از زمان اعلام توسط نماینده هیات اعتراض به هیات منصفه استیناف المپیک های ناشنوایان ارائه گردد.
4- کمیته اعتراض ها شامل پنج عضو است که یک نفر از آن ها توسط EC منصوب خواهد شد . OC چهار نفر دیگر را منصوب خواهد نمود.
5- هیات منصفه استیناف شامل پنج عضو خواهد بود ، که سه نفر از آن ها توسط EC منصوب خواهد شد . OC دو نفر دیگر را منصوب خواهد نمود.
6- اگر اعتراض با موفقیت پذیرفته شود مقدار سپرده به متقاضی عودت داده خواهد شد.
7- EC ( پس از مشاوره با نمایندگان کلیدی به عنوان مثال کمیسیون پزشکی ، و کمیسیون ورزشکاران ) در مسایل مرتبط با دادرسی یا دوپینگ ورزشکار اختیار خواهد داشت.
DG25– مقررات فنی
1- EC ، همه TD ها مقررات فنی هر ورزش و در صورت لزوم برای هر مسابقه در برنامه المپیک های ناشنوایان را تدوین خواهند نمود.
2- این مقررات فنی منطبق با قوانین مسابقات المپیک یا قوانین جاری IF خواهند بود که حداقل شش (6) ماه پیش از المپیک های ناشنوایان معتبر می باشند.
3- این مقررات فنی به صورت الکترونیکی منتشر و شش ماه پیش از المپیک های ناشنوایان برای همه فدراسیون ها و ملی عضو ارسال خواهد گردید .
4- همه تسهیلات و تجهیزات برای همه ورزشهای مشمول برنامه المپیک های ناشنوایان فراهم خواهد گردید . همه تسهیلات باید برای افراد ناشنوا قابل دسترسی بوده و در محل مناسب و نزدیک به ورزشگاه اصلی و محل اقامت ورزشکاران قرار گیرند.

DG26- محل برگزاری
تسهیلات المپیک های تابستانی ناشنوایان
• ورزشگاه اصلی دارای یک مسیر 400 متر ، حداقل هشت مسیر برای دو و سطح مصنوعی با مساحت کافی برای مسابقات ورزشیهای میدانی خواهده بود. زمان بنید الکترونیکی با استاندارد بین المللی باید به منظور اعلام پایان همه مسابقات دو فراهم گردد. این مکان باید ، در صورت امکان برای مراسم افتتاحیه و اختتامیه و مسابقات فوتبال و همچنین مقدمات این مراسم ها مورد استفاده قرار گیرد.

تسهیلات ذیل باید مدنظر قرار گیرند :
• دو و میدانی – یک مسیر 400 متری 8 خط روس سطح مصنوعی ، با زمانبندی الکترونیک استاندارد بین المللی و تسهیلات کافی برای مسابقات میدانی ؛
• بدمینتون – سالن باید دارای حداقل 24 خط مصوب برای مسابقات بین المللی باشد؛
• بسکتبال – حداقل (2) سالن بسکتبال به ابعاد بین المللی و سالن های تمرین برای گرم کردن ( در صورت لزوم ، دو (2) سالن مجزا با حداقل دو (2) سالن برای مسابقات زنان و مردان به طور مجزا ) ؛
• والیبال ساحلی – حداقل دو (2) زمین شنی مصوب برای مسابقات بین المللی ؛
• دوچرخه سواری – جاده ها که یکی مستقیم برا ی حداقل 5000 متر و جاده ها برای مسیرهای طولانی مصوب  برای مسابقات بین المللی ؛
• فوتبال – حداقل شش (6) زمین فوتبال با ابعاد صحیح و سطح چمنی هموار با کیفیت خوب مصوب برای مسابقات بین المللی ( علاوه بر ورزشکار اصلی ) ؛
• جودو
• کاراته
• ارینتیرینگ – مسیر مصوب بین المللی معین
• تیر اندازی – بردها ( با تسهیلات برای اسلحه بادی ) ؛
• شنا 2 تا 3 استخر داخل سالن / یا فضای باز ( 50 متر و یا استخر واترپلو و استخ رتمرین ). انتهای استخر باید به زمانبندی الکترونیکی مصوب برای مسابقات بین المللی مجهز باشد ؛
• تنیس روی میز – سالن دارای فضای حاوی بیشینه 24 میز مصوب برای مسابقات بین المللی؛
• تکواندو
• والیبال- یک (1) مکان شامل دو (2) سالن – یا – دو (2) مکان شامل یک (1) سالن برای هر مکان ، همه سالن ها مصوب برای مسابقات بین المللی ؛
• کشتی – سالن دارای حداقل 2 تشک .
همه اماکن مسابقات باید دارای صفحه نمایش امتیازات باشند . آنها می توانند ثابت یا قابل حمل باشند.
تسهیلات المپیک های زمستانی
• اسکی کوهستان پیست های مارپیچ کوچک ، مارپیچ خیلی بزرگ  ، مارپیچ بزرگ و مسابقات کوهستانی سرعت و ترکیبی با حفاظت و مرمت مناسب برای فدراسیون اسکی بین المللی FIS
• اسکی صحرا نوردی – مسیرهای 5 ، 10 ، 15 و 30 کیلومتر مطابق با قوانینی و مقررات FIS ؛
• اسکیت روی یخ – زمین یخی اسکیت داخل سالن مصوب برای مسابقات بین المللی ( مطابق مقررات فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ  ( IIHF )
همه اماکن مسابقات باید دارای صفحه نمایش امتیازات باشند آنها ممکن است ثابت یا قابل حمل باشند.
جایگاه المپیک های ناشنوایان:
المپیک های تابستانی و زمستانی ناشنوایان باید دارای جایگاه المپیک ناشنوایان به عنوان محل نشست ها برای مراسم جوایز ، مرکز اطلاع رسانی ، محل برگزاری جلسات ، غیره باشد . جایگاه باید نزدیک میدان شهر یا دهکده المپیک های ناشنوایان باشد.

DG27 – حمل و نقل
1- حمل و نقل محلی
1- OC اطمینان حاصل خواهد نمود تا حمل و نقل بین محل اقامت و اماکن ورزشی برای همه مسئولین ICSD ، نمایندگان و ورزشکاران فراهم گردد. حمل و نقل برای نمایندگان و ورزشکاران فقط برای ایاب و ذهاب از محل اقامت و محل کار یا رقابت تامین خواهد شد . فقط اعضای رسمی تیم های رقیب ، مسئولین ICSD ، مسئولین OC  مجازند از خدمات حمل و نقل بهره مند شوند. در صورت امکان ، خودروهای شخصی برای حمل و نقل فوری در اختیار TD در همه ورزشها قرار خواهد گرفت.
2- ورزشکاران و مسئولین علاقه مند به استفاده از خدمات حمل و نقل برای مشاهده مسابقات ورزشی که ثبت نام نکرده اند ، با نظر OC می توانند از خدمات مربوطه بهره مند شوند.
3- خدمات حمل و نقل برای دوره ی از دو روز پیش از مراسم افتتاحیه تا بعد از مراسم اختتامیه تامین خواهد گردید . در صورت تمایل OC می تواند خدمات حمل و نقل بین فرودگاه و محل اقامت تیم های ورزشی را فراهم نماید.
2- کمیته اجرایی ICSD
1-  خودروهای شخصی باید برای استفاده رئیس و مدیر اجرایی در همه اوقات تامین گردد ، و وسیله نقلیه عمومی برای استفاده اعضای EC موجود باشد.
2- OC وسیله حمل و نقل برای اعضای رسمی ICSD برای حضور در مراسم افتتاحیه را تامین خواهد نمود.
3-برنامه حمل و نقل
1- OC باید در گزارش های رسمی خود به ICSD EC اطلاعات مربوط به برنامه حمل و نقل طرح ریزی شده برای همه موارد حمل و نقل جهت ایاب و ذهاب ورزشکاران و نمایندگان بین اماکن مسابقات را قید نماید.
2- ICSD EC می تواند هر زمان که لازم باشد از OC درخواست نماید تا گزارش پیشرفت کار در برنامه حمل و نقل را آماده نماید .

DG 28– خدمات پزشکی و کمک های اولیه
1- OC مسئول تامین مراقبت های پزشکی کافی ( پزشک ، پرستار ، دندانپزشک و سایر متخصصین پزشکی ، در خلال المپیک های ناشنوایان خواهد بود.
2- در حد امکان به محض ورود پزشکان ، پرستاران و روسای هیات مامور به عنوان منابع و جزیئیات تماس برای همه خدمات مراقبت پزشکی مطلع شوند.
3- جایگاه های کمک های اولیه در همه میدان های ورزشی مستقر خواهد شد. این جایگاه ها باید از متخصصین پزشکی و کمک های اولیه و تسهیلات آمبولانس برای فوریت ها مجهز باشند.
4- خدمات پرستاری 24 ساعت در شبانه روز موجود  خواهند بود. یک پزشک امداد به صورت آماده در دسترس خواهد بود.
5- خدمات بیمارستانی ، شامل اتاق های فوریت های پزشکی ، تخت های بیمارستانی برای موارد جدی 24 ساعت شبانه روز در 7 هفته موجود خواهند بود.
6- تسهیلات لازم نظیر فیزیوتراپ ها برای درمان ورزشکاران موجود خواهد بود. تدارکات لازم برای درمان تیم های خود موجود خواهد بود.
7- فضای کافی باید در محل اقامت کشورهایی که تمایل دارند آسیب هیا ورزشی خود را درمان کنند و درمانگاه های پزشکی خود را داشته باشند وجود داشته باشد.

DG29– محل اقامت و ویژگی ها
1- دهکده المپیک های ناشنوایان
1- در صورت امکان ، OC محل اقامت قابل دسترسی کافی را برای همه ورزشکاران و نمایندگان تیم جهت اسکان و تهیه غذا با قیمت مناسب را تامین خواهد نمود. هر نوع تنظیمات خاص مغایر مستلزم کسب اجازه از ICSD می باشد.
2- دهکده المپیک های ناشنوایان حداقل یک هفته (7 روز ) پیش از مراسم افتتاحیه باز و سه (3) روز بعد از مراسم اختتامیه المپیک های ناشنوایان بسته خواهد شد.
3- دهکده در حد امکان نزدیک ورزشگاه اصلی ، میدان های تمرین و سایر تسهیلات مستقر گردیده و قابل دسترس برای افراد ناشنوا باشد.
4- محل اقامت برای مسئولین فنی ، نمایندگان ، سرداوران ، داوران ، داوران وقت نگهدار ، و سایر مسئولین منتخب ICSD و OC تامین خواهد گردید.
2- ساکنین دهکده
ورزشکاران و افراد دارای وظایف اداری در دهکده اقامت خواهند کرد. TD ، نمایندگان ، داوران و اعضای هیات داوران می توانند در دهکده المپیک های ناشنوایان اقامت نمایند.
3- مسکن
1- OC ، با مشورت ICSD ، منزل با قابلیت دسترسی کافی برای ورزشکاران ناشنوار تامین خواهد نمود. مالکین منازل مطمئن خواهند شد تا اتاق های مناسب برای پاسخگویی به مسائل اسکان موجود باشند.
2- حمام و اتاق های استراحت باید روزانه نظافت شوند. اتاق های خواب و دفاتر به طور منظم نظافت خواهند شد ( دو روز درمیان ).
4-غذا
OC   در مورد غذاهای ویژه مذهبی یا سایر مقررات برنامه غذایی ویژه کشورها اطلاعات لازم را جمع آوری و آن ها را برای ورزشکاران خاص فراهم می سازد.
5-مرکز نامه ها
مرکز توزیع نامه ها نزدیک دهکده واقع خواهد شد. این مرکز نامه ها را تنظیم و نامه های وارده را برای ساکنین دهکده توزیع می نمایند. مرکز مسئول توزیع اطلاعات در مورد محل برگزاری مسابقات اجلالی که در روز برگزار می گردد ، نتایج روزانه و بخشنامه های روزانه خواهد بود.
6-تسهیلات تفریحی
OC برنامه های تفریحی را برای ورزشکاران و سایر شرکت کنندگان تامین می نماید . این اقدام شامل اطلاعات در مورد برنامه اجتماعی و فرهنگی برای آن شهر خواهد بود.
7-رخت شوی خانه
OC تسهیلات رخت شوی خانه ای را برای همه شرکت کنندگان در المپیک های ناشنوایان فراهم خواهد نمود.
8-محل اقامت برای اعضا
1- همه اعضای ECICSD در با هزینه OC در مهمانسرای ستاد مرکزی ICSD اقامت خواهند نمود. OC همه خدمات رخت شوی خانه ای و غذا را برای کسانی که در ستاد مرکزی ICSD اقامت می کنند فراهم خواهند نمود. محل ستادهای مرکزی ICSD در مهمانسرای مورد تایید ICSD خواهد بود.
2- اتاق ها برای ICSD EC  ، کارکنان ICSD ( به عنوان مثال ، شنوایی شناس ها ، ترجمین و سایر کارکنان ICSD ) و مهمانان ICSD با شرایط کامل فراهم خواهد شد.
3- OC یک اتاق برای اجلاس بیشینه 25 نفر و یک اتاق استراحت به طور رایگان تامین خواهد نمود.
4- OC یک دفتر کار هشت نفره تامین خواهد نمود. دفتر شامل موارد ذیل خواهد بود :
• شش(6) میز تحریر ؛
• دو (2) میز کار ؛
• یک (1) یک دستگاه فتوکپی ، با 5000 برگ کاغذ کپی سفید ؛
• چهار (4) کامپیوتر شخصی یا لپ تاپ با آفیس میکروسافت متصل به دو چاپگر لیزری؛
• دو (2) تلفن ثابت و یک تلفن همراه با توانایی های پست الکترونیک برای همه EC و TD ها.
9-محل اقامت ( در صورت فقدان دهکده المپیک های ناشنوایان )
1- OC دسترسی به محل اقامت کافی و قیمت های مناسب را برای همه ورزشکاران و نمایندگان به ترتیبی فراهم می نماید تا در صورت امکان محل اقامت و غذاخوری در مجاورت هم باشند.
2- محل اقامت را برای همه تیم های ورزشکار حداقل از شش (6) روز پیش از مراسم افتتاحیه و تا یک (1) روز بعد از مراسم اختتامیه فراهم خواهد نمود.
3- محل اقامت در صورت امکان نزدیک ورزشگاه اصلی و محل تمرین و رقابت قرار خواهد گرفت.
4- تدابیری برای محل اقامت سرداروان ، داوران ، وقت نگه دارها و سایر نمایندگان منتخب OC نیز اتخاذ خواهد گردید .
5-  OC مسئول امور مالی هزینه های اقامت ICSD EC  ، TD ها و داوران و سر داوران و سایر اعضا با مشورته ICSD خواهد بود . این افراد در هتل های چهار ستاره یا پنج ستاره مجاور اماکن برگزاری ورزشهای اصلی اقامت خواهند نمود.
6- محل اقامت ورزشکاران منحصر به ورزشکاران ، نمایندگان و اعضا و کارکنان OC خواهد بود. حامیان و بازدید کنندگان باید جدا از ورزشکاران اقامت نمایند.
7- تیم های ورزشی مسئول تامین نیازهای غذایی ویژه ی اعضای خود خواهند بود.

DG30– کارکنان مسابقات و پشتیبانی
1- گروه اطلاع رسانی
OC آموزش گروه اطلاع رسانی را تامین خواهد نمود. این گروه در دفاتر اطلاع رسانی در ستادهای مرکزی هتل و اماکن کلیدی مستقر خواهند شد. این گروه مسئول انتشار اطلاعات مرتبط با برنامه های ورزشی المپیک های ناشنوایان و برنامه های اجتماعی تشریحی درباره اماکن تاریخی و فرهنگی شهر میزبان برای نمایندگان ، ورزشکاران و تماشاچیان خواهد بود.
2- وابسته ها
1- تعدادی افراد وابسته نظیر مهمانان افتخاری ICSD یا سایر مهمانان رسمی تامین خواهد شد. این وابسته ها در مراسم افتتاحیه و اختتامیه مساعدت خواهند نمود.
2- OC گروهی از وابسته ها را به منظور ارائه پشتیبانی به تیم های ورزشی آموزش خواهد داد. تعداد وابسته ها متناسب با تعداد اعضای تیم خواهد بود . همه وابسته ها باید به زبان اشاره بین المللی تسلط کافی داشته باشند. وابسته ها
3-سازماندهی نشست های گروهی
1- OC نشست های روزانه ای در اتاق با تجهیزات مناسب تنظیم خواهد نمود تا EC  ، TD و OC در مورد فعالیت های رو تبادل نظر نموده و برای برنامه های هر روز تصمیم گیری نمایند . اتاق باید گنجایش بیشینه 30 نفر در تابستان المپیک تابستانی ناشنوایان یا 20 نفر برای المپیک های زمستانی ناشنوایان باشد.
2- اتاق مجهز به رایانه لپ تاپ ، پروژکتور LCD ، پروژکتور سقفی و پرده نمایش خواهده بود. این تسهیلات می تواند همچنین برای نشست های تیم های ورزشی با همآهنگی قبلی با OC قرار گیرد.
4-مترجمین
OCتعدادی از مترجمین واجد شرایط را تامین خواهد نمود. OC یک رابط زبان اشاره مسلط را برای هر تیم ورزشی تامین خواهد نمود.

5- امنیت
1- OC مسئول تامین امنیت شرکت کنندگان و تجهیزات خواهد بود. آنها مامورین امنیت را به کار گرفته و برای تامین امنیت ویژه با سفارت ها و نیروی انتظامی ارتباط خواهند داشت.
2- OC فقط مسئول تامین امنیت شرکت کنندگان و همه تجهیزات در طول مدت المپیک های ناشنوایان ( رجوع به DG2) خواهد بود ، و مسئول مسابقات و فعالیت های قبل از المپیک های ناشنوایان و بعد از آن نخواهند بود.
6- داوطلبان
OC تعدادی داوطلب دارای آگاهی درباره همه اماکن و برنامه های ورزشی را تامین خواهد نمود. این داوطلبان همه شرکت کنندگان را از نظر جهت و اماکن کلیدی راهنمایی خواهند نمود.
DG31 – تخلفات 
در صورت بروز هر نوع تخلفی که در این مقررات پیش بینی نشده نباشد جریمه ای برای فرد یا سازمان ذی ربط توسط EC  اعمال خواهد گردد. تصمیم ICSD EC در این رابطه قطعی خواهد بود.

DG32– موارد متفرقه
در صورت مرز شرایطی که در این مقررات پیش بینی نشده باشد ، به اساسنامه و آئین نامه ICSD استناد خواهد شد و در صورت متناسب بودن از مقررات بین المللی ورزشها و منشور المپیک پیروی خواهد شد.

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.