مقررات فنی بسکتبال

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیر فنی بسکتبال ICSDو اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی خواهد بود.
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده FIBA
–  نماینده FIBA
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوایان

2- کمیته اعتراض
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده FIBA
–  نماینده FIBA
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوایان

3- رویداد ها
مسابقات تورنمنت تیمی برای مردان و زنان برگزار خواهد گردید.
4- شرکت کنندگان
1/4-صلاحیت سنی
محدودیت سنی وجود ندارد.
2/4- هر فدراسیون ملی می تواند یک(1) تیم مردان و یک تیم زنان را ثبت نام نماید. شرکت در المپیک ناشنوایان محدود به حداکثر شانزده(16) تیم برای مردان و شانزده(16) تیم برای زنان می باشد.
3/4-تعداد بازیکنان
هر تیم می تواند حداکثر دوازده(12)بازیکن داشته باشد.
5- ثبت نام
1/5- مهلت ثبت نام مقدماتی برای ورزش های تیمی  تاتاریخ………………می باشد.
2/5-  مهلت ثبت نام نهایی برای ورزش های تیمی  تاتاریخ……………می باشد باستثنای تیم هایی که در دور های تعیین صلاحیت رقابت می کنند.این تیم ها باید شرکت خود را بلافاصله بعد از تکمیل دور های تعیین صلاحیت تائید نمایند.
ارسال ها می تواند در فرم ثبت نام رسمی online یا از طریق تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شوند.

3/5-  ثبت نام نهایی همراه با اسامی هر ورزشکار با اشاره به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ………………..به دبیر خانه ارسال گردد.
ارسال ها می تواند از طریق فرم ثبت نام رسمی online یا از طریق تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شوند.
4/5- هیچ نوع تغییر یا ثبت نام اضافی بعد از تاریخ………………….پذیرفته نخواهد شد.
6- محل برگزاری
1/6- محل مسابقه
رویداد های بسکتبال در …………………برگزار خواهند گردید.
1/1/6- کف پوش
جنس کف سالن بسکتبال چوب جنگلی خواهد بود.
2/6- محل تمرین
تمرین های بسکتبال در……………………….انجام خواهند شد.
7-  برنامه زمان بندی
1/7-  برنامه زمان بندی  مسابقه
به برنامه زمان بندی مسابقه در سایت بازی هامراجعه نمائید.
2/7- برنامه زمان بندی تمرین
به برنامه زمان بندی تمرین در سایت بازی ها مراجعه نمائید.
8- قوانین و مقررات مسابقه
1/8- سازمان دهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات بسکتبال خواهد بود.
1/2/8- موارد عمومی طبق مقررات المپیک ناشنوایان ، قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان و قوانین فنی بسکتبال مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
2/2/8- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات FIBA مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می کنند مستحق شرکت در مسابقات بسکتبال می باشند.
3/8- تجهیزات مسابقه
همه تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در خلال مسابقات منطبق باقوانین و مقررات FIBA خواهند بود.

1/3/8- توپ ها
توپ ها برای مردان 7# توپ مسابقات رسمی SPALDING  NBA و برای زنان 6# توپ مسابقات رسمی  SPALDING  WNBAخواهد بود.
4/8- پوشاک شنای مسابقه
هر تیم دو دست پوشاک با رنگ های متفاوت خواهد داشت . رنگ ها و شماره های پیراهن تیم(4تا15)باید هنگام ثبت نام نهایی مورد تاًئید قرار گیرند. بازیکنان باید همان شماره تعیین شده در ثبت نام نهایی  را سراسر همه مسابقات به پوشند. اولین تیم اعلام شده در هر مسابقه با پوشاک روشن بازی خواهد کرد.
5/8- قرعه کشی
قرعه کشی تیم های شرکت کننده در دور های مقدماتی تورنمنت مرد ها در …………………برگزار خواهدگردید.
6/8- برنامه ریزی مسابقه
1/6/8- دور مقدماتی
مردان: شانزده(16) تیم شرکت کننده به چهار گروه تقسیم خواهند شد،چهار(4)گروه متشکل از چهار(4)تیم. در خلال دور مقدماتی،هر تیم با سایر تیم های هم گروه خود رقابت خواهد نمود.
زنان: ده(10)تیم شرکت کننده به دو گروه هر یک متشکل از پنج(5) تیم تقسیم خواهند شد. در خلال دور مقدماتی،هر تیم با سایر تیم های هم گروه خود رقابت خواهند نمود.
2/6/8- یک چهارم نهایی ها،نیمه نهایی ها و رده بندی
مردان: بعد از دور مقدماتی تیم های رتبه اول و دوم هر گروه در یک چهارم نهایی مسابقه خواهند داد: (C2در مقابلA1)(D2در مقابل B1)(A2 در مقابلC1)(B2در مقابلD1).
برنده های یک چهارم نهایی در نیمه نهایی مسابقه خواهند داد:
(C1/A2در مقابل B1/D2)(D1/B2 در مقابل A1/C2).
بازنده های یک چهارم نهایی برای مقام های پنجم تا هشتم مسابقه خواهند داد.
تیم های مقام سوم و چهارم در گروه ها برای مقام عای نهم تا شانزدهم مسابقه خواهند داد.
زنان:بعد از دور مقدماتی تیم رتبه اول، دوم،سوم و چهارم هر گروه در یک چهارم نهایی مسابقه خواهند داد.
(B1در مقابلA4)(B3در مقابلA2)(A3در مقابلB2)(B4در مقابلA1)
برندگان یک چهارم نهایی در نیمه نهایی مسابقه خواهند داد:
(B1/A4) در مقابل(A2/B3)(B2/A3) در مقابل(A1/B4).
3/6/8- نهایی ها
برندگان نیمه نهایی برای مقام های اول و دوم و بازنده ها برای مقام های سوم و چهارم مسابقه خواهند داد.
4/6/8- رده بندی تیم ها
رده بندی تیم ها در هر گروه مسابقه بر مبنای امتیازات انجام خواهد شد، یعنی :دو(2) امتیاز برای هر بازی برده، یک(1) امتیاز برای هر بازی باخته و در صورت کناره گیری از بازی امتیازی منظور نخواهد شد.
در صورت تساوی امتیازات در خاتمه یک دور رده بندی به ترتیب ذیل انجام خواهد شد:
الف- چنانچه دو تیم در این رده بندی مساوی باشند نتیجه بازی بین تیم ها برای تعیین رتبه بندی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
ب- اگر بیش از دو تیم مساوی باشند، رده بندی دوم فقط با شمارش نتایج بازی های بین تیم های مساوی انجام خواهد شد. در صورتیکه بعد از  رده بندی دوم کماکان تساوی وجود داشته باشد آنگاه با در نظر گرفتن معدل گل های حاصله از نتایج بازی ها بین تیم های مساوی رتبه بندی تعیین خواهد گردید. اگرباز هم تساوی وجود داشته باشد رتبه بندی با استفاده از  معدل گل های حاصله از همه بازی های انجام شده در گروه انجام خواهدشد. اگردر هر مرحله با استفاده از معیار های بالا در بخش(ب) تساوی تیم های متعدد به تساوی بین دو تیم منتهی گردید روش (الف) به طور خودکار اعمال خواهد گردید.اگر بعد از مراحل  بالا نتیجه منتهی به تساوی بین بیش از دو تیم شود، روش بند اول بخش(ب) بالا تکرار خواهد شد.معدل گل همواره از طریق تقسیم گرفته خواهد شد.
1/7/8- نمایندگان
2/7/8- داوران
تخصیص داوران برای برگزاری مسابقات توسط کمیته فنی انجام خواهد شد. در صورت امکان، داوران باید دارای گواهینامه داوری بین المللیFIBA باشدو به هر روی می توان از داوران ملی عالی استفاده نمود.
2/7/8- انتصاب
کمیته سازماندهی تعدادی مناسب از داوران،مأمور ثبت امتیازات، مسئول تعیین وقت، و غیره را منصوب خواهد نمود.
8/8- انصراف
هر تیمی که بدون عذر موجه طبق برنامه زمانبندی در بازی حاضر نشود یا پیش از خاتمه بازی سالن را ترک نماید با احتساب 20-0 بازی را خواهد باخت. کمیته فنی در مورد تنزل این تیم به جایگاه قبلی در رده بندی تصمیم گیری خواهد نمود. در صورت تکرار تنزل به طور خود کار انجام خواهد شد. نتایج بازی های انجام شده این تیم به منظور رده بندی عمومی مسابقه معتبر خواهد بود.
9- اعتراض ها
1/9- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات FIBA و توسط کمیته اعتراض بسکتبال مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اعتراض می تواند کتباً در فرم اعتراض رسمی المپیک ناشنوایان و به زبان انگلیسی ارائه گردد. فرم مزبور باید 60 دقیقه بعد از خاتمه بازی همراه با 50دلار آمریکا به مدیر فنی ICSD ارائه گردد. مدیر فنی ICSD در مورد اینکه اعتراض مرتبط با ورزش یا تعیین صلاحیت می باشد تصمیم گیری خواهد نمود. کمیته اعتراض بسکتبال همه اعتراض های مرتبط با ورزش را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و کمیته اجراییICSD همه اعترا های مرتبط با تعیین صلاحیت را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. سپرده 50 دلار آمریکا فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد گردید.
2/9- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض بسکتبال بنا به تصمیم رئیس کمیته در وقت معین در دفتر مدیران فنی تشکیل جلسه خواهد داد.
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزش ها (SLO) مسئول تأمین محل جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزش ها به منظور اطلاع رسانی در مورد زمان و مکان جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت.
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزش های کشور مربوطه خواهد بود.
مأمور ارتباطات ورزش ها مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بازی ها GHQ و مدیر فنی ICSD مسئول اطلاع رسانی به کمیته اجرایی ICSD درخصوص اعتراض و نتیجه آن خواهند بود.
10-نظارت و مصوبات
1/10- سمعک
استفاده از هر نوع سمعک یا کاشت قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نخواهد بود.
1/1/10- محدوده معین
محدوده معین عملاً از زمان ورود به سالن بسکتبال در خلال تمرین و مسابقه محسوب می گردد.
2/1/10- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون، بازی بلافاصله متوقف و تیم متخلف با احتساب 20-0 بازنده اعلام خواهد گردید. به مقررات شنوایی سنجی، ماده 6: تخلفات و جرائم رجوع نمائید.
2/10- نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی- المپیک تابستانی ناشنوایان ماده 4- نظارت و مصوبات رجوع نمائید.
11-جلسه فنی
1/11- زمان و مکان
جلسه فنی بسکتبال در تاریخ ……………….. در ………………… برگزار خواهد گردید.
2/12- همراهان
هر فدراسیون ملی شرکت کننده می تواند همراه با دو مأمور که باید یکی از آنها ناشنوا باشد و در صورت لزوم، یک رابطه زبان اشاره حضور یابد. هر فدراسیون ملی باید دو (2) مجموعه پوشاک به منظور بررسی و تأیید همراه داشته باشد.

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *