مقررات فنی شنا

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیر فنی شنا ICSDو اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد.
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده FINA
–  نماینده FINA
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوایان

2- رویداد ها
مسابقات شنا متشکل از 38رویداد ذیل ( 19 برای مردان و 19 برای زنان)خواهد بود:
3- رویداد های انفرادی
آزاد-50، 100 ،200 ،400، 800 متر(فقط زنان)،و1500متر(فقط مردان)
کرال پشت- 50، 100، 200 متر
کرال سینه- 50، 100، 200متر
پروانه-50، 100، 200 متر
مختلط انفرادی-200، 400 متر
رویداد های امداد تیمی
آزاد- 100×4 متر،200×4 متر
مختلط- 100×4متر
4- شرکت کنندگان
1/4-صلاحیت سنی
محدودیت سنی وجود ندارد.
2/4- هر فدراسیون ملی می تواند حداکثر 26 شناگر مرد و 26 شناگر زن را ثبت نام نماید. هر فدراسیون ملی می تواند سه(3) نفر برای هر رویداد انفرادی و یک(1)تیم برای هر رویداد امدادی ثبت نام نماید. شناگران ثبت شده برای رویداد های انفرادی و امدادی می تواند به عنوان ذخیره برای امداد ها عمل کنند. ترکیب تیم ها برای رویداد های امدادی باید حداقل یک ساعت قبل از شروع جلسات مربوطه اعلام گردد. ترکیب تیم ممکن است بین نوبت ها و در نهایی تغییر یابد. بعد از شنای مقدماتی، مدال ها به شناگرانی که در مقدماتی و در مسابقه نهایی رقابت نمودند اعطا خواهد گردی
3/4-زمان تعیین صلاحیت
ICSD زمان تعیین صلاحیت استاندارد برای هر رویداد انفرادی و امدادی را در المپیک ناشنوایان تعیین خواهد نمود.اسناد الحاقی برای زمان های تعیین صلاحیت را ملاحظه نمائید.فدراسیون های ملی که فاقد شناگران واجد شرایط می باشند می توانندیک مرد و یک زن را صرف نظر از معیار های زمان در مسابقات انتخابی خود با گواهی شرکت در مسابقات ملی و بین المللی ثبت نام نمایند.
4/4- به ورزشکاری که مسابقه را آغاز ننماید باستثنای آنهایی که گواهی پزشک مبنی بر ممنوعیت شرکت را ارائه می نمایند جریمه 20دلار آمریکا تعلق خواهد گرفت.
5- ثبت نام
1/5- ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران در هر رویداد باید تاتاریخ………………به دبیرخانه ارائه گردد.
2/5-  ثبت نام نهایی تاتاریخ……………به دبیرخانه ارسال گردد.
ارسال ها می تواند در فرم ثبت نام رسمی online یا از طریق تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شوند.
3/5-  هیچ نوع تغییر یا ثبت نام اضافی بعد از تاریخ………………..پذیرفته نخواهد شد.
4-  محل برگزاری
1/6- محل مسابقه
مسابقات شنا در ……………..برگزار خواند گردید.
2/6- محل تمرین
محل تمرین همان محل مسابقه خواهند بود.
7- برنامه زمان بندی
1/7-  بر نامه زمان بندی  مسابقه
به برنامه زمان بندی مسابقه در سایت بازی ها مراجعه نمائید.
2/7- برنامه زمان بندی تمرین
به برنامه زمان بندی تمرین در سایت بازی ها مراجعه نمائید.
5-  قوانین و مقررات مسابقه
1/8- سازمان دهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات شنا می باشد.

2/8- قوانین مسابقه
مسابقات شنا طبق قوانین و مفررات FINA برگزار خواهند گردید. در صورت فقدان توافق در تغییر قوانین و مقررات، متن انگلیسی نافذ خواهد بود و حوادث پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مقررات قرار نمی گیرند به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1/2/8- موارد دارای ماهیت عمومی طبق مقررات المپیک تابستانی، قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی و این مقررات فنی شنا رسیدگی خواهند شد.
2/2/8- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات FINA رسیدگی خواهند شد.
فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می نمایند مستحق شرکت در رقابت های شنا می باشند.
3/8- تجهیزات مسابقه
همه تجهیزات و ابزار های مورد استفاده در خلال مسابقات مطابق قوانین و مقررات FINA خواهند بود.
4/8- پوشاک شنای مسابقه
رقابت کنندگان باید از پوشاک شنا منطبق با دستورالعمل های قوانین FINA استفاده نمایند. شرکت کنندگان باید مقررات المپیک ناشنوایان در خصوص تبلیغات روی لباس و غیره در استخر ها را مورد ملاحظه قرار دهند.
5/8- قرعه کشی
قرعه کشی برای نوبت ها و تعیین مسیر ها برای همه رویداد ها طبق قوانین و مقررات FINA برگزار خواند گردید.
6/8- برنامه مسابقه
نوبت ها و نهایی های  AوB  در همه رویداد ها وجود خواند داشت، باستثنای 1500متر آزاد مردان و 800متر آزاد زنان، همه رویداد های امدادی، و برای آن رویداد هایی که کمتر از 24 شناگر ثبت نام نموده اند، که برای آنها فقط نوبت ها و نهایی های  A وجود خواهند داشت.همه مسیر ها طبق قوانین FINA به شناگران تخصیص داده خواهد شد. فدراسیون ملی هر شناگری که بیش از سی(30) دقیقه بعد از نوبت ها از نهایی کناره گیری نماید مبلغ 20دلار آمریکا و در مورد امدادی، مبلغ 50دلار آمریکا به ICSD پرداخت خواهد نمود.
7/8- نمایندگان
1/7/8- داوران و آغاز گر ها
در صورت امکان، داوران باید دارای پروانه معتبر بین المللی داوری FINA باشند. به هر روی می توان از داوران و آغاز گرهای  دارای گواهینامه ملی استفاده نمود.
2/7/8- انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران، ناظران، آغازگران،بازرسان، گزارشگرها، متصدیان، و سایر نیرو های انسانی لازم را منصوب خواهد نمود.

3/7/8- سازماندهی مسابقات
مدیر فنیICSD  زیر نظر کمیته فنی مدیریت مسابقات را به عهده خواهد گرفت و وظایفش به شرح ذیل می باشد:
• سازماندهی نوبت ها
• مدیریت مسابقات
• انتصاب نمایندگان
• بررسی همه اعتراض ها و سایر مسائل در خلال مسابقات
9- اعتراض ها
1/9- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات FINA و با نظارت کمیته اعتراض شنا مورد بررسی قرار خواهند گردید. همه اعتراض ها باید کتباً در فرم اعتراض رسمی المپیک ناشنوایان و به زبان انگلیسی ارائه شوند.فرم مزبور باید همراه با 50دلار آمریکا 30دقیقه بعداز اعلام رسمی نتایج به مدیر فنی ICSD ارائه شوند. مدیر فنی ICSD در مورد اینکه اعتراض مرتبط با ورزش یا تعیین صلاحیت می باشد تصمیم گیری خواهد نمود. کمیته اعتراض شنا همه اعتراض های مرتبط با ورزش را بررسی خواهد نمود، و کمیته اجراییICSD همه اعترا های مرتبط با تعیین صلاحیت را مورد بررسی قرار خواهد داد. سپرده 50 دلار آمریکا فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد نمود.
2/9- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض شنا جلسه ای با حضور رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی برگزار خواهد نمود.
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزش ها (SLO) مسئول تأمین محل جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزش ها (SLO) به منظور اطلاع رسانی در مورد زمان و مکان جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت.
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزش های کشور مربوطه خواهد بود.
مأمور ارتباطات ورزش ها (SLO) مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بازی ها GHQ و مدیر فنی ICSD مسئول اطلاع رسانی به کمیته اجرایی ICSD درخصوص اعتراض و نیز پیامد آن خواهد بود.
10- نظارت و مصوبات
استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد.
1/1/10- محدوده معین
محدوده معین عملاً از زمان ورود ورزشکاران به اتاق حضور و غیاب و در عرصه استخر در خلال تمرین و مسابقه محسوب می گردد.
2/1/10- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون، به مقررات شنوایی سنجی، ماده 6: تخلفات و جرائم رجوع نمائید.

2/10- نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی- المپیک تابستانی ناشنوایان، ماده 4- نظارت و مصوبات رجوع نمائید.
11- جلسه فنی
1/11- تاریخ و مکان
جلسه فنی شنا در تاریخ ……………….در ………………..برگزار خواهد گردید.
2/11- همراهان
هر فدراسیون ملی شرکت کننده می تواند همراه با دو مأمور که باید حداقل یکی از آنها ناشنوا باشد، در صورت لزوم یک نفر رابط زبان اشاره، شرکت نماید.

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *