مقررات فنی دوومیدانی

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیر فنی دوومیدانی ICSD و اعضای منتخب کمیته برگزار کننده خواهد بود.
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده IAAF
–  نماینده  IAAF
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوایان

2- کمیته اعتراض
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده IAAF
–  نماینده  IAAF
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوایان

3- رویدادها
مسابقات دو و میدانی متشکل از 44 رویداد (22 برای مردان و 22 برای زنان) ذیل خواهد بود.

مردان
100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر، 10000 متر، 110 متر با مانع، 400 متر با مانع، 3000 متر پرش از مانع، ماراتن، 100×4 متر امدادی، 400×4 متر امدادی، پرش ارتفاع، پرش طولی، پرش سه گام، پرش با نیزه، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و پرتاب چکش.
زنان
100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر، 10000 متر،100 متر با مانع، 400 متر با مانع، 3000 متر پرش از مانع، ماراتن، 100×4 متر امدادی، 400×4 متر امدادی، پرش ارتفاع، پرش طولی، پرش سه گام، پرش با نیزه، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و پرتاب چکش.
ترکیبی
ورزش های دهگانه دو و میدانی، ورزش های هفتگانه دو و میدانی.

4- شرکت کنندگان
1/4- شرایط سنی
ورزشکاران جوان
همه ورزشکاران سنین 18 تا 19 سال  می توانند در همه رویدادها به استثنای ماراتن رقابت کنند.

ورزشکاران نوجوان
همه ورزشکاران سنین 16 یا 17 سال می توانند در همه رویدادها به استثنای مسابقات پرتابی (ورزشکاران مذکر)، رویدادهای دهگانه، رویدادهای مارتن و 10000 متر شرکت نمایند.

ورزشکاران زیر 16 سال
ورزشکاران زیر 16 سال نمی توانند شرکت نمایند.

2/4 – رویدادهای انفرادی
هر فدراسیون ملی ورزشی می تواند حداکثر سه ورزشکار را در هر رویداد ثبت نام نماید چنانچه همه ورزشکاران شرایط استاندارد «A» مسابقه برای رویداد مربوط را احراز نمایند، یا فقط یک ورزشکار برای هر رویداد چنانچه استاندارد «B» مسابقه را احراز نموده باشند.

   1/2/4 – ورزشکاران ذخیره (جایگزین)
چنانچه فدراسیون ملی دارای بیش از چهار ورزشکار  دارای استاندارد «A» مسابقه در رویداد مربوطه باشد، فدراسیون ملی می تواند سه (3) ورزشکار را رسماً برای آن رویداد معرفی و نفر چهارم را به عنوان ذخیره (جایگزین) اعلام نماید.
چنانچه فدراسیون ملی دارای بیش از دو (2) ورزشکار دارای استاندارد «B» باشد، فدراسیون ملی می تواند یک ورزشکار را رسماً برای آن رویداد معرفی و ورزشکار دوم را به عنوان ذخیره و جایگزین اعلام نماید.
ذخیره ها می توانند برای تعویض ورزشکار رسمی تا پایان تأیید نهایی رویداد مربوطه، و اختیارات ورزشکار تعویض شده به ورزشکاری که اخیراً شرکت نموده است انتقال می یابد.
هر فدراسیون ملی می تواند پنج (5) ورزشکار برای ماراتن ثبت نام نماید.
فدراسیون ملی فاقد ورزشکاران واجد شرایط می تواند حداکثر یک ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن برای هر رویداد ثبت نام نماید، به استثنای رویدادهای 10000 متر، 3000 متر اسب دوانی با پرش از مانع و رویدادهای ترکیبی.

3/4 – امدادی
هر فدراسیون ملی می تواند یک (1) گروه برای دو امداد معرفی نماید. گروه های امدادی می توانند متشکل از حداکثر شش (6) ورزشکار باشد، فدراسیون ملی ورزشکاران انفرادی و گروه امدادی را در فاصله مشابه (100 متر و 400 متر) ثبت نام کرده باشد، ورزشکاران انفرادی ثبت نام شده باید در کل شش ورزشکار ثبت نام شده برای مسابقه امداد منظور شوند. وقتی که گروه مسابقه را شروع کرده باشد، فقط دو (2) ورزشکار اضافی می توانند به عنوان جایگزین در نوبت های بعدی یا در مرحله نهایی شرکت نمایند. جایگزین ها را می توان فقط از فهرست ورزشکاران ثبت نام شده برای مسابقه دو و میدانی انتخاب نمود چه رویداد امدادی یا سایر رویدادهای دو و میدانی. هر یک از چهار ورزشکار از بین آنهایی که برای مسابقه ثبت نام نمودند، چه برای آن رویداد یا رویداد دیگر می توانند در ترکیب گروه امداد یا برای هر دور مورد استفاده قرار گیرند. به هر روی، همین که یک گروه امداد مسابقه را شروع نموده باشد، فقط دو ورزشکار اضافی می توانند به عنوان جایگزین در ترکیب گروه مورد استفاده قرار گیرند. چنانچه گروهی از این قانون پیروی نکند فاقد صلاحیت قلمداد خواهد شد. ترتیب دویدن گروه باید 2 ساعت پیش از شروع دور اول در مرکز اطلاع رسانی فنی رسماً اعلام گردد. تغییر ترتیب دویدن امکان پذیر نمی باشد. جایگزینی ورزشکاران (حداکثر 2 نفر) می تواند پس از این زمان، تا زمان جای‌گیری انجام شود.

4/4- جریمه ای 20 دلاری (آمریکا) برای ورزشکاری که مسابقه را شروع نکند به استثنای آنهایی اظهارنامه پزشک دال بر ممنوعیت شر کت را ارائه نمایند اعمال خواهد گردید.

5/4- استانداردهای ثبت نام مسابقه- زمان و فواصل
به اسناد الحاقی استانداردها و ثبت نام مسابقه مراجعه نمایید. استانداردهای ثبت نام مسابقه باید تا تاریخ  ……………….تهیه شوند.

5- ثبت نام
1/5- ثبت نام های مقدماتی با تعیین تعداد احتمالی ورزشکاران در هر رویداد باید تا تاریخ ــــــــــــــــــــــــ به دبیرخانه اعلام گردد.
2/5- ثبت نام نهایی با اسامی هر ورزشکار در رویداد ثبت شده باید تا تاریخ ــــــــــــــــــــــــ به دبیرخانه ارسال گردد. ارسال از طریق فرم ثبت نام Online اینترنتی به طور رسمی یا از طریق تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام خواهد شد.
3/5- هیچ تغییر یا ثبت نام اضافی پس از تاریخ ــــــــــــــــــــــــ پذیرفته نخواهد شد.

6- قوانین و مقررات مسابقه

1/6 سازماندهی فنی
ICSD مسوول سازماندهی فنی مسابقات دو و میدانی می باشد.

2/6- قوانین مسابقه
مسابقات دو و میدانی مطابق قوانین مسابقات IAAF برگزار خواهد شد. در صورت عدم توافق در تفسیر قوانین و مقررات، متن انگلیسی نافذ خواهد بود. در مورد حوادث پبش بینی نشده در قوانین و مقررات به شرح ذیل اقدام خواهد شد.
1/2/6- در موارد با ماهیت عمومی مطابق مقررات المپیک ناشنوایان، قوانین فنی عمومی- المپیک تابستانی ناشنوایان و مقررات فنی دو و میدانی تصمیم گیری خواهد شد.
2/2/6- در مورد مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه مطابق قوانین مسابقه IAAF تصمیم گیری خواهد شد.
فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان تبعیت می نمایند صلاحیت شرکت در مسابقات ورزشی المپیک ناشنوایان را خواهند داشت.
3/6 – تجهیزات مسابقات
همه تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در خلال مسابقات منطبق با قوانین مسابقات IAAF خواهند بود.
1/3/6- کمیته سازماندهی تجهیزات و ابزارهای مسابقه، تمرین و آموزش  به استثنای پرش با نیزه را تأمین خواهد نمود. خواهشمند است توجه کنید که کمیته سازماندهی نیزه های پرش را برای ورزشکاران تامین نخواهد کرد.
1/3/6- نیزه های پرش باید یک روز پیش از مسابقه به اتاق فنی انتقال یابند.

   2/3/6- ابزارهای پرتاب فردی
استفاده از ابزارهای پرتاب فردی در خلال مسابقات دو و میدانی طبق قوانین 2/187 مسابقات IAAF مجاز خواهد بود و از موارد ذیل پیروی می کنند:
• آنها دارای گواهینامه های IAAF می باشند.
• آنها قبلاً در فهرست رسمی قرار نگرفته اند.
• آنها  توسط کمیته سازماندهی بررسی شده اند.
• آنها تا پایان مرحله نهایی در دسترس همه رقابت کنندگان دیگر قرار دارند.
3/3/6- علائم
ورزشکاران مجاز به استفاده از علائم شخصی نمی باشند . رقابت کنندگان باید از علائم تهیه شده توسط کمیته سازماندهی استفاده نمایند .
4/3/6- میخ کفش
میخ های کفش مسابقات دو باید حداکثر 9 میلی متر و باید از نوع سوزنی یا هرمی باشند. برای همه رویدادهای میدانی طول میخ پاشنه از 9 میلی متر بیشتر نخواهد بود باستثنای  پرش ارتفاع و پرتاب نیزه که در آن صورت از 12 میلی متر بیشتر نخواهد بود.
4/6- لباس های مخصوص مسابقه
هر ورزشکار ثبت نام شده لباس مخصوص مرتبط با  به مسابقات را که قبلا تعیین شده است خواهند پوشید. هیچ نوع تبلیغ غیرمجاز پوشیده نمی شود.
1/4/6- شماره های مسابقه
دو شماره سینه ای برای هر مسابقه دهنده صادر می شود. این شماره ها باید در جلو و عقب لباس مخصوص (حداقل چهار سوزن) محکم وصل شوند تا بتوان همه شماره ها و اطلاعات حمایت کننده را به سهولت خواند. مسابقه دهندگان در پرش با نیزه و پرش ارتفاع می توانند فقط یک (1) شماره مسابقه را در خلال رویداد نصب نمایند. هیچیک از شماره ها نباید در زیر لباس تاه خورده باشند. در صورتی که ورزشکاری در شماره رقابت دست کاری نماید مدیریت مسابقه قانون 8/143 IAAF مبنی بر سلب صلاحیت آن فرد را اعمال خواهد کرد.

  5/6- قرعه کشی
قرعه کشی برای تعیین مسیرها و نوبت ها در همه رویدادها مطابق با قوانین مسابقات IAAF اجرا خواهد شد.
6/6- برنامه مسابقه
1/6/6- تأیید ثبت نام ها
1/1/6/6- ورزشکاران و یا مدیران گروه باید هدف ورزشکار برای رقابت را یک روز پیش از اولین دور برنامه مسابقه (از طریق فرآیند بررسی) تأیید نمایند. این سامانه برای اجتناب از نوبت های غیرضروری و دورهای تعیین شده الزامی است.
2/1/6/6 اسامی رقابت کنندگان باید در نشست فنی به کمیته فنی ارائه گردد.
2/6/6- چنانچه موفق نشوند پس از تأیید در آن رویداد شرکت نمایند یا در همه دورهای آن رویدادها که واجد شرایط می باشند رقابت نکنند، مجاز نخواهند بود تا در سایر رویدادهای همان روز، از جمله امدادی شرکت نمایند (عبارات قانون 4/142 IAAF به دقت مطالعه شود).
3/6/6- مراحل حضور و غیاب
علاوه بر تأیید ثبت نام (24 ساعت قبل)، همه ورزشکاران لازم است پیش از انجام مسابقه در اتاق حضور و غیاب گزارش ارائه نمایند. از ورزشکاران انتظار می رود که در اتاق حضور و غیاب در مورد انطباق لباس مخصوص مسابقه و شماره ها، کفش ها و سایر تجهیزات با قوانین مسابقه توضیح دهند. ورزشکاران در معیت مسئول اتاق حضور و غیاب به منظور شروع مسابقه رهسپار می شوند. ورزشکارانی که با مسئول مذکور همراه نباشند مجاز به شروع مسابقه نخواهد بود.
زمان حضوروغیاب در اتاق مذکور به شرح ذیل است:
پرش با نیزه: 90 دقیقه
دیسک، نیزه، چکش، پرش ارتفاع: 50 دقیقه
پرش طولی و سه گام، پرتاب وزنه: 40 دقیقه
با مانع و امدادی: 35 دقیقه
سایر مسابقات دو: 25 دقیقه
چنانچه ورزشکاری باید همزمان با وقت تعیین شده برای حضور و غیاب در مسابقه ای شرکت نماید، ورزشکار یا مدیر گروه باید قبل از وقت حضور و غیاب موضوع را به مسئول حضور و غیاب اطلاع دهد. خواهشمند است قوانین d2/144 IAAF درخصوص وسایل کمکی را به دقت مطالعه نمائید. اطمینان حاصل نمائید که چنین اقلامی را برای مدیرگروه یا یار ورزشی خود پیش از ورود به اتاق حضور و غیاب فراهم نموده باشید.
4/6/6- صعود به مراحل نهایی مسابقات دو
قوانین صعود و دورهای تعیین صلاحیت براساس قوانین مسابقات جاری IAAF خواهند بود. به هر روی، بر مبنای تعداد ورزشکاران نهایی قابل بررسی، قوانین صعود با نظر مدیر فنی تغییر می یابد. در رویدادهای تا 800 متر و 800 متر مدیر مسابقه می تواند با توجه به تعداد دورها 3 نیمه نهایی داشته باشد.
5/6/6- صعود به مراحل نهایی مسابقات میدانی
دورهای تعیین صلاحیت می تواند با توجه به تعداد رقابت کنندگان نهایی در برخی از مسابقات میدانی برگزار گردد. این موضوع با صلاحدید مدیر فنی انجام می شود. چنانچه دورهای تعیین صلاحیت در مسابقات میدانی لازم باشد، آنگاه باید امتیازبندی انجام پذیرد و همه ورزشکارانی که عملکرد بهتر دارند رهسپار مرحله نهایی خواهند شد. امتیازات تعیین صلاحیت در نشست فنی اعلام خواهد گردید.
چنانچه هیچ ورزشکار استانداردهای از پیش تعیین شده را احراز ننمایند و یا تعداد آنها کمتر از حد نصاب باشد گروه مرحله نهایی می تواند با افزایش تعداد ورزشکاران مطابق عملکرد آنها در مسابقه تعیین صلاحیت به 12 نفر افزایش یابد. اگر برای مرحله آخر تساوی وجود داشته باشد مدیر مسابقه با صلاحدید خود می تواند اجازه دهد بیش از 12 نفر برای مرحله نهایی انتخاب شوند.
در مرحله نهایی به همه رقابت کنندگان اجازه داده می شود در سه (3) تلاش حذفی شرکت نمایند. به هشت (8) رقابت کننده با بهترین نتیجه در مرحله حذفی اجازه داده می شود تا در سه (3) تلاش دیگر شرکت نمایند.
شش (6) عملکرد به عنوان بخشی از مسابقه مورد لحاظ قرار خواهند گرفت.
6/6/6- شروع پرش
مدیر فنی شروع پرش و صعود به دور تعیین صلاحیت و مرحله نهایی را تنظیم خواهد نمود. شروع پرش وصعود برای پرش ارتفاع و پرش با نیزه در نشست فنی اعلام خواهد گردید.
7/6- مأمورین
1/7/6- هیأت داوران
مسابقات دو و میدانی در ـــــــــــــــ المپیک تابستانی ناشنوایان توسط تعدادی از مأمورین رسمی انجمن دو و میدانی نظارت خواهد شد.
2/7/6- انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران و سایر نیروهای انسانی لازم را به کار خواهد گرفت.
8/6- آزمایشات ضد دوپینگ ممکن است انجام شود. چنانچه ورزشکاران دارای مسابقات یا وظایف دیگری هستند (نظیر مصاحبه یا معرفی) آنها باید شهادت نامه را امضا نموده و از همراه بخواهند تا منتظر بماند.
9/6- ارائه مدال
مراسم پیروزی در زمان مناسب بعد از مسابقه در یک رویداد خاص برگزار خواهد گردید. ورزشکاران شرکت کننده در مراسم پیروزی با پوشیدن کفش و بدون میخ و لباس کامل تمرین به رنگ فدراسیون ملی خود حاضر خواهند شد. مدیران گروه لازم است به ورزشکاران کمک کنند تا با پوشیدن لباس مناسب در دسترس باشند.

7- اعتراض ها
1/7- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های ورزشی مطابق قوانین مسابقه IAAF و توسط کمیته اعتراض دو و میدانی مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت. همه اعتراض های رسمی باید به طور کتبی و به زبان رسمی و در فرم های اعتراض رسمی المپیک ناشنوایان ارائه شوند. فرم مذکور باید به انضمام 50 دلار آمریکا حداکثر 30 دقیقه بعد از اعلام رسمی نتیجه آن مسابقه به مدیر فنی ICSD ارائه گردد.
مدیر فنی ICSD تعیین می کند آیا اعتراض مربوط به ورزش است یا مرتبط با تعیین صلاحیت. کمیته اعتراض دو و میدانی همه اعتراض های مربوط به ورزش را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و کمیته اجرایی ICSD به همه اعتراض های تعیین صلاحیت رسیدگی خواهد نمود. سپرده 50 دلار آمریکا فقط زمانی قابل استرداد به فرد خواهان است که اعتراض وارد باشد.

  2/7- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض دو و میدانی توسط رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی ــــــــــــــــ در زمان معین برگزار خواهد گردید.
• مدیر فنی ICSD به عنوان رئیس کمیته خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزشی (SLO) مسئول تأمین محل نشست و رابط های ناشنوایان خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزشی به منظور اطلاع رسانی درخصوص زمان و محل برگزاری جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت.
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقه انجمن ورزش های کشور ذیربط خواهد بود.
مأمور ارتباطات ورزشی (SLO) مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی مسابقات GHQ و مدیر فنی ICSD مسئول اطلاع رسانی درخصوص اعتراض به کمیته اجرایی ICSD و همچنین نتایج آن خواهد بود.
8- نظارت و مصوبات
1/8- استفاده از هر نوع سمعک و قطعات کاهشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین ممنوع می باشد.
1/1/8- تخلفات و جرایم
در صورت تخلف از قوانین به مقرارت شنوایی سنجی، ماده 6: تخلفات و جرایم رجوع گردد.
2/8- نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی- المپیک تابستانی ناشنوایان، ماده 4- نظارت و مصوبات رجوع گردد.
9- نشست فنی
1/9- مشارکت
هر فدراسیون ملی شرکت کننده با دو مأمور که حداقل یک نفر آنها ناشنوا باشد و در صورت لزوم، یک رابط ناشنوا شرکت خواهد نمود. هر فدراسیون ملی باید یک دست از لباس های مخصوص امداد را برای بررسی و تأیید در نشست همراه بیاورد.

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.