مقررات فنی دوچرخه سواری جاده ای

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیر فنی دوچرخه سواری جاده ای و اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد.
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده UCI
–  نماینده  UCI
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوا

2- کمیته اعتراض
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده UCI
–  نماینده  UCI
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوا

3- رویدادها
مسابقات دوچرخه سواری جاده ای شامل رویدادهای ذیل می باشد.

مردان
1000 متر سرعت، 20/20 کیلومتر استقامت انفرادی، 20/20 کیلومتر سرعتی جاده ای انفرادی، 50 کیلومتر سرعتی امتیازی
زنان
1000 متر سرعت، 20/20 کیلومتر استقامت انفرادی، 20/20 کیلومتر سرعتی جاده ای انفرادی، 50 کیلومتر سرعتی امتیازی

4- شرکت کنندگان
1/4- صلاحیت سنی
سن همه ورزشکاران دوچرخه سوار باید حداقل 17 سال باشد.
2/4-  هر فدراسیون ملی می تواند حداکثر پانزده (15) ورزشکار مرد و پانزده (15) ورزشکار زن را ثبت نام نماید. هر دوچرخه سوار باید دارای گواهینامه بین المللی UCI معتبر صادره توسط فدراسیون ملی وابسته به UCI باشد.

رویدادهای جاده ای
• 100 متر سرعت ؛ پنج (5) ثبت نام شده، پنج (5) آغازگر
• استقامت انفرادی ؛ پنج (5) ثبت نام شده، پنج (5) آغازگر
• سرعتی جاده ای ؛ پنج (5) ثبت نام شده، پنج (5) آغازگر
• سرعتی امتیازی ؛ پنج (5) ثبت نام شده، پنج (5) آغازگر
3/4-  همه دوچرخه سوارانی که در مسابقات ثبت نام نموده اند می توانند به عنوان جایگزین در سایر رقابت هایی که به طور تخصصی ثبت نام نموده اند عمل نمایند.
4/4-  هر ورزشکاری که مسابقه را آغاز نکند به استثنای افرادی که گواهینامه ممنوعیت شروع مسابقه توسط پزشک را ارائه نمایند متحمل پرداخت جریمه 20 دلار آمریکا می شوند.
5- ثبت نام
1/5- ثبت نام های مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران در هر رویداد باید تا تاریخ ــــــــــــــــــــــــ به دبیرخانه ارائه گردد.
2/5- ثبت نام نهایی اسامی هر ورزشکار با اشاره به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ ــــــــــــــــــــــــ به دبیرخانه ارائه گردد. ارسالها می توانند  از طریق فرم ثبت نام رسمی Online یا تلفکس همراه یا فرم ثبت نام رسمی انجام شوند.
3/5- هیچ نوع تغییر یا ثبت نام های اضافی بعد از تاریخ ــــــــــــــــــــــــ پذیرفته نخواهد شد.

6- محل برگزاری
1-6 محل مسابقه
مسابقات دوچرخه سواری جاده ای در ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برگزار خواهند گردید.

2/6- محل تمرین
محل تمرین دوچرخه سواری جاده در ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انجام خواهد شد.

7- برنامه زمانبندی
1/7-  برنامه زمانبندی مسابقه
به برنامه زمانبندی مسابقه در سایت بازی ها رجوع نمائید.
2/7- برنامه زمانبندی تمرین
به برنامه زمانبندی تمرین در سایت بازی ها رجوع نمائید.
8- قوانین و مقررات مسابقه
1/8- سازماندهی فنی
مسئول سازماندهی فنی مسابقات دوچرخه سواری جاده ای  می باشد.
1/1/8- همه رویدادهای دوچرخه سواری طبق قوانین UCI اجرا خواهند شد. در جلسه فنی گواهینامه ها تأیید و شماره های آغازگران برای همه رویدادها توزیع خواهند گردید.
2/8- قوانین مسابقه
مسابقات دوچرخه سواری جاده ای طبق قوانین و مقررات USI برگزار خواهند گردید. در صورت فقدان توافق در تفسیر قوانین و مقررات متن انگلیسی نافذ خواهد بود. حوادث پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مقررات قرار نمی گیرند به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1/2/8- موارد دارای ماهیت عمومی طبق مقررات المپیک ناشنوایان، قوانین فنی عمومی ـ المپیک تابستانی ناشنوایان و مقررات فنی دوچرخه سواری جاده ای مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
2/2/8- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات UCI مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می کنند مستحق شرکت در مسابقات دوچرخه سواری جاده ای المپیک ناشنوایان خواهند بود.
3/8- تجهیزات مسابقه
همه تجهیزات مورد استفاده در خلال مسابقات منطبق با قوانین و مقررات UCI خواهند بود.
4/8- پوشاک مسابقه
رقابت کنندگان باید از رنگ های ملی خود که به موقع ثبت و مطابق قوانین UCI اعلام گردیده اند استفاده نمایند. ورزشکاران باید دستورالعمل های مندرج در مقررات المپیک ناشنوایان درخصوص تبلیغ روی پوشاک و غیره در محوطه ورزشگاه را ملاحظه نمایند. ورزشکاران باید از کلاه ایمنی استفاده کنند. ورزشکاران شرکت کننده مسئول خطرهای احتمالی خود هنگام مسابقه و تمرین می باشند.
5/8- قرعه کشی
قرعه کشی برای همه رویداد ها طبق قوانین و مقررات UCI برگزار خواهد گردید. کمیته فنی مسئول گروه بندی همه ورزشکاران وبرای قرعه کشی خواهد بود. به مشروح قرعه کشی در مورد رویداد های تخصصی به شرح ذیل توجه نمائید.
6/8- برنامه مسابقه
1/6/8- 1000متر سرعت
1/1/6/8- دوچرخه سواران مجبور خواهند بود بر مبنای نتایج استقامت پرشی 200متر که پیش از اولین دور تورنمنت سرعت برگزار خواهد شد برای تورنمنت سرعت تعیین صلاحیت شوند.
2/1/6/8- در صورت پنچر شدن یا نقص فنی در قطعات الزامی دوچرخه پیش از خط 200متر با ماًمور مربوطه مشورت نماید. در صورت بروز حادثه ناگوار یا تصادم آزمون تکرار نخواهد شد.
3/1/6/8- مسابقات سرعت طبق جدول انتخابی ذیل که نشان دهنده ترکیبی ازدور های سرعت 16دوچرخه سوار است برگزار خواهد گردید.
4/1/6/8- رقابت بین دوچرخه سواران هم ملیت با یکدیگر در اولین دور مسابقه امکان پذیر نمی باشد.
5/1/6/8- مسیر 1000 متر حول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انجام خواهد شد. فاصله کافی از آخرین دور تا خط پایان وجود خواهد داشت.
6/1/6/8- با تعداد 16 دوچرخه سوار واجد شرایط مراحل به ترتیب ذیل خواهند بود:
8 دور    نهایی با دو دوچرخه سوار
– برنده ها به   نهایی صعود خواهند نمود.
– بازنده ها مطابق نتایج استقامت 200 متر رتبه بندی خواهند شد.

4 دور    نهایی با دو دوچرخه سوار
– برنده ها به   نهایی صعود خواهند نمود.
– بازنده ها برای رتبه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم مسابقه خواهند داد.

2 دور    نهایی با دو دوچرخه سوار
هر دو دور با هدف دورنهایی اجرا خواهند شد.
– برنده ها به نهایی صعود خواهند نمود.
– بازنده ها برای مدال برنز و مقام سوم و چهارم مسابقه خواهند داد.

1 دور نهایی با 2 دو چرخه سوار
دو دور با هدف نهایی اجرا خواهند شد.
– برنده ها برای مقام اول و طلا
– بازنده ها برای مقام دوم و نقره.

2/6/8- استقامت انفرادی
1/2/6/8- مسابقه با نظارت حداقل یک وسیله موتوری گشت به عنوان راهنمای مسابقه انجام خواهد شد.
2/2/6/8- تیم های ملی طبق مقررات نیروی انتظامی مجاز به تعقیب دوچرخه سواران نمی باشند.
3/2/6/8- مأمور گشت بر دوچرخه سواران نظارت خواهد داشت.
4/2/6/8- وسایل نقلیه ذخیره در طول مسیر مستقر خواهند شد.
5/2/6/8- دوچرخه سواران با فاصله یک دقیقه از یکدیگر شروع خواهند نمود.
6/2/6/8- دوچرخه سواران با قانون 25 متر را رعایت کنند.
7/2/6/8- دوچرخه سواران فقط در مسیر رفت و برگشت مخالف عقربه های ساعت خواهند راند.
8/2/6/8- می توان فقط از چرخ های ذخیره استفاده کرد.
9/2/6/8- ترتیب شروع استقامت انفرادی قرعه کشی شده و بین کشورها به چرخش درخواهد آمد تا دوچرخه سوار هم ملیت پشت سرهم قرار نگیرند. بعد از قرعه کشی، تیم هر کشور ترتیب شروع اول، دوم و غیره را تعیین خواهد نمود. چرخش ها با داشتن یک دوچرخه سوار در چرخش نهایی خاتمه خواهد یافت. از آنجاییکه هیچ نوع رتبه بندی برای ترتیب شروع کشورها وجود ندارد، قرعه کشی اتفاقی خواهد بود. یعنی با گذاشتن اسامی کشورها در داخل کلاه و با کشیدن آنها اولین، دومین کشور و غیره مشخص خواهند گردید. قرعه کشی باید در جلسه افتتاح کشورها به عمل آید تا توسط شرکت کنندگان یا مدیران تیم مورد مشاهده قرار گیرد.
3/6/8- سرعتی جاده ای انفرادی
1/3/6/8- شروع
رقابت کنندگان باید حداقل سی (30) دقیقه پیش از شروع در خط شروع بخش دوچرخه سواران و حداقل پانزده (15) دقیقه پیش از شروع حضور و غیاب رسمی در خط شروع حضور یابند.
2/3/6/8- زمان استراحت
ورزشکاران از زمان استراحت همراه با تغذیه برخوردار خواهند بود.
3/3/6/8- خودروهای همراه
تعدادی خودرو نظیر موتورسیکلت پلیس به عنوان راهنما، وانت های حامل قطعات یدکی، تجهیزات، همراه با راننده، مکانیک، مأمور موتورسیکلت گشت در معیت دوچرخه سواران خواهند بود.

4/6/8- سرعتی امتیازی 50 کیلومتر
1/4/6/8- سرعتی امتیازی و تخصصی است که بر مبنای امتیازهای کسب شده توسط دوچرخه سواران در خلال رقابت سرعت و با احتساب دورها، رتبه نهایی تعیین خواهد گردید.
2/4/6/8- سرعتی امتیازی در مسیر مداربسته (کاملاً مسدود از نظر عبور و مرور) با دور حداقل 1000 متر در شهر، در بوستان یا نزدیک ورزشگاه و امکانپذیری همان مسیر برای رویداد سرعتی اولیه برگزار خواهد گردید.
3/4/6/8- سرعت های واسطه ای، مدار 400 متر هر 5 دور یکبار انجام خواهند شد. در سایر مدارها، سرعت های واسطه ای بعد از چند دور معادل 2000 متر انجام خواهند شد، یعنی؛
• هر 5 دور در مدار 400 متر
• هر 4 دور در مدار 500 متر
• هر 2 دور در مدار 1000 متر
• هر 1 دور در مدار 2000 متر
5/4/6/8- هر دوچرخه سواری که در هر دور در میدان اصلی موفق گردد، 20 امتیاز کسب خواهد نمود.
6/4/6/8- هر دوچرخه سواری که در هر دور در میدان اصلی موفقیت به دست نیاورد 20 امتیاز از دست خواهد داد.
7/4/6/8- هرگاه دو یا بیش از دو نفر از دوچرخه سواران از امتیاز مساوی برخوردار باشند، رتبه ها در سرعت نهایی برنده را تعیین خواهد کرد.

7/8- نمایندگان
1/7/8- داور
داوران باید کاملاً دارای صلاحیت و مورد تأیید UCI باشند. داور با هماهنگی مدیر فنی ICSD عمل خواهد نمود. به هر روی در موضوعات مرتبط با تفسیر قوانین UCI، تصمیم داور قطعی خواهد بود.
2/7/8- انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران و سرداوران را منصوب خواهد نمود.
3/7/8- نمایندگان رسمی
کمیته فنی می تواند به عنوان مأمورین رسمی خدمات ارائه نماید یا سایر افراد واجد شرایط استفاده نماید.
9- اعتراض ها
1/9- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات UCI و با نظارت کمیته اعتراض دوچرخه سواری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اعتراض رسمی باید کتباً در فرم رسمی اعتراض المپیک ناشنوایان به زبان انگلیسی ارائه گردد. فرم مزبور باید 20 دقیقه بعد از اعلام رسمی نتایج همراه با 50 دلار آمریکا به مدیر فنی ICSD ارائه گردد. مدیر فنی ICSD در خصوص اینکه آیا اعتراض مرتبط با ورزش است یا مرتبط با تعیین صلاحیت تصمیم گیری خواهد نمود. کمیته اعتراض دوچرخه سواری همه اعتراض های مرتبط با ورزش را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و کمیته اجرای ICSD همه اعتراض های مرتبط با تعیین صلاحیت را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. سپرده 50 دلار آمریکا فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد گردید.
2/9- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض دوچرخه سواری با تصمیم رئیس کمیته جلسه ای در دفتر مدیران فنی برگزار خواهد نمود.
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزش ها((SLO مسئول تأمین محل جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزش ها((SLO به منظور اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت.
• مدیر فنی ICSD مسئول برقرار ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزش های کشور مربوطه خواهد بود.
مأمور ارتباطات ورزش ها مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بازی هاGHQ و مدیر ICSD مسئول اطلاع رسانی به کمیته اجراییICSDدر مورد اعتراض و نتیجه آن خواهد بود.
10-نظارت و مصوبات
1/10- سمعک
استفاده از هر نوع  سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نخواهد بود.
1/1/10 – محدوده معین
محدوده معین  عملاً از زمان شروع دوچرخه سواری توسط ورزشکاران در محوطه مسابقه در خلال تمرین و مسابقه محسوب می گردد.
2/1/10- تخلف و جریمه
در صورت تخلف ازاین قانون، به مقررات شنوایی سنجی، ماده 6: تخلفات و جرائم رجوع نمائید.
2/10- نظارت پزشکی
به قوانین عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان، ماده 4، نظارت و مصوبات رجوع نمائید.
11- جلسه فنی
1/11- زمان و مکان
جلسه فنی دوچرخه سواری در تاریخ……………………..در………………………..برگزار می گردد.
1/1/11- دستور جلسه اولین نشست به شرح ذیل است:
• گزارش مسئولیت های سازمان
• بررسی صلاحیت های شرکت کنندگان
• توزیع شماره های آغازگر ها
• قرعه کشی تعیین محل استقرار برای رویداد های سرعتی انفرادی
• قرعه کشی برای وسائل نقلیه همراه برای رویداد سرعتی جاده ای
• رسیدگی به مسائل قانونی.
2/11- همراهان
هرفدراسیون ملی شرکت کننده می تواند همراه با دو مأمور، که حداقل یکی از آنها باید ناشنوا باشد، در صورت لزوم یک نفر رابط زبان اشاره، حضور یابد.
12-موارد متفرقه
1/12-امتیازات رتبه بندی دوچرخه سواری

 المپیک ناشنوایان قهرمانی جهانی قهرمانی منطقه ای
اولین 10امتیاز 10امتیاز 5امتیاز
دومین 7امتیاز 7امتیاز 3امتیاز
سومین 5امتیاز 5امتیاز 2امتیاز
چهارمین 3امتیاز 3امتیاز 1امتیاز
پنجمین 2امتیاز 2امتیاز —————-
ششمین 1امتیاز 1امتیاز —————-

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.