مقررات مسابقات جهانی ناشنوایان

WC1- اطلاعات عمومی
1- مسابقات جهانی ناشنوایان می تواند هر چهار سال یکبار برای ورزش های المپیک ناشنوایان و هر دو سال یکبار برای ورزش های غیرالمپیک ناشنوایان برگزار گردد.
2- به هیچ وجه مسابقات جهانی ناشنوایان نباید در همان سال برگزاری المپیک تابستانی ناشنوایان و در محل برگزاری مسابقات ورزش های المپیک تابستانی ناشنوایان برگزار گردد. مقررات مذکور در مورد المپیک زمستانی و مسابقات جهانی زمستانی نیز اعمال خواهد گردید.
3- به هیچ وجه مسابقات جهانی ناشنوایان نباید به سال دیگری موکول گردد.
4- تاریخ معینی در سال برگزاری مسابقات جهانی ناشنوایان از قبل در نظر گرفته نمی شود. میزبان WC باید توسط فدراسیون داوطلب EC به کمیته اجرایی کمیته بین الملل ورزش های ناشنوایان ICSD پیشنهاد گردد و EC به کنگره اطلاع خواهد داد.
5- مسابقات جهانی ناشنوایان می تواند فقط در جایی برگزار گردد که پنچ عضو یا بیش از آن حداقل از دو منطقه در حال مشارکت باشند. در صورتی که کمتر از پنج عضو ICSD حداقل از دو منطقه در رویداد شرکت می کنند کشور میزبان مسئولیت دارد رویداد ورزشی را مسابقات بین المللی لقب دهد یا آن رویداد را لغو نماید.
6- مسابقات جهانی ناشنوایان مالکیت انحصاری ICSD می باشد. ICSD می تواند علاوه بر سایر موارد، مجوز این مسابقات را نیز صادر نماید.
7- شرکت در مسابقات جهانی ناشنوایان منحصربه افراد ذیل خواهد بود:
1- ناشنوا، طبق تعریف اختلال ناشنوایی حداقل 55 دیسیبل در گوش بهتر (معدل سه فرکانس صدای 500، 1000 و 2000 هرتز، استاندارد ANSI 1969)، و
2- اعضای کشور عضو ICSD.
8- ورزشکارانی که در مسابقات جهانی ناشنوایان شرکت می کنند از کاربرد هر نوع سمعک یا وسایل کاشت حلزون در خلال مسابقات منع خواهند شد.
9- محدودیت سنی برای رقبا وجود ندارد به استثنای موارد بیان شده در قوانین فدراسیون ورزش های بین المللی مربوطه.
10-عضو همکار با عضویت صادقانه نسبت به ICSD مسئول میزبانی مسابقات جهانی ناشنوایان و تابع مقررات مسابقات جهانی ناشنوایان خواهد بود.
WC2- مراحل ارائه پیشنهاد
1- فقط اعضای همکار و تمام رسمی ICSD صلاحیت ارائه پیشنهاد برای مسابقات جهانی ناشنوایان در ورزش هایی که توسط ICSD به رسمیت شناخته شده اند را دارند.
2- پیشنهادات برای مسابقات جهانی ناشنوایان می تواند همچنین از شهرهای اعضای یک کشور (به عنوان مثال اتاق بازرگانی و سازمان جهانگردی) مورد پذیرش قرار گیرد.
3- عضو ICSD متقاضی برگزاری مسابقات جهانی ناشنوایان باید درخواست خود را (پیوست یک) حداقل دو (2) سال پیش از مسابقه به دبیرخانه ارائه نماید و موکول به تصویب کمیته اجرایی ICSD می باشد.
4- درخواست پیشنهاد برای میزبانی مسابقات جهانی ناشنوایان باید همراه با موارد ذیل باشد:
1- تأییدیه حمایت از شهر پیشنهادی؛ و
2- تأییدیه از فدراسیون ورزش ملی درخصوص ورزش های قابل اجرا.
5- درخواست برای مسابقات جهانی ناشنوایان باید شامل مشروح موارد ذیل باشد:
1- محل برگزاری مسابقات؛
2- تاریخ برگزاری مسابقات؛ و
3- فهرست هزینه های جاری برای هتل ها، خوراک و حمل و نقل آن شهر باشد.
6- عضو ICSD متقاضی میزبانی مسابقات جهانی ناشنوایان باید موافقت کتبی خود را در اجرای «مقررات مسابقات جهانی ناشنوایان» موجود ICSD اعلام نماید.
7- پیشنهادکننده برای مسابقات جهانی ناشنوایان باید محل بازدید از شهر مورد نظر توسط مدیر ورزش یا مدیر فنی در ورزش های مربوطه را که قرار است پیشنهاد در آن ارائه گردد پیش از کنگره فراهم نماید. بازدید از محل باید در خلال همان ماهی که قرار است برگزار گردد انجام شود، تصمیم EC در مورد اعطای حق میزبانی در مورد مسابقات جهانی ناشنوایان برای تصویب در کنگره ارائه خواهد گردید.
8- در رویدادی که پیشنهاد مورد پذیرش قرار می گیرد، میزبان برگزارکننده همچنین در کمتر از یک سال پیش از مسابقات بازدید از محل توسط مدیر فنی ICSD (TD) را فراهم می نماید. بازدید باید در خلال همان ماهی که قرار است مسابقه برگزار گردد انجام شود.
9- کمیته پیشنهادهنده ممکن است لازم باشد اظهارنامه ای همراه با اطلاعات مربوطه به درخواست خود را به EC ارائه نماید.
WC3- کمیته برگزارکننده
1- پیشنهاد دهنده ای که مسابقات جهانی ناشنوایان به آنها واگذار گردیده است می تواند کمیته برگزارکننده ای (OC) را انتخاب و مسئولیت برگزاری مسابقات را به آن واگذار نماید.
2- OC متشکل از افراد دارای تجربه مدیریتی خواهند بود (ناشنوا و شنوا). OC به وسیله تسهیلات مکاتبات الکترونیکی مستقیماً با دبیرخانه مذاکره خواهد نمود. تعداد این مکاتبات باید در سربرگ های اداری و در صورت وجود در سایت الکترونیکی به اطلاع عموم برسد.
3- OC مسئول برگزاری مسابقات می باشد و باید به منظور کسب حمایت برای فعالیت کمیته مستقیماً با فدراسیون ورزش های ملی و بین المللی وارد مذاکره شود.
4- OC در صورت اقتضا نسبت به کسب مجوز و حمایت از فدراسیون ورزش های بین المللی (IF) درخواست خواهد نمود. درخواست برای درج نمودن رویداد WC در تقویم رویدادهای IF.
WC4- گزارش دهی
1- گزارش های گردش کار در مارس و سپتامبر سال برگزاری مسابقات به دبیرخانه ارائه خواهد گردید.
2- برگزاری مشروح سازماندهی فنی مسابقات که پیش از برگزاری این مسابقات تشکیل می گردد به کنگره ICSD ارائه خواهد گردید.
3- گزارش نهایی شامل نکات ذیل خواهد بود.
• نتایج کامل
• گزارش مسابقه
• گزارش عملیاتی
• امور مالی (شامل مشروح درآمد و هزینه) در عرض شش (6) ماه پس از رویداد
• اطلاعات آماری شامل تعداد رقابت کنندگان، مأمورین و ناظرین در آن کشور، ورزشکار و تماشاچی و نرخ جنسیتی در عرض یک (1) ماه پس از برگزاری مسابقه به دبیرخانه ICSD ارائه خواهد گردید.
4- فدراسیون ملی (یا OC مربوطه) در عرض سی روز نتیجه موقتی مسابقات را برای ICSD ارسال خواهد نمود که سپس توسط ICSD منتشر خواهد گردید.
WC5- دعوت های رسمی
1- دعوت های رسمی در مسابقات حداقل دو سال پیش از مسابقه توسط فدراسیون ملی (یا OC مربوطه) صادر خواهد گردید.
2- OC با دبیرخانه ICSD در مورد تاریخ های پیشنهادی مسابقات مشورت خواهد نمود. هیأت مشورتی در مورد تاریخ دقیق مسابقه بر مبنای برطرف نمودن هر نوع چالش های بالقوه مسابقه با سایر رویدادهای ورزشی رسمی ICSD تصمیم گیری نموده و کمتر از هیجده (18) ماه قبل از مسابقه نهایی خواهد گردید.
3- رویدادهای مسابقه (به عنوان مثال، اسب دوانی با پرش از موانع 3000 متر در مسابقات ورزش های جهانی ناشنوایان) با ثبت نام مقدماتی از حداقل پنج کشور از حداقل دو منطقه در برنامه رسمی قرار خواهند گرفت. اگر تعداد نهایی ثبت نام متشکل از چهار شرکت کننده یا کمتر از آن برای هر رویداد ویژه در مسابقه باشد، این رویداد لغو خواهد گردید.
4- در صورت لغو یک رویداد به علت قوانین بالا، دبیرخانه ICSD در عرض کمتر از چهارده (14) روز پس از انقضای ثبت نام نهایی باید فدراسیون های ذیربط را مطلع نماید.
5- درخصوص یک ورزش گروهی، این اطلاعیه باید بلافاصله پس از انقضای ثبت نام نهایی اعلام گردد.
WC7- مشارکت
1- هیچ نوع تبعیض بر علیه یک فدراسیون یا یک فرد براساس نژاد، مذهب، جنسیت یا سیاست مجاز نخواهد بود.
2- اگر ورزشکاری قبلاً از یک کشوری شرکت نموده است. او می تواند بعد از یک دوره انتظار دو (2) ساله از کشور دیگری فقط برای یکبار شرکت نماید و نمی تواند برای کشور اصلی خود یا یک کشور جدید رقابت نماید.
3- فرم ثبت نام باید شامل متن قوانین شایستگی (رجوع به 1/7/1WC و 2/7/1WC) باشد، و اظهارنامه ذیل باید توسط مقام (رئیس و دبیرکل) فدراسیون ملی امضاء گردد:
«ما و ورزشکاران اعلام می نمائیم که شرایط صلاحیت برای مسابقات جهانی ناشنوایان را قرائت نموده و آنها را می پذیریم. ما موافقت خود را نسبت به فیلم برداری یا عکس برداری از خود با هدف های مورد تأیید ICSD در خلال مسابقات جهانی ناشنوایان اعلام می نمائیم.»
4- هیچ فرم ثبت نامی تغییر نخواهد کرد مگر آنکه قوانین بالا مورد پذیرش قرار گرفته باشند.
5- فقط اعضای تمام رسمی و موقتی ICSD می توانند به عنوان رقابت کننده در مسابقات جهانی ناشنوایان ثبت نام نمایند.
6- ورزشکاران کشورهای کوچک فاقد گواهی توانایی محکم برای تأسیس فدراسیون ورزش های ملی ناشنوایان می توانند با کسب مجوز از کمیته ملی المپیک یا سازمان ورزش خود در مسابقات جهانی نانشنوایان شرکت نمایند.
7- عضو موقت ICSD دو بار در مسابقه جهانی ناشنوایان شرکت نخواهد نمود.
8- فرم های ثبت نام برای مسابقات جهانی ناشنوایان توسط ICSD تهیه خواهد گردید.
WC8- کارت های هویت
1- فدراسیون ملی (یا OC مربوطه) مسابقات جهانی ناشنوایان باید برای همه شرکت کنندگان و مأمورین کارت هویت تهیه نماید.
2- OC شهروندی همه ورزشکاران را از طریق بررسی مدارک مربوطه (گذرنامه یا کارت هویت صادر شده دولتی) مورد تأیید قرار می دهد تا اطمینان حاصل نماید که همه نکات ذیل با مشخصات ورزشکاران قبل از صدور کارت هویت برای ورزشکاران مطابقت داشته باشد.
• نام کامل
•  تاریخ تولد
• ملیت
3- کارت هویت شامل ویژگی های ذیل برای هر فرد خواهد بود:
• سمت، تاریخ و محل مسابقات جهانی ناشنوایان
• نام خانوادگی
• نام
• ملیت (به استثنای جایی که فرد عضو ICSD، EC یا ICSD TD باشد.)
• تاریخ تولد (که فقط برای رقابت کنندگان الزامی خواهد بود)
• وظیفه (که برای همراهان الزامی خواهد بود، به عنوان مثال مدیر، مربی، مترجم و سایر افراد مشابه)
• عکس (تاریخ آن کمتر از 6 ماه باشد).
4- فدراسیون های مالی اطمینان حاصل خواهند نمود که اطلاعات ارائه شده به OC به منظور درج در کارت های هویت صحیح باشند.
5- OC می تواند ازنمادهای الفبایی یا رنگی به منظور تعیین هویت روی کارت هویت استفاده نماید. خصوصیات روی کارت نمی تواند بدون موافقت کمیته برگزارکننده اصلاح شود.

WC9- نظارت و مصوبات
1- ورزشکاری که فرم شنوایی وی به تأیید ICSD نرسیده باشد یا توسط یک شنوایی شناس ICSD معاینه نشده باشد، باید حداقل سه (3) ماه قبل از مسابقات فرم شنوایی سنجی خود را که کمتر از یکسال انجام شده است به ICSD ارائه نماید. این کار باید قبل از شرکت در هر یک از نوبت های تعیین صلاحیت یا در مسابقات انجام شود. در صورت انجام ندادن، شنوایی سنجی باید در محل مسابقات با هزینه فدراسیون ملی انجام شود.
2- فرم شنوایی سنجی برای این منظور توسط ICSD از طریق سایت رسمی آن تأمین خواهد گردید.
3- ICSD از فعالیت سازمان ضد دوپینگ به منظور توسعه قوانین جهانی ضد دوپینگ حمایت به عمل می آورد و نسبت به پیگیری قوانین روز حداکثر پیگیری های لازم را به عمل خواهد آورد.
4- ICSD قوانین ضد دوپینگ را مطابق کتاب قانون نهادینه نموده است و آنها را برای مسابقات و سایر رویدادهای بین المللی مربوطه اعمال خواهد نمود.
5- از هر یک از ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات ممکن است درخواست گردد تا هر زمان در خلال مسابقات از معاینات دوپینگ تبعیت نمایند.
6- در صورت نقض قوانین ضد دوپینگ ICSD می تواند تحریم ها را مطابق قوانین ضد دوپینگ ICSD اعمال نماید.
7- OC مسئول همه هزینه های معاینات دوپینگ انجام شده می باشد.
8- OC مسئول ایجاد زیرساختارها( از جمله نیروی انسانی آموزش دیده، تسهیلات مخصوص جمع آوری نمونه ها، دسترسی به آزمایشگاه معتمد WADA) می باشد تا اجرای برنامه کنترل دوپینگ در مسابقات امکانپذیر باشد.
9- OC لازم است دستورالعمل کنترل دوپینگ را که حاوی فرآیندهای فنی برای جمع آوری نمونه ها جهت همه ملل عضو می باشد توزیع نماید.
10- همه کشورهای عضو مسئولند تا اطمینان حاصل نمایند که ورزشکاران آنها از قوانین و مقررات ضد دوپینگ ICSD مطلع شده باشند.
11- ورزشکاران ممکن است لازم باشد در خلال مسابقات شنوایی سنجی مجدد به عمل آورند.
12- ورزشکاران ممکن است لازم باشد معاینات دوپینگ به عمل آورند.
13- هر رقابت کننده ای که از معاینات اجتناب نماید از مسابقات حذف خواهد گردید.
14- هر ورزشکاری که در این معاینات مردود شود از همه مسابقات جهانی ناشنوایان و رقابت های ICSD طبق تصمیم EC برای یک مدت معین یا برای همیشه محروم خواهد گردید. نام ورزشکار تحریم شده از همه اسناد رسمی حذف و جوایز اعطا شده به وی نیز ضبط خواهد شد.
15- در صورتی که ورزشکار عضو یک گروه باشد، همه گروه رد صلاحیت خواهند شد و نام آن ها از همه اسناد رسمی حذف و جوایز اعطا شده نیز ضبط خواهند گردید.
16- در صورت فریبکاری توسط رقابت کننده یا یک گروه، فدراسیون عضو مورد نظر ملزوم به پرداخت همه هزینه ها و جرایم تعیین شده توسط EC خواهد بود.
17- در صورتی که یک رقابت کننده درمسابقات جهانی ناشنوایان رد صلاحیت شده باشد، جایزه و گواهینامه افتخار وی نیز باید به ICSD مسترد گردد. چنانچه این عمل انجام نشود فدراسیون ملی آن فرد در معرض تعلیق موقت قرار خواهد گرفت.
18- همه هزینه های معاینات شنوایی و دوپینگ طبق حکم ICSD در صورتی که در خلال مسابقات جهانی ناشنوایان انجام شوند توسط فدراسیون ملی یا کمیته برگزارکننده میزبان پرداخت خواهند شد.
WC10- ورزش ها (عمومی)
1- ورزش تابستانی باید حداقل با دوازده (12) عضو ICSD و ورزش زمستانی باید با حداقل شش (6) عضو ICSD تمرین شوند و این اعضا باید حداقل از دو منطقه باشند تا ورزش مورد نظر صلاحیت مسابقات جهانی ناشنوایان را احراز نماید.
2- مدیر ورزش ها، با مشورت عضو همکار در صورت وجود و TD برای آن ورزش مطابق 1/10WC، در مورد چهارچوب و ساختار مسابقات حداقل یک (1) سال پیش از مسابقات تصمیم گیری خواهند نمود.
3- WC11- ورزش ها (گروهی)
1- ثبت نام مقدماتی برای نوبت تعیین صلاحیت باید دو (2) سال پیش از مسابقات به عمل آید.
2- ثبت نام نهایی باید یک (1) سال پیش از مسابقات به عمل آید.
3- فقط یک گروه از هر فدراسیون ملی مجازند در مسابقات شرکت نمایند.
4- تعداد گروه های دور نهایی، در هر ورزش و جنسیت برطبق قوانین، حداکثر شانزده (16) گروه، براساس پیشنهاد مدیر فنی و ماهیت آن ورزش توسط EC تعیین خواهند گردید.
5- تعیین صلاحیت برای شرکت در مسابقات باید به طور خودکار پس از نتایج مسابقات در فدراسیون منطقه ای پیگیری شود مگر آنکه فدراسیون منطقه ای دورهای تعیین صلاحیت را در نظر بگیرد.
6- چنانچه یک گروه از دور نهایی امتناع نماید ملزم به پرداخت جریمه خواهد شد. مقدار جریمه توسط کنگره تعیین خواهد گردید.
WC12- ورزش ها (انفرادی)
1- هیچ نوع محدودیتی برای تعداد رویدادهایی که یک فرد ممکن است ثبت نام نماید وجود ندارد.
2- به ورزشکاری که شروع به فعالیت ننماید جریمه تعلق خواهد گرفت مگر آنکه گواهی پزشکی دال بر اینکه ورزشکار مجاز به شرکت در مسابقه نیست ارائه نماید.
WC13- ثبت نام مقدماتی و نهایی
1- ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد تقریبی ورزشکاران مورد تأیید برای هر رویداد باید حداقل نه ماه پیش از مسابقات به دبیرخانه ICSD ارسال گردد.
2- فهرست ثبت نام نهایی با اسامی هر ورزشکار و رویداد ثبت نام شده باید حداقل دو هفته پیش از افتتاح مسابقات به دبیرخانه ICSD ارائه گردد. ارسال می تواند از طریق پست الکترونیک یا نمابر انجام شود و بلافاصله متعاقب آن لازم است فرم ثبت نام رسمی ارسال گردد.
3- با مشورت دبیرخانه ICSD، مدیر ورزش و مدیر فنی برای ورزش های مربوطه در مورد مهلت ثبت نام مقدماتی و نهایی تصمیم خواهند گرفت. سپس بلافاصله به اطلاع OC خواهد رسید.
4- ثبت نام نهایی دریافت شده پس از مهلت تعیین شده پذیرفته نخواهد شد.
WC14- مقررات مالی
1- فدارسیون ملی (یا OC مربوطه) یا هر مؤسسه دیگر باید تسهیلات اقامت، خوراک و حمل و نقل محلی با قیمت های منطقی را برای همه فدراسیون های ملی شرکت کننده در مسابقات جهانی ناشنوایان ارائه نماید.
2- هر گروه %D