مقررات فنی والیبال

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیر فنی والیبال ICSD و اعضای منتخب کمیته سازماندهی می باشد.
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده FIVB
–  نماینده  FIVB
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوا

2- کمیته اعتراض
–  مدیر فنی ICSD
–  نماینده FIVB
–  نماینده  FIVB
–  مأمور ارتباطات ورزش ها
– نماینده ناشنوا

3- رویدادها
بازی های مسابقات تیمی برای مردان و زنان برگزار خواهد گردید.

4- شرکت کنندگان
1/4- صلاحیت سنی
محدودیت های سنی وجود ندارد.
2/4-  هر فدراسیون ملی می تواند یک (1) تیم برای مردان و یک (1) تیم برای زنان ثبت نام نماید. شرکت در المپیک ناشنوایان محدود به حداکثر شانزده (16) تیم برای مردان و شانزده (16) تیم برای زنان می باشد.
3/4-  تعداد بازیکنان
هر تیم می تواند حداکثر 14 بازیکن، شامل حداکثر دوازده (12) بازیکن ثابت و حداکثر دو (2) بازیکن آزاد باشد.
5- ثبت نام
1/5- مهلت ثبت نام مقدماتی برای تیم های ورزشی تا تاریخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ می باشد.
2/5- مهلت ثبت نام نهایی برای تیم های ورزشی تا تاریخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ می باشد، به استثنای تیم هایی که در حال بازی در دورهای تعیین صلاحیت می باشند. این تیم ها باید بلافاصله بعد از تکمیل دورهای تعیین صلاحیت شرکت خود را تأیید نمایند.
3/5- ثبت نام نهایی همراه با اسامی هر ورزشکار با اشاره به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به دبیرخانه ارسال گردد. ارسال ها می تواند از طریق فرم ثبت نام رسمی ONLINE یا تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شوند.
4/5- هیچ نوع تغییر یا ثبت نام اضافی بعد از تاریخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پذیرفته نخواهد شد.

6- محل برگزاری
1/6 محل مسابقه
رویدادهای فوتبال در ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برگزار خواهند گردید.
همه بازی های نهایی در ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برگزار خواهند گردید.
1/1/6- کف پوش
کف سالن مسابقه از جنس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهد بود.
2/6- محل تمرین
محل تمرین همان محل مسابقه خواهد بود.

7- برنامه زمانبندی
1/7-  برنامه زمانبندی مسابقه
به برنامه زمانبندی مسابقه در سایت بازی ها مراجعه نمایید.
2/7- برنامه زمانبندی تمرین
به برنامه زمانبندی تمرین در سایت بازی ها رجوع نمائید.
8- قوانین و مقررات مسابقه
1/8- سازماندهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات والیبال می باشد.
2/8- قوانین مسابقه
قوانین مسابقات والیبال طبق قوانین و مقررات FIVB  برگزار خواهد گردید. در صورت فقدان توافق در تفسیر قوانین و مقررات، متن انگلیسی نافذ خواهد بود. حوادث پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مقررات قرار نمی گیرند به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1/2/8- موارد دارای ماهیت عمومی طبق مقررات المپیک ناشنوایان، قوانین فنی عمومی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المپیک تابستانی و این مقررات فنی والیبال رسیدگی می شوند.
2/2/8- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات FIVB رسیدگی خواهند شد. فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می نمایند مستحق شرکت در رقابت های والیبال المپیک ناشنوایان می باشند.
3/8- تجهیزات مسابقه
همه تجهیزات مورد استفاده در خلال مسابقات منطبق با قوانین و مقررات FIVB خواهند بود.
1/3/8- توپ ها
جنس توپ ها از نوع Mikasa MVA200 خواهد بود.
2/3/8- تورها
تورها منطبق با مقررات FIVB خواهند بود.
4/8- پوشاک مخصوص مسابقه
هر تیم دارای دو مجموعه پوشاک با رنگ های متمایز (یکی روشن و دیگری تیره) خواهند بود. رنگ تیم ها و شماره های پیراهن (20-1) باید در ثبت نهایی تعیین شوند.
1- هر ورزشکار همان شماره پیراهن را در سراسر مسابقه خواهد پوشید.
2- دوتیمی که با یکدیگر مسابقه می دهند رنگ های کاملاً متمایز خواهند پوشید.
5/8- قرعه کشی
قرعه کشی برای تیم های شرکت کننده در دورهای مقدماتی مسابقه های مردان و زنان در تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برگزار خواهد گردید.
6/8-برنامه مسابقه
مسابقه متشکل از دور مقدماتی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی، بازی های نهایی و رده بندی می باشد .
1/6/8- دور مقدماتی
مردان: دوازده (12) تیم به دو (2) گروه شش (6) تیمی تقسیم می شوند. چهارچوب بازی به صورت دور انفرادی است، یعنی هر تیم با پنج (5) تیم دیگر هم گروه خود بازی خواهد کرد.
زنان: ده (10) تیم شرکت کننده به دو گروه پنج (5) تیمی تقسیم می شوند. چهارچوب بازی ها به صورت دور انفرادی است، یعنی هر تیم  با چهار(4) تیم هر گروه خود بازی خواهد کرد.

     2/ 6/8- یک چهارم نهایی
چهار تیم اول در هر گروه مقدماتی در مجموع هشت (8) تیم به یک چهارم نهایی صعود خواهند نمود، چهارچوب به ترتیب ذیل خواهد بود:
A1 در مقابل B4
A3/ A2 در مقابل B3/B2 (کمیته فنی قرعه کشی بازی ها را انجام خواهد داد.)
A4 در مقابل B1

3/6/8- نیمه نهایی
چهار (4) برنده یک چهارم نهایی به نیمه نهایی صعود خواهند نمود. چهارچوب به ترتیب ذیل خواهد بود:
برنده B4/A1 در مقابل برنده (A3/A2 در مقابل  B3/B2، طبق قرعه کشی)
برنده( A3/A2  در مقابل  B3/B2، طبق قرعه کشی) در مقابل برنده B1/A4

4/6/8-  نهایی ها
دو(2) بازنده های نیمه نهایی برای مدال برنز و همچنین مقام چهارم بازی خواهند نمود.

         5/6/8- رده بندی
تیم های پنجم در هر دو گروه برای مقام های نهم و دهم مسابقه خواهند داد.
تیم های ششم در هر گروه برای مقام های یازدهم و دوازدهم مسابقه خواهند داد.

6/6/8- رتبه بندی گروه ها
رتبه بندی هر گروه با احتساب مجموع امتیازات هر مسابقه تعیین خواهد گردید، یعنی :دو(2)امتیاز برای مسابقه برده،یک(1)امتیازبرای مسابقه باخته،و صفر(0)امتیاز برای هر مسابقه ای که برگزار نگردد.
چنانچه بعد از تکمیل دور مقدماتی امتیازات دو یا چند تیم مساوی باشد رده بندی به ترتیب ذیل انجام خواهد شد:
1- اولین امتیاز شکن بالاترین نسبت امتیاز کسب می نماید(تعداد امتیازات کسب شده تقسیم بر تعداد امتیازات از دست داده).
2- چنانچه اولین گره شکن مؤفق نشود،دومین امتیاز شکن بالا ترین نسبت هر دور را کسب می نماید(تعداد دور های برده تقسیم بر تعداد دور های باخته).
3-  چنانچه دومین امتیاز شکن مؤفق نه شود،سومین امتیاز شکن  نتیجه بازی بین دو تیم خواهد بود.چنانچه تعداد تیم های دارای امتیاز مساوی سه یا بیشتر باشد قرعه کشی به عمل خواهد آمد.
7 /8- نمایندگان
1/7/8-  تخصیص داوران برای برگزاری مسابقات توسط کمیته فنی انجام خواهد شد. در صورت امکان، داوران باید دارای پروانه معتبر بین المللی داوریFIVB باشند.به هر روی می توان از داوران دارای گواهینامه های ملی استفاده نمود.
2 /7/8- انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی ناظر امتیازات، داوران خط و توپ جمع کن و غیره منصوب می نماید.
8/8- انصراف
چنانچه تیمی بعد از شروع المپیک ناشنوایان کناره گیری نماید یا در خلال انجام بازی های گروهی سلب صلاحیت گردد، گروه باید بدون آن تیم یا جایگزین فعالیت خود را ادامه دهد. بازی های انجام شده توسط تیم مربوطه محسوب نخواهد شد.
9- اعتراض ها
1/9-مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقرراتFIVB توسط کمیته اعتراض والیبال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.اعتراض باید به طور کتبی در فرم اعتراض رسمی المپیک ناشنوایان به زبان انگلیسی ارائه شوند. فرم مزبور باید 60دقیقه بعد از اعلام رسمی نتایج همراه با 50دلار آمریکا به مدیر فنی ICSD ارائه گردد.مدیر فنی ICSD در مورد اینکه اعتراض از نوع ورزشی یا تعیین صلاحیت است تصمیم خواهد گرفت. کمیته اعتراض والیبال همه اعتراض های مرتبط با ورزش را رسیدگی خواهد نمود، و کمیته اجراییICSD همه اعتراض های مرتبط با تعیین صلاحیت را رسیدگی خواهد نمود. سپرده 50دلار فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد گردید.
2/9- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض والیبال جلسه ای با رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی تشکیل خواهد داد.
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزش ها مسئول تاًمین محل برگزاری جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزش ها به منظور اطلاع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری جلسه باهمه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت.
• مدیر فنی ICSD مسئول بر قراری ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزش های کشور مربوطه خواهد بود.
مأمور ارتباطات ورزش ها مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بازی ها GHQ و مدیر فنی ICSD در خصوص اعتراض و نیز نتیجه آن خواهد بود.
10-نظارت و مصوبات
1 /10- سمعک
استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد.
1/1/10- محدوده معین
محدوده معین عملاً از زمان ورود ورزشکار به سالن والیبال در خلال تمرین و مسابقه محسوب می شود.
2/1/10- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون تیم بازیکن متخلف تلقی خواهد گردید و مسابقه را با نتیجه 0-3 در هر بازی و 0-25 برای هر دور واگذار خواهد نمود. (قانون 4/6 FIVB) و به مقررات شنوایی سنجی، ماده 6: تخلفات و جرائم رجوع نمائید.
2/1/10/- نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی- المپیک تابستانی ناشنوایان، ماده 4- نظارت و مصوبات رجوع نمائید.
11-جلسه فنی
1/11- زمان و مکان
جلسه فنی والیبال در تاریخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برگزار خواهد گردید.
2/11- همراهان
هر فدراسیون شرکت کننده می تواند همراه با دو مأمور که باید حداقل یک نفر از آنها ناشنوا باشد و در صورت لزوم، یک رابط زبان اشاره حضور یابد. هر فدراسیون ملی باید دو (2) مجموعه لباس مخصوص به منظور بررسی و تأیید در جلسه همراه بیاورد. 

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

1 پاسخ
  1. hesam.odak
    hesam.odak گفته:

    سلام خسته نباشی من حسام اودک از استان گلستان شهرستان علی اباد کتول هستم در چند سال علی اباد و گنبد باشگاه تمرین میکنم ناشنوایی هستم کاش حلزون گوش انجام می باشم

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.