مقررات فنی فوتبال

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیرفنی فوتبال ICSD  واعضای منتخب کمیته سازماندهی می باشد :
– مدیر فنی ICSD
– نماینده FIFA
– نماینده FIFA
– مأمور ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا

2- کمیته اعتراض
– مدیر فنی ICSD
– نماینده FIFA
– نماینده FIFA
– مأمور ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
3- رویدادها
مسابقات تورنمنت گروهی برای مردان و زنان برگزار خواهد گردید .

4. شرکت کنندگان
1/4- شرایط  سنی
هیچ نوع محدودیت سنی برای ورزشکاران مرد یا زن برای شرکت در سطح بین الملل فوتبال  وجود ندارد و فدراسیون ملی باید برای افراد 16 سال و کمتر از آن  مجوز والدین دریافت نماید .
2/4- هر فدراسیون ملی می تواند در (1) گروه مردان  و یک (1) گروه زنان شرکت نماید .شرکت در المپیک تابستانی ناشنوایان محدود به حداکثر شانزده (16) گروه  مردان و شانزده(16) گروه زنان می باشد .
3/4- تعداد بازیکنان
هرگروه می تواند حداکثر 23 بازیکن داشته باشد .
1/3/4- هر فدراسیون ملی که واجد شرایط مسابقه نهایی باشد می تواند 23 بازیکن ( که سه نفر آنها دروازه بان خواهند بود ) را با شماره های 1 تا 23 ثبت نام نماید . شماره های پشت پیراهن ها با شماره های قید شده در فهرست رسمی بازیکنان مطابقت خواهد داشت . شماره یک متعلق به دروازه بان خواهد بود .
2/3/4- فهرست بازیکنان (نشاندهنده نام و نام خانوادگی به طور کامل ، نام مستعار ، تاریخ تولد و شماره گذرنامه و کشور) درفرم رسمی بدین منظور حداکثر 14 (چهارده ) روز پیش از افتتاح مسابقه در رقابت نهایی به دبیرخانه ارائه خواهد شد . فقط این 23 نفربازیکن مجازند درمسابقه نهایی رقابت نمایند باستثنای موارد بسیار مهم بنا به تشخیص  کمیته برگزاری المپیک تابستانی ناشنوایان .
3/3/4- در صورت وقوع آسیب های خطرناک 24 ساعت  پیش از اولین مسابقه گروه ، پس از آنکه ICSD ارزیابی مشروح پزشکی به زبان های رسمی (انگلیسی ) را دریافت کرده باشد ، و فقط پس از پذیرش و گواهی کمیته پزشکی ورزشها در مورد محرز بودن آسیب که موجب ممنوعیت شرکت بازیکن در مسابقه می گردد بازیکن ذکر شده درفهرست می تواند با فرد دیگر جایگزین  شود . فدراسیون ملی آنگاه بلافاصله فرد دیگری  را به عنوان جانشین تعیین و به ICSD اطلاع خواهد داد .
4/3/4- 23 بازیکن در فهرست شروع کننده مسابقه قید خواهند شد (11 بازیکن منتخب و 12 جایگزین ) . حداکثر سه جایگزین می توانند جای بازیکنان منتخب را درهر مسابقه ای پرکنند .
5/3/4- کمیته برگزار کننده فهرست رسمی 23 بازیکن از هر کشور را به منظور ارائه به همه کشورها در اولین جلسه فنی در روزنامه چاپ خواهد نمود . این اطلاعات شامل شماره های پیراهن ، نام خانوادگی ، اسامی بازیکنان و اسامی مربیان یا مدیران ( ازجمله نیروی انسانی پشتیبان )خواهد بود .
6/3/4- در صورت تخلف گروهی بازیکن فاقد صلاحیت یا تعلیقی جریمه خواهد شد . پیروزی و سه امتیاز و یا امتیاز 3-0 یا بیشتر باتوجه به سطح امتیازات مسابقه به گروه مقابل اعطا خواهد گردید .
4/4- مردان و زنان – مقررات این قانون صرف نظر از کلمات وعبارات شامل جنسیت مرد یا زن می باشد .
5- ثبت نام
1/5 – مهلت نهایی برای ثبت نام مقدماتی ورزشهای گروهی ………… می باشد .
2/5-  مهلت نهایی بر ثبت نام ورزشهای گروهی ………… می باشد باستثنای گروه هایی که هنوزدرحال بازی کردن در دورهای تعیین صلاحیت می باشند .
این گروه ها مجبورند بلافاصله پس از تکمیل دورهای تعیین صلاحیت شرکت خود را تأیید نمایند .

3/5- ثبت نام نهایی همراه با اسامی هر داوطلب که نشاندهنده ثبت نام آن رویداد می باشد باید حداکثر تا تاریخ ………… به دبیرخانه ارسال گردد . ارسال از طریق فرم ثبت نام رسمی در سایت یا از طریق تلفکس همراه با فرم رسمی ثبت نام انجام خواهد شد .
4/5-هیچ نوع تغییر یا ثبت نام  اضافی بعد از تاریخ ………… پذیرفته نخواهد شد .
6- محل برگزاری
1/6- محل مسابقه
رویدادهای فوتبال در ورزشگاه های ذیل برگزار خواهند شد :…………
2/6- محل تمرین
محل های تمرین عبارتند از …………
7- برنامه زمانبندی
1/7- برای مشاهده برنامه زمانبندی مسابقات به سایت بازی ها مراجعه نمائید .
2/7- برای مشاهده  برنامه زمانبندی تمرین ها به سایت بازی ها مراجعه نمائید .
8- قوانین و مقررات مسابقات
1/8- سازماندهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات فوتبال  می باشد .
2/8- قوانین مسابقات
مسابقات فوتبال  مطابق قوانین  بازی های FIFA برگزار خواهد گردید . در صورت عدم موافقت  در تفسیر قوانین  و مقررات ، متن انگلیسی نافذ خواهد بود. حوادث پیش بینی نشده که در قالب  قوانین و مقررات مذبور قرار نمی گیرند به شرح ذیل رسیدگی خواهند شد.
1/2/8- موارد دارای ماهیت عمومی  طبق مقررات المپیک ناشنوایان ، قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ومقررات فنی رسیدگی خواهند شد .
2/2/8- موضوعات فنی مرتبط با قوانین مسابقات مطابق قوانین و مقررات FIFA رسیدگی خواهند شد.
فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می‌نمایند صلاحیت شرکت در مسابقات فوتبال المپیک ناشنوایان را دارند .
3/8- همه تجهیزات مورد استفاده در خلال مسابقات از قوانین  بازیهای FIFA پیروی می نمایند .
1/3/8-توپ های مسابقات فوتبال
توپ های منتخب برای مسابقات مقدماتی و نهایی با قوانین بازیهای FIFA مطابقت خواهد داشت ودارای استاندارد کیفی با مجوز FIFA به شرح ذیل می باشند : (مصوب FIFA )، (بازرسی شده توسط FIFA) یا (استاندارد مسابقات بین المللی فوتبال ).
توپ های  مسابقات دارای مشخصات ذیل خواهند بود :
NIKE T90 Omni series – T90 OMNI AFC SC1426-123

2/3/8- دروازه ها وتورها
دروازه ها و تورها از قوانین بازیهای FIFA پیروی خواهند نمود .

4/8- پوشاک مسابقه
1/4/8- هر گروه رنگ های رسمی تعیین شده درزمان ثبت نام راخواهد پوشید . چنانچه رنگ های دو تیم موجب سردرگمی گردد، گروه الف از برنامه زمانبندی رسمی مسابقه مستحق پوشیدن پوشاک رسمی خواهد بود و گروه ب از پوشاک ذخیره استفاده خواهد نمود یا درصورت لزوم ترکیبی از پوشاک رسمی وذخیره ؛ کمیته فنی ICSD دراین باره تصمیم خواهدگرفت .
لطفاً توجه نمائید که پیراهن های با رنگ مشخص مشکی برای گروه ممنوع می باشد زیرا با لباس مخصوص داوران تداخل خواهد نمود .
2/4/8- علاوه بر تجهیزات رسمی ، هر گروه تجهیزات ذخیره نیز خواهدداشت (رنگ های ذخیره ) ، که درفرم ثبت نام اعلام خواهد شد . رنگ های تجهیزات (پیراهن ، زیرشلوار و جوراب ها ) ذخیره باید به طور قابل تشخیص متفاوت رنگ های تجهیزات رسمی باشد (پیراهن ، زیرشلواری و جوراب ها ) تجهیزات ذخیره نیز به همه مسابقات برده می شوند .
3/4/8- در سراسر مسابقه نهایی ،هر بازیکن شماره تخصیص یافته به خود را درفهرست بازیکنان رسمی خواهد پوشید . رنگ شماره ها باید متمایز از تجهیزات باشد . ( روشن نسبت به تیره یا برعکس ) و از فاصله دور برای تماشاچیان در ورزشگاه و درصورت امکان برای بینندگان تلویزیون خوانا باشد . این شماره ها بین 25 و 35 سانتی متر در وسط قسمت پشت پیراهن ، بین 10 و 15 سانتی متر در قسمت جلوی پیراهن در سطح سینه ، و بین 10 و 15 سانتی‌متر درجلوی هریک ازساق های  زیر شلواری قرار گیرند .
4/4/8- نشان ملی فدراسیون می تواند همچنین به صورت علامت برجسته روی پیراهن نصب گردد .
5/4/8- باستثنای علائم تجاری تولیدی ، شناسایی حامیان یا شخص ثالث دیگر به هر نوع یا شعارهای سیاسی ، تجاری ، مذهبی یا نژاد پرستی یا سایر شعارها روی لباس یا تجهیزات بازیکنان و دروازه بان ها (پیراهن ها ، جلیقه ها ، زیرشلواری ها ، یا زیرشلواری های گرمکن ، جوراب ها ، دستکش ها ،کلاه ها ، لباس زیر و غیره ) درمحل استقرار و مسابقات ممنوع می باشد .
6/4/8- علامت تجاری مجاز تولیدی  می تواند فقط یک بار به صورت نشان طرحی یا  اسم ، با ترکیبی از نشان طرحی و اسم مورد استفاده قرار گیرد (طبق مقررات المپیک ناشنوایان ) .
5/8- قرعه کشی
قرعه کشی برای گروه های شرکت کننده در دور مقدماتی تورتمنت مردان و زنان در تاریخ ………… در ………… به عمل خواهد آمد .
6/8- برنامه مسابقات
1/6/8-دور مقدماتی
مردان : شانزده (16) تیم شرکت کننده به چهارگروه چهار(4) تیمی تقسیم بندی خواهند شد . درخلال دور مقدماتی ، هر تیم با سایر تیم های هم گروه بازی خواهد نمود .
زنان : هشت (8) تیم شرکت کننده به دو گروه چهار (4) تیمی تقسیم بندی خواهند شد . درخلال دورمقدماتی ، هر تیم باسایر تیم های هم گروه بازی خواهد نمود .
2/6/8- یک چهارم نهایی ، نیمه نهایی و رده بندی
مردان : بعد ازدورمقدماتی تیم های اول و دوم هر گروه در یک چهارم نهایی مسابقه خواهند داد :  (  مقابل  )(  مقابل  )(  در مقابل  )(  در مقابل  ).
برنده های یک چهارم نهایی درمسابقات نیمه نهایی بازی خواهند نمود : (  مقابل  )(  مقابل  ).
بازنده های یک چهارم نهایی برای مقام های پنجم تا هشتم مسابقه خواهند داد .
تیم های سوم وچهارم درگروه ها برای مقام های نهم تا شانزدهم مسابقه خواهند داد.
زنان : بعد از دور مقدماتی تیم های اول و دوم هر گروه در نیمه نهایی مسابقه خواهند داد : (  مقابل  )( مقابل  ).
تیم های سوم و چهارم در گروه ها برای مقام های پنجم تا هشتم مسابقه خواهند داد
3/6/8- نهایی
برنده های نیمه نهایی برای مقام های اول ودوم مسابقه خواهند داد ، بازنده ها برای مقام های سوم وچهارم .

4/6/8- رده بندی  تیم ها
1- سامانه مسابقه مشابه سامانه اتحادیه ها خواهد بود، هر تیم با هر یک از تیم های دیگر هم گروه مسابقه خواهد داد ، با سه امتیاز برای یک برد ، یک امتیاز برای قرعه کشی و بدون امتیاز برای بازی باخته .
2- رتبه بندی در هر گروه به شرح ذیل تعیین خواهد گردید :
الف) بیشترین امتیازات کسب شده در همه مسابقات گروهی ؛
ب) اختلاف گل در همه مسابقات گروهی ؛
پ) بیشترین تعداد گل های ثبت شده در همه مسابقات گروهی.
چنانچه دو یا چند تیم بر مبنای سه معیار بالا مساوی باشند ، رتبه بندی آنها به شرح ذیل تعیین خواهد گردید :
ت) بیشینه امتیازات کسب شده درمسابقات گروهی بین تیم های مربوطه ؛
ث) تفاوت گل های حاصله ازمسابقات گروهی بین تیم های مربوطه ؛
ج) بیشینه گل های ثبت شده درمسابقات گروهی بین تیم های مربوطه ؛
چ) اجرای قرعه کشی توسط کمیته سازماندهی المپیک ناشنوایان .
5/6/8- هر مسابقه 90 دقیقه طول خواهد کشید (دو نیمه ی 45 دقیقه ای )، بازمان استراحت در نظر گرفته شده در قوانین بازی های FIFA.
6/6/8- اگر نتیجه مسابقه دریک چهارم نهایی ، نیمه نهایی یا نهایی در خاتمه زمان تعیین شده باید براساس قرعه کشی مشخص گردد، و چنانچه بازی باید در وقت اضافی انجام شود ، این امر نیز باید شامل دو وقت 15 دقیقه ای همراه با 5 دقیقه  استراحت در خاتمه وقت تعیین شده باشد ، اما نه در وقت های اضافی . چنانچه پس از بازی دروقت اضافی نتیجه مسابقه باز هم منوط به قرعه کشی باشد ، برنده با زدن پنالتی طبق مقررات مندرج درقوانین بازی های FIFA تعیین خواهد گردید .

7/8- نمایندگان
1/7/8-داوران
تخصیص 4 نماینده درمسابقه ( داور ، 2 کمک داور و نفرچهارم ) به منظورنظارت بر مسابقات توسط کمیته فنی انجام خواهد شد .
درصورت امکان ،داوران باید دارای پروانه معتبر داوران بین المللی FIFA باشند .
1/1/7/8- چنانچه داور یا یکی ازدستیاران وی پیش از مسابقه یا در خلال آن به علت آسیب ، کسالت و غیره از انجام وظایفش منع گردد ، فرد چهارم می تواند جایگزین گردد .
2/1/7/8- در خاتمه هرمسابقه ، داور فرم گزارش رسمی  مسابقه را تکمیل و بلافاصله آن را به مدیر مسابقات در محل بازیها قرار خواهد داد .
داور همه اتفاقات پیش از ، بعد از و در خلال مسابقه را تا حد امکان به طور مشروح در فرم گزارش  به شرح ذیل یادداشت خواهد نمود .
الف ) سوی رفتار بازیکنان که منجر به اخطار یا اخراج گردد .
ب) رفتارهای نامطلوب همراهان ، طرفداران و هر فرد دیگر که درجهت منافع آن کشور فعالیت می کند .
ج) سایر وقایع .
3/1/7/8- همه داوران و کمک داوران از پرچم (و سوت زدن در صورت صلاحدید ) برای شروع ، یا شروع مجدد بازی ، توقف یا تأخیر در بازی به علت تخطی یا آسیب یا برای نشان دادن خاتمه وقت در هر نیمه  استفاده خواهند نمود . علاوه بر ارتباطات کلامی  ، بدنی ، وچشمی ، پرچم ابزار با اهمیتی برای داورمحسوب می گردد.
2/7/8-انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران ، ثبت کننده امتیازات و زمان و غیره را منصوب می‌نماید.
8/8- انصراف
1/8/8- چنانچه تیمی بعد از شروع المپیک تابستانی ناشنوایان کناره گیری نماید یا درخلال مسابقات گروهی از شرایط لازم برخوردار نباشد ، گروه باید بدون آن تیم یا جایگزین  به فعالیت ادامه دهد . مسابقات انجام شده توسط آن تیم  محسوب نخواهند گردید و همه امتیازات کسب شده نیز باطل خواهد شد .
2/8/8- چنانچه تیمی برای مسابقه ای حاضرنشد – باستثنای موارد الزامی بنا به تشخیص کمیته سازماندهنده المپیک ناشنوایان یا چنانچه از ادامه بازی اجتناب نماید یا ورزشگاه را پیش از خاتمه مسابقه ترک نماید ، آن تیم  بازنده  اعلام خواهد گردید .
مسابقه و سه امتیاز با احتساب 3- . به حریف واگذار می گردد و علاوه بر آن در صورت ترک مسابقه ، تیم برنده که به طور همزمان از امتیازی بالاتر از تیم متخلف  برخوردار گردیده است زمین بازی  را ترک خواهد نمود.
9- اعتراض
1/9- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های رسمی ورزشی طبق قوانین  بازی های FIFA بررسی خواهند شد وتوسط کمیته اعتراض فوتبال رسیدگی خواهند گردید.
اعتراض رسمی باید در فرم رسمی اعتراض المپیک ناشنوایان به طور مکتوب و به زبان انگلیسی ارائه گردد . فرم مزبور باید بانضمام 50 دلار آمریکا 30 دقیقه پس از اعلام رسمی نتایج  به مدیر فنی ICSD ارائه گردد.
درمورد  اینکه اعتراض مذکور از نوع ورزشی یا مربوط به تعیین صلاحیت است مدیر فنی ICSD  تصمیم گیری خواهد نمود .
کمیته اعتراض فوتبال همه اعتراض های مربوط به ورزش و کمیته اجرایی ICSD همه اعتراض های  مرتبط با تعیین صلاحیت را مورد رسیدگی قرار خواهند داد. مبلغ پرداختی 50 دلار آمریکا فقط  در صورتی به خواهان مسترد خواهد شد که اعتراض وارد باشد .
2/9- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض فوتبال در وقت معین توسط  رئیس کمیته در دفترمدیران فنی  تشکیل جلسه خواهد داد.
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود .
• مأمور ارتباطات ورزشی (SLO)مسئول تامین مکان جلسه و رابط های  زبان اشاره خواهد بود.
• مأمور ارتباطات ورزشی به منظور اطلاع رسانی در مورد  زمان و مکان جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت .
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزشهای کشور مربوطه خواهد بود .
مامور ارتباطات ورزشها مسئول اطلاع رسانی  در خصوص اعتراض و نیز نتیجه آن به ستاد مرکزی مسابقات GHQ  و مدیر فنی ICSD مسئول اطلاع رسانی به کمیته اجرایی ICSD در این خصوص خواهند بود .
10- نظارت و مصوبات
1/10 – سمعک
استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد .
1/1/10- محدوده معین
محدوده معین عملاً اززمان ورود ورزشکاران به محل مسابقه در خلال تمرین و زمان مسابقه مورد مداخله می باشد.
2/1/10- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون مسابقه بلافاصله متوقف خواهد شد و تیم متخلف 3-0 بازنده اعلام خواهد شد . به مقررات شنوایی سنجی ، ماده 6: تخلفات و جرائم مراجعه نمائید .
2/10 -نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی- المپیک تابستانی ناشنوایان ، ماده4- نظارت و مصوبات مراجعه  نمائید.
11- جلسه فنی
1/11- تاریخ و مکان
جلسه فنی فوتبال در تاریخ …………  در ورزشگاه ………… برگزار خواهد گردید .
2/11- همراهان
هر فدراسیون ملی شرکت کننده می تواند  همراه با دو نماینده که حداقل یک نفر  از آن ها ناشنوا است و در صورت لزوم ، یک نفر رابط زبان اشاره به عنوان نماینده معرفی نماید.
هر فدراسیون ملی باید دو(2) دست لباس مخصوص برای بررسی و تصویب در جلسه همراه بیاورد .
12- اخطارها
اخطار زرد (کارت زرد) اخطاری از سوی داور به بازیکن درخلال مسابقه به منظور اعلام رفتار نامطلوب وخطرناک می باشد.
اخطار قرمز( کارت قرمز ) اعلام تخلف به بازیکن از سوی داور در خلال مسابقه و به منظور اخراج آن بازیکن از مسابقه می باشد .
دو اخطار دریافت شده در خلال یک مسابقه موجب اخراج ( کارت قرمز غیر مستقیم ) ، ودرنتیجه تعلیق خودکار از مسابقه بعدی می گردد.
دو اخطاری که موجب کارت قرمز شده اند . برطرف خواهند شد ؛
موارد ذیل موجب تعلیق  خودکار ازمسابقه بعدی می شوند ؛
• دو(2) اخطار زرد دریافت شده در یک بازی ازهمان مسابقه .
• دو(2) اخطار زرد دریافت شده دردو بازی مختلف از همان مسابقه .
• یک (1) اخطار زرد و یک (1) اخطار قرمز دریافت شده در یک بازی  از همان مسابقه .
• یک (1) اخطار قرمز دریافت شده دریک بازی از همان مسابقه.
همه اخطارهایی که موجب تعلیق خودکارازبازی بعدی می گردند بعداز تعلیق برطرف می شوند .
کمیته انضباطی (ICSD) ممکن است مدت زمان این تعلیق  را گسترش دهد .
چنانچه مقرر گردد تا مسابقه رها شده مجدداً برگزار گردد اخطار صادرشده درخلال آن بازی نیز لغو خواهد گردید .اگر بازی مجدداً برگزار نگردد ، اخطارهای دریافت شده توسط تیمی که بازی را ترک نموده کماکان معتبر خواهند بود ، وچنانچه هر دو تیم مسئول عدم برگزاری بازی باشند اخطارهای هر دو تیم کماکان معتبر خواهند بود .
تعلیق مسابقه بازیکن یا تیم مربوطه را از حقوق خود برای ورود به رختکن و یا به محوطه اطراف زمین بازی ،به ویژه نشستن در نیمکت جایگزین ها . بازیکن تعلیقی یا همراه تیم فقط اجازه دارند در محل تخصیص داده شده درقسمت عقب تماشاچیان یاخارج ازورزشگاه حضور یابند .
1/12- انتقال اخطارها
اخطارهای دریافت شده درخلال مسابقه به مسابقه دیگر منتقل نخواهند شد .
بهر روی ، اخطارها از یک دور به دوربعدی همان مسابقه منتقل خواهند شد . همه اخطارها از بازیهای گروهی به مراحل حذفی منتقل خواهند شد . کمیته انضباطی می تواندبه طور استثنا قبل از شروع یک مسابقه ویژه از این قانون صرف نظر نماید.
2/12- لغواخطارها
به درخواست یک کنفدراسیون ، کمیته  انضباطی ممکن است اخطارهایی راکه منجر به تعلیق یک بازی نشده لغو نماید تا درمیان چند تیم که درتعداد بازیهای برابر در خلال مسابقه تعیین صلاحیت شرکت ننموده اند تعادل برقرارگردد (کنفدراسیون های APDSC ، CADS، EDSO و PANAMDES) .
به هر روی کمیته می تواند فقط یک بار در هر مسابقه این کار را انجام دهد .
تصمیم کمیته انضباطی قطعی می باشد .

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.