مقررات فنی تیراندازی

1-کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیرفنی تیراندازی ICSD واعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی خواهد بود .
– مدیر فنی ICSD
– نماینده ISSF
– نماینده ISSF
– مدیر ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
2- کمیته اعتراض
– مدیر فنی ICSD
– نماینده ISSF
– نماینده ISSF
– مامور ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
3- رویدادها
مسابقات تیراندازی متشکل از رویدادهای ذیل می باشد !
مردان
تپانچه بادی 10متر (60 تیر)
تفنگ بادی 10 متر (60 تیر)
تپانچه 50 متر (60  تیر)
تفنگ در 3 وضعیت 50 متر (40×3 تیر)
تفنگ درازکش 50 متر (60 تیر)
تپانچه آتش سریع(60 تیر)

زنان
تپانچه بادی 10 متر (40 تیر)
تفنگ بادی 10 متر (40 تیر)
تپانچه 25 متر (30+30 تیر)
تفنگ در 3وضعیت (20×3 تیر)
رده بندی تیمی وجود نخواهد داشت .
4- شرکت کنندگان
1/4- صلاحیت سنی
محدودیت سنی وجود ندارد .
2/4- هر انجمن ملی می تواند حداکثر دو(2) ورزشکار برای هر رویداد ثبت نام نماید .
3/4-به ورزشکاری که مسابقه را آغاز نکند باستثنای افرادی که گواهی پزشکی مبنی بر ممنوعیت آغازرا ارائه می نمایند جریمه 20 دلار آمریکا تعلق خواهد گرفت .
5-ثبت نام
1/5 – ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران درهر رویداد باید تا تاریخ   به دبیرخانه ارائه گردد .
2/5- ثبت نام های نهایی با اسامی هر ورزشکاران با اشاره به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ   به دبیرخانه ارائه گردد . ارسال ها می تواند از طریق فرم ثبت نام رسمی online  یا تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شود.
3/5- هیچ نوع تغییر یا ثبت نام اضافی بعد از تاریخ…………………. پذیرفته نخواهد شد .
6- محل برگزاری
1/6- محل مسابقه
مسابقات تیراندازی در……………………… برگزار خواهد گردید .
1/1/6- میدان تیراندازی
• برد تیراندازی 50 متر (تفنگ و تپانچه )،40 میدان
• تپانچه برد 25 متر، 40 میدان
• تفنگ بادی برد 10 متر ، 28 میدان
2/1/6- نور
شدت نور تا 1500 لوکس.
2/6- محل تمرین
محل تمرین همان محل مسابقه خواهد بود.
7- برنامه زمانبندی
1/7- برنامه زمانبندی مسابقه
به برنامه زمانبندی مسابقه در سایت بازیها رجوع نمائید .
2/7- برنامه زمانبندی تمرین
به برنامه زمانبندی تمرین در سایت بازیها رجوع نمائید .
8- قوانین و مقررات مسابقه
1/8- سازماندهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات تیراندازی خواهد بود .
2/8- قوانین مسابقه
مسابقات تیراندازی طبق قوانین و مقررات ISSF برگزار خواهند گردید . در صورت فقدان توافق در تفسیر قوانین  و مقررات ، متن انگلیسی نافذ خواهد بود. حوادث پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مقررات قرار نمی گیرند به ترتیب ذیل بررسی خواهند شد :
1/2/8- موارد دارای ماهیت عمومی طبق مقررات المپیک ناشنوایان ، قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ،ومقررات فنی تیراندازی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
2/2/8- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات ISSF مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می کنند مستحق شرکت در مسابقات تیراندازی المپیک ناشنوایان می باشند:
3/8- تجهیزات مسابقه
همه تجهیزات مورد استفاده در مسابقات منطبق با قوانین و مقررات ISSF خواهند بود .
4/8- پوشاک مسابقه
ورزشکار مسئولیت دارد تا با پوشاک مناسب میادین در رویدادهای عمومی حاضر گردد . این موضوع باید با نظارت کمیته فنی پیگیری شود. استفاده از پوشاک استتاری ممنوع می باشد .
5/8- قرعه کشی
جایگاه و زمان تخصیص برای تیراندازی  هر ورزشکار در هر مسابقه از طریق قرعه کشی تعیین خواهند گردید . قرعه کشی طبق قوانین ISSF و با نظارت کمیته فنی برای آن رویداد توسط مدیر فنی انجام خواهد شد .
6/8- برنامه ریزی مسابقه
1/6/8- حذف ، تعیین صلاحیت ونهایی ها
مسابقات تیراندازی المپیک ناشنوایان از طریق  دورهای تعیین صلاحیت و نهایی برگزار خواهد گردید . اگر تعداد تیراندازان بیش از ظرفیت میدان باشد ، طبق قوانین خاص ISSF رویداد مورد نظر حذف خواهد گردید.
هشت (8) ورزشکاربا بالاترین امتیاز باستثنای تپانچه آتش سریع 25 متر (شش (6) ورزشکار با بالاترین امتیاز) در دورهای تعیین صلاحیت به دورهای نهایی صعود خواهند نمود .
1/1/6/8- دورهای تعیین صلاحیت
پرتاب های دورهای تعیین صلاحیت بر مبنای سامانه نمره بندی استاندارد 10، 9، 8 و غیره امتیازبندی خواهند شد .
2/1/6/8- دورهای نهایی
به منظور امتیازبندی پرتاب های دور نهایی ، همه امتیازات یک میدان متعاقباً  به گروه های ده تایی تقسیم می شوند . از این روی بالاترین نمره امتیاز بندی 10 شامل 9/10 و پائین ترین نمره امتیازبندی 0/10 خواهند بود . بالاترین نمره امتیاز بندی 9 شامل 9/9 و غیره خواهد بود .
مسابقات تفنگ بادی و تپانچه بادی  با استفاده از تیرنشانه های بین المللی در فاصله 10 متر با پرتاب تیر به هر هدف درهر دو رویداد تفنگ و تپانچه انجام  خواهد شد .
همه تیراندازی ها در وضعیت ایستاده اجرا خواهند شد . برای هر مسابقه  تعداد تیرها و محدودیت زمانی لازم عبارتند از:
مردان
60 تیر
1ساعت و45 دقیقه
زنان
40 تیر
1 ساعت و15 دقیقه
3/6/8- تپانچه 50 متر (60 تیر) – فقط مردها
مسابقه تپانچه آزاد در شش مجموعه ده شلیک از فاصله 50 متری با استفاده از هدف های بین المللی با 5 شلیک در هر هدف اجرا خواهد شد . محدودیت زمانی کل ، مشاغل هدف گیری ، 2 ساعت است .
هدف گیری های نا محدود فقط پیش از شروع تیراندازی اجرا خواهد شد.
4/6/8- تپانچه 25 متر(30+30 تیر)- فقط زن ها
مسابقه تپانچه 25 متر در دو مرحله هر کدام با 30 شلیک اجرا خواهد شد . پیش از آغاز هر مرحله ، تیرانداز می تواند با مجموعه 5 تیر یک بار هدف گیری نماید . مرحله دقت شامل شش مجموعه 5 شلیک در 5 دقیقه می باشد . مرحله آتش سریع شامل شش مجموعه 5 شلیک می باشد . در خلال مجموعه ها هر هدف پنج بار نشان داده می شود . هر بار برای سه ثانیه زمان بین هر نمایش باید هفت ثانیه باشد . فقط یک شلیک در خلال هر بار نمایش هدف اجرا خواهد شد . همه تیراندازان باید پیش از مرحله آتش سریع، مرحله دقت را تکمیل نمایند .
5/6/8- تفنگ 50 متر 3 وضعیت
مسابقه تفنگ کالیبرکوچک (سه وضعیت ) با استفاده از هدف های بین المللی در فاصله 50 متری  شلیک خواهد شد . برای هر هدف در همه وضعیت ها یک شلیک اجرا خواهد شد . محدودیت های زمانی برای همه هدف گیری ها و ثبت شلیک ها به ترتیب ذیل می باشد:
مردان (40×3 تیر)
درازکش : 1 ساعت
ایستاده : 1 ساعت و 30 دقیقه
به زانو : 1 ساعت و15 دقیقه
زنان (20×3 تیر)
3 وضعیت :2 ساعت و 30 دقیقه
فقط رویداد مردان:
• حداقل زمان جابجایی بین وضعیت ها 10 دقیقه می باشد .
• همه تیراندازان باید پیش از شروع مرحله ایستاده مرحله درازکش را تکمیل نمایند، وهمه تیراندازان باید پیش از شروع مرحله به زانو مرحله ایستاده را تکمیل نمایند .
مردان و زنان
شلیک های هدف گیری (از نظر تعداد (نامحدود) باید فقط پیش از شروع هر وضعیت مسابقه اجرا گردند . به محض ثبت اولین شلیک ، هدف گیری  جدید مجاز نخواهد بود و فقط با مجوز کمیته فنی امکانپذیر خواهد بود.
6/6/8- درازکش تفنگ 50 متر(60 تیر) – فقط مردان
مسابقه با استفاده از هدف های بین المللی  به ازای یک شلیک به هر هدف در وضعیت درازکش و درفاصله 50 متر اجرا خواهد گردید .
محدودیت زمانی 1 ساعت و30 دقیقه برای همه هدف  گیری ها و ثبت شلیک ها وجود خواهد داشت و تیرانداز مستحق هدف گیری های نامحدود پیش از شروع مسابقه می باشد .
7/6/8- تپانچه آتش سریع (60 تیر) فقط مردان
از هدف ISSF که به 5 منطقه امتیاز بندی تقسیم می شود استفاده می گردد . هدف ها به صورت گروه های پنج 75/0 متری جدا از مرکز به مرکز و در فاصله 25 متری تنظیم می شوند.
مسابقه شامل 60 شلیک خواهد بود که به دو مرحله 30 تایی تقسیم می گردد. هرمرحله شامل شش (6) مجموعه پنج(5) تایی ، تقسیم  می گردد که دو شلیک در 8 ثانیه و دو شلیک  در 6 ثانیه و دو شلیک در 4 ثانیه انجام خواهند شد .پیش از شروع هر مرحله ، تیرانداز می تواند یک مجموعه هدف گیری پنج شلیکی در 8، 6 یا 4 ثانیه به عمل آورد .
7/8 نمایندگان
1/7/8 – داوران
داوران دارای صلاحیت و گواهینامه رسمی از ISSF خواهند بود . هیات داوران منتخب کمیته سازماندهی بر اجرای مسابقات تیراندازی نظارت خواهند نمود .
2/7/8- انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران را منصوب خواهد نمود .
9- اعتراض ها
1/9- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات ISSF و توسط کمیته اعتراض تیراندازی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
اعتراض باید کتباً در فرم رسمی اعتراض المپیک ناشنوایان و به زبان انگلیسی  ارائه گردد . فرم مزبور باید 10 دقیقه پس از اعلام نتایج رسمی مدیر فنی ICSD درمورد اینکه اعتراض مورد نظر مرتبط با ورزش یا تعیین صلاحیت است تصمیم گیری خواهد نمود . سپرده 50 دلار آمریکا فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد گردید .
2/9- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض تیراندازی در وقت معین توسط رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی تشکیل جلسه خواهد بود .
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود .
• مأمور ارتباطات ورزشها (SLO)مسئول تامین محل جلسه و رابطین زبان اشاره ناشنوایان خواهد بود .
• مامور ارتباطات ورزشها به منظور اطلاع رسانی در مورد زمان و مکان جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت .
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقه انجمن ورزشهای کشور مورد نظر خواهد بود .
مامور ارتباطات ورزشها (SLO) مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بازی GHQ در خصوص اعتراض و نتیجه آن خواهد بود .
10- نظارت و مصوبات
1/10 – سمعک ها
استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد .
1/1/10- محدوده معین
محدوده معین عملاً اززمان ورود ورزشکاران به محوطه میدان تیراندازی در خلال تمرین و مسابقه محسوب می گردد .
2/1/10- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون ، به مقررات شنوایی سنجی ، ماده 6: تخلفات و جرائم رجوع نمائید .
2/10- نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ، ماده 4- نظارت و مصوبات رجوع نمائید .
11- کمیته فنی
1/11- تاریخ و مکان
جلسه فنی تیراندازی در تاریخ ……………….. و در ………………… برگزار خواهد گردید .
2/11- همراهان
هر فدراسیون ملی شرکت کننده می تواند با دو مأمور که یکی از آن ها باید ناشنوا و در صورت لزوم ، رابط زبان اشاره باشد حضور یابد . 

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *