مقررات فنی والیبال ساحلی

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیر فنی والیبال ساحلی ICSD  و اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد .
– مدیر فنی ICSD
– نماینده FIVB
– نماینده FIVB
– مأمور ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
2 – کمیته اعتراض
– مدیر فنی ICSD
– نماینده FIVB
– نماینده FIVB
– نماینده ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
3 – رویداد ها
بازیهای مسابقات تیمی برای مردان و زنان برگزار خواهد گردید .
4 – شرکت کنندگان
1/4 – صلاحیت سنی
همه رقابت کنندگان والیبال ساحلی باید 14 سال داشته باشند .
2/4 – هر فدراسیون ملی می تواند حداکثر دو (2) تیم برای مردان و دو (2) تیم برای زنان برای مسابقات والیبال ساحلی ثبت نام نماید. هر تیم می تواند دارای دو (2) بازیکن، و حداکثر چهار (4) مرد و چهار (4) زن باشد .
3/4 – جایگزین مجاز نمی باشد .
4/4 – برای ورزشکاری که مسابقه را آغاز نکند باستثنای افرادی که گواهی پزشک مبنی ممنوعیت بازی را ارائه نماید جریمه 20 دلار آمریکا تعلق خواهد گرفت .
5 – ثبت نام
1/5 – ثبت مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی تیم ها باید تا تاریخ ـــــــــ به دبیر خانه ارائه گردد.
2/5 – ثبت نام نهائی با اسامی هر ورزشکار با اشاره به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ ـــــــــــ به دبیرخانه ارسال گردد.
ارسال ها می تواند در فرم ثبت نام رسمی Online  یا از طریق تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شوند .
3/5-هیچ نوع تغییر یا ثبت نام اضافی بعد از تاریخ           پذیرفته نخواهد شد.
6-محل برگزاری
1/6-محل مسابقه
مسابقات فوتبال ساحلی در            برگزار خواهند گردید.
1/1/6- میدان بازیها
تعداد میدانها متعاقباًاعلام خواهد گردید .
2/1/6- سطح
سطح محل مسابقه پوشیده از شن ساحلی خواهد بود
2/6-محل تمرین
محل تمرین همان محل مسابقه خواهد بود.
7-برنامه زمانبندی
1/7- برنامه زمانبندی مسابقه
به برنامه زمانبندی مسابقه در سایت بازی ها مراجعه نمائید.
2/7-برنامه زمانبندی تمرین
به برنامه زمانبندی تمرین در سایت بازی ها مراجعه نمائید.
8 – قوانینی و مقررات مسابقه
1/8 – سازماندهی فنی
ICSD  مسئول سازماندهی فنی مسابقات والیبال ساحلی می باشد .
2/8 – قوانین مسابقات
مسابقات والیبال طبق قوانین FIVB  برگزار خواهند گردید . در صورت فقدان در تفسیر قوانین و مقررات، متن انگلیسی نافذ خواهد بود. حوادث پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مققرات قرار نمی گیرند. به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
1/2/8 – موارد دارای ماهیت عمومی طبق مقررات المپیک تابستانی قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی، و این مقررات فنی والیبال ساحلی رسیدگی می شوند .
2/2/8 – مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات FIVB  رسیدگی خواهند شد .
فقط ورزشکارانی که از مقررات والیبال ساحلی المپیک ناشنوایان پیروی می نمایند مستحق شرکت در رقابت های والیبال ساحلی المپیک ناشنوایان می باشند .
3/8 – تجهیزات مسابقه
همه تجهیزات در خلال مسابقه مطابق قوانین و مقررات FIVB  خواهند بود .
1/3/8 – توپ ها
توپ از نوع 200Mikasa VLS  خواهند بود .
2/3/8 – تورها
تورها مطابق مقررات FIVB  خواهند بود .
4/8 – پوشاک مسابقه
هر تیم دارای دو دست  پوشاک با رنگ های کاملاً متمایز خواهند بود . (یکی روشن، و دیگری تیره) . رنگ های تیم و شماره های پیراهن در فرم رسمی ثبت نام قید خواهند گردید .
1 – هر ورزشکار همان شماره پیراهن را در سراسر مسابقه خواهد پوشید .
2 – دو تیمی که با یکدیگر مسابقه می دهند از رنگ های کاملاً متمایز استفاده خواهند کرد .
5/8 – قرعه کشی برای رویداد والیبال ساحلی طبق قوانین و مقررات FIVB  انجام خواهد شد . برای قرار دادن تیم های برتر مردان و زنان در دور 16 بعد از تکمیل مرحله مقدماتی قرعه کشی دیگری توسط کمیته فنی برگزار خواهد گردید که در اولین جلسه فنی اعلام خواهد گردید .
6/8 – برنامه مسابقه
مسابقه شامل دور مقدماتی و مراحل تک حذفی در دوره 16، یک چهارم نهائی ها – نیمه نهائی ها و نهائی ها خواهد بود .
1/6/8 – دور مقدماتی
هشت (8) گروه حداکثر پنج (5) تیمی در دور مقدماتی به منظور تعیین صعود کننده به دور 16 تشکیل خواهد شد .
چهارچوب دور انفرادی است، یعنی هر تیم با سایر تیم های هم گروه مسابقه خواهد داد .
اگر تعداد کل تیم ها از 13 نفر بیشتر نباشد،آنگاه تعداد گروه ها بجای هشت (8) شش (6) خواهد بود .
در تکمیل هر بازی در مسابقات گروهی، دو (2) امتیاز به برنده و یک (1) امتیاز به بازنده و صفر (0) به بازی انجام نشده تعلق خواهد گرفت .
هشت گروه – اولین دو (2) تیم هر گروه (در مجموع 16 تیم) به دور 16 صعود خواهند کرد .
شش گرو ه – اولین دو (2) تیم هر گروه (در مجموع 12 تیم)،
به اضافه دو (2) برتر با رتبه سوم در گروه خود (در مجموع 2 تیم، به ازای هر بازی، هر دور و نسبت امتیازات) مستقیماً به دور 16 صعود خواهند نمود. دو (2) جای خالی در دور 16 از طریق بازی های «بازنده خوش شانس» بین چهار (4) تیم با رتبه سوم در گروه های خود تعیین خواهد شد .
2/6/8 – رتبه بندی گروهی
تعداد کل امتیازات رتبه هر گروه تعیین خواهد گردید . در صورت تساوی امتیازات کسب شده در دو تیم یا بیشتر در خلال فرایند رتبه بندی تیمی، تیم ها به ترتیب ذیل رده بندی خواهند شد:
در خلال دور درون گروهی
1 – تعداد بازی های برده
2 – رو در رو :
الف – دو (2) تیم :
1 – اگر دو تیم با یکدیگر بازی کنند برنده صعود خواهد نمود .
2 – اگر دو تیم با یکدیگر بازی نکنند، رتبه بندی از طریق نسبت بازی های انجام شده، اگر تساوی همچنان وجود داشته باشد از طریق نسبت امتیازات و اگر تساوی همچنان وجود داشته باشد آنگاه تیم ها هم رتبه خواهند بود .
ب-سه(3)تیم:تیم سوم از طریق نسبت بازی ها تعیین خواهد شد ،اگر تساوی هنوز وجود داشته باشد آنگاه از طریق نسبت امتیازات برای بازی های انجام شده توسط آن سه تیم ؛سپس دو تیم اول از طریق مسابقه رو در رو معین می شوند(2-الف ملاحظه گردد).
پ-چهار(4)تیم :تیم چهارم از طریق نسبت بازی ها تعیین می گردد ،اگر هنوز تساوی وجود داشته باشد آنگاه نسبت امتیازات برای بازی های انجام شده توسط آن چهار تیم .
بعد از دور درون گروهی
1-تعداد بازی های برده
2-رو در رو:
الف- دو (2)تیم:برنده صعود خواهد نمود.
ب- سه(3)تیم: تیم سوم از طریق نسبت بازی تعیین می گردد، اگر تساوی همچنان وجود داشته باشد آنگاه از طریق نسبت امتیازات برای بازی های انجام شده توسط آن سه تیم ؛دو تیم اول سپس از طریق مسابقه رو در رو تعیین می شوند (2-الف ملاحظه گردد).
3/6/8 – دور 16
ترتیب قرار گرفتن تیم ها بعد از دور مقدماتی مطابق مقررات FIVB  به شرح ذیل خواهد بود :
هشت گروه :
# 1 (مقام اول گروه A) در مقابل # 16 (H2, G2, F2, E2, D2, C2, B2)
# 8 مقام اول گروه H) در مقابل # 9 (G2, F2, E2, D2, C2, B2, A2)
# 5 (مقام اول گروه E) در مقابل # 12 (H2, G2, F2, D2, C2, B2, A2)
#4 (مقام اول گروه D) در مقابل # 13 (H2, G2, F2, E2, C2, B2, A2)
#6 (مقام اول گروه F)   در مقابل # 11  (H2,G2, E2, D2,C2,B2,A2)
#3 (مقام اول گروه C)  در مقابل # 14 (H2, G2, F2, E2, D2, B2,A2)
# 7 (مقام اول گروه G) در مقابل # 10 (H2,F2,E2,D2,C2,B2,A2)
# 2 (مقام اول گروه B) در مقابل # 15 (H2, G2, F2, E2, D2, C2, A2)
شش گروه :
#  1 (مقام اول گروه A) در مقابل # 16 (قرعه کشی بین برندگان بازی بازنده خوش شانس – غیر A)
# 9 (F2,E2,D2,C2,B2,A2,) در مقابل # 8 (F2,E2, D2,C2,B2,A2)
# 5 (مقام اول گروه E) در مقابل # 12 (F2,D2,C2,B2,A2)
#13 (قرعه کشی بین دو تیم رتبه سوم صدرنشین در گروه ها – غیر D) در مقابل
# 4 (مقام اول گروه D)
#3 (مقام اول گروه C) در مقابل # 14 (قرعه کشی بین دو تیم رتبه شوم صدر نشین در گروه ها – غیر C)
# 11 (E2,D2,C2,B2,A2)  در مقابل # 6 (مقام اول F)
# 7 (F2,E2,D2,C2,B2,A2) در مقابل #  10 (F2,E2,D2,C2,B2,A2)
# 15 (قرعه کشی بین برندگان مسابقه بازنده خوش شانس – غیر B) در مقابل # 2 (مقام اول گروه B)
دور 16 به منظور تعیین صلاحیت هشت (8) تیم برنده برای یک چهارم نهائی در چهارچوب تک حذفی برگزار می گردد. تیم های هم گروه نمی توانند در دور 16 با یکدیگر رو در رو شوند .
4/6/8 – یک چهارم نهائی
هشت (8) برنده دور 16 سپس به یک چهارم نهائی صعود خواهند نمود .
هشت (8) بازنده دور 16 با امتیاز برابر برای مقام نهم رده بندی خواهند شد .
5/6/8 – نیمه نهائی ها
چهار (4) برنده یک چهارم نهائی سپس به نیمه نهائی صعود خواهند نمود. چهار (4) بازنده یک چهارم نهائی با امتیاز برابر برای مقام پنجم رده بندی خواهند شد .
6/6/8 – نهائی ها
دو (2) بازنده نیمه نهایی برای تعیین مدال برنز و مقام چهارم (4) با هم رقابت خواهند نمود .
دو (2) برنده نیمه نهائی ها برای تعیین مدال طلا و نقره با یکدیگر مسابقه خواهند داد.
7/8 – نمایندگان
1/7/8- تخصیص داوران برای برگزاری مسابقات توسط کمیته فنی انجام خواهد شد. در صورت امکان، داوران باید دارای پروانه معتبر بین المللی داوری FIVB  باشند. به هر روی می توان از داوران دارای گواهینامه ملی استفاده نمود.
2/7/8 – انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی ناظر امتیازات، داوران خط، و توپ جمع کن و غیره منصوب نماید .
8/8 – انصراف
چنانچه تیمی بعد از شروع المپیک ناشنوایان کناره گیری یا در خلال انجام بازی های گروهی سلب صلاحیت گردد گروه باید بدون آن تیم یا جایگزین فعالیت خود را ادامه دهد . بازی های انجام شده توسط تیم مربوطه محسوب نخواهند شد .
9 – اعتراض ها
1/9 – مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات FIVB  توسط کمیته اعتراض والیبال ساحلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
اعتراض باید به طور کتبی در فرم اعتراض رسمی المپیک ناشنوایان به زبان انگلیسی ارائه شود. فرم مزبور باید 60 دقیقه بعد از اعلام رسمی نتایج همراه با 50 دلار امریکا به مدیر فنی ارائه گردد.
مدیر فنی ICSD  در مورد اینکه اعتراض از نوع ورزشی یا تعیین صلاحیت است تصمیم خواهد گرفت. کمیته اعتراض والیبال ساحلی همه اعتراض های مرتبط با ورزش را رسیدگی خواهد نمود، و کمیته اجرائی ICSD  همه اعتراض های مرتبط با تعیین صلاحیت را رسیدگی خواهد نمود .
سپرده 50 دلار فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد گردید .
2/9 – مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض والیبال ساحلی جلسه ای با رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی تشکیل خواهد داد .
• مدیر فنی ICSD  رئیس کمیته خواهد بود .
• مأمور ارتباطات ورزشها مسئول تأمینی محل برگزاری جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود .
• مأمور ارتباطات ورزشها به منظور اطلاع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری جلسه یا همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت .
• مدیر فنی ICSD  مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزش های کشور مربوطه خواهد بود .
مأمور ارتباطات ورزشها مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بازی ها GHQ  و مدیر فنی ICSD  در خصوص اعتراض و نیز نتیجه آن خواهد بود .
10 – نظارت مصوبات
1/10 – سمعک
استفاده از هر نوع سمعک با قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد .
1/1/ 10 – محدوده معین
محدوده معین طبق تعریف محل بازی در محوطه مسابقه (قانون 2/1/1 FIVB  و نمودار 1) در خلال تمرین و مسابقه محسوب می گردد.
2/1/10 – در صورت تخلف از این قانون تیم بازیکن متخلف تلقی خواهد گردید و مسابقه را با نتیجه 0 – 2 در هر بازی و 0 – 21 برای هر دور واگزار خواهد نمود (قانون 4/7 FIVB ) و به مقررات شنوائی سنجی ماده 6: تخلفات و جرائم رجوع نمائید .
2/10 نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان، ماده 4 – نظارت و مصوبات رجوع نمائید .
11 – جلسه فنی
1/11 – زمان و مکان
جلسه فنی والیبال ساحلی در تاریخ ــــــــــ در ـــــــــــــــ برگزار خواهد گردید .
2/11 – همراهان
هر فدراسیون شرکت کننده می تواند همراه با دو نماینده که باید حداقل یک نفر از آنها نا شنوا باشد، و در صورت لزوم، یک رابط زبان اشاره حضور یابد.
هر فدراسیون ملی باید دو (2) دست لباس مخصوص به منظور بررسی و تأئید در جلسه همراه بیاورد.

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.