مقررات فنی کاراته

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیرفنی کاراته- دو ICSD واعضای منتخب کمیته برگزار کننده خواهد بود .
– مدیر فنی ICSD
– نماینده WKF
– نماینده WKF
– مأمور رابط ورزشها
– نماینده ناشنوا
2- کمیته اعتراض
– مدیر فنی ICSD
– نماینده WKF
– نماینده WKF
– مأموررابط ورزشها
– نماینده ناشنوا
3- رویدادها
مسابقات کاراته -دو متشکل از رویدادهای ذیل خواهد بود:
مردان
زیر 60 کیلوگرم
60-67 کیلوگرم
67-75 کیلوگرم
75-84 کیلوگرم
بالای 84 کیلوگرم

زنان
زیر 50 کیلوگرم
50-55 کیلوگرم
55-61 کیلوگرم
61-68 کیلوگرم
بالای 68 کیلوگرم
4. شرکت کنندگان
1/4- شرایط سنی
همه رقابت کنندگان کاراته باید حداقل 18 سال تا سال داشته باشند
2/4- مسابقه دهندگان باید دارای مقام کمربند مشکی(اولین دان یا بالاتر)باشند .
5- قوانین و مقررات مسابقه
1/5- سازماندهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات کاراته دو می باشد .
2/5- قوانین مسابقه
مسابقات کاراته دو مطابق قوانین و مقررات WKF  اداره خواهند شد  . در صورت عدم توافق در مفاد قوانین و مقررات ، متن انگلیسی نافذ خواهد بود .
در مواقع پیش بینی نشده که تحت پوشش قوانین و مقررات قرار نمی گیرند به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
1/2/5- موارد دارای ماهیت عمومی مطابق مقررات المپیک ناشنوایان ، قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ومقررات فنی کاراته تصمیم گیری خواهند شد.
2/2/5- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه مطابق قوانین و مقررات WKF تصمیم گیری خواهند شد.
فقط ورزشکارانی که مقررات المپیک ناشنوایان را می پذیرند استحقاق شرکت در مسابقات کاراته  المپیک ناشنوایان را دارند.
3/5- تجهیزات مسابقه
محوطه مسابقه باید هموار و عاری از خطر باشد .
1/3/5-محوطه مسابقه مجهز به تشک مربع ازنوع مصوب WKF ، با کناره های هشت متری ( اندازه گیری شده از خارج ) با دومتر اضافه درهر طرف به عنوان منطقه امن خواهد بود .
منطقه امن مشخص دومتری در هر طرف وجود خواهند داشت .
2/3/5- یک خط نیم متری در فاصله دو متر از مرکز محوطه مسابقه برای استقرار داور باید کشیده شود .
3/3/5- دو خط موازی هر کدام به طول یک متر و عمود به خط داور در فاصله یک ونیم متر از مرکز محوطه مسابقه باید برای استقرار مسابقه دهندگان کشیده شود .
4/3/5- هیأت داوران در منطقه امن جای خواهند گرفت ، یک نفر مستقیماً مقابل داور تشک ، و یک نفر پشت هر یک از رقبا ، و یک متر به سمت داور تشک ، هر کدام مجهز با پرچم قرمز و پرچم آبی خواهند بود.
5/3/5- داور میانجی در کنار میز کوچک خارج از منطقه امن، پشت و در سمت چپ داورکنار تشک جای خواهد گرفت .
6/3/5- ناظر امتیازات درکنار میز اداری امتیازات ، بین ثبات امتیازات و ثبات زمان جای خواهد گرفت .
7/3/5- مرز یک متری باید به رنگی متفاوت از محوطه تشک باشد .
4/5- لباس رسمی مسابقه
• لباس رسمی کاراته جی باید سفید و تمیز بدون نوار یا جیب باشد . نیمتنه ، هنگامی که با کمربند حول کمرمحکم بسته می شود ، باید دارای حداقل طول برای پوشاندن ناحیه سرینی باشد ، اما نباید بیش از سه چهارم طول ران باشد. رقابت کنندگان زن می توانند یک ت- شیرت سفید صاف زیر نیمتنه کاراته بپوشند . مسابقه دهندگان باید کمربندهای دورنگ همراه بیاورند (قرمز و آبی ).
• حداکثر طول آستین های نیمتنه نباید بلندتر از اعضای مچ دست و کوتاه تر از نصف ساعد باشد . آستین ها نباید تاه زده شوند .
• شلوارها باید به حد کافی بلند باشند تا حداقل  دو سوم ساق پا بپوشانند و نیابد به زیر استخوان مچ پا برسند . ساق های شلوار نباید تاه زده شوند .
• مسابقه دهندگان باید دارای موهای اصلاح شده و تمیز باشند به طوری که مانع اجرای موزون مسابقه نگردد . هاشیماکی (بند سر) مجازنخواهند بود . اگرداور کنار تشک موی بلند یا ناپاک درهر مسابقه دهنده ای مشاهده نماید ، می تواند وی را از مسابقه محروم نماید . گیره یا سنجاق فلزی مو ممنوع می باشند . نوار ، دانه های تسبیح و سایر تزئینات ممنوع می باشند . بند پلاستیکی یاگیره دم اسبی مجاز می باشند .
• مسابقه دهندگان باید دارای ناخن های کوتاه انگشتان دست باشند و نباید از اشیای فلزی و غیره که ممکن است به حریف آسیب بزند بپوشند.استفاده از برس فلزی دندانها باید به تأیید داور کنار تشک و پزشک رسمی برسد . مسابقه دهنده مسئولیت کامل صدمات را می پذیرد.
• تجهیزات محافظ ذیل برای پوشیدن توسط رقابت کنندگان اجباری است وآنها باید مورد تأیید WKF قرار گیرند:
– دستکش های بلند (قرمز و آبی)
– دهن گیر (محافظ دهان)
– محافظ سینه زنان
– بیضه بند (محافظ بیضه ها و کشاله برای مردان ) «اجباری نیست اما در صورت پوشیدن باید مورد تأیید نمونه WKF باشد»
– بالشتک ساق پا ( قرمز و آبی )
– محافظ پا( قرمز و آبی )
دستکش ها ، بالشتک ساق پا ، محافظ پا ، و محافظ بیضه ها و کشاله برای مردان و محافظ سینه برای  زنان باید زیر لباس مخصوص کاراته پوشیده شوند .
5/5- صف آرایی
قرعه کشی های صف آرایی سه روز پیش از اولین مسابقه زیر نظر کمیته فنی به عمل خواهد آمد.
6/5- مدت زمان مسابقه
• مدت زمان مسابقه سه(3) دقیقه برای مردان و دو(2) دقیقه برای زنان خواهد بود.در خلال نیمه نهایی و نهایی ( دور مدال )، مدت زمان چهار(4) دقیقه برای مردان و سه (3) دقیقه برای زنان خواهد بود .
• زمانبندی نوبت هنگامی شروع می شود که داور علامت شروع نشان دهد ، وهرزمان که داور «YAME» اعلام نماید خاتمه می یابد .
• متصدی تنظیم وقت با زدن ضربه صوتی واضح ، یا بلندگو علائم دیداری (بصری) « 10 ثانیه به پایان وقت » یا «پایان وقت » را نشان می دهد . علامت « پایان وقت» به معنای خاتمه مسابقه است.

  7/5- نمایندگان
1/7/5- هیأت داوری ، داور تشک و گزارشگر
هیأت داوران و داوران تشک باید دارای گواهینامه رسمی داوران بین المللی WKF باشند .
1/1/7/5- وظایف
داور تشک
• داور تشک بر مسابقه کنترل خواهد داشت .
• داور تشک «سان بون» (3 امتیاز) ، «نی هون» (2 امتیاز)و «آی پون» (1 امتیاز) را اعلام خواهد نمود . هنگام تأئید نتایج، همه اظهارات داوران بیان خواهد گردید .
• مطابق قوانین مقرر داور تشک حق دارد به طور مستقل تصمیم گیری نماید .
• داور تشک بلافاصله به طور همزمان امتیازهای معتبررا با هیأت داوری محاسبه خواهد نمود.
هیأت داوران
• امتیازات معتبر را بلافاصله محاسبه خواهند نمود.
• نظرهای خود را در صورت درخواست صریحاً به داور تشک اعلام خواهند نمود.
گزارشگر
• زمان مسابقه ، زمان پایان وقت ، و توقف را ثبت و امتیازات را اعلام خواهد نمود.
2/1/7/5- مسئولیت پذیری داوری
تصمیم متخذه توسط داوران تشک و هیأت داوری قطعی خواهد بود وآنها نسبت به تصمیمات خود در قبال کمیته اعتراض مسئول خواهند بود.
3/1/7/5- لباس مخصوص داوران تشک  و هیأت داوری
• داوران تشک وهیأت داوری باید لباس متحدالشکل تعیین شده توسط WKF را بپوشند.
• مأموران داوری باید از آوردن هر نوع مواد به محوطه که موجب اختلال در مسابقه می گردد اجتناب نمایند.

2/7/5-انتصاب
کمیته برگزاری  تعداد مناسبی از داوران تشک ، هیأت داوری ، وگزارشگر انتخاب خواهد نمود.

  8/5- وزن کشی
• وزن کشی مسابقه دهندگان یک روز قبل از مسابقه مربوطه تکمیل خواهد گردید .
• هنگام وزن کشی ، رقابت کننده مرد زیر شلواری و رقابت کننده زن زیرشلواری و سینه بند خواهند پوشید . به هر روی ، چنانچه رقابت کننده تمایل داشته باشد وزن کشی ممکن است برهنه انجام شود .
• وزن کشی فقط یک بار انجام خواهد شد ، بهرروی چنانچه رقابت کننده ای برای اولین بار فاقد شرایط باشد می تواند یکبار دیگر در محدوده زمانی قبل از مسابقه وزن کشی به عمل آورد .
• به منظور اجتناب از عدم صلاحیت در خلال وزن کشی رسمی ، ترازو مطابق ترازوی رسمی به منظور وزن کشی اولیه در محل اقامت رقابت کننده یا درمحوطه فراهم خواهد گردید .

6- اعتراض ها
1/6- روش اعلام اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات WKF و توسط کمیته اعتراض کاراته تصمیم گیری خواهند شد .
همه اعتراض های رسمی باید در فرم رسمی اعتراض المپیک ناشنوایان و به زبان انگلیسی کتباً ارائه گردد . فرم مزکور باید همراه با 50 دلار آمریکا در عرض 30 دقیقه پس از اعلام رسمی نتایج مدیر فنی ICSD  ارائه گردد .
مدیرفنی ICSD تعیین خواهد نمود که آیا اعتراض مربوط به ورزش است یا مربوط به صلاحیت . کمیته اعتراض کاراته  همه اعتراض های مرتبط با ورزش را بررسی خواهد نمود ، وکمیته اجرایی ICSD همه اعتراض های مرتبط با صلاحیت را بررسی خواهد نمود . مبلغ 50 دلار فقط زمانی به متقاضی مسترد خواهد شد که اعتراض مربوطه وارد باشد .
2/6- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض کاراته دریک زمان تعیین شده توسط رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی تشکیل  جلسه خواهند داد .
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود .
• مأمورارتباط ورزشها (SLO) مسئول تشکیل جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود .
• مأمور ارتباط ورزشها  (SLO) به منظور اطلاع دادن زمان و محل برگزاری جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت .
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقه انجمن ورزشهای کشور خواهد بود .
مامور ارتباطات ورزشها (SLO)  مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی مسابقات   GHQ  و مدیر فنی ICSD مسئول اطلاع رسانی به کمیته اجرایی ICSD در خصوص اعتراض و نتیجه آن خواهد بود .
7- نظارت و مصوبات
1/7 –  استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد .
1/1/7- محدوده ممنوعه
محدوده ممنوعه در حقیقت اززمان ورود ورزشکاران به محوطه مسابقه در خلال تمرین و هنگام مسابقه محسوب می گردد .
2/1/7- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون ، به مقررات شنوایی سنجی ، ماده 6: تخلفات و جرائم مراجعه نمائید .
2/7- کنترل پزشکی
به قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ، ماده 4- نظارت و مصوبات مراجعه نمائید.

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *