مقررات فنی عمومی المپیک زمستانی ناشنوایان

1- زمان و مدت
هفدهمین المپیک زمستانی ناشنوایان درتاریخ ……………….. برگزار خواهد گردید .
2- برنامه
برنامه هفدهمین المپیک زمستانی ناشنوایان شامل رشته های ذیل می باشد:
1/2- ورزشهای انفرادی: اسکی کوهستانی ، اسکی صحرانوردی ، اسکی آزاد (حین اجرا) و اسنوبورد.
2/2- ورزش های گروهی: هاکی روی یخ و مارپیچ .
3/2- نتایج هر ورزش براساس قوانین خاص و مقررات آن ورزش مشخص می گردد .
4/2- فقط آن ورزشها و رویدادهایی که دارای ثبت نام های مقدماتی و نهایی حداقل پنج کشور از دو منطقه برای زنان و مردان می باشند در برنامه رسمی قرار خواهند گرفت .
5/2- در صورت لغو یک ورزش یا رویداد براساس DG7.5، دبیرخانه کمیته بین المللی ورزش برای ناشنوایان (ICSD) حداقل 14 روز پس از انقضای ثبت نام مقدماتی ، و در صورت لزوم بلافاصله پس از انقضای ثبت نام نهایی به اطلاع فدراسیون های ملی ذی ربط خواهد رساند .
3- شرایط انتخاب
1/3- المپیک زمستانی ناشنوایان ورزشکاران ناشنوای همه اعضا را به رقابت صادقانه و بی طرف فرا می خواند .
2/3- هیچ نوع تبعیض از نظرنژاد ، مذهب یا سیاسی نسبت به فدراسیون یا فرد مجاز نمی باشد .
3/3- مشارکت در المپیک زمستانی ناشنوایان محدود به افراد ذیل می باشد:
1- ناشنوا ، طبق تعریف اختلالات شنوایی حداقل 55 دسیبل در گوش بهتر ( معدل سه فرکانس صوتی 500 ،1000 و 2000 هرتز، استاندارد ، ایزو 1964 )
2- اعضای فدراسیون ملی شناخته شده .
4/3- قوانین محدودیت سنی معطوف به قوانین و مقررات فدراسیون و بین المللی ورزشهای مربوطه می باشد .
5/3- فرم های ثبت نام شامل متن مجمع القوانین شرایط انتخاب خواهد بود که توسط دو نفر (معمولاً رئیس و دبیر ) از کارکنان فدراسیون امضاء می گردد:« ما امضاء کنندگان ذیل ، اعلام می نمائیم که شرایط انتخاب المپیک زمستانی ناشنوایان را مطالعه نموده و ما و ورزشکارانمان آنرا می پذیریم ، موافقت می نمائیم تا در خلال المپیک زمستانی ناشنوایان تحت شرایط و هدف های مجاز کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان از ما عکس برداری یا فیلم تهیه شود.»
6/3- هیچ ثبت نامی معتبر نخواهد بود مگر آنکه قوانین مزبور مورد ملاحظه قرار گرفته باشند .
7/3- همه مشارکت کنندگان باید ملیت کشور فدراسیون ملی خود را داشته باشند .در صورت اعتراض فدراسیون مربوطه باید ملیت را از طریق تامین رونوشت پاسپورت اثبات نماید .
4- نظارت و مصوبه ها
1/4- فهرستی از ورزشکارانی که قبلاً فرم شنوایی سنجی خود را ارائه نموده اند برای هر فدراسیون توزیع می گردد. ورزشکارانی که اسامی آنها در فهرست وجود دارد نیازی به ارسال فرم جدید ندارند .
سایر ورزشکاران به طور کل (که اسامی آنها در فهرست موجود نیست ) باید ، قبل از شرکت فرم شنوایی سنجی را در فرم هایی که توسط ICSD درسایت قرار داده شده است به دبیرخانه ارائه نمایند .
2/4- ورزشکاران ثبت نام شده در المپیک زمستانی ناشنوایان ممکن است لازم باشد در خلال المپیک زمستانی ناشنوایان آزمون های شنوایی اضافی به عمل آورند .
3/4- همه ورزشکاران ممکن است لازم باشد آزمون های دوپینگ به عمل آورند .
4/4- ورزشکاری که در هر یک از آزمون های مزبور مردود شوند بلافاصله از رقابت حذف خواهد شد .
5/4- در صورتی که چنین ورزشکاری عضو یک گروه باشد بلافاصله از بازی حذف  خواهد شد واز بقیه بازی و سایر بازی محروم خواهد گردید  . جایگزین وی می تواند وارد رقابت گردد .
6/4- در صورت فریب ، فدراسیون ملی ملزم به پرداخت همه هزینه های تخلف و جرایم اجباری کمیته اجرایی ICSD خواهد بود.
7/4- سایر هزینه های مربوط به آزمون ها در خلال المپیک زمستانی ناشنوایان به عهده کمیته سازماندهنده می باشد .
8/4- ورزشکاری که از دارو یا مواد غیرمجاز به علت بیماری (آلرژی ، آسم ، صرع) استفاده می نماید باید فرم TUE درخواست نماید . اطلاعات بیشتر در قوانین ضد دوپینگ ICSD موجود می باشد ..
5- نامزدهای شرکت کننده
1/5- فقط فدراسیون های ملی شناخته شده مجازند در رقابت های المپیک زمستانی ناشنوایان ثبت نام نمایند .
2/5- حداکثر تعداد نامزدها در هر ورزش و رویداد در قوانین و مقررات خاص هر ورزش مشخص می گردد .
3/5- برای هر سه ورزشکار ثبت نام شده به فدراسیون ملی اجازه داده می شود یک نماینده بیش از نماینده هر ورزش منصوب نماید (باستثنای نمایندگان کنگره ).
4/5- فرم های ثبت نام برای هفدهمین المپیک زمستانی ناشنوایان توسط ICSD تأمین می گردد .
6-ورزش های تیمی
1/6- مهلت نهایی برای ثبت نام نهایی ورزشهای گروهی………………………………………. می باشد .
2/6- ثبت نام نهایی با اسامی هر ورزشکار که نشاندهنده تعداد رویداد و مسابقات ثبت شده است باید حداکثر تا تاریخ ………… به دبیرخانه ارسال گردد . ارسال از طریق فرم ثبت نام رسمی Online  با تلفکس همراه با فرم ثبت نام  رسمی انجام می شود .
3/6- هیچ ثبت نام دیگری پس از ………… پذیرفته نخواهد شد.
4/6- جریمه انصراف از تاریخ ………… تا تاریخ ………… برابر 2500 دلار آمریکا است که باید بلافاصله پس از کناره گیری پرداخت گردد .
5/6- جریمه انصراف پس از تاریخ ………… برابر 5000 دلار آمریکا است که باید بلافاصله پس از کناره گیری پرداخت گردد.
7- ورزش های انفرادی
1/7- ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران در هر رشته و رویداد تا تاریخ ………… به دبیرخانه ارسال گردیده باشد .
2/7- ثبت نام نهایی همراه با اسامی هر ورزشکار که نشاندهنده ورزش و رویداد ثبت شده است باید تا تاریخ ………… به دبیرخانه ارائه گردد . ارسال ها از طریق فرم ثبت نام اینترنتی یا تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی خواهد بود .
3/7- هیچ ثبت نامی پس از تاریخ ………… پذیرفته نخواهد شد .
4/7- جریمه 20 دلاری برای ورزشکاری که شروع به اجرا نکند در نظر گرفته شده است مگر آنهایی که توصیه پزشک مبنی بر ممنوعیت را ارائه نمایند .
8- مقررات مالی
1/8- هر نماینده مسئول ترتیب سفر ، خوراک ، محل اقامت و سایر هزینه های مربوط به خود می باشد .
2/8- هر ورزشکار و همراه (از جمله نمایندگان ) باید حق مشارکت 20 دلار (آمریکا) را قبل از المپیک زمستانی ناشنوایان پرداخت نماید .
3/8- همه دیون معوقه قبلی باید پیش از افتتاح المپیک زمستانی ناشنوایان پرداخت گردد در غیر این صورت کل تیم مجاز به شرکت دررقابت ها نخواهند بود .
9- مدال ها وگواهینامه ها
1/9- در همه ورزش ها و رویدادهای انفرادی ، اولین جایزه مدال طلا و دیپلم ، دومین جایزه مدال نقره و دیپلم ، و سومین جایزه مدال برونز و دیپلم خواهد بود .
2/9- در همه ورزشها و رویدادهای گروهی درج شده در سایر ورزشها به استثنای آنهایی که ماهیت «نمایشی» دارند ، به هر عضو تیم برنده ای که در حداقل یک مسابقه یا رقابت برگزار شده در المپیک زمستانی ناشنوایان شرکت نموده اند اولین جایزه ، به هر عضو تیم دوم ، دومین جایزه و به هر عضو سومین تیم ، سومین جایزه تعلق خواهد گرفت . به سایر اعضای این تیم ها فقط دیپلم اعطا خواهد شد .
10- اجلاس فنی و محل تجمع
1/10- برای همه ورزشها حداقل یک جلسه فنی قبل از اولین مسابقات در هر ورزش برگزار خواهد گردید . تاریخ ، زمان و مکان اعلام خواهد شد .
2/10- کمیته مسابقات ، هیأت داوری ، مدیر فنی ICSD و دو نماینده (یکی از آنها باید ناشنوا باشد ) از هر کشور شرکت کننده می توانند در اجلاس فنی شرکت نمایند .
3/10- محل تجمع ورزشهای گروهی کشورهایی که برای ورزشهای تیمی ثبت نام نموده اند در تاریخ………………………….. می باشد .
11- مقام مسئول و حیطه اختیار
1/11- کمیته اجرایی ICSD مقام عالی می باشد که برای همه مراجعات و مباحثات مربوط به المپیک زمستانی ناشنوایان بنا به درخواست کمیته برگزار کننده یا فدراسیون های ملی شرکت کننده تصمیم گیری خواهد نمود.
2/11- اعتراض های انجام شده به داوری ها ، از نظر رقابت بدون دادخواست توسط آنها بررسی می شود مگر آنکه اعتراض انجام شده در فرم رسمی اعتراض های المپیک زمستانی ناشنوایان به صورت کتبی انجام شود ( به انگلیسی ). اعتراض باید در یک زمان معین برای هر ورزش ارائه گردد ( مراجعه به مقررات فنی برای هر ورزش ) .
3/11- اعتراض ها نسبت به یک تصمیم اداری می تواند به هر عضو کمیته اعتراض ورزش مورد نظر همراه با مبلغ 50 دلار آمریکا ارائه گردد .
4/11- کمیته اعتراض باید در عرض مدت تعیین شده برای هر ورزش تصمیم گیری نماید و بلافاصله فدراسیون مورد نظر را از تصمیم مطلع نماید .
5/11- دادخواست برعلیه تصمیم کمیته اعتراض می تواند در عرض چهار ساعت پس از اعلام اولین رأی درمورد تصمیم گیری توسط مسئول فدراسیون اعتراض کننده به هیأت داوری دادخواست المپیک زمستانی ناشنوایان ارائه گردد.
6/11- اگر اعتراض پذیرفته گردد ، مبلغ پرداخت شده به فدراسیون معترض مسترد خواهد گردید .
7/11- دادخواست های مربوط به توانایی شنوایی، آزمون های دوپینگ و ملیت ورزشکار صرفاً در حیطه اختیارات کمیته اجرایی ICSD می باشد .
12- کارت شناسایی
به همه ورزشکاران و مسئولین کارت شناسایی ارائه می گردد که هنگام ورود به جایگاه ها و ورزشگاه ها لازم است همراه داشته باشند . هیچیک از ورزشکاران نمی توانند بدون کارت شناسایی شروع کنند .
13- تبلیغات
1/31- نشان های کوچک و سایر تبلیغات روی لباس ها و تجهیزات که بزرگتر از مجموع 400 سانتی متر مربع در جلو و عقب چه به عنوان بخشی از الگوهای طرحی سنتی مشخص یا مستقل از الگوهای طراحی سنتی نباشند پذیرفته می شوند (به مقررات المپیک ناشنوایان DG15.2 رجوع شود).
2/13- هر نوع یا تبلیغ ،چه سیاسی ، مذهبی ، نژادی در محیط المپیک زمستانی ناشنوایان یا خارج از آن ممنوع می باشد .(مراجعه به منشور المپیک IOC ، ماده 51 ، چاپ ژوئیه 2007).
14- وسایل کمک شنوایی
استفاده از هر نوع وسیله کمک شنوایی (سمعک ) یا کاشت حلزون خارجی در خلال مسابقات المپیک زمستانی ناشنوایان اکیداً ممنوع می باشد .
15- سایر موارد
برای آن مواردی که در قوانین و مقررات جاری المپیک ناشنوایان یا در مجموعه قوانین ICSD پیش بینی نشده اند ، المپیک زمستانی ناشنوایان به قوانین و مقررات IOC و فدراسیون های بین المللی رجوع خواهد نمود . این موارد بدون دادخواست می باشند و دارای اولویت مطلقاً فراتر از قوانین و مقررات فدراسیون های کشورهای سازمان دهنده می باشند .

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *