مقررات فنی تکواندو

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ مردادماه 1389

1- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیرفنی تکواندو واعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد .
– مدیر فنی ICSD
– نماینده WTF
– نماینده WTF
– مدیر ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
2- کمیته اعتراض
– مدیر فنی ICSD
– نماینده WTF
– نماینده WTF
– مامور ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا
3- رویدادها
مسابقات تکواندو متشکل از رویدادهای ذیل می باشد:
مردان
زیر 58 کیلوگرم
58-68 کیلوگرم
68-80 کیلوگرم
بالای 80 کیلوگرم

زنان
زیر 49 کیلوگرم
49-57 کیلوگرم
57-67 کیلوگرم
بالای 67  کیلوگرم

4. شرکت کنندگان
1/4- صلاحیت سنی
همه مسابقه دهندگان تکواندو باید حداقل 16 سال داشته باشند .
2/4-هر فدراسیون ملی می تواند حداکثر چهار(4) مرد وچهار(4) زن با یک (1) مسابقه دهنده  برای هر رده سنی در المپیک ناشنوایان ثبت نام نماید.هیچ مسابقه دهنده ای مجاز به شرکت در بیش از یک(1) رده سنی درهر رویداد نمی باشد .
3/4- مسابقه دهندگان باید دارای گواهینامه تکواندو دان صادره از کوکیوون باشند.
4/4- هر ورزشکاری که مسابقه را آغاز نکند باستثنای افرادی که گواهی ممنوعیت شروع مسابقه توسط پزشک را ارائه نمایند متحمل پرداخت می شوند.
5- ثبت نام
1/5 – ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران درهر رویداد باید تا تاریخ…………. به دبیرخانه ارائه گردد .
2/5- ثبت نام های نهایی اسامی هر ورزشکار با اشاره به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ ………… به دبیرخانه ارائه گردد . ارسال ها می توانند از طریق فرم ثبت نام رسمی online یا تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شود.
3/5- هیچ نوع تغییر یا ثبت نام های اضافی بعد از تاریخ ………… پذیرفته نخواهد شد .
6- محل برگزاری
1-6- محل مسابقه
مسابقات تکواندو در…………  برگزار خواهد گردید .
2-6- محل تمرین
محل تمرین همان محل مسابقه خواهد بود .
7- برنامه زمانبندی
1/7- برنامه زمانبندی مسابقه
به برنامه زمانبندی مسابقه در سایت بازیها رجوع نمائید .
2/7- برنامه زمانبندی تمرین
به برنامه زمانبندی تمرین در سایت بازیها رجوع نمائید .
8- قوانین و مقررات مسابقه
1/8- سازماندهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات تکواندو می باشد .
2/8- قوانین مسابقه
مسابقات تکواندو طبق قوانین و مقررات WTF برگزار خواهند گردید . در صورت فقدان توافق در تفسیر قوانین  و مقررات ، متن انگلیسی نافذ خواهد بود. حوادث پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مقررات قرار نمی گیرند به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت :
1/2/8- موارد دارای ماهیت عمومی طبق مقررات المپیک ناشنوایان ، قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ،ومقررات فنی تکواندو مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
2/2/8- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات WTF مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می کنند مستحق شرکت در مسابقات تکواندوی المپیک ناشنوایان خواهند بود.
3/8- تجهیزات مسابقه
محافظ سرو بدن توسط کمیته سازماندهی تامین خواهد گردید . صحنه مسابقه برای المپیک ناشنوایان در سکوی با ارتفاع یک متر از سطح هم کف نصب خواهد گردید . خطوط حاشیه صحنه به عرض 2 متر و با شیب کمتراز 30 درجه ازنقطه دو متر بالاتر از خطوط حاشیه به منظور امنیت مسابقه دهندگان در نظر گرفته خواهد شد .
4/8- پوشاک مسابقه
هرورزشکار پیش از ورود به صحنه مسابقه محافظ های تنه ، سر، کشاله ، ساعد ، ساق پا، دستکش و محافظ دهان خواهد پوشید . محافظ های کشاله  باساعد و ساق باید زیر لباس تکواندو پوشیده شوند . فدراسیون باید تجهیزات محافظ ودستکش و محافظ دهان مورد تأیید WTF را جهت استفاده ورزشکاران خود تأمین نماید . پوشیدن هر وسیله ای غیر از محافظ سر مجاز نخواهد بود.
مسابقه دهندگان پیش از ورود به صحنه مسابقه از سر تا پا مورد معاینه قرار خواهدگرفت .

  5/8- قرعه کشی
قرعه کشی دو(2) روز پیش از اولین مسابقه زیر نظر کمیته فنی برگزار خواهد گردید.

  6/8- مدت زمان مسابقه
• مدت زمان مسابقه سه دور دو(2) دقیقه ای هریک، با یک (1) دقیقه استراحت بین دورها خواهد بود.
•  در صورت تساوی امتیازات بعد از خاتمه دور سوم، چهارمین دور دو دقیقه به عنوان دور وقت تلف شده با یک(1)دقیقه استراحت متعاقب دور سوم برگزار خواهد گردید .
• درصورت تساوی مساوی درمسابقه نهایی قهرمانی، چهارمین دور سه دقیقه ای به عنوان وقت تلف شده برگزار خواهد گردید.هیچیک از امتیازات kyong-go, Gam-jeom یا برتری در سه دور آخر در دور چهارم محسوب نخواهند شد . هنگامی که مسابقه دهنده ای یکبار در روز چهارم Gam-jeom دریافت نماید حریف برنده اعلام خواهد گردید .
7/8- نمایندگان
1/7/8-سرداوران ، داوران تشک و گزارشگرها
1/1/7/8- صلاحیت
سرداوران و داوران تشک باید دارای گواهینامه بین المللی داوران مورد تأیید WTF باشند .
2/1/7/8- وظایف
داور تشک
• داور تشک ناظر مسابقه خواهد بود.
• داور تشک «Shi-jak» ،«keu-man» ،«kal-yeo» ،«kye-sok»  و«kye-shi» ، برنده و بازنده ، کاهش امتیازات، اخطارها و استراحت را اعلام خواهد کرد . نظر همه داوران تشک بعد از تأئید نتایج اعلام خواهد گردید .
• داور تشک دارای حق تصمیم گیری مستقل طبق قوانین تعیین شده می باشد .
• داور تشک امتیاز نخواهد داد.
• در صورت تساوی امتیازات یا فقدان امتیاز ، تصمیم گیری برای اعلام فرد برتر در خاتمه دور چهارم توسط همه داوران تشک به عمل خواهد  آمد.
سرداوران
• سرداوران امتیازات معتبر را بلافاصله ثبت خواهند نمود .
• در صورت درخواست داور تشک سرداوران بیدرنگ نظر خود را بیان خواهند نمود .
گزارشگر
• گزارشگر زمان مسابقه ، اتمام وقت ، زمان توقف را ثبت و نیز امتیازات داده شده یا کسر شده را نیز اعلام خواهد کرد .
3/1/7/8- مسئولیت داوری
تصمیمات اتخاذ شده توسط داوران تشک و سرداوران قطعی خواهد بود وآنها مسئول پاسخگویی در مورد آن تصمیمات در قبال کمیته اعتراض خواهند بود.
4/1/7/8- پوشاک متحدالشکل داوری
• داوران تشک و سرداوران از پوشاک تعیین شده توسط WTF استفاده خواهند نمود .
• داوران باید از آوردن یا حمل هر نوع پارچه و موادی به محیط مسابقه که موجب اختلال در مسابقه گردد اجتناب خواهند نمود .
2/7/8-انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از سرداوران وداوران تشک وگزارشگران را منصوب خواهد نمود.

  8/8- وزن کشی
• وزن کشی ورزشکاران در مسابقه یک روز قبل از شروع مسابقه مربوطه انجام خواهد شد.
• در خلال وزن کشی ، ورزشکار مرد زیرشلوار و ورزشکار زن زیرشلوار و سینه بند خواهند پوشید.به هر روی وزن کشی ممکن است برهنه انجام شود مگر با مخالفت ورزشکار.
• وزن کشی فقط یک بار انجام خواهد شد ، به هر روی چنانچه ورزشکاری در اولین دور وزن کی مؤفق نشود وقت دیگری برای وی در نظر گرفته خواهد شد .
• به منظور پیشگیری از واجد شرایط نبودن در خلال وزن کشی رسمی ، ترازوهای رسمی در محل اقامت یا درمحوطه برای وزن کشی مقدماتی در اختیار ورزشکاران قرار خواهد گرفت .
9/8- بهداشت
9- اعتراض ها
1/9- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های مرتبط با ورزش طبق قوانین و مقررات WTF توسط کمیته اعتراض تکواندو مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
اعتراض باید به طور کتبی در فرم اعتراض رسمی المپیک ناشنوایان و به زبان انگلیسی  ارائه گردد . فرم مزبور باید 10 دقیقه پس از مسابقه مربوط همراه با 50 دلار آمریکا به مدیر فنی ارائه گردد. مدیر فنی ICSD درمورد اینکه اعتراض از نوع ورزشی یا تعیین صلاحیت است تصمیم خواهد گرفت . کمیته اعتراض تکواندو همه اعتراض های مرتبط با ورزش را رسیدگی خواهد نمود و کمیته اجرایی همه اعتراض های مرتبط با تعیین صلاحیت را رسیدگی خواهد نمود. سپرده 50 دلار آمریکا فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد گردید .
2/9- مراحل رسیدگی به اعتراض
کمیته اعتراض تکواندو جلسه ای با رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی تشکیل خواهد داد .
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود .
• مامور ارتباطات ورزشها مسئول تامین محل برگزاری جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود .
• مامور ارتباطات ورزشها به منظور اطلاع رسانی در خصوص  زمان و مکان برگزاری جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت .
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزشهای کشور مربوطه خواهد بود .
مامور ارتباطات ورزشها مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی بازی ها    GHQ  و مدیر فنی ICSD در خصوص اعتراض ونیز نتیجه آن خواهد بود .
10- نظارت و مصوبات
1/10 – سمعک
استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد .
1/1/10- محدوده معینی
محدوده معین عملاً اززمان ورود ورزشکاران به محل مسابقه در خلال تمرین و مسابقه محسوب می گردد .
2/1/10- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون ، به مقررات شنوایی سنجی ، ماده 6: تخلفات و جرائم رجوع نمائید .
2/10- نظارت پزشکی
به قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ، ماده 4- نظارت و مصوبات رجوع نمائید .
11- جلسه فنی
1/11- زمان و مکان
جلسه فنی تکواندو در تاریخ ………… و در ………… برگزار خواهد گردید .
2/11- همراهان
هر فدراسیون ملی شرکت کننده می تواند  همراه با دو مأمور که باید حداقل یک نفراز آن ها ناشنوا باشد، و در صورت لزوم ، یک نفر رابط زبان اشاره حضور یابد .

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *