مقررات شنوایی سنجی

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ مردادماه 1389

جدول مندرجات
1- پیشگفتار
2- مقررات شایستگی انتخاب
3- تعریف و سنجش ناشنوایی
4- مراحل اجرایی ارائه فرم های شنوایی سنجی مصوب
5- درالمپیک ناشنوایان (یا سایر مسابقات مصوب )
6- مسئولیت پذیری
7- اکتشاف
8- تخلفات و جرائم
9- نمادهای کلیدی مورد استفاده دربانک اطلاعات شنوایی سنجی

1- پیشگفتار
روحیه ورزش عبارت است از تجلیل از روح ، جسم و ذهن بشر ، و باارزش های ذیل توصیف می گردد:
• اصول اخلاقی ، بازی منصفانه ، راست  کرداری
• سلامت
• برتری دراجرا
• شخصیت و آموزش
• تفریح و سرور
• کارگروهی
• فداکاری و تعهد
• احترام به قوانین وحقوق
•  احترام به خود وسایر شرکت کنندگان
•  شجاعت
• جامعه وهمبستگی
ICSD اصول المپیک برای جمعیت ناشنوا را با شعار خود «برابری ازطریق ورزشها» تأمین می نماید .
فقط ورزشکاران ناشنوا وکم شنوا میتوانند درالمپیک تابستانی یا زمستانی ناشنوایان ، مسابقات جهانی ، مسابقات منطقه ای و سایر مسابقات مصوب ICSD به رقابت بپردازند .
همچنین همه اعضای رسمی ، اعضای موقت ، کنفدراسیون های منطقه ای  ، واعضای همکار درجریان رویدادهای ورزشی منطقه ای و بین المللی از این مقررات فرم شنوایی سنجی پیروی خواهند نمود .
2- مقررات شایستگی انتخاب
المپیک های تابستانی و زمستانی ناشنوایان ورزشکاران ناشنوایی همه فدراسیون های ملی و رسمی ورزشهای ناشنوایان را فرا میخواند . شرکت کنندگان درالمپیک های ناشنوا و مسابقات مصوب ICSD باید دارای  شرایط ذیل باشند .
• ناشنوا ،طبق تعریف دارای اختلاف شنوایی حداقل 55 دسیبل در معدل صوتی (PTA) درگوش بهتر (معدل سه صوت  خالص  درفرکانس های 500 ، 1000 و 2000 هرتز ، انتقال از طریق هوا ، استاندارد ISO 1969).
• اعضای فدراسیون ملی و رسمی ورزش های ناشنوایان و شهروندان آن کشور .
استفاده ازهر نوع سمعک یاکاشت حلزون خارج از گوش درخلال تمرین و مسابقه در محدوده معین توسط رقابت کننده اکیداً ممنوع می باشد . کاملاً واضح است که استفاده ازسمعک درورزشها امتیاز فرد بهره مند را نسبت به اشخاصی که از آن استفاده نمی کنند افزایش می دهد . از این روی استفاده از آن هنگام تمرین و مسابقه اکیداً ممنوع می باشد . هر ورزش دارای تعریف خاص خود در مورد «محدوده معین »  می باشد . نظر شما را به جزئیات مقررات فنی هر ورزش  معطوف می داریم .
3- تعریف و سنجش ناشنوایی
1/3- ناشنوا طبق تعریف عبارت است اختلال شنوایی حداقل 55 دسیبل PTA درگوش بهتر ( معدل سه فرکانس صوتی درفرکانس های 500، 1000و 2000 هرتز ) استاندارد ISO 1969 ). سطوح شنوایی شاخص بین 65-55 دسیبل دقیقاً مورد معاینه قرارخواهندگرفت .
2/3- هر فدراسیون ملی ورزش ناشنوایان کاملاً مسئول معاینه سطح شنوایی هریک از ورزشکاران خود می باشد .
3/3- هرورزشکار جدید باید ازفرم رسمی شنوایی سنجی ICSD استفاده نماید . فرم مذکور می  تواند از آدرس ذیل برداشت گردد .
www.deaflympics. com/forms/audiogram.pdf
4/3- همه چهار فرم معاینه شنوایی سنجی ذیل باید به طور کامل برای هر گوش تکمیل گردد از جمله :
1- انتقال هوا
2- انتقال استخوان
3- تیمپانوگرام (تیمپانومتری )
4- بازتاب های شنوایی ( بازتاب سنجی )

عدم رعایت نیازها منجر به تأخیر درتایید خواهد گردد .
5/3- همه فرم های شنوایی سنجی باید مورد تایید قرارگیرند و متعلق به ورزشکاری که مورد معاینه قرار می گیرند باشد .
4- مراحل اجرایی ارائه فرم های شنوایی سنجی مصوب
1/4- پیش ازمسابقات :
1/1/4- پیش ازارائه یک فرم شنوایی سنجی جدید ، درخواست می گردد برای فهرست شنوایی سنجی آخر کشور خود وآگاهی از اینکه ورزشکار مورد نظر قبلاً دربانک اطلاعات شنوایی سنجی وجود دارد یانه با دفتر ICSD تماس بگیرید . چنانچه نام ورزشکار درفهرست موجود نباشد این نشان دهنده آن است که دفتر ICSD فرم شنوایی سنجی آنها را در پرونده ندارد .
2/1/4- پیش ازهر رویداد مصوب ICSD ،ازجمله المپیک های تابستانی و زمستانی ، مسابقات جهانی و مسابقات منطقه ای ، همه فرم های شنوایی سنجی باید سه (3) ماه قبل از رویداد مورد نظر ارائه گردد و قدمت آن نیز بیش ازیک (1) سال نباشد.
جریمه دیرکرد یا فقدان فرم شنوایی سنجی برای هر ورزشکار 20دلار آمریکا برای هر فرم می باشد .
3/1/4- همه فرم های جدید شنوایی سنجی توسط فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان مستقیماً به دفتر  ICSD ارسال خواهند گردید .
4/1/4- فرم های شنوایی سنجی پس از وصول با رمزینه ملی «N» حاکی از اینکه درآنها در «میهن مورد معاینه قرارگرفتند » دربانک اطلاعات ICSD ثبت خواهد گردید .
5/1/4- اگر فرم شنوایی سنجی طبق تعریف 4/3 تکمیل نشده باشد . فرم شنوایی سنجی با «INC» (ناقص ) ثبت می شود تا اینکه مجدداً با اطلاعات کامل ارسال گردد .
6/1/4- فرم های شنوایی سنجی سپس به منظور بررسی برای شنوایی شناسان ICSD ارسال خواهند گرفت .
7/1/4- شنوایی شناسان تعیین خواهند نمود که کدامیک مورد تائید وکدامیک درخطر یا مرزی هستند .
8/1/4- فرم های تائید شده شنوایی سنجی دارای «N»  به «C» (CISS) تغییر خواهند یافت .
9/1/4- برای ورزشکارانی که «درخطر » هستند باعلامت «X» درخلال مسابقات مجدداً توسط شنوایی شناس ICSD مورد معاینه قرار خواهند گرفت .
10/1/4- ورزشکاری که معیار صلاحیت 55 دسیبل PTA را احراز ننماید با علامت «DQ»  فاقد شرایط اعلام خواهد گردید و نمی تواند حداقل دو (2) سال از تاریخ دریافت فرم شنوایی سنجی را مجدداً ارائه نماید .
2/4- درفرم های ثبت نام نهایی
1/2/4- فرم نهایی ثبت حاوی ستونی برای «شماره هویت ورزشکار» خواهد بود .
2/2/4- چنانچه فرم شنوایی سنجی ورزشکار دربانک اطلاعات وجودداشته باشد ،فدراسیون شماره هویت ورزشکار را در ستون مخصوص  ثبت خواهد نمود . این ورزشکاران نیازی به ارائه فرم شنوایی سنجی دیگر ندارند . به نمونه ذیل توجه نمائید :
نام خانوادگی  نام  تاریخ تولد  شماره هویت ورزشکار
دو  جان  31 ژانویه 1975 12345
مک نایت  دیوید  5 مه 1978
شارپ آلفرد  10 دسامبر 1977 22678

بالانشان می دهد  که دو ، جان و شارپ آلفرد دارای فرم های شنوایی سنجی در بانک اطلاعات ICSD می باشند در حالیکه مک نایت دیوید فاقد فرم مربوطه در بانک اطلاعات ICSD می باشد .
3/2/4- چنانچه بانک اطلاعات شنوایی سنجی نشاندهنده ناقص با علامت «INC» یا فاقد شرایط یا علامت «DQ» باشد شرکت مجاز نخواهد بود .
4/2/4- به افرادی که فرم شنوایی سنجی  ارائه ننموده اند نشان اعتبار اعطا نخواهد نشد .
5- درالمپیک ناشنوایان ( یا سایرمسابقات مصوب ICSD)
1/5- چنانچه فرم شنوایی سنجی ورزشکاری ارائه نشده باشد . معاینات شنوایی سنجی قبل از دریافت نشان اعتبار یا هزینه فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان در محل مسابقات به عمل خواهدآمد .
2/5- چنانچه بانک اطلاعات شنوایی سنجی نشان دهد که ورزشکار توسط شنوایی شناس کشور خود مورد معاینه قرار گرفته و علامت «N» دریافت نموده است ، آنگاه ورزشکار ممکن است توسط شنوایی شناس ICSD در خلال مسابقات مجدداً مورد معاینه قرار گیرد .
3/5- ورزشکارانی که توسط شنوایی شناس ICSD مورد معاینه و تائید قرار گرفته باشد ، علامت «V» به وی تعلیق خواهد گرفت .
4/5- شنوایی شناس ICSD حق دارد هرزمان که بخواهد ورزشکاری را که قبلاً تائید شده است مورد معاینه قرار دهد .
5/5- نمایندگان ICSD و مدیران فنی می توانند درخلال مسابقه درموردانجام شنوایی سنجی درخواست نمائید . ورزشکار می تواند بلافاصله پس از آخرین مسابقه روز یا روز بعد مورد معاینه قرار گیرد .
6/5- چنانچه واجد شرایط بودن شرایط ورزشکار مورد بحث باشد ، ICSD ابتدا بانک اطلاعات شنوایی سنجی ورزشکار را به منظور اطلاعات ذیل بررسی خواهد نمود :
1/6/5- اگر ورزشکار دارای علامت «V»   باشد ، شنوایی سنجی ICSD نیازی به انجام معاینه بیشتر روی این ورزشکار نخواهد داشت زیرا قبلاً توسط ICSD معاینه شده است .
2/6/5- اگر ورزشکار دارای علائم «C» ، «N»، یا «X» ، باشد شنوایی سنجی ICSD نیازی به انجام معاینه این ورزشکار ندارد زیرا وی قبلاً توسط ICSD معاینه شده است .
7/5- معاینات شنوایی سنجی نباید موجب وقفه یا تغییر برنامه ریزی زمانبندی مسابقات روزانه گردد .
8/5- درمسئولیت رئیس گروه خواهد بود تا وقتی را برای معاینه ورزشکاران زیر نظر خود تعیین کنند .
9/5- رئیس گروه ورزشکار همراه با ورزشکاری که قراراست مورد معاینه قرار گیرد دروقت تعیین شد با شنوایی سنج ICSD ملاقات خواهند نمود . هم ورزشگاه و هم فرد همراه وی باید گذرنامه یا کارت های هویت خود را همراه بیاورند .
10/5- درصورت غیبت دروقت ملاقات جریمه ای اعمال خواهد گردید .
11/5- ورزشکارانی که درخاتمه مسابقات بدون اینکه مورد معاینه قرار گرفته باشد محل را ترک نمایند مطابق مقررات شنوایی سنجی  فاقد صلاحیت اعلام خواهند گردید .
6- مسئولیت پذیری
1/6- هر ورزشکار به تنهایی مسئولیت کامل دارد تا به طورمطمئن درخلال تمرین و مسابقه درمحدوده  معین ازگذاشتن سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج ازگوش اجتناب نماید .
2/6- هیچیک از ورزشکاران مجاز به  گذاشتن هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش هنگام ورود به محل رقابت یا مسابقه نخواهند بود .
7- اکتشاف
1/7- استفاده از سمعک
چنانچه کشف گردد که ورزشکاری درخلال تمرین و مسابقه درمحدوده معین  ازسمعک یا قطعات کاشت حلزون از گوش استفاده می کند ، این کشف باید بلافاصله به مدیر فنی (TD) ورزش مربوطه و به کمیته اعتراض گزارش گردد . فقط روسا و مربیان گروه های رسمی دررقابت مربوطه حق دارند نسبت به تکمیل فرم اعتراض رسمی علیه فردی که از سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش استفاده می کند اقدام نمایند . همراه با فرم اعتراض ، شواهد الحاقی توسط نوارویدیویی  با ذکر تاریخ وزمان تهیه فیلم نیزارائه گردند . سایرشواهد از طریق گفت وشنود پذیرفته نخواهند شد .
2/7- معاینه شنوایی سنجی درخلال دوره رسمی
چنانچه رقابت کننده ای کشف گردد که فاقد 55 دسیبل PTA توسط شنوایی شناس ICSD می باشد . آن ورزشکار نشان اعتباری دریافت نخواهد نمود . ورزشکار مزبور هیچ نوع نشان اعتباری نظیر تغییروظایف به عنوان «نماینده» دریافت نخواهد نمود .
3/7- انجام معاینات شنوایی سنجی به علت اعتراض یا به انتخاب نمایندگان یامدیر فنی
چنانچه توسط شنوایی سنجی ICSD کشف گردد که رقابت کنندهای فاقد 55 دسیبل  PTAمی باشد ، نشان رسمی از وی سلب خواهدگردید . همچنین ، صلاحیت شرکت ورزشکار برای همه مسابقات از جمله مسابقاتی  که شرکت نموده است سلب خواهد گردید .
اگر رقابت کننده دریک ورزش گروهی می باشد ، به خاطر مسابقات قبلی باید جریمه پرداخت گردد و میزان جریمه مطابق قوانین ISF خواهد بود .
8- تخلفات وجرائم
1/8- تخلفات
1/1/8- چنانچه رقابت کننده ای درورزش  انفرادی از سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش استفاده نماید بلافاصله از مسابقه اخراج خواهد گردید . اگر چنانچه ورزشکاری  دررویدادهای متفاوت در این یا سایر ورزشها رقابت می کند فقط در رویدادی که تخلف صورت گرفته است سلب صلاحیت خواهد گردید .
مثال الف: دو و میدانی : ورزشکار برای 100 متر ، 200 متر و 400 متر ثبت نام می شود. مشخص می گردد که وی در خلال 200 متر از سمعک استفاده نموده است . آن ورزشکار برای 200 متر فاقد صلاحیت اعلام خواهد گردید و این موضوع تاثیری در اجرای 100 متر یا 400 متر وی نخواهد داشت . چنانچه تخلف  دردوامدادی انجام شده باشد ، همه گروه فاقد صلاحیت اعلام خواهند شد .
مثال ب: بدمینگتون : ورزشکار برای انفرادی ، دونفره و مختلط ثبت نام شده است . مشخص می گردد که وی فقط در دونفره ها ازسمعک استفاده کرده است .آن ورزشکار فقط برای دونفره ها فاقد صلاحیت اعلام خواهد گردید و این موضوع  تأثیری در اجرای انفرادی ها یا مختلط وی نخواهد داشت . اگر تخلف درمسابقه گروهی انجام شده باشد همه گروه درآن رویداد فاقد صلاحیت اعلام خواهند شد .
2/1/8- اگر رقابت کننده ای در ورزشهای گروهی ازسمعک یاقطعات کاشت حلزون در خلال مسابقه استفاده نموده باشد گروه با پرداخت جریمه مطابق مقررات جرائم هر ورزش  ازآن بازی محروم خواهد گردید . بازیکن آزاداست درمسابقه بعدی شرکت نماید.
بهرروی محروم شدن دریک مسابقه بامجموعه ای ازافراد ثابت ممکن است به نفع گروه باشد . این موضوع باید مد نظر قرار گیرد و یک گروه نباید هرگز از طریق محرومیت با پرداخت جریمه امتیازی کسب نماید .
3/1/8- چنانچه ورزشکاری تخلف راتکرار نماید، او و گروه بلافاصله از مسابقه اخراج گردیده ، به ICSD گزارش داده خواهد شد وبنا به نظر کمیته اجرایی برای مدت معینی سلب صلاحیت خواهند شد .
2/8- جرائم
1/2/8- در صورت تخلف از این مقررات ، مأمورین ICSD ,TD همه تخلفات را به دفتر ICSD گزارش خواهند داد و همه جوایز ، پاداش ها،مدال ها وگواهینامه های ارائه شده رقابت کننده و یا گروه وی ابطال خواهند گردید.   علاوه بر آن ، ممکن است جریمه نیز تعلق گیرد .
2/2/8- چنانچه فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان تخلف بخش 1/3 ، 2/3 ، یا 5/3 این مقررات شنوایی سنجی را بیش از یک بار تکرار نماید کمیته اجرایی ICSD ممکن است آنرا برای2 تا 4 سال ازآن ورزش خاص محروم نماید .
3/2/8- در خلال دوره فقدان صلاحیت فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان وگروه هایش نمی توانند دررویدادهای ورزشی مصوب ICSD شرکت نمایند .
9- نمادهای کلیدی مورد استفاده دربانک اطلاعات شنوایی سنجی
V –ورزشکار توسط شنوایی شناس ICSD معاینه و تائید شد .
C- فرم شنوایی سنجی توسط شنوایی شناس ICSD بررسی و تصویب شد .
N- توسط شنوایی شناس ملی تائید گردید که «درکشورمربوط معاینه شده است »
X- درمعرض خطر یا مرزی
DQ-فاقدصلاحیت ، فاقدمعیار صلاحیت 55 دسیبل PTA می باشد .
INC- ناقص ، فرم شنوایی سنجی کامل نیست . برای جزئیات به 4/3 مراجعه نمائید .

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *