اساسنامه کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان (ICSD)

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ تیرماه 1389

اطلاعات کلی
کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان (ICSD)  International Committee of Sports for the Deaf در 24 اوت 1924، با عنوان Comite International des Sports Silencieux (CISS) در شهر پاریس کشور فرانسه در جلسه رهبران ورزشهای ناشنوایان از کشورهای بلژیک، چک و اسلواکی، فرانسه، بریتانیای کبیر، هلند، مجارستان، ایتالیا، لهستان و رومانی تاسیس گردید.
در جلسه افتتاحیه، آقای Eugene Rubens-Alcais  از کشور فرانسه بعنوان اولین رئیس منصوب، و  آقای Antoine Dresse  بعنوان دبیر کل انتخاب شد.
کمیته بین المللی المپیک (IOC) در پنجاهمین جلسه خود که از 9 تا 19 ژوئن 1955 در پاریس تشکیل گردید، سازمان مزبور را بعنوان یک فدراسیون بین المللی با جایگاه المپیکی پذیرفت.
IOC در سال 1966 کاپ Coubertin  را به منظور قدردانی از پیروی جدی سازمان از آرمانهای المپیک و خدمت به ورزش بین المللی، اعطا کرد.
از سال 1985، پرچم کمیته بین المللی المپیک در کنار پرچم های ICSD در المپیک های تابستان و زمستان ناشنوایان برافراشته شده است.
در 16 مه 2001، IOC اجازه داد تا المپیک ناشنوایان جایگزین بازیهای جهانی ناشنوایان گردد.
به منظور ارج نهادن به ماهیت ورزشهای ناشنوایان، هر جا که ورزشکاران ناشنوا بعنوان اعضای برخوردار از یک فرهنگ و اقلیت زبانی جهت دستیابی به رقابت در سطح بالا مبارزه می کنند، ICSD شعار:
(Equality through Sport)  Per Ludos Aequalitas  به معنای برابری از طریق ورزش را پذیرفته است.
ماموریت این سازمان در اساسنامه اش باید طبق میثاق سازمان ملل در ارتباط با حقوق معلولین بویژه بر مبنای مواد زیر باشد:
ماده 5: (برابری و فقدان سونگری) باید در جائیکه اقدامات خاص بالفعل به منظور تسریع یا نیل به برابری معلولین نباید از لحاظ میثاق موجود سونگری تلقی گردد، رعایت شود.
ماده 30: (مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی، اوقات فراغت و ورزش) جائیکه معلولان باید بر مبنای برابری با دیگران، دارای استحقاق و توانمندی بوده و به رسمیت شناخته شوند و حمایت از هویت فرهنگی و زبانی خاص، از جمله زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان به عمل آید. علاوه بر آن، کشورها باید اقدامات مناسبی را به منظور حصول اطمینان از اینکه افراد معلول فرصت برگزاری، توسعه و شرکت در ورزشهای خاص معلولان و فعالیت های تفریحی مشارکت داشته باشند را به عمل آورده و بدین منظور، تهیه دستورالمل مناسب جهت آموزش و تامین منابع را برای ایجاد شرایط مساوی با سایر افراد ترغیب نمایند.

تعریف ها و تفسیرها
تعریف ها:
واژه های موجود در ستون اول جدول ذیل باید مفهوم معنائی که در مقابل آنها در ستون دوم آمده است، را در بر داشته باشند در صورتی که متناقض با مفهوم نباشند.
اعضای: عضوی از ICSD که دارای حقوق و وظایف مورد اشاره در این متن باشد.
ورزشکار: ورزشکاری با قدرت شنوائی(decibel)  55 dB یا بیشتر در گوش با وضعیت بهتر.
CISS: کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان، نام اصلی به زبان فرانسه برای نام ICSD .
کنگره: جلسه ای با شرکت کلیه اعضای دائم و همکار مورد اشاره در این متن.
ناشنوا: فردی با فقدان شنوائی.
ورزشهای ناشنوایان: هریک از رشته های ورزشی که در آن ناشنوایان شرکت می نمایند.
جهانی ناشنوایان: هررشته ورزشی برای مسابقات قهرمانی.
کمیته اجرائی: اعضای اجرائی کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان که در این متن به آن اشاره شده است.
عضو بنیانگذار:  فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان که در کنگره افتتاحیه حضور داشت.
عضو دائم: عضوی از کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان که دارای حقوق و وظایفی است که در این متن به آن اشاره شده است.
عضو افتخاری مادام العمر: عضوی از کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان که در این متن تعیین شده است.
ICSD: کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان، سازمان جهانی مسئول برای کلیه جنبه های ورزشهای ناشنوایان.
مسابقه مصوب ICSD: مسابقه ای که توسط ICSD تصویب شده و مسئولیت سازماندهی و برگزاری آن بعهده ICSD نمی باشد.
فدراسیون ملی: یک فدراسیون ملی است که شرایط عضویت را دارا باشد.
اهداف: اهداف تعیین شده در این متن می باشد.
عضو موقت: عضو موقت ICSD عضوی است که دارای حقوق و اختیارات مورد اشاره در این متن باشد.
کنفدراسیون های منطقه ای: گروهی متشکل از تعداد 10 یا بیشتر از اعضای دائم در یک منطقه جغرافیائی که خودشان یک کنفدراسیون منطقه ای را تشکیل داده و توسط ICSD به رسمیت شناخته شده باشند.
مسابقات منطقه ای: مسابقه ای که برای شرکت کلیه ورزشکاران بومی یک کنفدراسیون منطقه ای آزاد می باشد.
المپیک های تابستانی / زمستانی ناشنوایان: یک مسابقه چند رشته ای ICSD .
تفسیر ها
در این اساسنامه، واژه هائی که به مفرد اشاره دارند، شامل جمع شده و بر عکس آن نیز صادق است، واژه هائی که نشانگر جنسیت هستند، هردو جنسیت را شامل می شوند. سر خط ها و واژه های ورودی متون، تنها برای سهولت و راحتی است و نباید در تفسیر اثرگذار باشند، و اشارات به هر مخاطب باید مشخص باشد. .

اساسنامه
1. نام
1.1 نام سازمان متبوع باید کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان (ICSD) باشد و همچنین بعنوان CISS نیز شناخته شود.
1.2 ICSD تابع قانون کشوری می باشد که در آن به ثبت رسیده باشد.
1.3 ICSD  باید شامل:
1.3.1 اعضای دائم که در کشورهای متبوع شان ورزشهای ناشنوایان را کنترل می نمایند، وابسته به ICSD بوده و توسط آن به رسمیت شناخته شده باشند،
1.3.2 اعضای موقت با وضعیت موقت در کشورهای متبوع شان تا رفع شرایط و نیازمندیهای خاص ICSD، فعالیت دارند،
1.3.3 اعضای همکار شامل فدراسیون های بین المللی ورزشهای ناشنوایان، و
1.3.4 اعضای افتخاری مادام العمر که خدمات شایسته ای به کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ارائه دادند.
2 .  اهداف
اهداف ICSD بشرح زیر می باشد:
2.1  تنها سازمان نماینده ورزشهای چند رشته ای ناشنوایان در سطح جهان می باشد،
2.2  توسعه و ارتقاء تمرین و آموزش ورزش و مسابقات در انجمن بین المللی ورزش ناشنوایان،
2.3 توسعه برنامه های جدید آموزشی و گسترش فرصت های موجود برای ناشنوایان جهت شرکت در رشته های ورزشی مطابق با استاندارد های بین المللی،
2.4  اعطاء، نظارت و کمک جهت هماهنگی المپیک های تابستانی و زمستانی ناشنوایان،
2.5  ارتقاء سازمان و توسعه ورزشهای ناشنوایان در کشورهای در حال توسعه،
2.6  هر جا یک رشته ورزشی توسط ICSD به رسمیت شناخته و مناسب تشخیص داده شد، آنرا تصویب و برای موارد زیر کمک نماید:
2.6.1 همکاری و نظارت بر مسابقات قهرمانی جهان و المپیک های ناشنوایان، بعنوان تنها سازمان بین المللی که از این حق برخوردار است.
2.6.2 ارتقاء مسابقات قهرمانی منطقه ای ناشنوایان،
2.6.3 همکاری و سازماندهی رویدادهای ورزشی سایر فدراسیون های ورزشی بین المللی ناشنوایان،
2.7 جهت پیگیری این اهداف با کمیته بین المللی المپیک (IOC) و مرتبطین ورزشی، ( که بعنوان مرتبطین کلی فدراسیون های بین المللی ورزشی “GAISF” شناخته شده اند)، ارتباط برقرار نماید.
2.8 ایجاد هماهنگی جهت روابط بین کشورها از طریق ارائه روشهائی که ایده های تاثیر گذار در ورزش ناشنوایان، در آن مورد تعامل قرار گیرد.
2.9 ایجاد ارتباط، همکاری و یا پیدا نمودن راه ارتباط با دولت مربوطه یا سایر سازمانها از طرف ناشنوایان جهت شرکت در رویداد های ورزشی.
2.10 مناسب سازی و هماهنگی تقویم رویدادهای ورزشی بین المللی و منطقه ای.
2.11 ارتقاء رشته های ورزشی برای ورزشکاران ناشنوا بدون تبعیض بدلایل سیاسی، مذهبی، اقتصادی، نژادی ، جنسیت، معلولیت یا گرایش جنسیتی.
2.12  انجام تمامی اقدامات مناسب مورد نیاز جهت نیل به این اهداف و بیش از آن.
3 . اختیارات
اختیارات ICSD شامل موارد ذیل می شود:
3.1  تنظیم و در صورت نیاز هدایت و کنترل فعالیت های همه اعضای،
3.2 تسهیلاتی را برای فرونشاندن نزاع ها، ایجاد نظم در سوء رفتارها و نقض این اساسنامه، آئین نامه های این اساسنامه، مهیا سازد،
3.3 کنترل و سرمایه گذاری وجوه ICSD به نحوی که هر چند وقت یک بار بتوان در مورد آن تصمیم گیری نمود،
3.4 قرض کردن، ارتقاء یا ایجاد امنیت پرداخت پول و قرض دادن پول یا اعتبار دادن به هر یک از افراد یا  مجموعه افراد به روشی که ممکن است  ICSD در آن تصمیم گیری نماید.
3.5 خرید، انتقال، فروش، اختصاص، رهن ، اجاره، استخدام یا تبادل زمین، تجهیزات، ماشین آلات، اثاثیه یا هر دارائی دیگر، و به هر روشی که توسط قانون جهت پیشرفت مجاز می باشد، مالیات و جمع آوری حق عضویت سالانه و سایر هزینه های مرتبط یا دریافتی از اعضای را انجام دهد.
3.6 کسب و نگهداری هر ملک یا کسب سود به هر روشی از طریق هر دارائی.
3.7 افزایش پول و کسب سرمایه های لازم برای انجام موارد فوق و دریافت مجوزهائی که برای آن هدف مورد نیاز باشد.
3.8 انجام کلیه امور مورد نیاز ضمنی جهت پیگیری برای دستیابی به اهداف.
4.        دسته بندی های عضویت
باید پنج (5) دسته بندی برای اعضای وجود داشته باشد: اعضای دائم، اعضای موقت، کنفدراسیون های منطقه ای، اعضای همکار و اعضای افتخاری مادام العمر.
4.1    اعضای دائم
4.1.1 عضو دائم باید یک فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان باشد که بعنوان یک عضو موسس در کنگره افتتاحیه حضور داشت، یا بعنوان عضویت دائم توسط کنگره طبق ماده 4.1.2 پذیرفته شد.
4.1.2 فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان در صورتی می تواند متقاضی عضویت دائم باشد که:
4.1.2.1 در کشور خود بعنوان یک سازمان ورزشهای ناشنوایان ثبت شده باشد، یا بصورت خود گردان به رسمیت شناخته شده باشد، و دارای یک رئیس ناشنوا و اکثریت اعضای ناشنوا که دارای سمت های اجرائی هستند، باشد.
4.1.2.2 دارای گواهی بوده و در غیر اینصورت، توسط کمیته ملی المپیک در آن کشور  و یا اگر چنین سازمان ورزشی در آن کشور وجود ندارد، توسط سازمان ملی کنترل بر ورزش در آن کشور، بعنوان تنها نماینده سازمان ملی ورزشهای ناشنوایان در آن کشور تائید گردد، و
4.1.2.3 ثبت شده و یا دارای اساسنامه ای با اهداف مناسب، موضوعات و مقصود های سازگار و نامتناقض با نیت و روح این اساسنامه باشد که باید پس از هربار تغییرات، بررسی گردد.
4.1.3  نامزدی یک فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان جهت عضویت در ICSD:
4.1.3.1 بایستی بصورت مکتوب در فرم ضمیمه 1 اقدام گردد، و
4.1.3.2 بایستی به مدیر اجرائی ICSD تسلیم گردد.
4.1.3.3 مدیر اجرائی باید در هر زمانی که عملی باشد، به محض دریافت نامزدی مشخص شده در بند 4.1.3.1 ، نامزدی درخواست عضویت را به کمیسیون حقوقی ICSD ارجاع دهد. کمیسیون حقوقی باید پس از مشورت با کمیته اجرائی، به کنگره گزارش دهد که ممکن است طبق ماده 5، آن فدراسیون را بپذیرد.
4.2 اعضای موقت
اینگونه عضویت به کشورهائی داده خواهد شد که نیازمندی های اشاره شده در بند های قبلی برخورداری از حقوق کامل، و برای خصوصیات و ویژه گیهای شان در خصوص سطح جمعیت، سطح رقابت آنان، و فرایند شکل گیری آنان را برآورده باشند. آنها از طریق ثبت نام در کنفدراسیون های مربوطه به رسمیت شناخته شده و از این طریق به آنها کمک می شود تا با تکامل و توسعه خود ظرف یک دوره پنج ساله با برخورداری از کلیه حقوق، به رسمیت شناخته شوند.
4.2.1 کشورهای منتخب می توانند در رویدادهائی که توسط ICSD سازماندهی و حمایت شده اند در راستای پیشرفت شان مشارکت نمایند تا بدین ترتیب به توسعه کنفدراسیون های منطقه ای در کشورهای آسیا/ اقیانوسیه، آفریقا، اروپا و آمریکائی کمک شود.
4.3 کنفدراسیون های منطقه ای
4.3.1 کنفدراسیون های منطقه ای زیر توسط  ICSD به رسمیت شناخته شدند:
* آسیا / پاسیفیک (آسیا – اقیانوسیه) (APDSC)
* آفریقا (CADS)
* اروپا (EDSO)
* آمریکا (PANAMDES)
این کنفدراسیون ها اساسنامه خودشان را منطبق با شرایط مندرج در بند 4.3.2 آماده کردند.
4.3.2 اساسنامه کنفدراسیون های منطقه ای باید توسط کمیته اجرائی EC بررسی گردد تا اطمینان حاصل شود که مغایر با اساسنامه ICSD نباشد. هر تغییری جهت تائیدیه باید به ICSD ارائه شود.
4.3.3 تصویب مسابقات قهرمانی ICSD
کنفدراسیون های منطقه ای باید قبل از اعلام تاریخ و محل مسابقات قهرمانی، به دنبال دریافت تائیدیه از ICSD باشند. مصوب ICSD باید تائید های زیر را شامل شود:
• تاریخ برگزاری مسابقات
• برنامه های مسابقات
• سازماندهی کنترل دوپینگ
• هر گونه اصلاح و تغییر قوانین ICSD و نیاز ها
تائیدیه ها باید مشمول شرایط و نیازها، طبق قوانین و مقررات ICSD باشد. همه مسابقات باید منطبق با قوانین شایستگی ICSD باشند.
4.4 اعضای همکار
4.4.1 عضو همکار باید شامل فدراسیون بین المللی ورزشهای ناشنوایان بوده و مسئولیت فنی فقط یک رشته را داشته باشد و باید اهداف و اصول مربوط به رشته مربوطه که توسط سازمانهای بین المللی ورزشی به رسمیت شناخته شده است، با اهداف و مقاصد متناسب با این اساسنامه پیروی نماید. ورزشکاران باید ابتدا از اعضای یک فدراسیون ملی ورزشهای ناشنوایان باشند قبل از اینکه در رویدادهای سازماندهی شده توسط فدراسیون بین المللی ورزشهای نا شنوایان، شرکت نمایند.
4.4.2 درخواست نامزدی و عضویت همکاری در فدراسیون بین المللی ورزشهای ناشنوایانICSD :
4.4.2.1 این درخواست باید بصورت مکتوب به گونه ای که در فرم 2 ضمیمه تهیه شده است، مهیا گردد، و
4.4.2.2 باید به مدیر اجرائی ICSD تسلیم گردد.
4.4.2.3 مدیر اجرائی باید در اولین فرصت مناسب پس از دریافت درخواست نامزدی آنگونه که در بند 4.4.2.1 آمده است، درخواست نامزدی را به کمیسیون حقوقی ICSD ارجاع دهد. کمیسیون حقوقی باید با مشورت کمیته اجرائی، به کنگره گزارش دهد که ممکن است انجمن ها را طبق ماده 5 بپذیرد.
4.5 اعضای افتخاری
4.5.1 منوط به تصویب کنگره آتی، عضویت افتخاری مادام العمر ممکن است توسط کمیته اجرائی به هر فردی که کمیته اجرائی و یا اعضای دائم که تصدیق کنند که آن فرد خدمات شایسته ای به ICSD ارائه نموده است، اعطاء گردد.
5 پذیرش عضویت
5.1 کنگره ممکن است یک فدراسیون ملی را پس از بررسی گزارش کمیسیون حقوقی، و کیفیت های آن فدراسیون ملی، به عنوان یک عضو دائم بپذیرد.
5.2 پذیرش اعضای همکار باید توسط کمیسیون حقوقی ICSD تعیین گردد. اینگونه تصمیم جهت تصویب باید به کنگره آتی تسلیم شود.
5.3 فقط یک فدراسیون ملی از هر کشور ممکن است توسط ICSD بعنوان عضو دائم پذیرفته شود.
5.4 پذیرش عضویت درICSD  منوط به پرداخت حق عضویت سالانه می باشد.
6 حقوق و وظایف اعضا
6.1 اعضای دائم
6.1.1 اعضای دائم ICSD طبق این اساسنامه، آئین نامه ها و تصمیمات ICSD، دارای حق به شرح ذیل می باشند:
6.1.1.1 ورزشکاران شان را در هر یک از مسابقات قهرمانی جهان، مسابقات مصوب ICSD و مسابقات رسمی مصوب ICSD ثبت نموده و شرکت دهند.
6.1.1.2 در کنگره ها و جلساتی که حضور دارند، پیشنهادات شان را ارائه و رای دهند،
6.1.1.3 افرادی را از فدراسیون ملی خودشان جهت کمیته های ICSD نامزد کنند ، و
6.1.1.4 در کلیه مسابقات، رویدادها و فعالیت های ICSD شرکت نمایند.
6.1.2 اعضای دائم باید حق عضویت سالانه را آنگونه که توسط ICSD وضع شده است، تا قبل از اول آوریل هر سال تقویمی پرداخت نمایند و برای پرداخت های با تاخیر بعد از ماه آوریل، به ازای هر ماه، 2% بهره در نظر گرفته شود. سود بر مبنای مبلغ اصلی محاسبه میشود. سایر مالیات ها و مبلغ های دیگر تعیین شده، باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ اعلام، پرداخت شوند.
6.1.2 یک عضو دائم تنها در صورتی اجازه دارد حقوقش را که در بند 6.1.1 آمده است، پیگیری نماید که تمامی شرایط زیر را دارا باشد:
6.1.3 حق عضویت سالانه و مالیات های وضع شده و بدهکاری های باقی مانده را به ICSD پرداخته باشد و این مبلغ ها توسط ICSD دریافت شده باشند.
6.1.4 کلیه مبالغ، مالیات های وضع شده و بدهکاری ها به هریک از کنفدراسیون های منطقه ای پرداخت شده و توسط کنفدراسیون های منطقه ای دریافت شده باشند.
6.2 اعضای همکار
6.2.1 اعضای همکار نه دارای حق رای میباشند و نه حق نامزدی دارند، اما ممکن است پیشنهادات شان را ارائه و در مباحث کنگره ها مشارکت داشته باشند.
6.2.2 اعضای همکار باید حق عضویت سالانه وضع شده توسط ICSD را تا اول ماه آوریل سال تقویمی پرداخت نمایند. بهره ناشی از دیرکرد پرداخت بعد از آوریل، 2 % برای هر ماه تاخیر قابل پرداخت است. مابقی مبالغ و مالیات وضع شده ظرف مدت 60 روز از تاریخ اعلام، قابل پرداخت می باشند.

6.3 وظایف اعضا
6.3.1 کلیه اعضای باید دارای اهدافی همانند ICSD داشته باشند.
6.3.2 کلیه اعضا، بجز اعضای افتخاری مادام العمر، باید در تمام مسابقات، پای بند شایستگی تعیین شده توسط ICSD، قوانین ضد دوپینگ و شنوائی سنجی باشند.
7 تعلیق و پایان عضویت
7.1 ممکن است عضوی طبق نظر کمیته اجرائی ICSD، توسط کنگره به حالت تعلیق درآید و یا به عضویت آن پایان داده شود.
7.1.1 عضوی از هر گروه عضویت ممکن است برای دوره ای، یا برای همیشه بحالت تعلیق در آید بدلیل:
7.1.1.1 نقض شرایط مندرج در این اساسنامه و مقررات المپیک ناشنوایان،
7.1.1.2  عدم پرداخت یا عدم تجدید حق عضویت تا اول اکتبر سال تقویمی یا هرگونه مالیات وضع شده دیگر، یا
7.1.1.3 رفتار ناشایست یا ایجاد بد نامی برای ورزشهای نا شنوایان.
7.2 هرعضوی که در حالت تعلیق قرار دارد، کلیه حقوق و امتیازات عضویت را از دست می دهد. بویژه، یک عضو معلق، حق شرکت یا رای دادن در کنگره را نداشته و اجازه نخواهد داشت هیچ ورزشکاری را در هیچیک از رویداد ها یا فعالیت هائی که توسط یا به تصویب ICSD و کنفدراسیون های منطقه ای اش برگزار میگردد، شرکت دهد.
7.3 مدیر اجرائی ممکن است با حذف یک عضو از ثبت اعضای بنابر توصیه کنگره برمبنای بررسی توسط کمیته اجرائی، به عضویت عضوی خاتمه دهد.
7.4 عضو معلق ممکن است با ارائه درخواست پذیرش مجدد از کمیته اجرائی، مجددا” پذیرفته شود، وقتی که دلیل یا دلایل تعلیق بنحو رضایت بخشی رفع شده باشد.
8 استعفاء از عضویت
8.1 یک عضو دائم یا یک عضو همکار ممکن است (به شرط پرداخت کلیه بدهکاری هایش به ICSD) استعفاء دهد به دلیل اینکه:
8.1.1 این عضو دائم، دیگر توسط دولت ملی شان یا کمیته ملی المپیک، بعنوان سازمان ملی با مسئولیت ورزشهای ناشنوایان به رسمیت شناخته نشود.
8.1.2 عضو همکار ، دیگر توسط اعضایش بعنوان یک سازمان بین المللی با مسئولیت رشته ای که نمایندگی اش را عهده دار می باشد، پذیرفته نیست، و
8.1.3 هر دلیل دیگری که عضو، آنرا برای استعفا مناسب می داند.
8.2 استعفا باید بصورت مکتوب برای مدیر اجرائی نوشته شود، و حداقل یک زمان 3 (سه) ماهه را در بر د اشته باشد، یا زمان کوتاهتر بگونه ای که مدیر اجرائی ممکن است تعیین نماید.
8.3 مدیر اجرائی ممکن است یک عضو را بر مبنای توصیه کمیته اجرائی بدلیل استعفاء تحت این بند از ثبت اعضای حذف نماید.
8.4 پس از 4 (چهار) سال فعالیت متوالی، تعلیق بدلیل فقدان پرداخت حق عضویت سالانه، یک عضو بطور اتوماتیک در معرض حذف از وابستگی اش به ICSD قرار می گیرد.
9 ساختار و مسئولیت های ICSD
ICSD باید متشکل از کنگره، کنگره فوق برنامه، کمیته اجرائی و تیم اجرائی  باشد.
9.1. کنگره
9.1.1 کنگره باید حد اقل هر 2 (دو) سال یکبار، جلسه ای را برای همه اعضای دائم برگزار کند.
9.1.2 کنگره باید ظرف یک (1) هفته قبل از آغاز برنامه المپیک تابستانی یا زمستانی ناشنوایان، تشکیل گردد.
9.1.3 حد نصاب
9.1.3.1 زمانی کنگره به حد نصاب می رسد که حداقل پنجاه در صد از اعضای دائم دارای شرایط خوب، در آن حاضر باشند.
9.1.3.2 لازم است حداقل 50% نمایندگان حد اقل از دو (2)  کنفدراسیون منطقه ای حاضر باشند،  قبل از اینکه کنگره بتواند به کارش ادامه دهد.
9.1.3.3 در صورتیکه کنگره به حد نصاب نرسد، کنگره بدون رای گیری برای پیشنهادات، ادامه خواد داد.
9.1.4 اعضای دائم دارای یک (1) رای هستند و می توانند حداکثر سه (3) نماینده در کنگره داشته باشند.
9.1.5 اعضای همکار می توانند دارای دو (2) نماینده در کنگره باشند که مجاز به رای دادن یا نامزد شدن نیستند، و امکان مشارکت در مباحث کنگره را دارند.
9.1.6 نمایندگان باید قادر به ایجاد ارتباط  از طریق زبان اشاره بین المللی باشند.
9.1.7 مسئولیت ها و اختیارات کنگره شامل موارد زیر میشود:
9.1.7.1 بعنوان سازمان عالی حاکم و کنترل کننده ICSD عمل نماید،
9.1.7.2 سمت و سوی توسعه ورزشهای ناشنوایان را طبق استاندارد های بین المللی تعیین نماید،
9.1.7.3 انتخاب کمیته اجرائی ICSD، به استثنای نمایندگان منطقه ای،
9.1.7.4 بررسی و تصویب اظهارات سالانه مالی ICSD،
9.1.7.5 بررسی و تصویب قوانین مراحل انتخاب مسئولین اداری،
9.1.7.6 بررسی پیشنهادات دریافتی از اعضای دائم، کمیته اجرائی و هریک از دیگر کمیته های ICSD . چنین پیشنهاداتی باید:
9.1.7.6.1 بصورت مکتوب چهار (4) ماه قبل از ماهی که قرار است کنگره تشکیل شود، به دبیرخانه ICSD تسلیم شود (مگر اینکه توسط کمیته اجرائی با صلاحدید قطعی خودش این مدت اغماض گردد).
9.1.7.6.2 بجز در مواردی که به اصلاح اساسنامه مربوط میشود، توسط اکثریت اعضای دائم و از طریق رای گیری تصمیم گیری شود.
9.1.7.7 تصویب تقویم بین المللی ناشنوایان آنگونه که توسط کمیته اجرائی پیشنهاد شد،
9.1.7.8 بررسی و تصویب حق عضویت سالانه و حق شرکت،
9.1.7.9 تصویب هر تغییر در کشوری که دبیرخانه ICSD در آن مستقر است، و
9.1.7.10 اعمال هرگونه اختیارات ضمنی لازم دیگر مطابق این اساسنامه جهت انجام مسئولیت های کنگره .
9.2 کنگره فوق العاده ICSD
9.2.1 کنگره فوق العاده ICSD تمامی اعضای دائم، فقط جهت بحث موضوعات خاص بصورت درخواست رسمی توسط کمیته اجرائی ICSD، یا بر مبنای درخواست حداقل یک سوم (3/1) اعضای دائم از حد اقل دو (2) کنفدراسیون منطقه ای تشکیل می شود.
9.2.2  درخواست رسمی جهت تشکیل کنگره فوق العاده باید:
9.2.2.1 دلایل جهت ارائه درخواست رسمی را بیان نماید،
9.2.2.2 تاریخ تشکیل کنگره فوق العاده پیشنهادی را بیان نماید (که این تاریخ باید ظرف سه (3) ماه بعد از تاریخی باشد که  درخواست رسمی مطرح می شود)،
9.2.2.3 توسط رئیس ICSD امضاء شود یا همه اعضای دائم، تشکیل کنگره فوق العاده را در قالب درخواست بر حسب نیاز موردی، مطرح نمایند، و
9.2.2.4 دو (2) ماه قبل از تاریخ پیشنهادی، موضوع تشکیل کنگره فوق العاده توسط مدیر اجرائی به آدرس هریک از اعضای دائم ارسال شود.
9.3 کمیته اجرائی ICSD
9.3.1 کمیته اجرائی ICSD باید متشکل از دارندگان سمت های اداری زیر باشد:
9.3.1.1 یک (1) رئیس،
9.3.1.2 یک (1) نایب رئیس – ورزشهای جهانی
9.3.1.3 یک (1) نایب رئیس – ورزشهای جهانی جوانان
9.3.1.4 دو (2) عضو آزاد، و
9.3.1.5 رئیس یا هر فردی را که وی منصوب می کند، بدون داشتن حق رای، از هر یک از کنفدرایسیون های منطقه ای.
9.3.2 کلیه اعضای کمیته اجرائی باید ناشنوا بوده و به زبان اشاره بین المللی مسلط باشند.
9.3.3 کمیته اجرائی باید متشکل از افرادی باشد که از اعضای فدراسیون ملی کشور محل اقامت خود که عضویت دائم شان طبق این اساسنامه پذیرفته شده است، باشند.
9.3.4 فقط یک (1) عضو از یک فدراسیون ملی باید واجد شرایط انتخاب شدن در کمیته اجرائی باشد.
9.3.5 اعضای منتخب برای کمیته اجرائی نمی توانند بعنوان مسئول رسمی در کنفدراسیون های منطقه ای و بالعکس خدمت نمایند.
9.3.6 اعضای منتخب برای کمیته اجرائی برای مدت چهار (4) سال که از کنگره قبل از برنامه المپیک تابستانی نا شنوایان اغاز می شود، انتخاب می شوند.
9.3.7 کمیته اجرائی باید حداقل یک (1) جلسه در هر سال تشکیل دهد.
9.3.8 کمیته اجرائی باید دارای مسئولیت ها و اختیارات زیر باشد:
9.3.8.1 اجرای خط مشی و سیاست های مورد توافق کنگره،
9.3.8.2 بررسی و اعلام نظر و توصیه برای همه پیشنهادات، طرح ها و اصلاحات که توسط کمیسیون حقوقی تسلیم می شود،
9.3.8.3 تنظیم و تصویب قوانین مراحل و آئین نامه ها مطابق با اساسنامه،
9.3.8.4 ارسال جزئیات (شامل تاریخ و مکان برگزاری کنگره آتی) برای کلیه اعضای شش (6) ماه قبل از تاریخ پیشنهادی کنگره.
9.3.8.5 تعیین و ارسال دستور جلسه با همه مواد مربوط به کنگره برای کلیه اعضای حد اقل دو (2) ماه قبل از تاریخ پیشنهادی کنگره.
9.3.8.6 تصویب تقویم بین المللی و رویدادهای ورزشی منطقه ای برای تسلیم به کنگره،
9.3.8.7 آگاه کردن رئیس ICSD وقتیکه با سایر سازمان های بین المللی ارتباط ایجاد می نماید، همچنین مطلع ساختن سایر     سازمان هائی که ممکن است لازم باشد موضوعات بیشتری از ICSD را دریافت نمایند،
9.3.8.8 پرداخت به افرادی که توسط کمیته اجرائی مشغول انجام امور در راستای مسیر آن می باشند،
9.3.8.9 تاسیس کمیته های فرعی که شاید لازم باشد وظایف شان را انجام دهند،
9.3.8.10 اعمال هر گونه اختیارات ضمنی لازم دیگر جهت کمیته اجرائی برای انجام مسئولیت هایش مطابق  با این اساسنامه ، و
9.3.8.11 تکمیل و پر نمودن هر سمت بلا تصدی تا کنگره بعدی.
9.4 تیم اجرائی ICSD
9.4.1 تیم اجرائی ICSD باید متشکل از مسئولین اداری زیر باشد:
9.4.1.1 رئیس، و
9.4.1.2 نایب رئیس – ورزشهای جهانی
9.4.2 تیم اجرائی باید در سال حداقل دو (2) جلسه برگزار نماید.
9.4.3 تیم اجرائی باید دارای مسئولیت ها و اختیارات زیر باشد:
9.4.3.1 تصویب تعداد و شرایط کارکنان دبیرخانه، و
9.4.3.2 اعمال (بکاری گیری) هر گونه اختیارات ضمنی لازم دیگر برای تیم اجرائی جهت انجام مسئولیت هایش مطابق این اساسنامه.
10 رای گیری
10.1 تصمیم گیری
10.1.1 تصمیم گیری در خصوص پایان دادن به عضویت، تحت ماده 7 یا اعمال الحاقیه (اصلاحیه) به این اساسنامه، منوط به اکثریت آراء هفتاد و پنج در صدی، از اعضای حاضر و رای گیری در کنگره یا کنگره فوق العاده می باشد.
10.1.2 سایر تصمیمات، شامل پذیرش فدراسیون های ملی و اصلاحیه قوانین و مقررات باید با اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر در کنگره و کنگره فوق العاده تعیین شوند.
10.1.3 رای دادن وکالتی، مجاز نمی باشد.
10.1.4 مراحل رای گیری و انتخابات باید در آئین نامه ها تعیین گردند.

11 کمیسیون ها
11.1 کمیته اجرائی ممکن است هر یک از کمیسیون های زیر که در مقابل کنگره مسئول هستند، را ایجاد نماید:
11.1.1 کمیسیون ضد دوپینگ
11.1.2 کمیسیون استیناف
11.1.3 کمیسیون ورزشکاران
11.1.4 کمیسیون شنوائی شناسی
11.1.5 کمیسیون مالی و حامیان مالی
11.1.6 کمیسیون حقوقی
11.1.7 کمیسیون پزشکی
11.1.8 کمیسیون تشخیص
11.1.9 کمیسیون کنفدراسیون های منطقه ای
11.1.10 کمیسیون فنی
11.1.11 افزودن چنین کمیسیون هائی، با صلاحدید کمیته اجرائی.
11.2 کمیته اجرائی حق انتصاب اعضای برای هر یک از کمیسیون ها را خواهد داشت.
11.3 اکثریت اعضای کمیسیون باید ناشنوا باشند.
11.4 نسخه های کلیه صورتجلسات نشست ها و پرونده ها باید در اولین فرصت ممکن برای مدیر اجرائی ارسال شود.
11.5 هر کمیسیون باید با تکمیل تقویم سالانه، گزارش مشروح فعالیت های آن سال را جهت اطلاع رسانی،  به کمیته اجرائی ارسال نماید.

12 مالی
12.1 سرمایه های ICSD شامل:
12.1.1 حق عضویت سالانه اعضای و هر مالیاتی که وضع شده باشد، و
12.1.2 چنین اعانه ها، هدایا، کمک های حامیان مالی، کمک های دولت و سایر درآمد ها ممکن است جهت استفاده ICSD یا در ارتباط با آن دریافت شوند.
12.2 مطابق با هر تصمیمی در کنگره، سرمایه ها باید طبق موضوعات و اهداف ICSD که در این وضعیت توسط کمیته اجرائی تعیین می شود، هزینه گردند.
12.3 هیچ بخشی از این سرمایه ها نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم بعنوان حسن نیت به فردی به منظور جبران خدمات ارائه شده یا جبران پاداش از طرف ICSD توزیع گردد.
12.4 اظهارات مالی (بیانیه های مالی)
12.4.1 سال تقویمی ICSD از اول ماه ژانویه تا سی و یکم دسامبر هر سال خواهد بود،
12.4.2 در پایان هر سال تقویمی، مدیر اجرائی باید بیانیه های درآمد و هزینه و سرمایه و بدهکاری های ICSD  را آماده نماید. چنین اظهاراتی باید پس از ممیزی توسط بازرسان مالی واجد شرایط برای پذیرش به هر کنگره ارائه شود.
14زبان
13.1 اشارات بین المللی روش اولیه ارتباط خواهد بود،
13.2 انگلیسی مکتوب زبان رسمی ICSD خواهد بود،
13.3 هر عضوی، مسئول ترجمه خودش از زبان انگلیسی است،
13.4 نشریات ICSD باید به زبان انگلیسی چاپ شوند.
13.5 در صورت لزوم، ICSD ترجمه همزمان انگلیسی برای کنگره آماده می نماید.
13.6 در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر متنی ، نسخه انگلیسی ملاک می باشد.
14. حل اختلاف
در صورت بروز هرگونه اختلاف در ارتباط با ساختار این اساسنامه یا هر موضوعی ناشی از آن و هر مورد انضباطی، تنها مرجع حل اختلاف منحصرا” کنگره خواهد بود. تصمیم کنگره نهائی است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد و موافقت شده است که هیچیک از طرفین موضوع را در هیچ دادگاه یا هیات داوری خارج از کنگره پیگیری نخواهد کرد.

15. انحلال
15.1 در صورتیکه تعداد اعضای دائم از حداقل 3 کنفدراسیون منطقه ای به کمتر از 25 عضو برسد، یا برمبنای رای هفتاد و پنج در صد اکثریت اعضای دائم حاضر و دارای حق رای در کنگره فوق العاده باشد که با توجه به اینکه پیشنهاد انحلال طبق این اساسنامه بوده و بدین منظور رای داده اند.
15.2 پس از انحلال، چنانچه اموال و سودی وجود داشته باشد، باید پس از پرداخت کلیه مخارج و دیون، به فدراسیون جهانی ناشنوایان یا هر سازمان دیگری دارای اهداف مشابه باشد، پرداخت شود. چنین تصمیمی برمبنای رای اکثریت مطلق اعضای حاضر در کنگره فوق العاده اتخاذ می شود.
16. آئین نامه ها ، قوانین، و مقررات
ICSD  ممکن است هر چند وقت یکبار آئین نامه، قوانین و مقرراتی را جهت اجرا در ICSD تهیه نماید. آئین نامه باید بصورت ضمیمه به این اساسنامه انتشار یابد.
17. دیون اعضای دائم
این مسئولیت اعضای دائم  است که در راستای پرداخت بدهکاری ها و دیون فدراسیون یا هزینه ها، شارژها و مخارج که مالی بوده و در نهایت مربوط به ICSD مربوط میشود، و اگر مبلغ حق عضویت ICSD  آنچنان که در ماده 6.1.2 آمده است، پرداخت نشده باشد،  همکاری نماید.

ضمیمه
فرم درخواست عضویت دائم یا عضویت همکار از طریق تکمیل فرم درخواست میسر است.
• ضمیمه 1 – عضویت دائم (فرمت pdf)
• ضمیمه 2 – عضویت همکار (فرمت pdf)
• آئین نامه ها

این اساسنامه در چهل و دومین کنگره ICSD – در ماه سپتامبر 2009 در چین تایپه تصویب شد
و در نوامبر سال 2009 در سایت ICSD  قرار گرفت

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.