آئین نامه ها کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ تیرماه 1389

1- آئین نامه كنگره

1-1حقوق اعضاء
الف – اعضا می توانند بطور كل حداكثر 2 ( دو ) نماینده ناشنوا داشته باشند . آنها دارای حق مشاركت در امور انجمن ، از جمله كارگاه های سازماندهی شده توسط كمیته اجرائی می باشند.
ب – سایر اعضا می توانند طبق شرح مندرج در اساسنامه و مهمانان در انجمن و كارگاه های سازماندهی شده توسط كمیته اجرائی حضور یابند. رئیس می تواند نمایندگانی از اعضا و مهمانان همكار را برای سخنرانی دعوت نماید.
1- 2 رئیس
رئیس انجمن می تواند رئیس ICSD یا منتخب وی باشد.
1- 3 ا ختیارات رئیس
رئیس افتتاح و اختتام هریك از جلسات كنگره و نظارت بر امور آن را مطابق با حق بیان و پرسش نسبت به رای گیری و اظهار نظر در مورد تصمیمات اعلام می نماید. بویژه برتذكرات انضباطی نظارت خواهد نمود.
1-4 امور كنگره
الف -تذكر آئین نامه ای :
الف- 1- تذكر آئین نامه ای ممكن است هنگامی كه نماینده ای تمایل دارد نسبت به بروز حادثه ای درخلال امور كنگره اعتراض نماید بیان گردد.
الف- 2- هرنماینده می تواند در مورد آئین نامه تذكرات خود را بیان نماید، و تذكر آئین نامه ای لازم است طبق ماهیت اساسنامه و نظامنامه ICSD مورد تائید رئیس قرار گیرد.
ب – درخواست استیناف نسبت به حكم رئیس در مورد تذكر آئین نامه ای :
ب – 1- حكم رئیس نسبت به همه موضوعات مرتبط با مدیریت اجلاس، بی انضباطی و تفسیر قوانین قطعی می باشد.
ب-2 اعتراض نسبت به احكام رئیس
ب-2-1- چنانچه اعتراضی نسبت به حكم رئیس وجود داشته باشد او می تواند نسبت به دلایل اعتراض اقداماتی بعمل آورد .
ب- 2-2- از این روی روند اداری مبتنی بر تعیین افراد حامی می باشد.
ب- 2- 3- چنانچه اقدام بعمل آمده مورد حمایت باشد، آنگاه رئیس حق دارد دلایل حكم خود را بیان نماید.
ب- 2- 4- پیشنهاد دهنده موضوع حق پاسخ دهی به این مورد را ندارد. ب- 2- 5- موضوع بدون بحث بیشتر به رای گیری گذاشته می شود. ب- 2- 6- درخواست استیناف پیشنهاد شده توسط نماینده برعلیه حكم رئیس فورا به آراء گذاشته می شود. حكم رئیس نافذ می باشد مگر آنكه توسط 75 درصد بیشینه آراء اعضای حاضر لغو گردد. در ارائه تذكر آئین نامه ای، نماینده حق پرداختن به ماهیت موضوع مورد بحث را ندارد .

پ – بازرس های رای گیری
پ -1- رئیس می تواند بازرس هائی را از میان اعضای كنگره بمنظور پیگیری همه امور نیازمند رای گیری منصوب نماید.
پ -2- بازرسان می بایست از ناظران ناشنوا و فاقد حق رای كنگره باشند.
ت – گزارش دهی
ت -1- دبیرخانه لازم است گزارشی از كنگره تهیه نماید.
ت -2- گزارش ها می باید قبل از ارائه به اعضاء مورد تائید رئیس قرار گیرد.
ت -3- گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه لازم است حداكثر تا سه ماه پس از اختتامیه انجمن بین اعضای ICSD توزیع گردد.
ت -4- خلاصه گزارش لازم است در نشریه رسمی ICSD چاپ شود. گزارش انجمن می تواند پس از ارائه به اعضا در سایت ICSD قرار گیرد.
آئین نامه 2 – قوانین داخلی اداره كنگره
2 – 1 – اداره كنگره
الف – دستور جلسه
الف- 1 – دستور جلسه لازم است با پذیرش مضامین آغاز جلسه مورد موافقت قرار گیرد.
الف- 2 – راجع به موضوعی كه در دستور توافقی جلسه قرار ندارد نباید بحث شود مگر آنكه 75 درصد اكثریت اعضاء با الحاق آن به دستور جلسه موافقت نمایند.

ب – حق پاسخ
فقط پیشنهاد دهنده طرح دارای حق پاسخ در خاتمه هر بحث بلافاصله قبل از رای گیری می باشد.
پ – طرح ها و اصلاحات
هر طرح یا اصلاحیه لازم است پس از بحث توسط انجمن به رای گیری گذاشته شود.
ت – اصلاحات در مورد طرح ها
همه افراد حاضر در جلسه می توانند نسبت به اصلاح طرح عمل نمایند. طرح اصلاح شده لازم است مورد حمایت همه افراد جلسه قرار گیرد.
ث – رای گیری در مورد طرح ها و اصلاحات
ث -1- در صورتی كه فقط یك رای وجود داشته باشد و بحثی نیز وجود نداشته باشد ، در خاتمه هر بحث رئیس آن را به رای گیری موكول خواهد نمود.
ث-2- رای گیری می تواند با نشان دادن كارت های ارائه شده به نمایندگان رای دهنده انجام شود مگر آنكه بیش از نیمی از نمایندگان رای گیری مخفی را درخواست نمایند.
ج- استحقاق رای دادن به طرح ها و اصلاحات
ج-1- رئیس می باید اطمینان حاصل نماید كه فقط افراد واجد شرایط رای دهند و تعداد آراء از تعداد افراد واجد شرایط تجاوز ننماید .
ج-2- از رنگ های ذیل استفاده می شود تا نمایندگان بتوانند نظر خود را ارائه نمایند.
برگ قرمز : به منظور نمایش « رأی مخالف »
برگ سبز : به منظور نمایش « رأی موافق »
برگ زرد : به منظور نمایش « رأی ممتنع ».
چ – مذاكره
هر عضو نباید بیش از یكبار در هر مذاكره صحبت نماید مگر آنكه هدف آن عضو یك از موارد ذیل باشد :
چ-1- اعمال حق پاسخ براساس قانون (ب) ؛
چ-2- تذكر آئین نامه ای مربوط به ادعای نقض قانون یا هریك از مفاد اساسنامه ICSD ؛
چ-3- استفاده از فرصت به منظور تصحیح سوء تعبیر نسبت به دیدگاه های خود.
ح- حد نصاب
درصورت فقدان حد نصاب در كنگره ، بخش 9-2-3-3 اساسنامه اجرا خواهد شد .
آئین نامه 3 – كمیته اجرائی
رویه انتخاب در كنگره
الف – دبیر كل نامزدهایی را برای سمت های كمیته اجرایی ICSD معرفی می نماید.
ب – جدول زمانی برای معرفی نامزدها :
دبیركل طبق جدول زمانی ذیل در رابطه با انتخابات توسط كنگره اقدام خواهد نمود .
ب- 1- شش ماه قبل از كنگره كه مقرر گردیده است انتخابات در آنجا برگزار گردد، با دعوت از نامزدهائی كه قرار است توسط انجمن ها انتخاب شوند مراحل انتصاب به سمت های مورد نظر انجام می پذیرد.
ب- 2- مراحل تعیین نامزدها چهار ماه قبل از كنگره خاتمه می یابد و به مجمع حقوقی ارجاع می گردد. مراحل تعیین نامزدها باید شامل خلاصه ای از تحصیلات ، تاریخچه شغلی و شرح شغلی و موارد تائید شده نظیر رزومه ، گواهینامه ها ، معرف ها و غیره باشد .
ب- 3- دو ماه قبل از كنگره مكاتباتی توسط مجمع حقوقی از نظر و صول اسامی نامزدها و تامین اسناد پشتیبان بعمل خواهد آمد .
پ – انتخابات در كنگره
پ- 1- در جریان انتخابات یكی از اعضای هیئت حقوقی كه عضو كمیته اجرائی ICSD نمی باشد مقام رئیس و عضوی دیگری از مجمع حقوقی كه او نیز عضو كمیته اجرایی ICSD نمی باشد سمت مشاور را احراز می كنند.
پ-2- رئیس ( انتخابات ) نامزدهای هر سمت را به انجمن معرفی می نماید .
پ-3- چنانچه به دلیل تعداد نامزدهای واجد شرایط ، نیاز به انتخابات باشد ، رئیس اوراق رأی گیری مطلوب را كه به تائید و امضای دبیركل نیز رسیده اند توزیع می نماید
پ-4- براساس موارد مزبور رئیس بر انتخابات نظارت می نماید. بازرسان منصوب آرای همه اعضا را جمع آوری می نمایند و در اتاقی مجزا به شمارش آنها می پردازند و نتیجه را به رئیس اعلام می كنند، كه به نوبه خود نتیجه را به انجمن اطلاع می دهند.
پ-5- فهرست همه نامزدها به ترتیب حروف الفبا تهیه می شود و از رأی دهندگان درخواست می گردد تا در محل مناسب در كنار اسم فرد مورد نظر علامت گذاری نمایند. همه اوراق رأی گیری كه نشان دهنده انتخاب مورد نظر رأی دهنده می باشد شمرده می شوند .
پ-6- شرایط انتخاب هر داوطلب باید پنجاه درصد بعلاوه یك باشد. چنانچه به رأی گیری مجدد نیاز باشد داوطلبی كه پائین ترین تعداد رأی را كسب نموده است حق شركت در دور دوم را نخواهد داشت.
3-2 – وظایف و مسئولیت ها
الف- رئیس
رئیس ICSD‌ مقام رئیس كمیته اجرایی ICSD و كنگره را احراز می نماید. وظایف رئیس حصول اطمینان در موارد ذیل می باشد :

الف-1- اجلاس به طور منظم مطابق اساسنامه ICSD برگزار گردد، اطلاعیه مناسب جلسه ارائه شود و حد نصاب اعضا در هرجلسه حاضر باشند.
الف-2- دستور جلسه از قبل آماده و ابلاغ گردد، و جزئیات امور مورد بررسی قرار گیرد.
الف-3- همه آئین نامه های مقرر و قوانین ، نظامنامه و راهكارهای ICSD رعایت شوند.
الف-4- فرصت كافی به اعضای كمیته اجرایی كه تمایل دارند صحبت كنند داده شود.
الف-5- نظارت بر جلسه حفظ شود .
الف-6- بی طرفانه عمل نماید و اختیارات تفویض شده در جهت منافع بهینه ICSD مورد بهره برداری قرار گیرد.
الف-7- پیش نویس جلسه براساس تصمیمات متخذه و وظایف تخصیص یافته به افراد صاحب نظر گزارش گردد.
الف-8- جلسه فقط پس از اجرای مطلوب امور مورد نظر خاتمه یابد. رئیس ممكن است الزاما همه وظایف مذكور را انجام ندهد، بلكه اختیار و مسئولیت دارد تا همه موارد اجرا شوند.
الف-9- اختیارات مخصوص مقام ریاست و كمیته اجرایی ICSD و انجمن عبارتند از :‌
الف- 9- 1 – نظارت بر تذكرات آئین نامه ای
الف- 9- 2 – به جریان انداختن رأی گیری
الف- 9- 3 – نظارت بر رأی گیری
الف- 9- 4 – عزل كردن افراد بی نظم
الف- 9- 5 – به تعویق انداختن جلسه
ب- معاون رئیس
ب- 1- معاون در غیاب رئیس ، به منظور به عهده گرفتن ریاست جلسه حضور خواهد داشت .
ب- 2- معاون با دانش و آگاهی از مراحل جلسه از جمله رأی گیری با مشاركت در برگزاری كیفی جلسات از رئیس پشتیبانی می كند .
پ- مدیر ورزش
وظیفه مدیر ورزش شامل موارد ذیل می باشد :
پ- 1- برقراری ارتباط با مدیران فنی امور مرتبط با ورزشهای ناشنوایان ، المپیك های تابستانی و زمستانی ناشنوایان و مسابقات قهرمانی جهانی ناشنوایان .
پ- 2- مدیریت نمودن بر مدیران فنی در جریان المپیك های تابستانی و زمستانی ناشنوایان .
پ- 3- متعاقب هر المپیك برقراری ارتباط با دبیركل به منظور توسعه معیارهای انتخاب، شرح وظایف و آگهی برای احراز سمت های مدیران فنی و هماهنگ نمودن انتخاب داوطلبان مناسب برای این سمت ها .

پ- 4- رهبری كمیته اجرایی ، سازماندهی و میزبانی همایش ها و كارگاه ها برای مدیران فنی .
پ- 5- حمایت از تقویم ده ساله مسابقات قهرمانی منطقه ای و جهانی .
پ- 6- ارتقای سالیانه فهرست مقام جهانی ناشنوایان ، ارائه پیشنهادات به كمیته اجرایی به منظور انجام اصلاحات در فهرست مذكور و نظارت بر اعطای گواهینامه مقام های جهانی ناشنوایان .
پ- 7- تهیه نمودن گزارش های منظم برای كمیته اجرایی پیش از برگزاری اجلاس در مورد ورزش های ناشنوایان.
ت- اعضا بطور كل
اعضا بطور كل مسئول اعمال ذیل می باشند :
ت-1- برگزاری كمیسیون هایی به ریاست كمیته اجرایی
ت-2- انجام اقدامات به نمایندگی از طرف كمیته اجرایی
ت-3- مشاركت كیفی در اجلاس با دانش و آگاهی از روند جلسه كه مقبول كمیته اجرایی می باشد.
ت-4- حمایت از مقام آوران
ث- نمایندگان منطقه كنفدراسیون
ث-1- كنفدراسیون منطقه نمایندگی هایی در اجلاس كمیته اجرایی ICSD با هدف های ذیل خواهد داشت :
ث-1-1- بدون امتیاز رای دادن در همه موضوعات اجرایی
ث-1-2- مشاركت كامل در همه مذاكرات
ث-1-3- شایستگی انتصاب در همه هیأت های ICSD توسط كمیته اجرایی
ث-1-4- مقدم دانستن منافع ICSD در مقابل هر یك از مناطق ICSD
ث-1-5- تهیه گزارش مكتوب سالانه فعالیت ها در مناطق خود.
ث-1-6- انتصاب جانشین در صورت غیبت نماینده
ث-2- كنفدراسیون های منطقه ای نمایندگی هایی با امتیازات و تعهدات ذیل در كنگره ICSD خواهند داشت :
ث-2-1- بعنوان مقامی در كمیته اجرایی كنگره
ث-2-2- تهیه گزارش مكتوب سالانه در خصوص فعالیت های منطقه خود
ث-2-3- انتصاب جانشین در صورت غیبت نماینده
ث-3- مكاتبات
ث-3-1 نسخه هایی از همه اسناد مكتوب كه برای اعضای كمیته اجرایی تهیه شده است لازم است در اختیار نمایندگان منطقه ای كنفدراسیون قرار گیرد.
ث-3-2 نمایندگان منطقه ای كنفدراسیون گزارش مكتوب سالانه در مورد فعالیت های مناطق خود را هر دو سالانه برای درج در نشریه رسمی ICSD ارائه خواهند نمود.
ث-3-3 نمایندگان منطقه ای كنفدراسیون مجاری ارتباط با كمیته اجرایی برای ارائه طرح های مورد تائید منطقه ای بمنظور درج در آئین نامه ها می باشند .

ث-3-4 نمایندگان منطقه ای كنفدراسیون كاملا در اطلاعیه های رسمی كمیته اجرایی در فواصل اجلاس مذكور مشاركت خواهند نمود .
ث-4- المپیك های تابستانی و زمستانی
ث-4-1- نمایندگان با پذیرش وظایف محوله به نمایندگی از جانب رئیس ICSD موافقت خواهند نمود.
ث-4-2- نمایندگان در همه ماموریت های ICSD در جریان المپیك های ناشنوایان حضور خواهند داشت .
ث-5- هزینه ها
ث-5-1- كنفدراسیون های منطقه ای همه هزینه های مرتبط با اعزام برای حضور در ماموریت های رسمی ICSD را متقبل خواهند شد.
ث-5-2- ICSD همه هزینه های مرتبط با اقامت و خوراك بمنظور حضور در ماموریت های رسمی ICSD را پوشش خواهد داد.
ث-5-3- كنفدراسیون های منطقه همه هزینه های مرتبط با اعزام برای حضور الزامی و حداقل یكبار در سال بمنظور مشاركت در اجلاس ویژه ICSD را پوشش خواهند داد.
ث-6- گزارش های سالانه
نمایندگان اطلاعات ذیل را بمنظور گزارش دهی سالانه خود به ICSD تهیه خواهند نمود.
ث-6-1- فهرستی از مسابقات مصوب منطقه
ث-6-2- اسامی همه مدیران فنی رسمی منطقه ای ، اعضای هیئت رئیسه و هیأت كنفدراسیون منطقه ای .

ث-7- مسابقه های ورزشی منطقه ای ناشنوایان
نمایندگان مسئول موارد ذیل خواهند بود :
ث-7-1- جدول دوره ای اطلاعیه های رسمی برای همه كنفدراسیون های منطقه ای عضو حداقل هر دو سال یكبار.
ث-7-2- محل گردهمائی آزاد در جریان المپیك به منظور تنظیم برنامه راهبردی در یك سال و بازنگری پیشرفت هدف های توافق شده در برنامه راهبردی سال قبل.
ث-7-3- گنجاندن برنامه های پیش از موعد كشورهای غیر عضو ICSD در این برنامه های راهبردی .
ج- رعایت سلسله مراتب
در صورت خالی بودن پست ریاست ، معاون رئیس ، ریاست را به عهده خواهد گرفت ، و پست معاون رئیس توسط كمیته اجرایی انتخاب خواهد گردید.
3-3- كمیته اجرایی
3- 3- الف- اجلاس
كمیته اجرایی حداقل یك بار در سال نشست خواهند داشت .
3 – 3- ب – هزینه ها
هزینه های سفر هر عضو به عهده فدراسیون ملی ورزش ناشنوایان آن عضو خواهد بود.

3– 3 – پ – دستور جلسه
دستور جلسه آزمایشی اجلاس كمیته اجرایی سی ( 30 ) روز پیش از نشست برای همه اعضای كمیته اجرایی ICSD ارسال خواهد شد .
3 – 3 – ت – افتتاحیه و اختتامیه
3-3-ت-1- رئیس افتتاحیه و اختتامیه اجلاس كمیته اجرایی را اعلام و پذیرش دستور جلسه را درخواست می نماید كه متعاقب آن فقط زمینه موضوعات دستور جلسه بحث خواهد شد.
3-3-ت-2- در صورتیكه وقت كافی وجود داشته باشد ، رئیس ممكن است با توافق اكثریت اعضای كمیته اجرایی اجازه دهد در مورد موارد اضطراری بحث شود.
3 – 3 – ث – رهبری اجلاس
رئیس نظارت برمباحثات در امور كمیته اجرایی از جمله پرسش های مرتبط با رأی گیری را به عهده خواهد داشت.
3 – 3 – ج – پیش نویس ها
پیش نویس ها از جمله اصلاحات مورد نظر پس از توافق اكثریت اعضای كمیته اجرایی مورد پذیرش قرار خواهند گرفت .
3-3-ج-1 – پیش از ارائه پیش نویس ها به اعضای كمیته اجرایی رئیس آنها را پیگیری و تصویب خواهد نمود.
3-3-ج-2- به اعضای كمیته اجرایی یكماه فرصت داده می شود تا پیش نویس ها را مطالعه و تائید نمایند.

3-3-ج-3- كمتر از سه ماه پس از نشست كمیته اجرایی، فشرده ای از پیش نویس ها بین اعضای ICSD توزیع خواهد گردید .
3-3-ج-4- نسخه فشرده پیش نویس ها سپس در نشریه دوره ای ICSD چاپ و در جایگاه شبكه جهانی آن درج خواهد گردید.
3- 3- چ- رأی گیری
رأی گیری در هر موضوعی با تصمیم پنجاه و یك ( 51 ) درصد اكثریت اعضا و با علامت دست انجام خواهد شد .
3 – 3 – ح – در سال المپیك ناشنوایان كمیته اجرایی پیش از كنگره ICSD نشستی در محل مسابقات ورزشی برگزار خواهد نمود.
3 – 3 – خ – كمیته سازماندهی المپیك ناشنوایان ( DGOC ) اجلاس 4 روزه ای برای كنگره و كمیته اجرایی برگزار خواهد نمود .
3 – 3 – د – DGOC مسئول اقدامات ذیل می باشد :
3 – 3 – د – 1 – اقامت، خوراك و ایاب و ذهاب از مراكز عمده حمل و نقل برای كمیته اجرایی ، اعضای افتخاری و مدیران فنی
3 – 3 – د -2 – محل كار و اقامت با مستخدم برای رئیس و یك دفتر برای مدیر اجرایی
3 – 3 – د – 3- تالارهای اجتماعات و نشست برای كنگره و كمیته اجرایی و كارگاههایی كه توسط كمیته اجرایی سازماندهی شده اند با گنجایش و تعداد صندلی های كافی حداقل برای 200 نفر

3 – 3 – د – 4 – حصول اطمینان از برافراشته شدن پرچم های ICSD ، كشور یا استان میزبان و علائم نشان دهنده نام و نشان ICSD ، نشست ویژه ، شهر و كشور میزبان و تاریخ نشست
3- 4 – گروه اجرایی ICSD
3 – 4 – الف – گروه اجرایی ICSD‌ شامل مقامات ذیل خواهد بود :
3 – 4 – الف- 1- رئیس
3 – 4 – الف- 2- معاون
3 – 4 – الف- 3- مدیر ورزش ها
3 – 4 – ب – گروه اجرایی می تواند دو نشست در سال برگزار نماید .
3 – 4 – پ – گروه اجرایی دارای مسئولیت ها و اختیارات ذیل می باشد :
3 – 4 – پ -1- تصویب تعداد و شرایط استخدام دبیر كل
3 – 4 – پ -2- انتصاب حسابدار دست اندركار و مجاز
3 – 4 – پ -3- اجرای سایر اختیارات ضمنی لازم برای گروه اجرایی بمنظور انجام مسئولیت هایش در راستای پیگیری این اساسنامه.
آئین نامه 4 – مدیران فنی
4 – 1 – انتصاب
4 – 1- الف – پست های خالی پس از خاتمه المپیك های تابستانی و زمستانی آگهی خواهد شد .
4 – 1- ب – درخواست های كتبی همراه با نامه های پشتیبان از فدراسیون ملی ورزش های ناشنوایان به دبیرخانه ICSD ارسال گردد.

4 – 1- پ – مدیر ورزش ICSD درخواست ها را بررسی و پیشنهادات خود را به كمیته اجرایی اعلام می نماید .
4 – 1- ت – مدیران فنی از پایان المپیك خاص ناشنوایان برای یك دوره چهار ساله انتخاب می شوند .
4 – 2 – وظایف و مسئولیت ها
4 – 2- الف – بررسی و نهادینه نمودن آئین نامه های فنی عمومی برای ورزش، نظارت بر مسابقات رسمی ICSD ، مسابقات مصوب ICSD از جمله مسابقات المپیك ناشنوایان و جهانی مطابق اصول ICSD
4 – 2- ب – كمك به دبیرخانه در زمینه چاپ این آئین نامه های فنی .
4 – 2- پ – ارتباط با كمیته های سازمان دهنده همه مسابقات و رویدادهای ورزشی .
4 – 2- ت – ارتباط با فدراسیون های بین المللی ورزش خاص در زمینه توسعه در ورزشهای خود .
4 – 2- ث – هم سویی با قوانین هیأت های بین المللی ورزش های خاص با هدف ارتقای قوانین ICSD در ورزش های خود.
4 – 2- ج – مسئول اقدام بدون وقفه در جمع آوری همه اطلاعات لازم برای نهادینه نمودن یك گزارش در صورت پراكندگی نتیجه اقدام برای دبیرخانه تهیه خواهد شد.
4 – 2- چ – بررسی و تائید گزارش
4 – 3 – هزینه ها

4 – 3 – الف – هزینه های سفر هر یك از مدیران فنی به المپیك ناشنوایان به عهده فدراسیون ملی ورزش های ناشنوایان آنها خواهد بود .
4 – 3 – ب – هزینه های روزانه برای المپیك های تابستانی و زمستانی، مسابقات جهانی و همایش ها تأمین می گردد.
4 – 4 – گزارش دهی
4 – 4 – الف – یك روز اقامت پس از خاتمه المپیك بمنظور گزارش نهایی برای كمیته اجرائیICDS و كمیته سازماندهی.
آئین نامه 5 – اعضای افتخاری مادام العمر
5 – 1 – پیشنهادات
5 – 1 – الف – اسامی نامزدها بعنوان اعضای افتخاری مادام العمر می تواند توسط كمیته اجرایی ICSD و یا اعضای تمام وقت همراه با اسناد پشتیبان پیشنهاد گردد.
5 – 1 – ب- اسامی نامزدها باید حداقل دو (2 ) ماه پیش از رأی گیری برای اعضای تمام وقت ارسال گردد.
5 – 2 – انتخابات
5 – 2 – الف – فقط اعضای تمام وقت می توانند در رای دادن برای صدور مجوز به اعضای افتخاری مادام العمر اقدام نمایند.
5 – 3 – شرایط
5 – 3 – الف – مدت زمان مادام العمر می باشد.
5 – 4 – مزایا و حقوق

5 – 4 – الف – محل اقامت و خوراك ، برای المپیك های تابستانی و زمستانی توسط كمیته سازمان دهنده تأمین می شود .
5 – 4 – ب – مقام ناظر در كنگره ICSD و اجلاس كمیته اجرایی .
5 – 3 – پ – اجازه دخالت در هیچ یك از رویدادهای ورزشی ICSD را ندارد .
آئین نامه 6 – رهبری كمیسیون های ICSD
6 – 1 – كمیسیون ها
6 – 1 – الف – عضویت
عضویت در هر كمیسیونی به عضویت در ICSD محدود نخواهد شد .
6 – 1 – ب – مقام ریاست كمیسیون
همه كمیسیون ها با ریاست فردی كه توسط كمیته اجرایی انتخاب شده اند اداره می شوند .
6 – 1 – پ – پیشنهادا ت توسط كمیسیون ها
پیشنهادات توسط هركمیسیون پیش از ارائه مورد موافقت اكثریت اعضا خواهد رسید .
6 – 1 – ت – آئین نامه ها ، مقررات و راهكارها
آئین نامه ها ، مقررات و راهكارهایی كه توسط كمیسیون ها ارائه می شوند پیش از درج در كتابچه راهنما ICSD‌جهت تصویب در اختیار كمیته اجرایی قرار خواهد گرفت .
6 – 1 – ث – پست های بلاتصدی غیرقابل پیش بینی

پست های بلاتصدی غیر قابل پیش بینی می تواند توسط کمیته اجرائی اشغال گردند .
6 – 1 – ج – حد نصاب
حد نصاب لازم برای برگزاری نشست یك كمیسیون 51 درصد كل اعضای آن كمیسیون می باشد.
6 – 1 – چ – پیش نویس ها
رئیس هر كمیسیون مسئول تأمین خلاصه هر نشست و پیش نویس های لازم برای آن نشست می باشد. در عرض دو هفته از تاریخ نشست كمیسیون موارد مذكور به دبیرخانه ارائه خواهد گردید .
6 – 1 – ح – نشست كمیسیون ها
هركمیسیون حداقل یك نشست در هر دو سال برگزار خواهد نمود . نشست ممكن است در خلال كنگره ICSD‌ برگزار گردد.
6 – 1 – خ – اعضای عالی
رئیس و مدیر اجرایی می توانند بعنوان اعضای عالی در همه كمیسیون ها شركت نمایند.
6 – 1 – د – هزینه ها
6 – 1 – د – 1 – هركمیسیون می تواند برآورد پیشنهادی هزینه های خود را برای یك كمیسیون خاص در حد فاصل بین دو المپیك متوالی به دبیرخانه ICSD ارائه نماید .

6 – 1 – د – 2 – ICSD در مورد محل اقامت و خوراك رایگان با كشور سازمان دهنده مذاكره خواهد نمود. چنانچه نتیجه مذاكرات ناموفق باشد، كمیته اجرایی در مورد تخصیص حداكثر مبلغ بمنظور برگزاری كمیسیون، از جمله محل اقامت ، خوراك و هزینه های حمل و نقل تصمیم خواهد گرفت .
6 – 1 – د – 3 – فقط با ارائه رسید و برنامه سفر روزانه تائید شده توسط رئیس ICSD هزینه ها بازپرداخت خواهند شد.
آئین نامه 6 – الف – كمیسیون ورزشكاران
6 – الف – 1 – ساختار
كمیسیون ورزشكاران با ریاست مدیر ورزش یا نماینده وی برگزار می گردد. رئیس انتصاب چهار عضو فعال دیگر یا ورزشكارانی كه اخیرا بازنشسته شده اند را به كمیته اجرایی پیشنهاد می نماید .
6 – الف – 2 – هدف ها
6 – الف – 2 – الف – تأمین محل اثر بخش برای انتشار خبر درباره رفاه ورزشكاران شركت كننده در رویدادهای ورزشی ICSD
6 – الف – 2 – ب – رسیدگی به امور ورزشی برمبنای اساسنامه و آئین نامه های. ICSD ، یا امور ارجاعی توسط كمیته اجرایی یا كمیته های ICSD .
6 – الف – 2 – پ – مشاوره در زمینه برنامه های ورزشی ICSD
6 – الف – 2 – ت – بازنگری برنامه های ورزشی ICSD تهیه شده توسط DGOC و ارسال نظرات و پیشنهادهای آن به كمیته اجرایی ICSD .
6 – الف – 2 – ث – بررسی و گزارش نمودن راهكارهای خاص ورزشهای افراد ناشنوا .
آئین نامه 6 – ب – كمیسیون شنوایی شناسی
6 – ب – 1 – ساختار
كمیسیون شنوایی سنجی شامل رئیس منتخب كمیته اجرایی می باشد كه انتصاب دو عضو دیگر را كه یكی از آنها شنوایی شناس واجد شرایط می باشد ، پیشنهاد خواهد نمود .
6 – ب – 2 – هدف ها
6-ب – 2 – الف – مسئولیت همه مقررات عمومی شنوایی شناسی را به عهده گرفتن.
6 – ب – 2 – ب – هماهنگ نمودن انجام همه معاینات شنوایی مورد نیاز .
6 – ب – 2 – پ – بررسی و توصیه به كمیته اجرایی ICSD در مورد آزمون های شنوایی و سایر راهكارهای مرتبط با ورزشهای ناشنوایان .
6 – ب – 2 – ت – حصول اطمینان از اینكه مقررات عمومی شنوایی شناسی هیچ اصول ICSD را نقض نمی نماید .
6 – ب – 2 – ث – آگاه بودن از پژوهش و آموزش در همه موضوعات شنوایی شناسی .
آئین نامه 6 – پ – كمیسیون حقوقی
6 – پ – 1 – ساختار

كمیسیون حقوقی شامل رئیس منتخب كمیته اجرایی می باشد كه انتصاب سه فرد دیگر را پیشنهاد خواهد نمود .
6 – پ – 2 – هدف ها
كمیسیون حقوقی در موارد ذیل اقدام خواهد نمود :‌
6 – پ – 2 – الف – نظارت بر بازنگری مستمر اساسنامه و آئین نامه های ICSD و ارائه پیشنهادات در مورد تغییرات لازم .
6 – پ – 2 – ب – بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی اعضا و كمیسیون های ICSD در مورد اساسنامه و آئین نامه ها به كمیته اجرایی .
6 – پ – 2 – پ – بررسی و ارائه پیشنهادات در مورد شایستگی هر یك از متقاضیان عضویت در ICSD ، و بازنگری و اظهار نظر در مورد اساسنامه و آئین نامه های فرد متقاضی بمنظور تعیین صلاحیت
6 – پ – 2 – ت – بررسی و ارائه پیشنهادات در مورد هرنوع اقدام بمنظور تعلیق یا خاتمه عضویت . 6 – پ – 2 – ث – بررسی شرایط نامزدها مطابق اساسنامه و این آئین نامه ها بمنظور انتخاب در كمیته اجرایی ICSD و هر پست دیگر كه لازم است از طریق انتخابات در كنگره ICSD اشغال گردد.
6 – پ – 2 – ج – نظارت برفرآیند انتخابات در كنگره.
آئین نامه 6 – ت – كمیسیون امور مالی و حمایت
6 – ت – 1 – ساختار

كمیسیون امور مالی و كفالت متشكل از رئیس منتخب كمیته اجرایی است كه انتصاب دو فرد دیگر را پیشنهاد خواهد نمود .
6 – ت – 2 – هدف ها
6 – ت – 2 – الف – بررسی و چگونگی ارتقای تبلیغات در مورد ICSD و مسابقات ورزشی رسمی ICSD‌ .
6 – ت – 2 – ب – نهادینه نمودن و سازماندهی نمودن صدور پروانه و بازاریابی برای مسابقات ورزشی مصوب ICSD از جمله همه مسابقات قهرمانی جهانی و المپیك ناشنوایان و یا هرنوع مالكیت دیگر ICSD از جمله حقوق استفاده از نشان ویژه .
6 – ت – 2 – پ – بررسی و نهادینه نمودن حقوق رسانه ها .
6 – ت – 2 – ت – ساماندهی ارتقای سرمایه توسط هدایا و حمایت ها .
6 – ت – 2 – ث – ارتقای بودجه سالانه برای خود و سایر كمیسیون ها بمنظور ارائه به كمیته اجرایی .
آئین نامه 6 – ث – كمیسیون ضد دوپینگ
6 – ث – 1 – ساختار
كمیسیون ضد دوپینگ متشكل از رئیس منتخب كمیته اجرایی است كه انتصاب یك نماینده از كمیسیون فنی و یك فرد در امور وابسته به پزشكی را پیشنهاد می نماید .
6 – ث – 2 – هدف ها
6 – ث – 2 – الف- مسئولیت مقررات ضد دوپینگ را به عهده داشتن .

6 – ث – 2 – ب- برقراری ارتباط با مسئولین ویژه برای اجرای آزمون های دوپینگ لازم.
6 – ث – 2 – پ- بررسی مقررات WADA و ارائه پیشنهاد به كمیته اجرایی ICSD در مورد آزمون های دوپینگ و سایر راهكارها مرتبط با ورزش های ناشنوایان .
6 – ث – 2 – ت- حصول اطمینان از اینكه مقررات ضد دوپینگ هیج یك از اصو ل ICSD را نقض نمی نماید .
6 – ث– 2 – ث- آگاه بودن از پژوهش و آموزش در همه موضوعات ضد دوپینگ .
آئین نامه 6 – ج – كمیسیون پزشكی
6 –ج – 1 – ساختار
كمیسیون پزشكی شامل رئیس منتخب كمیته اجرایی است كه انتصاب سه عضو دیگر با زمینه پزشكی كه توسط رئیس كمیسیون پزشكی و مشاور رئیسICSD انتخاب می شوند را پیشنهاد می نماید .
6 – ج – 2 – هدف ها
كمیسیون پزشكی اقدامات ذیل را بعمل خواهد آورد :
6 – ج – 2 – الف – غربالگری همه درخواست های TUE .
6 – ج – 2 – ب – آگاه بودن از تغییرات در مقررات TUE .
6 – ج– 2 – ث – حصول اطمینان از اینكه یافته های پزشكی نوین هیچ یك از اصول ICSD را نقض نمی نماید .

6 – ج – 2 – ث – آگاه بودن از پژوهش و آموزش در امور پزشكی بمنظور كمك به ورزشكاران جهت ارتقای سلامت و عملكرد آنها .
آئین نامه 6 – ج – كمیسیون كنفدراسیون منطقه ای
6 – ج – 1 – ساختار
6 – ج – 1 – الف – كمیسیون متشكل از یك نماینده از هریك از كنفدراسیون های منطقه ای شناخته شده توسط ICSD‌ می باشد .
6 – چ – 1 – ب – رئیس فردی است كه در حال ارائه خدمت بعنوان نماینده منطقه خود در كمیته اجرایی ICSD می باشد .
6 – چ – 1 – پ – رئیس بی طرف خواهد بود و از ابراز وابستگی به منطقه خود اجتناب می ورزد .
6 – چ – 2 – هدف ها
6 – چ – 2 – الف – بعنوان مكانی برای تمهیدات مشترك میان كنفدراسیون های منطقه ای بمنظور شكوفاهی ماهیت اساسنامه ICSD .
6 – چ – 2 – ب – بررسی و ارائه پیشنهادات به كمیته اجرایی در مورد تقویم جاری ورزشهای ICSD .
6 – چ – 2 – پ – بررسی و ارائه گزارش در مورد راهكارهای خاص ورزشهای افراد ناشنوا
6 – چ – 2 – ت – همكاری با كشورهای غیر عضو ICSD از نظر تامین حمایت از زیر ساختار تشكیل فدراسیون ملی ورزش ناشنوایان .

6 – چ – 2 – ث – نامزد كردن هر فردی كه مدتی بعنوان مدیر فنی ورزش منتخب منطقه خود به نحو شایسته فعالیت نموده است در كمیته اجرایی ICSD .
آئین نامه 6 – ح – كمیسیون فنی
6 – ح – 1 – ساختار
6 – ح – 1 – الف – كمیسیون فنی به ریاست مدیر ورزش و متشكل حداكثر پنج مدیر فنی فعلی ICSD می باشد .
6 – ح – 1 – ب – پنج مدیر فنی از طریق رأی گیری از بین اعضای فعلی مدیران فنی انتخاب می شوند
6 – ح – 1 – پ – سه نفر از آنها مسئول مسابقات ورزشی تابستانی و دو نفر مدیر فنی دیگر نیز مسئول مسابقات ورزشی زمستانی خواهند بود .
6 – ح – 2 – هدف ها
6 – ح – 2 – الف – بررسی و نهادینه نمودن مقررات فنی عمومی حاكم بر مسابقات ICSD ، مسابقات مصوب ICSD از جمله مسابقات جهانی و المپیك ناشنوایان مطابق اصول ICSD .
6 – ح – 2 – ب – حصول اطمینان از چاپ این مقررات فنی .
6 – ح – 2 – پ – شناسایی و پیشنهاد مدیر فنی برای هر ورزش .

6 – ح – 2 – ت – ادغام گزارش های تهیه شده توسط مدیران فنی حاضر در المپیك ناشنوایان .
6 – ح – 3 – وظایف و مسئولیت ها
كمیسیون فنی دارای مسئولیت های ذیل خواهد بود :‌
6 – ح – 3 – الف – تصویب و تشخیص مقام های جهانی و المپیك ناشنوایان .
6 – ح – 3 – ب – دستور دادن به دبیرخانه بمنظور اعطای گواهینامه ICSD برای مقام آوران .
6 – ح – 3 – پ – مشاوره با دبیرخانه بمنظور حفظ فهرست مقام ها در كتاب مربوطه .
6 – ح – 3 – ت – تأمین اطلاعات مربوط به شرایط افراد از كشورهای عضو یا مناطق آنها به كمیته اجرایی ICSD .
آئین نامه 7 – عضویت مجدد پس از تعلیق یا اخراج
7 – 1 – تعریف
هرعضو ممكن است طبق ( ‌7-1 ) اساسنامه به دلایل ذیل طرد یا اخراج گردد 7 – 1 – الف – نقض مقررات اساسنامه ICSD .
7 – 1 – ب – پرداخت نكردن یا تجدید نكردن حق عضویت و هر نوع دیون معوقه .
7 – 1 – پ – رفتار غیر محترمانه یا توهین آمیز به ورزش های ناشنوایان .
7 – 1 – بكارگیری مجدد

هر عضوی كه عضویت وی حداقل ده سال منقضی ، یا برای مدتی اخراج گردیده باشد طبق ضوابط كمیته اجرایی ICSD می بایست مجددا درخواست نماید و همان مراحل درخواست عضویت یك عضو جدید را طی نماید . این اقدامات شامل ارسال اساسنامه و سایر اسناد حقوقی برای بازنگری توسط كمیسیون حقوقی.

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.