کمیته ملی پارا المپیک

کمیته ملی پارا المپیک

گوشه ای از متن اساسنامه کمیته ملی پارا المپیک

ماده 1 : تعريف و مشخصات
1. به موجب اين اساسنامه كميته ملى پارالمپيك به منزله مؤسسه‌اى غير تجارى، غيرانتفاعى وابسته به كميته ملى المپيك براى مدت نامحدود تشكيل مي‌گردد .
2. كميتهملى پارالمپيك جمهورى اسلامى ايران تنها سازمانى است كه سرپرستى،اداره و هماهنگى امور مربوط به شركت قهرمانان جانباز و معلول ايرانى را در بازيهاى تابستانى و زمستانى پارالمپيك، منطقه‌اى، بين‌المللى و قاره‌اى كه كميته بين‌المللى پارالمپيك تدارك مي‌بينديا حمايت مي‌كند بر عهده دارد .
3. كميته ملى پارالمپيك كه در اين اساسنامه كميته خوانده مي‌شود داراى شخصيت حقوقى بوده و با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومى غير دولتى مصوب سال 1373 نهادعمومى غير دولتى است .
4. در اين اساسنامه، قهرمان جانباز و معلول به همه قهرمانانى اطلاق مي‌شود كه قطع عضو، قطع نــخاع، فـلــج مغزى، نابينا و كم‌توان ذهنى هستند و در طبقه بندى پزشكى 5 فدراسيون جهانى قرار مي‌گيرند .

آرم-کمیته-ملی-پارا-المپیکماده 2 : هدف
1. كميته ملى پارالمپيك براى ايجاد زمينه‌هاى مناسب و تدارك لازم براى شركت فعال قهرمانان و ورزشكاران جانباز و معلول كشور در رقابت‌هاى پارالمپيك، منطقه‌اى، بين‌المللى و قاره‌اى با رعايت مقررات بين‌المللى پارالمپيك تشكيل شده است،
2. تلاش براى توسعه ورزش در بين‌افرادى كه داراى معلوليت شديد هستند،
3. تلاش براى توسعه ورزش در بين‌بانوان جانباز و معلول،
4. تشويق و كمك به احياى برنامه‌هاى پژوهشى در جهت تحقق اهداف كميته ملى پارالمپيك،
5. ايجاد زمينه ها و بستر مناسب براى اجراى فعاليت‌هاى آموزشى به منظور توسعه ورزشهاى جانبازان و معلولان،
6. تلاش براى ائتلاف ورزشهاى جانبازان و معلولان و جـنبـش‌هاى جهانى ورزش براى افراد سالم ضمن حفظ هويت ورزشهاى جانبازان و معلولان،
7. تلاش براى تشكيل پايگاه‌هاى قهرمانى در سطح كشور،
8. مشاركت هر چه بيشتر قهرمانان در بازي‌هاى تابستانى و زمستانى پارالمپيك به ويژه جانبازان و معلولان حاد و مؤنث،
9. تلاش براى تحقق اهداف و اصول .

ماده 3 : وظايف و اختيارات كميته
1. گزينش اعضاء و افراد تيم‌هاى ملى ورزشى براى شركت در بازي‌هاى پارالمپيك (تابستانى و زمستاني) منطـقه‌اى، بين‌المللى و قاره‌اى،
2. اجراى ضوابط و مقررات وضع شده از طرف كميته بين‌المللى پارالمپيك در ورزشهاى جانبازان و معلولان و نابينايان جمهورى اسلامى ايران،
3. تدارك لازم براى اعزام تيم‌هاى ورزشى به مسابقات تحت نظر يا مورد حمايت كميته بين‌المللى پارالمپيك،
4. ارتباط دايم با كميته بين‌المللى پارالمپيك، كميــتـه‌هاى ملى پارالمپيك كشور ها، فدراسيون‌هاى بين‌المللى و قاره‌اى و شوراهاى پارالمپيك قاره‌اى براى حفظ نهضت پارالمپيك و منافع فدراسيون‌هاى ملى ورزش كشور،
5. ارتباط مستمر با كميته ملى المپيك و فدراسيون ورزشهاى جانبازان و معلولان و نابينايان،
6. تبعيت از ضوابط تدوين شده از طرف كميتـــه بين‌المللى پارالمپيك در مسابقات بين‌المللى، مقررات حاكم و تصميمات متخذه توسط دادگاه داورى ورزشى در ارتباط با اختلا فات ناشى از فعاليت‌هاى ورزشى در جريان مسابقات،
7. دفاع از حقوق قهرمانان جانباز و معلول در مسابقات بين‌المللى،
8. شركت در مجامع عمومى و كنگره‌هاى بين‌المللى مرتبط با ورزشهاى جانبازان و معلولان و نابينايان،
9. تأمين وسايل و امكانات آموزشى، ورزشى براى قهرمانان جانباز و معلول نابينا به منظور آمادگى آنان براى شركت در مسابقات،
10. برگزارى سمينارها و كنگره‌هاى داخلى و بين‌المللى مرتبط با هدف و وظايف كميته،
11. تشكيل اردوهاى تداركاتى،
12. نظارت بر حسن اجراى مسابقات داخلى در هـمـه رشـته ها،
13. كميته مي‌تواند براى تأمين امكانات مالى،با تصويب مجمع‌عمومى مؤسسه يا سازمان غير انتفاعى يا شركت و نهاد تجارى تشكيل دهد و راساٌ يا از طريق آن با ساير اشخاص حقيقى و حقوقى مشاركت كند.

ماده 4: اركان كميته
اركان كميته عبارتند از :
الف ) مجمع عمومى، ب ) هيئت رئيسه، ج ) هيئت اجرايى، د ) دبير خانه كل، ه ) كميته تداركاتى بازيهاى منطقه‌اى و پارالمپيك.

ماده 17 : بودجه و منابع مالى كميته
بودجه كميته از محل اعتبارات ذيل تأمين مي‌شود و كميته مي‌تواند از منابع مالى ذكر شده نيز بهره مند گردد :
1. كمك‌هاى كميته ملى المپيك جمهورى اسلامى ايران،
2. كمك‌هاى مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى،
3. كمك‌هاى اشخاص حقيقى و حقوقى،
4. عوايد ناشى از كمك‌هاى مالى در مسابقات،
5. عوايد ناشى از فعاليت مؤسسات و نهادهاى وابسته به كميته،
6. هدايا و ساير در آمدهاى متفرقه،
7. كمك‌هاى دولت، مؤسسات و شركتهاى دولتى،
8. كمك‌هاى سازمان تربيت بدنى .

فدراسيون ورزشهاى جانبازان و معلولين تا پيش از انقلاب اسلامى ، به صورت كميته اى غيرفعال زيرنظر فدراسيون پزشكى بوده و فعاليت اين كميته صرفاً به شركت مسوولين آن در گردهمايى هاى بين المللى محدود مى شد و هيچگونه فعاليت عملى در بين افراد معلول انجام نمى داد . پس از انقلاب شكوهمند اسلامى ، در اواخر سال 1358 فدراسيون ورزشهاى معلولين تاسيس گرديد.
اولين فعاليت اين فدراسيون تازه تاسيس ، اعزام يك گروه به مسابقات المپيك افراد معلول در هلند بود كه در تابستان سا ل 1359 صورت گرفت كه هدف از اين اعزام كسب تجارب فنى و تهيه منابع و قوانين و مقررات و شركت در اجلاس ورزش معلولين جهت شناساندن ج.ا.ايران در فدراسيون بين المللى معلولين بود . پس از بازگشت گروه اعزامى از مسابقات المپيك هلند ، اولين دوره كلاس مربيگرى ورزشهاى معلولين درچند رشته در همان سال برگزار شد.
مربيان پس از آموزشهاى لازم به استانهاى خود مراجعت و نسبت به تشكيل تيمهاى ورزشى اقدام نمودند كه اولين مسابقات افراد معلول در رشته هاى دووميدانى ، پينگ پنگ ، شطرنج ، بسكتبال با ويلچر ، واليبال نشسته و شنا در تهران در شهريورماه 1359 برگزار شد، كه نابينايان فقط در رشته شطرنج شركت داشتند.
استقبال افراد معلول از فعاليتهاى ورزشى و شركت در مسابقات بقدرى بود كه مسئولين را واداشت تا اقدام بيشترى در اين زمينه انجام دهند.با آغاز جنگ تحميلى در سال 1359 و نيل بخشى از رزمندگان به فيض جانبازى روز به روز به آمار ورزشكاران اين رشته افزوده مى شد كه اين نقطه عطفى در تاريخ فدراسيون محسوب مى گردد. درارديبهشت سال 1360 اولين تيم ورزشى افراد جانباز و معلول كشور در رشته بسكتبال با ويلچر به كشور يوگسلاوى اعزام گرديد. تغيير رياست فدراسيون و تشكيل كلاسهاى متعدد مربيگرى و داورى و برگزارى اولين مسابقات قهرمانى كشور در زمينه هاى مختلف ورزشى از جمله فعاليتهاى سال 1360 محسوب مى گردد. از تحولات ديگر در اين سال تغيير نام فدراسيون به فدراسيون ورزشهاى جانبازان و معلولين بود.

دركل سال 1360 نقطه اوج اوليه فعاليت ورزشى معلولين در بعد از انقلاب اسلامى محسوب مى شود.در سال 1361 اولين كاروان ورزشى جانبازان و معلولين در قالب تيم تيراندازى به مسابقات جهانى استوك مندويل كه در كشور انگلستان برگزار مى گرديد، اعزام شد. در اين دوره از بازيها به دليل افشاء گرى هاى كاروان اعزامى در مورد جنايات رژيم صهيونيستى اسرائيل و آمريكا از شركت آنان در رقابتها جلوگيرى بعمل آمد.

درسال 1363 تيم ملى جانبازان و معلولين جمهورى اسلامى در رشته دو و ميدانى با توجه به يك سال تحريم در مسابقات استوك مندويل با شركت در مسابقات جهانى صاحب مدالهاى طلا و نقره و برنز شد و همچنين حضور اولين بار تيم واليبال نشسته كشورمان در مسابقات جهانى واليبال نشسته نروژ و كسب مقام قهرمانى جهان باعث جذب هزاران جانباز و معلول گرديد . يك سال بعد ، اولين جشنواره فرهنگى ورزشى جانبازان و معلولين با شركت 5000 ورزشكار در چند رشته ورزشى جانبازان و معلولين با حضور رهبر معظم انفلاب اسلامى حضرت آيت الله خامنه اى ( كه مقام رياست جمهورى را بر عهده داشتند) برگزار شد كه سخنان گهربار ايشان توسعه و گسترش ورزش معلولين را باعث گرديد. اولين حضور گسترده تيمهاى ورزشى افراد جانباز و معلول كشورمان در بازيهاى پارالمپيك سئول (پس از تحريم دو المپيك آمريكا و شوروى سابق) با حضورموفق تيمهاى مختلف ورزشى مخصوصا واليبال نشسته و دووميدانى همراه بود كه ضمن استحكام تشكيلات ورزشهاى معلولين دربين جهانيان ، فعاليت ورزش در اين رشته ها گسترش بيشترى يافت .

درسال 1368 با همگام شدن فعاليت بنياد جانبازان با فدراسيون ، ورزش جانبازان و معلولين سير صعودى گرفته و باعث فعاليت رو به رشد ورزش اين قشر گرديد. از سال 68 تا 79 فعاليت فدراسيون با برنامه هاى مدون و برگزارى جشنواره هاى فرهنگى ورزشى كه بعضاً توسط مسئولين عالى رتبه كشور از جمله حضرت آيت الله خامنه اى و جناب آقاى هاشمى رفسنجانى افتتاح مى گرديد دگرگونى خاصى يافت و شركت موفق در سه پارالمپيك بارسلون – آتلانتا و سيدنى توانست جايگاه مناسبى در ورزش جانبازان و معلولين كشورمان و جهانيان كسب نمايد.در سال 1379 دو رويداد مهم، مستقل شدن فدراسيون نابينايان و تشكيل كميته پارالمپيك از نقاط عطف ديگر تاريخ ورزش جانبازان و معلولين محسوب مى گردد .

آدرس: تهران – اتوبان نيايش – خيابان سئول شمالى – بعد از پل سئول – كميته ملى المپيك و پارالمپيك جمهورى اسلامى ايران
تلفن : 26203423 – 26204382 – 26204383           فكس : 26203416
وب سایت: www.npc.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *