فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان

فدراسیون-ورزشهای-نابینایان-و-کم-بینایان

تاريخچه فدراسيون نابينايان و کم بينايان
فعاليت رسمی اين فدراسيون از مهر ماه سال 1378 آغاز شد . با تشکيل فدراسيون مستقل ورزشهای نابينايان و کم بينايان , عضويت رسمی اين فدراسيون در سازمان جهانی IBSA پذيرفته شد و با توجه به سوابق اجرايی قابل‌توجه امور ورزشی نابينايان و موفقيت‌های حاصله در اين خصوص ، طی رايزنی‌های بعمل آمده توسط سفارت محترم جمهوری اسلامی ايران در اسپانيا و با حمايت مجدد رئيس سازمان IBSA که مرکز آن در شهر مادريد کشور اسپانيا می‌باشد ، مسئوليت “رياست منطقه آسيايی IBSA ” تا پايان سال 2002 نيز به عهده رئيس فدراسيون کشورمان واگذار شد .

تاريخچه ورزش نابينايان در ايران
ورزش نابينايــــان و کم بينايان در ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی رسماً فعاليت خود را آغاز کرد و در اين زمان با تشکيل سميناری در تهران اهميت آغاز به کار رشته های مختلف ورزشی نابينايان احساس و در راستای راه‌اندازی و ترويج و توسعه آن پيگيری‌های لازم آغاز شد.
با تأسيس فدراسيون ورزشــهای جانبازان و معلولين در کشور ، ورزش نابينايان و کم بينايان نيز تحت پوشش اين فدراسيون قرار گرفت .
بخاطر شرايط خاص نابينايان و کم بينايان و قابليت‌های ورزشی اين عزيزان که در رشته های مختلف از خود بروز دادند ، لازم بود امکانات ويژه‌ای برای اين قشر از جامعه کشورمان مهيا گردد .
در اولين اقداماتی که در جهت ارتقاء سطح فعاليت ورزشی نابينايان و کم بينايان انجام گرفت ، ميتوان به پيشنهاد کميته ورزش نابينايان کشور به هيئت رئيسه فدراسيون ورزشهای جانبازان و معلولين و رياست وقت سازمان مبنی بر ضرورت دارا بودن استقلال عمل بيشتر اين کميته اشاره نمود ، زيرا آمار جذب نابينايان و کم بينايان ورزشکار رو به افزايش می‌نمود و پيش بينی های لازم برای گسترش سطح فعاليت و اختيار عمل بيشتر اين کميته ورزشی لازم به نظر می‌رسيد و لذا موضوع در شورای عالی تربيت بدنی سازمان مطرح و موافقت شد که در اولين مرحله کميته ورزش های نابينايان و کم بينايان فدراسيون به سطح نايب رئيسی فدراسيون در امور نابينايان ارتقاء يابد و کماکان در تشکيلات ورزشی جانبازان و معلولين کشور به فعاليت خود ادامه دهد.
از آن پس ورزش نابينايان و کم بينايان در ابتدای بزرگراه آزمونهای پيش رو و اثبات لياقت خود در حفظ جايگاه بدست آمده و دسترسی به امکانات بيشتر قرار گرفت که به حول و قوه الهی و با پيگيری‌های لازم , موضوع تشکيل هيئتهای ورزشی نابينايان نيز مطرح که مورد تصويب سازمان تربيت‌بدنی قرارگرفت و به ادارات کل تربيت بدنی استانها ابلاغ و به مورد اجرا گذارده شد.
در اين زمان ورزش نابينايان و کم بينايان جايگاههای بايسته خود را در مراکز استانها بدست آورد و هدايت اين تشکيلات نوپا در دستور کار بخش امور ورزشی نابينايان و کم بينايان کشور قرارگرفت.
با تثبيت هرچه بهتر موقعيت ورزش نابينايان و کم بينايان ، موضوع آموزش رشته‌های مختلف ورزشی به منظور ارتقاء سطح آگاهی مربيان در اولويت قرار گرفت و در پی آن برنامه های مندرج در تقويم ورزشی ساليانه مربوطه افزايش يافت و در دهه اخير با برگزاری مستمر مسابقات در رشته‌های گلبال ، دووميدانی ، وزنه برداری ، شنا ، کشـتی ، جودو ، شودان و شطرنج ؛ قابليتهای ورزشی اين عزيزان با رشد قابل توجهی مواجه و در سطح داخلی و همچنين برون مرزی نمايان گرديد و ورزشکاران غيور (جانباز و معلول) نابينا و کم بينای کشورمان موفق شدند در برخی از رشته‌ها مانند وزنه برداری ، قدرت و توانايی خود را به رخ جهانيان کشيده و با حضور شايسته در مسابقات قهرمانی جهان طی سنوات اخير فاتح بلامنازع سکوی نخست قهرمانی در اين رشته گردند.
گستردگی سطح فعاليتهای ورزشی اين عزيزان و افتخارات غرورآفرين ايشان در ميادين پرشور ورزشی داخلی و خارجی موجبات جلب نظر و تحسين مسئولين سازمان جهانی ورزشهای نابينايان و کم بينايان موسوم به IBSA را فراهم نمود و لذا در سال 1378 و به دنبال بذل هماهنگی و پيگيری‌های لازم رياست فدراسيون ورزشهای جانبازان و معلولين و بخش امور ورزشی نابينايان و کم بينايان در جلب حمايت رياســــت IBSA و همچنيـــن موافقت معاونت محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت‌بدنی ، منجر به تأسيس“فـــدراسيون ورزشهای نابينايان و کم بينايان جمهوری اسلامی ايران” گرديد .

تاريخچه فدراسيون بين المللی ( IBSA )
فدراسيون بين المللی ورزشهای نابينايان ( IBSA ) در سال 1981 به عنوان يک سازمان غير انتفاعی در پاريس تأسيس گرديد. موقعيت آن به عنوان يک هويت قانونی در سال 1985 همزمان با پذيرش اولين قانون مربوطه (آيين نامه ها) طی مجمع عمومی برگزار شده در Hurdal‌ نروژ رسميت يافت اين آيين نامه ها در پنجمين مجمع عمومی که در ژوئن 1997 در کازابلانکای مراکش برقرار شد تجديد نظر گرديد.
IBSA يک فدراسيون بين المللی برای افراد معلول ICC (کميته همکاری بين المللی سازمانهای ورزشی جهانی برای افراد معلول) بوده که در حال حاضر IPC (کميته بين المللی پارالمپيک) به عنوان بزرگترين سازمان کنترل کننده امور معلولين در سطح جهان جانشين آن گرديده و بنابراين IBSA به صورت يک عضو بلامنازعه IPC در آمده است .
اين فدراسيون توسط IOC (کميته بين المللی المپيک) و اتحاديه جهانی نابينايان طبق قطعنامه 9202 مصوبه سومين مجمع عمومی قاهره در سال 1992 به رسميت شناخته شده است . فعاليتهای آن براساس اصول منشور تربيت بدنی و ورزشهای بين المللی مصوبه UNESCO در سال 1978 انجام می گيرد.
فعاليتها و مسابقات سازمان ورزش بخشی از اهداف اساسی IBSA می باشد که مجموعه های فنی و پزشکی گوناگون فدراسيون هماهنگی آن را به عهده دارند.
برنامه اقدامات آن که در چهارمين مجمع به تصويب رسيده بود، در پيشينه فدراسيونهای کشورهای محل استقرار ثبت گرديد. همچنين متعاقب آن درخواست اعلام وضعيت خيريه ( و يا چيزی شبيه به آن) با هدف پذيرفته شدن در يک سيستم مالياتی از طريق معافيت و يا کاستن ماليات انجام گرفت که ترويج همکاری و پشتيبانی از ابتکار خصوصی IBSA را به همراه داشت.

اهداف
برنامه اقدام کوتاه مدت و ميان مدت ما که در سال 1997 در مراکش به تصويب رسيده است عمدتاً حول اهداف زير می باشد.

1- يکپارچگی سازمانی
هدف آن است که IBSA به صورت سازمانی درآيد که حضور و رسميت بين المللی آن به علت ويژگی مأموريتی که به عهده دارد تا آنجائيکه ممکن است گسترش يابد.

2- کشورهای دارای اولويت بالا
کميته اجرايی اولويت را به کشورهايی خواهد داد که در آن ورزشهای نابينايان هنوز توسعه پيدا نکرده و يا به سطح حداقل و کافی نرسيده است.

3- برنامه ارتباطات
طرح توسعه و بهبود عملکرد ، اهداف و فعاليتهای IBSA برای مدت مورد نظر تهيه شده تا اينکه تصوير عمومی فدراسيون با اهميت اهداف آن به عنوان بالاترين سازمان جهانی ارتقاء دهنده ورزشهای نابينايان و کم بينايان مطابقت کند.

4- تأمين بودجه
نبودن منابع مالی ,کميته اجرائی را به سمت پذيرش طرحی برای يافتن اين گونه منابع صرف نظر از اينکه سرمايه و يا تجهيزات باشد ، سوق داده است تا بدين وسيله IBSA موقعيتی پيدا کند که قادر باشد فعاليتها و اقداماتی را که به عهده می گيرد، تأمين مالی نموده و به انجام برساند.

5- عادی سازی و کسب اعتبار
IBSA سعی خواهد نمود ورزشی را که نمايندگی آن را به عهده دارد و به طور کلی در دنيای ورزش پذيرفته شده به رسميت بشناسد .

6- هويت و روابط سازمانی
در خصوص ارتباط با ساير سازمانها ، IBSA تلاش خواهد کرد که استقلال مديريتی و احترام به ويژگی ورزش مورد نمايندگی خود را حفظ نمايد.

7- پرسنل فنی و برنامه های آموزشی
IBSA بر توسعه برنامه های آموزشی متخصصين تأکيد ويژه ای داشته و در رشته های مختلف از آن به عنوان يک فرمول جهت ارتقاء فنون و افزايش اشتياق به رقابت در بين ورزشکاران و افراد عادی بهره می گيرد.

آدرس: تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان شهید مفتح جنوبی ، خیابان ورزنده ، دفتر امور مشترک فدراسیونها ، فدراسیون نابینایان و کم بینایان.
تلفن: 88303131    88304333     فکس: 88810196
وب سایت: www.blindsports.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.