آرم-جشنواره-عکس-معلولیت-و-معنویت

دریافت کتاب چاپ شده جشنواره عکس معلولیت و معنویت، ۱۰مگابایت، PDF 

نمایشگاه عکس معلولیت و معنویت/ نگارخانه فرهنگ قم- ۲۰ الی ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

۶۰ عکس منتخب اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

گزارش اختتامیه اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

اسامی شرکت کنندگان در اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت

فراخوان و آیین نامه اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت