سوال 1: اصل ازدواج معلول ذهنی چه حکمی دارد؟ آیا جنسیت در حکم تأثیر دارد یا خیر؟

پاسخ آیة الله خامنه ای:  در صورتی که از دواج برای آنان مصلحت داشته و مفسده ای نداشته باشد با اجازه ولی منعی ندارد و جنسیت در حکم تاثیری ندارد.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی: هرگاه عقب ماندگی ذهنی به گونه ای است که نیاز به ولی دارد با اجازه اشکالی ندارد.
پاسخ آیة الله صافی گلپایگانی: به طور کلی چنانچه صغیر باشد یا عقب ماندگی ذهنی در حد جنون باشد گرچه متصل به بلوغ باشد پدر یا جد پدری او این  ولایت را دارد که رعایت عدم مفسده برای فرزند او را تزویج کند یا برایش زن بگیرد و چنانچه ازدواج ضرورت داشته باشد یا مصلحت ملزمه و یا دفع مفسده ای که تحرز از آن لازم است متوقف بر ازدواج باشد و پدر یا جد پدری نداشته باشد، حاکم شرع می تواند او را تزویج نماید و فرقی بین مذکر و مونث نمی باشد.
پاسخ آیة الله نوری همدانی: چنانچه نیاز به ازدواج دارند جایز است و فرقی در این جهت نیست.

سوال 2: با توجه به اینکه معلولین ذهنی قادر به استدلال و تفکرات منطقی و انتزاعی نمی باشند، آموزش مسائل جنسی بعد از ازدواج به معلولان ذهنی به صورت شیوه های خاص از جمله آموزش های تصویری چه حکمی دارد؟

پاسخ آیة الله خامنه ای: باید ضوابط و احکام شرعی به طور کامل رعایت گردد.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی: مسائل جنسی را خود انسان در مکتب فطرت به تدریج می آموزد و چنین چیزی نیاز به تعلیم و آموزش ندارد و احیانا موجب بلوغ زودرس می شود که مفاسدی دارد ولی هرگاه در مورد معلول ذهنی پزشک تشخیص دهد که بدون آموزش موفق نخواهد شد یه عنوان یک ضرورت مانع ندارد به شرط اینکه تزویج برای آنها یک امر ضروری باشد.
پاسخ آیة الله صافی گلپایگانی: چنانچه دیدن آن حرام باشد جایز نیست.
پاسخ آیة الله نوری همدانی: چنانچه آنان در این حد از درک نباشند، متمایل به ازدواج نیز نیستند و آموزش تصویری جایز نیست.

سوال 3 : با توجه به اینکه بخشی از معلولیت های ذهنی ناشی از مسائل وراثتی می باشد و با ازدواج آنها درصد انتقال بیماری به فرزندان این معلولین بالاست آیا ولی یا قیم قانونی اجازه شرعی برای اعمال موارد ذیل در جهت جلوگیری از فرزنددار شدن این معلولین را دارند یا خیر؟
استفاده از روش های – پیشگیری موقت از فرزنددار شدن این افراد با قابلیت برگشت پذیری – پیشگیری دائم

پاسخ آیة الله خامنه ای: با اجازه ولی و در صورت فقدان ولی، قیم شرعی او، اشکال ندارد و مذکر و مونث در این جهت فرقی ندارد.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی: اگر مقصود سقط جنینی است که می دانیم معلول است جایز نیست. و اگر پیشگیری از انعقاد نطفه باشد به صورت موقت که قابل برگشت باشد، اشکال ندارد.
پاسخ آیة الله صافی گلپایگانی:  عقیم نمودن به طور دائمی جایز نیست.
پاسخ آیة الله نوری همدانی: در فرض سوال پیشگیری از حمل بصورت موقت اشکال ندارد و فرقی بین زن و مرد از این جهت نیست.

سوال 4: در برخی موارد دستگاه قضایی مسئولیت حضانت و سرپرستی این معلولین را به سازمان بهزیستی محول می نماید، سازمان به عنوان قیم در موارد ذیل چه حکمی دارد؟
اجازه ازدواج معلولین ذهنی – استفاده از روش های پیشگیری (موقت و دائم) برای جلوگیری از فرزنددار شدن آنها

پاسخ آیة الله خامنه ای:  در صورت عدم امکان اجازه ولی، اشکال ندارد.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی:  با اجازه ولی معلول و یا با اجازه مجتهد جامع الشرایط این کار انجام بگیرد
پاسخ آیة الله صافی گلپایگانی: با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط مانعی ندارد . البته اگر مستلزم عقیم شدن دائمی نباشد
پاسخ آیة الله نوری همدانی:  موارد ذکر شده باید با اجازه حاکم شرع باشد.

سوال 5: اگر بعد از ازدواج دو معلول ذهنی، بارداری حاصل گردد و طبق آزمایشات جنین مشکل دار تشخیص داده شود سقط جنین قبل از دمیدن روح و بعد از آن(چهار ماهگی) چه حکمی دارد؟ آیا نظر قیم قانونی در این مورد ملاک قرار می گیرد یا خیر؟

پاسخ آیة الله خامنه ای:  اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن و نگهداشتن چنین فرزندی موجب حرج می باشد در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح، جنین را سقط کنند ولی بنابر احتیاط، دیه آن باید پرداخت شود.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی: جایز نیست.
پاسخ آیة الله صافی گلپایگانی: سقط جنین یا نابود کردن نطفه جایز نیست و مستلزم دیه می باشد.
پاسخ آیة الله  نوری همدانی: خیر جایز نیست.

سوال 6: اگر بعد از ازدواج دو معلول ذهنی بار داری حاصل گردد و طبق آزمایشات جنین سالم باشد ولی پدر و مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشند و قیم نیز توان نگهداری از این فرزندان را نداشته باشد و با توجه به اینکه این فرزندان ممکن است در معرض آسیب های اجتماعی قرار بگیرند. سقط جنین قبل از دمیدن روح در جنین و بعد از آن ( چهارماهگی ) چه حکمی دارد؟ آیا نظر قیم قانونی در این مورد ملاک قرار می گیرد یا خیر ؟

پاسخ آیة الله خامنه ای: در هیچ یک از دو مورد جایز نیست.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی:  جایز نیست.
پاسخ آیة الله صافی گلپایگانی:  جایز نیست.
پاسخ آیة الله نوری همدانی: خیر، سقط جنین جایز نیست و بر حاکم شرع است زمینه نگهداری از این بچه فراهم نمایید.

سوال 7: استفاده از موسیقی به عنوان شیوه درمانی تخلیه هیجان و مهار غریزه جنسی در معلولین ذهنی به علت عدم پاسخگویی برخی از آنها به دارو چه حکمی دارد؟

پاسخ آیة الله خامنه ای: در صورت ضرورت منعی ندارد.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی: اگر دارویی منحصر باشد اشکال ندارد.
پاسخ آیة الله  صافی گلپایگانی: چنانچه ذهن اطفال ممیز باشد ترک نمایند.
پاسخ آیة الله نوری همدانی: جایز نیست مگر آنکه راهی غیر از این نباشد.

سوال 8: استحمام و تعویض معلولین ذهنی در موارد ذیل توسط مددیار زن چه حکمی دارد؟ (تا چه سنی مجاز است)
معلولین ذهنی شدید – معلولین ذهنی خیلی شدید

پاسخ آیة الله خامنه ای: در صورت وجود مماثل، ائ انجام دهد و تا حد امکان از نگاه به عورت او پرهیز کند و از دستکش استفاده نماید و اگر مماثل امکان نداشته باشد غیر مماثل در حال ضرورت به همین ترتیب که گفته شد عمل نماید.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی: باید استحمام توسط هم جنس باشد.
پاسخ آیة الله صافی گلپایگانی: چنانچه تفاوت بین زن و مرد و تشخیص و تمییز محاسن زن را می دهد جایز نیست.
پاسخ آیة الله نوری همدانی:  لازم است این کار  بوسیله هم جنس صورت گیرد . با دستکش و بدون نگاه کردن به عورت صرت گیرد.

سوال 9: رعایت حجاب در برابر معلولین ذهنی در موارد ذیل در مراکزی که همه کارکنان زن می باشند چه حکمی دارد؟
معلولین ذهنی متوسط -معلولین ذهنی شدید -معلولین ذهنی خیلی شدید

پاسخ آیة الله خامنه ای: اگر معلولیت به قدری است که قادر به درک مسائل نیست رعایت حجاب لزومی ندارد و در غیر این صورت لازمست رعایت کنند.
پاسخ آیة الله جعفر سبحانی:اگر به حدی برسند که مکلف نباشند مثل معلول ذهنی خیلی شدید، حفظ حجاب لازم نیست.
پاسخ آیة الله صافی گلپایگانی: چنانچه مضر به حالش باشد جایز نیست.
پاسخ آیة الله نوری همدانی:  چنانچه دارای شعور و تشخیص باشند باید حجاب رعایت شود.

حكم اسقاط جنين معلول عقب مانده ذهنى يا ناقصُ الخلقه چيست؟
جواب: در هيچ حالى جايز نيست مگر اين كه بقاى آن در شكم مادر براى او موجب ضرر و يا حرج فوق تحمّل باشد و روح در او دميده نشده باشد.
(پایگاه اینترنتی آیت الله سید علی سیستانی)

از نظر شرع سقط كردن كودكى كه در شکم مادر است و مشخص شده كه معلول است در صورت اينكه زير ۴ ماه باشد چگونه است؟ اگر از ۴ ماه بگذرد چگونه است؟
جواب: بعد از ولوج روح مطلقاً جايز نيست و قبل از آن اگر حفظ جنين براى مادر ضررى يا حرجى باشد سقط آن مانعى ندارد.
(پایگاه اینترنتی آیت الله سید علی سیستانی)