زندگی و تجارب روزانه: مقایسه دو کشور ایران و بریتانیا

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

آسیب شناسی جامعه ناشنوایان

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

اخبار/ فصلنامه توان نامه 4و5

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

بانک‌های اطلاعات معلولین

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

زندگی و شعر سرّی قائنی

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

حسین روحانی صدر روشندل پژوهشگر توانا

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

وضعیت اجتماعی معلولان مسلمان در سوئد

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …

پیوند قرنیه: تحولات تاریخی و حقوقی

/
توان ‏‏نامه فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و …