جهان معلول ساز: درباره اخلاق معلولیت

/
جهانِ معلول ساز: دربارۀ اخلاق معلولیت، نعیمه پورمحمدی، انتشارات توانمن…

آسیب شناسی آموزش و پرورش استثنایی

/
آسیب شناسی آموزش و پرورش استثنایی، گردآورنده اعظم قاسمی، انتشار…

خط بریل: مجموعه مقالات فارسی

/
خط بریل: مجموعه مقالات فارسی، به کوشش محمد نوری، انتشارات توانمندان…

کارنمای پنج ساله: خدمات دفتر فرهنگ معلولین

/
کارنمای پنج ساله: خدمات دفتر فرهنگ معلولین مهر ماه ۱۳۹۰ - مهر …

جشن نامه فرهیخته ناشنوا رضا محمودی

/
جشن‌نامه فرهیخته ناشنوا رضا محمودی، محمد نوری، انتشارات توانمندان و…

مترجم یا رابط ناشنوایان

/
مترجم یا رابط ناشنوایان: زندگی‌نامه و فعالیت‌های فاطمه آقامحمد، مح…

راهنمای توانش

/
راهنمای توانش: گزارش‌ها، گفت‌وگو، مقالات و اخبار (صفحه توانش روز…

باهم بمانیم

/
باهم بمانیم: کتاب رنگ آمیزی برای آشنایی با کودکان توانمند، سیده حمیده م…

زهرا یاربی: توانمند ناشنوا

/
زهرا یاربی: توانمند ناشنوا، به اهتمام دفتر فرهنگ معلولین، انتشارات ت…

سارا کوچولو و عصای جادویی

/
سارا کوچولو و عصای جادویی، سیده حمیده مومنی، تصویرگر ندا مشهدی، انتش…

بانی مهربان

/
بانی مهربان، عاطفه محمدزاده، تصویرگر مژده افتخاری، انتشارات توانمندا…

راهنمای نشریات معلولیتی

/
راهنمای نشریات معلولیتی، اباذر نصراصفهانی، انتشارات توانمندان و دفتر فرهنگ معلولین، ۱۳۹۷، ۲۴۰ ص. …