مطالب توسط مدیر سایت

مقررات فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان

مقررات فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان سال ۱۳۹۰/ سازمان تربیت بدنی/ فدراسیون ورزش های ناشنوایان(کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایانICSD) ۱- -۱زمان و طول مدت  المپیک تابستانی ناشنوایان ………………………… از تاریخ …………….. تا تاریخ  …………….. در …………………….. برگزار خواهد گردید. ۲- -۲برنامه  برنامه المپیک تابستانی ناشنوایان …………………… شامل مواد ذیل است : ۱-۲- ورزش های انفرادی : […]

مقررات المپیک های ناشنوایان ۱۳۹۰

سازمان تربیت بدنی/ فدراسیون ورزش های ناشنوایان(کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایانICSD) DG1– اصول پایه هدف های المپیک ناشنوایان شامل موارد ذیل است : • رفاه جسمی و روانی افراد ورزشکار ناشنوا ؛ • فراهم نمودن فرصت ها برای افراد ناشنوا به منظور شرکت در ورزشهای حرفه ای ؛ • گردآوری ورزشکاران سراسر جهان در مسابقات ورزشی چهار سالانه ؛ […]

مقررات فنی بسکتبال

۱- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی بسکتبال ICSDو اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی خواهد بود. –  مدیر فنی ICSD –  نماینده FIBA –  نماینده FIBA –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده ناشنوایان ۲- کمیته اعتراض –  مدیر فنی ICSD –  نماینده FIBA –  نماینده FIBA –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده ناشنوایان […]

مقررات فنی شنا

۱- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی شنا ICSDو اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد. –  مدیر فنی ICSD –  نماینده FINA –  نماینده FINA –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده ناشنوایان ۲- رویداد ها مسابقات شنا متشکل از ۳۸رویداد ذیل ( ۱۹ برای مردان و ۱۹ برای زنان)خواهد بود: ۳- رویداد های انفرادی […]

مقررات فنی دوومیدانی

۱- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی دوومیدانی ICSD و اعضای منتخب کمیته برگزار کننده خواهد بود. –  مدیر فنی ICSD –  نماینده IAAF –  نماینده  IAAF –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده ناشنوایان ۲- کمیته اعتراض –  مدیر فنی ICSD –  نماینده IAAF –  نماینده  IAAF –  مأمور ارتباطات ورزش ها – […]

مقررات فنی دوچرخه سواری جاده ای

۱- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی دوچرخه سواری جاده ای و اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد. –  مدیر فنی ICSD –  نماینده UCI –  نماینده  UCI –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده ناشنوا ۲- کمیته اعتراض –  مدیر فنی ICSD –  نماینده UCI –  نماینده  UCI –  مأمور ارتباطات ورزش […]

مقررات مسابقات جهانی ناشنوایان

WC1- اطلاعات عمومی ۱- مسابقات جهانی ناشنوایان می تواند هر چهار سال یکبار برای ورزش های المپیک ناشنوایان و هر دو سال یکبار برای ورزش های غیرالمپیک ناشنوایان برگزار گردد. ۲- به هیچ وجه مسابقات جهانی ناشنوایان نباید در همان سال برگزاری المپیک تابستانی ناشنوایان و در محل برگزاری مسابقات ورزش های المپیک تابستانی ناشنوایان برگزار گردد. […]

مقررات فنی والیبال

۱- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی والیبال ICSD و اعضای منتخب کمیته سازماندهی می باشد. –  مدیر فنی ICSD –  نماینده FIVB –  نماینده  FIVB –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده ناشنوا ۲- کمیته اعتراض –  مدیر فنی ICSD –  نماینده FIVB –  نماینده  FIVB –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده […]

مقررات فنی کشتی آزاد

۱- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی کشتی ICSD  واعضای منتخب کمیته سازماندهی : – مدیر فنی ICSD – نماینده FILA – نماینده FILA – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا ۲- کمیته اعتراض طبق قوانین FILA – هیچ اعتراضی تا خاتمه مسابقه پذیرفته نخواهد شد . فقط نتیجه کسب شده روی تشک محسوب می گردد . چنانچه رئیس […]

مقررات فنی فوتبال

۱- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی فوتبال ICSD  واعضای منتخب کمیته سازماندهی می باشد : – مدیر فنی ICSD – نماینده FIFA – نماینده FIFA – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا ۲- کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده FIFA – نماینده FIFA – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا ۳- رویدادها مسابقات تورنمنت گروهی برای مردان و زنان برگزار خواهد گردید […]

مقررات فنی تیراندازی

۱-کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی تیراندازی ICSD واعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی خواهد بود . – مدیر فنی ICSD – نماینده ISSF – نماینده ISSF – مدیر ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا ۲- کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده ISSF – نماینده ISSF – مامور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا ۳- رویدادها مسابقات تیراندازی متشکل از رویدادهای ذیل می باشد ! […]

مقررات فنی والیبال ساحلی

۱- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی والیبال ساحلی ICSD  و اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد . – مدیر فنی ICSD – نماینده FIVB – نماینده FIVB – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا ۲ – کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده FIVB – نماینده FIVB – نماینده ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا ۳ – رویداد ها بازیهای مسابقات […]