مطالب توسط مدیر سایت

مقررات فنی والیبال

1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی والیبال ICSD و اعضای منتخب کمیته سازماندهی می باشد. –  مدیر فنی ICSD –  نماینده FIVB –  نماینده  FIVB –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده ناشنوا 2- کمیته اعتراض –  مدیر فنی ICSD –  نماینده FIVB –  نماینده  FIVB –  مأمور ارتباطات ورزش ها – نماینده […]

مقررات فنی کشتی آزاد

1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی کشتی ICSD  واعضای منتخب کمیته سازماندهی : – مدیر فنی ICSD – نماینده FILA – نماینده FILA – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 2- کمیته اعتراض طبق قوانین FILA – هیچ اعتراضی تا خاتمه مسابقه پذیرفته نخواهد شد . فقط نتیجه کسب شده روی تشک محسوب می گردد . چنانچه رئیس […]

مقررات فنی فوتبال

1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی فوتبال ICSD  واعضای منتخب کمیته سازماندهی می باشد : – مدیر فنی ICSD – نماینده FIFA – نماینده FIFA – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 2- کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده FIFA – نماینده FIFA – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 3- رویدادها مسابقات تورنمنت گروهی برای مردان و زنان برگزار خواهد گردید […]

مقررات فنی تیراندازی

1-کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی تیراندازی ICSD واعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی خواهد بود . – مدیر فنی ICSD – نماینده ISSF – نماینده ISSF – مدیر ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 2- کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده ISSF – نماینده ISSF – مامور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 3- رویدادها مسابقات تیراندازی متشکل از رویدادهای ذیل می باشد ! […]

مقررات فنی والیبال ساحلی

1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیر فنی والیبال ساحلی ICSD  و اعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد . – مدیر فنی ICSD – نماینده FIVB – نماینده FIVB – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 2 – کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده FIVB – نماینده FIVB – نماینده ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 3 – رویداد ها بازیهای مسابقات […]

مقررات فنی کاراته

1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی کاراته- دو ICSD واعضای منتخب کمیته برگزار کننده خواهد بود . – مدیر فنی ICSD – نماینده WKF – نماینده WKF – مأمور رابط ورزشها – نماینده ناشنوا 2- کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده WKF – نماینده WKF – مأموررابط ورزشها – نماینده ناشنوا 3- رویدادها مسابقات کاراته -دو متشکل از رویدادهای ذیل خواهد […]

مقررات فنی جودو

1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی جودو ICSD واعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی خواهد بود . – مدیر فنی ICSD – نماینده IJF – نماینده IJF – مدیر ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 2- کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده IJF – نماینده IJF – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 3- رویدادها مسابقات جودو متشکل از رویدادهای ذیل خواهد بود: […]

مقررات فنی عمومی المپیک زمستانی ناشنوایان

1- زمان و مدت هفدهمین المپیک زمستانی ناشنوایان درتاریخ ……………….. برگزار خواهد گردید . 2- برنامه برنامه هفدهمین المپیک زمستانی ناشنوایان شامل رشته های ذیل می باشد: 1/2- ورزشهای انفرادی: اسکی کوهستانی ، اسکی صحرانوردی ، اسکی آزاد (حین اجرا) و اسنوبورد. 2/2- ورزش های گروهی: هاکی روی یخ و مارپیچ . 3/2- نتایج هر […]

مقررات فنی کشتی فرنگی

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ مردادماه 1389 1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی کشتی فرنگی  ICSD  واعضای منتخب کمیته سازماندهی می باشد : – مدیر فنی ICSD – نماینده FILA – نماینده FILA – مأمور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 2- کمیته اعتراض طبق قوانین FILA – هیچ اعتراضی تا خاتمه مسابقه پذیرفته نخواهد شد […]

مقررات فنی تکواندو

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ مردادماه 1389 1- کمیته فنی کمیته فنی متشکل از مدیرفنی تکواندو واعضای منتخب توسط کمیته سازماندهی می باشد . – مدیر فنی ICSD – نماینده WTF – نماینده WTF – مدیر ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 2- کمیته اعتراض – مدیر فنی ICSD – نماینده WTF – نماینده WTF – مامور ارتباطات ورزشها – نماینده ناشنوا 3- […]

مقررات شنوایی سنجی

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ مردادماه 1389 جدول مندرجات 1- پیشگفتار 2- مقررات شایستگی انتخاب 3- تعریف و سنجش ناشنوایی 4- مراحل اجرایی ارائه فرم های شنوایی سنجی مصوب 5- درالمپیک ناشنوایان (یا سایر مسابقات مصوب ) 6- مسئولیت پذیری 7- اکتشاف 8- تخلفات و جرائم 9- نمادهای کلیدی مورد استفاده […]

قوانین ضد دوپینگ ICSD

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ مردادماه 1389 جدول مندرجات ماده 1- تعریف دوپینگ ماده2- نقض قانون ضد دوپینگ ماده3- اثبات دوپینگ ماده 4- فهرست موارد غیرمجاز ماده 5 – آزمایش ماده 6- تجزیه نمونه ها ماده 7-مدیریت نقض قوانین ضد دوپینگ ماده 8- حق دادرسی منصفانه ماده 9- سلب صلاحیت خودکار […]