وسایل کمکی برای افراد با ناتوانی جسمی

وسایل کمکی برای افراد با ناتوانی جسمیوسایل کمکی در فرایند توانبخشی نقش انکار ناپذیری دارند و می توان گفت که موثرترین عامل در بازتوانی افراد معلول می باشد. این کتاب بهره گیری از تجارب تعداد زیادی از نیروهای متخصص معلولین و نگارنده در استانهای مختلف تدوین شده است با تاکید بر این نکته که وسایل معرفی شده بر اساس شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و … افراد انتخاب شده.

Vasayel-Komaki-C

در بخش: کتابهای فارسی
دفتر فرهنگ معلولين© 2015. کلیه حقوق محفوظ است.