کتابشناسی پیشگیری از معلولیت

توان ‏‏نامه
فصلنامه مطالعاتی و اطلاع ‏رسانی ویژه معلولیت و توانمندسازی
Quarterly of Studies and Information Specially Disabled and Empowerment

شماره 2-3، پاییز و زمستان 1394
(ویژه پیشگیری/ Special Issue for Prevention of Disabilities)
دریافت کامل مجله: PDF، 8 MB

کتابشناسی پیشگیری از معلولیت

اباذر نصر اصفهانی

الف: کتاب‌ها
آموزش آگاهسازی پیشگیری از معلولیت‌ها (ویژه مربیان)، عصمت کریمیان، به سفارش سازمان بهزیستی کشور، مرکز توسعه و درمان اعتیاد، معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها، اصفهان، پیغام دانش‏‫‬، ۱۳۹۲، 76ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آنچه خانم ها باید بدانند. دفتر پیشگیری از معلولیت ها، مشهد،بانک الست؛ سازمان بهزیستی کشور،سازمان بهزیستی خراسان،معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، ۱۳۸۵، 20ص.
اص‍ول‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‍ه‍ا، اردش‍ی‍ر م‍ع‍ی‍ری‌، ایلام، گویش، 1381، 95ص.
اص‍ول‌ و روش‌های پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌‌ه‍ا ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ اص‍ل‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ذه‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‌ و ح‍رک‍ت‍ی‌ و…، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ اف‍روز، ت‍ه‍ران، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، موسسه انتشارات‏‫‏‏، ۱۳۸۴، 117ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بهداشت عمومی: چگونه می شود با رعایت بهداشت عمومی زمینه ابتلا به معلولیت را کاهش داد؟، فرهاد ادیب یغمایی و کیهان ضیایی مهر، تهران؛ واحد پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی بهزیستی استان تهران، ۱۳۷۱، 29ص.
پیشگیری از بروز معلولیت‌های ذهنی؛ محمد یاریگرروش، مشهد، سازمان بهزیستی کشور، 1367.
پیشگیری از بیماری‌های عضلانی- اسکلتی( ویژه فراگیران)، بابک وحدت‌پور و دیگران، برای سازمان بهزیستی کشور، مرکز توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد، معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها، اصفهان، پیغام دانش‏‫، ۱۳۹۲، 56ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پیشگیری از بیماری‌های معلولیت‌زا در کودکان(ویژه فراگیران)، مهرداد معمارزاده و دیگران، برای سازمان بهزیستی کشور، مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد، معاونت پیشگیری از معلولیت¬ها، اصفهان، پیغام دانش، ‏‫۱۳۹۲، 48ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی، زهرا شیدائی، تهران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، 1375، 20ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پیشگیری از عقب‌ماندگی ذهنی، نرگس‌السادات نوری و عمصت کریمیان و حسین خاکشور، با حمایت سازمان بهزیستی کشور، مرکز توسعه و درمان اعتیاد، معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها، اصفهان، پیغام دانش، ۱۳۹۲، 32ص.‬‬‬‬‬‬
پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، توانبخشی و قادرسازی گروه¬های محروم و معلول، مجید میرخانی، اولین سمینار فقر و فقرزدایی، سازمان بهزیستی کشور، 1368.
پیشگیری از معلولیت های جسمی-حرکتی: چگونه امکان عوارض جسمی وحرکتی را کاهش دهیم؟، فریبا امینی و مژگان حدادیان و کامبیز منصورپور، تهران، واحد پیشگیری از معلولیت ها وآسیب های اجتماعی بهزیستی استان تهران، ۱۳۷۱، 29ص.
پیشگیری از نابینایی( ویژه فراگیران)، فرزان کیان‌ارثی و نرگس‌السادات نوری و عصمت کریمیان، برای سازمان بهزیستی کشور، مرکز توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد، معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها، اصفهان، پیغام دانش‏‫، 1392، 48ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پیشگیری از نابینایی: چه‌ کنیم تا امکان بروز کم‌بینایی و نابینایی را در فرزندان¬مان کاهش دهیم؟، گروه کارشناسان نابینایان (عزت خواجه‌نصیر، مریم قره‌گزلو)، تهران، واحد پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی بهزیستی‏‫، ۱۳۷۱.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پیشگیری از نابینایی، محمد‌مهدی فره‌وش و محمود فرمد، به‌ سفارش سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، تهران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری‏‫، ۱۳۸۱‬‬، 28ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پیشگیری از ناشنوایی، تهیه و تنظیم گروه کارشناسان، تهران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری‬‏‫، ۱۳۷۵، 11ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پیشگیری از ناشنوایی، سورنا کفایی، برای سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، دفتر کل پیشگیری از معلولیت‌ها، تهران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری‏‫، ۱۳۸۲‮، 23ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پیشگیری و توانبخشی مبتنی بر جامعه رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی و مدیریت، سازمان ملل متحد، کمیته اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و حوزه اقیانوس آرام، ترجمه محسن دهقانی، تهران، سازمان بهزیستی کشور،معاونت پیشگیری‏‫، ۱۳۷۲، 148ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
چشم‌انداز پیشگیری (مجله)، صاحب امتیاز: معاونت پیشگیری بهزیستی منطقه شمال تهران، مدیرمسئول: اصغر وجدانی‌روشن، سردبیر: ناصرالدین کاظمی‌حقیقی، سازمان بهزیستی استان تهران. اداره بهزیستی شمیرانات. معاونت امور فرهنگی و پیشگیری تهران، بهزیستی منطقه شمال تهران، معاونت پیشگیری، ۱۳۷۸ ،
چ‍گ‍ون‍ه‌ از ع‍ق‍ب‌م‍ان‍دگ‍ی‌ ذه‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ رب‍اب‍ه‌ م‍وس‍وی‌، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ری‌‏‫، ۱۳۷۵.‬، 22ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ف‍رزن‍د س‍ال‍م‌ داش‍ت‌؟‏‫ پرهیزهای دوران بارداری، روش‍ن‍ک‌ وام‍ق‍ی‌ و ن‍ی‍ک‍ت‍ا ح‍ات‍م‍ی‌زاده، ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍یری‌ دف‍ت‍ر کل پ‍ی‍ش‍گ‍یری‌ از م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‍ه‍ا، با همکاری سازمان نهضت سوادآموزی، همدان، میهن‌نو‏‫، ۱۳۸، 25ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ف‍رزن‍د س‍ال‍م‌ داش‍ت‌؟ م‍واظب‍ت‌ از ک‍ودک‌، روش‍ن‍گ‌ وام‍ق‍ی‌ و ش‍ه‍ن‍از آرم‍ی‍ن‌، به سفارش سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، دفتر کل پیشگیری از معلولیت¬ها، م‍ش‍ه‍د، بانک الست؛ تهران؛ سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری‏‫، ۱۳۸۲، 36ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
چگونه نوزادان سالم داشته باشیم؟ (راه‌های پیشگیری از بروز معلولیت در نوزادان)، سیدعباس سید‌علیپور‌مرزناکی، بابل، راز دانش‏‫‬‬‬‬، ۱۳۹۴، 106ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دانستنی‌های دوران بارداری( ویژه فراگیران)، مینو موحدیان و دیگران، برای سازمان بهزیستی کشور، مرکز توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد، معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها. اصفهان، پیغام دانش‏‫، ۱۳۹۲‬، 32ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
علل معلولیت کودکان استثنایی استان گلستان و راههای پیشگیری از آن، طیبه تجری، گرگان، انتشارات نوروزی‏‫، ۱۳۹۲، 150ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
عقب‌ماندگی ذهنی: چگونه امکان بروز عقب‌ماندگی ذهنی را در فرزندانمان کاهش دهیم، زهرا شیدائی، تهران، واحد پیشگیری از معلولیت¬ها و آسیب های اجتماعی بهزیستی استان تهران، ۱۳۷۰، 30ص.
قبل از حادثه بمانیم، حمید نوش‌زاده، کرمان، نشر فانوس‏‫،۱۳۹۴، 43ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کتابچه آموزش برای اعضای خانواده فردی که مشکل حرکتی دارد: آموزش نحوه پیشگیری و مراقبت از زخم‌های ناشی از فشار بر روی پوست، سازمان بهداشت جهانی؛ ترجمه سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور توانبخشی، ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه، تهران، سازمان بهزیستی کشور، روابط عمومی‏‫، ۱۳۸۸، 16ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کتابچه آموزشی برای اعضای خانواده‌ی فردی که در ناحیه دست یا پا حس ندارد: نحوه پیشگیری از آسیب و تغییر شکل دست و پا، سازمان بهداشت جهانی، ترجمه سازمان بهزیستی کشور، ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه. تهران، سازمان بهزیستی کشور، روابط عمومی‏‫، ۱۳۸۸‬‬، 28ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کتابچه آموزشی برای اعضای خانواده‌ی فردی که مشکل حرکتی دارد: تمرین‌هایی برای دست‌ها و پاهای ضعیف، خشک یا دردناک، سازمان بهداشت جهانی، ترجمه سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور توانبخشی، ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه. تهران، سازمان بهزیستی کشور، روابط عمومی‏‫، ۱۳۸۸.، 20ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌‌ی آم‍وزش‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ان‍واده‌ی‌ ف‍ردی‌ ک‍ه‌ م‍ش‍ک‍ل‌ ب‍ی‌ح‍س‍ی‌ دس‍ت‌ و پ‍ا دارد: ن‍ح‍وه‌ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آس‍ی‍ب‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ دس‍ت‌ و پ‍ا، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی، م‍ت‍رج‍م‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور س‍ت‍اد گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ت‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه، ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌‏‫، ۱۳۸۳، 29ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ س‍راس‍ری‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ه‍ا (اول‍ی‍ن‌ / م‍ش‍ه‍د / آذر ۱۳۷۲)، مشهد، سازمان بهزیتی خراسان.
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ج‍زوات‌ آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ه‍ا وی‍ژه‌ آم‍وزش‍ی‍اران‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌ و روس‍ت‍ایی‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ دف‍ت‍ر ک‍ل‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‍¬ه‍ا، ت‍ه‍ران‌، ه‍ن‍رآب‍ی‌ ، ۱۳۸۵، 143ص.
مجموعه کتاب‌های آگاه‌سازی: پیشگیری از معلولیت‌ها، سمیرم ، سام آرام‏‫٬ ۱۳۹۴، 88ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مجموعه مقاله‌های دومین همایش پیشگیری از معلولیت‌ها. سازمان آموزش و پرورش استثنائی، تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، 1391، 177ص.
مشاوره ژنتیک(ویژه فراگیران)، نرگس‌السادات نوری و دیگران، به سفارش سازمان بهزیستی کشور،مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد،معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها، اصفهان، پیغام دانش، ‏‫۱۳۹۲.‬ 24ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ه‍ا، س‍ب‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌، ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی، ص‍م‍د ق‍ض‍ائ‍ی، ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌، ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دف‍ت‍ر ک‍ل‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌، ۱۳۶۸، 380ص.
معلولیت‌های روانی ناشی از کار و راه‌های پیشگیری از آن. محمود رفیعان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1367.
نگاهی نو به توانبخشی آموزشی: مدل جامع یکپارچه با تاکید بر سطوح پیشگیری، زهرا آقاخان‌بابایی و دیگران، اصفهان، محسن جعفری‏‫‬، ۱۳۹۳، 74ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ب: مقالات
«آگاه‌سازی والدین از نخستین روزهای تولد کودک کم شنوا؛ چرا و چگونه؟»، گیتا موللی، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 41-45.
«آگاهی و آموزش بهترین راهکار پیش‌گیری از معلولیت‌ها»، عظیمی مروی، روزنامه خراسان.
«اثر بازی درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی (پیشگیری ثالث)»، بهزاد آذرنیوشان و احمد به پژوه و باقر غباری بناب، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 68-84.
«اختلال افسردگی در کودکان (پیشگیری و درمان)»، مهرناز کمیجانی، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 110-121.
«ارزشیابی برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوای دبیرستانی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی»، فاطمه وجدانی آرام و قدرت اله روشنایی و سیدمحمدمهدی هزاوه ای و اكرم كریمی شاهنجرینی و فروزان رضاپورشاهكلایی، آموزش و سلامت جامعه،ش 4، زمستان 1393، صص 32-42.
«ارگونومی و پیشگیری از معلولیت در دانش آموزان»، سعیده مرتضوی، تعلیم و تربیت استثنایی ، ش 98- ۹۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۸ ،صص ۵۳ – ۶۵.
«اصول و مبانی ژن درمانی: چالشها وامیدها»، محمدرضا نوری دلویی، خلاصه مقالات سمینار بازآموزی کاربرد ژنتیک پزشکی در پیشگیری از معلولیتهای مادرزادی ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد)، صص 44-59.
«اهم روشهای انتقال بیماریها در انسان»، محمدرضا نوری دلویی، اولین سمینار آموزشی پیشگیری از معلولیت‌ها (سازمان بهزیستی كشور، تهران¬)، كتاب مجموعه سخنرانی‌ها ،‌صص 13-20.
«اهمیت پیشگیری در كنترل و كاهش معلولیت های جسمی و ذهنی»، روزنامه اطلاعات، سال 1379، ص 5.
«ب‍رخ‍ی‌ ن‍ک‍ات‌ اس‍اس‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌، ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ و ح‍م‍ای‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی»، اطلاع‍ات، (۲۵ دی‌ ۱۳۷۶)، ص‌ ۵.
«بررسی تأثیر امگا-3 بر کاهش نقص توجه در دانش آموزان مبتلا به ADHD»، اعظم السادات حسینی‌پور و رضا دلوچی و آمنه محمودی زاده، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 135-141.
«بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تأکید روش های پیشگیری»، احمد ابراهیمی عطری، حرکت، ش 2، پاییز 1378، صص 111-121.
«بررسی عوامل مؤثر در بروز انواع معلولیت در کودکان استثنایی استان همدان»، علی صادقی سیاح، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 152-161.
«بررسی مقایسه‌ای آگاهی مادران کودکان معلول و غیر معلول 6-12 سال در زمینه پیشگیری از معلولیتهای جسمی و ذهنی گناباد 1376»، محمود عجم، خلاصه مقالات اولین همایش ژنتیک معلولیت ها ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، 1378).
«ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از دان‍ش‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ت‍ول‍د ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ار»، اطلاع‍ات‌، ۲۵ خ‍رداد ۱۳۸۲، ص‌ ۵.
«بیماریهای ژنتیكی، روشهای پیشگیری و ازدواج خویشاوندی». محمدرضا نوری دلویی، اولین سمینار دیدگاههای اسلامی در پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ودرمانی مشهد، 1368.
«پیشگیری از معلولیت با تاكید بر سبك زندگی مادر در دوران بارداری از دیدگاه تعیین‌كننده‌های اجتماعی موثر بر سلامت»، زهره محمودی و مسعود كریملو و حمیرا سجادی و معصومه دژمان و مروئه وامقی، مطالعات ناتوانی، دوره 3، ش 1، بهار و تابستان 1392، صص 62-73.
«پیشگیری از معلولیت، نیازمند توجه»، دنیای تغذیه، ش 127، ص 9.
«پیشگیری از معلولیت‌ها با روشPGD در كشور»، حبیبه عرفانی، روزنامه خراسان، 20 دی 1393.
«پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ه‍ا: ب‍رای‌ داش‍ت‍ن‌ خ‍ان‍واده‌ای‌ س‍ال‍م»‌، س‍لام‌، ۱۵ دی‌ ۱۳۷۲، ص‌ ۷ و ۱۵.
«پیشگیری از معلولیت‌های مادرزادی از طریق آموزش عمومی»، نورالدین کریمی، نبض، ش 7، صص 13-16.
«پیشگیری از ناتوانی و لزوم نوتوانی در کودکان معلول»، آن گویرت، ترجمه فاطمه خواحوی فر، بهداشت جهان، سال 11، ش 1، صص 34-37.
«پیشگیری مهم ترین ابزار مبارزه با معلولیت؛ جامعه معلولان هنوز هم دیده نمی شوند»، روزنامه ایران، شش آذر 1393، ص 16.
«پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ی‍ا ب‍رخ‍ورد ب‍ا م‍ع‍ل‍ول‌؟»، م‍ح‍م‍د ق‍ب‍ادی‌، اب‍رار اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۳۱ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۲، ص‌ ۳.
«تاثیر آموزش ایمن سازی در پیشگیری از آسیب جنسی در دختران نوبالغ كم¬توان ذهنی»، شهین علیایی زند و سمیرا وكیلی، روانشناسی افراد استثنایی، ش 8، زمستان 1391 ، صص 21-32.
«تحلیل ویژگی‌های جمعیت شناختی نوآموزان در معرض خطر مشکلات ذهنی از منظر کاربردی کردن یافته‌های طرح سنجش در پیشگیری از آسیب‌های ذهنی (نمونه موردی خراسان شمالی)»، سیدمحسن اصغری نکاح و غزال محمدپور و حسین نعمتی و شمسی بیدی، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 122-134.
«تشخیص قبل از تولد بمنظور پیشگیری از معلولیت ها»، حسین نجم آبادی و فریبا افروزان و نوید المدنی، اولین کنگره سراسری تشخیص زودرس بیماریها،
«جایگاه پیشگیری در برنامه¬های سازمان آموزش و پرورش استثنائی»، محمد کمالی، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 9-13.
«جذب آلاینده¬های هوا، روشی برای كاهش مصرف آب، پیشگیری از معلولیت ها با تشخیص ژنتیكی»، دو ماهنامه جنگ صنعت و فناوری، شم 141، بهمن و اسفند 1393 ، صص 61-63.
«¬جنبه های اجتماعی پیشگیری از معلولیت را جدی بگیریم؛ اهمیت غربالگری بیماری های ژنتیك پیش از بارداری»، ابوطالب صارمی، روزنامه شرق، 19 شهریور 1394، ص 11.
«چرایی و چگونگی پیشگیری از اختلالات ویژه یادگیری به مثابه معلولیتی پنهان»، سید محسن اصغری نکاح، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 50-64.
«چقدر پیشگیری از معلولیت را جدی گرفته ایم»، محمدجواد صابری، روزنامه مردم سالاری، 30 آبان 1389.
«راهبردهای پیشگیری و مداخله به موقع برای ناتوانی های یادگیری در سال های پیش از دبستان»، مریم قاسمی و زهرا افتخاری، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 96-109.
«راه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌گ‍ی‍ری‌ از ن‍اش‍ن‍وای‍ی‌ و ک‍م‌ش‍ن‍وای‍ی»، بهروز ح‍ی‍درپ‍ن‍اه‌، ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌، ش‌ ۳۵ و ۳۶، آب‍ان‌ و آذر ۱۳۸۳، صص‌ ۵۶ – ۶۶۱.
«روش‌های اصلاح نگرش جامعه نسبت به افراد دارای نیازهای ویژه»، احمد به‌پژوه، مجموعه مقالات همایش پیشگیری از معلولیت‌ها، 1388.
«سبب‌شناسی ناشنوایی»، امیرعباس ابراهیمی، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 85-95.
«‍س‍ی‍اری‌ از ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ی‌ه‍ای‌ ذه‍ن‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ اس‍ت‌«، وام‍ق‍ی‌، ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۲۰ آب‍ان‌ ۱۳۷۵، ص‌ ۱۵.
«شناسایی عوامل رفتاری پیشگیری كننده از نابینایی در روستای چهاربرج شهرستان اسفراین مبتنی بر الگوی بزنف»، الهام شریفیان و فاطمه استبصاری و لیلا حق‌جو و سحرناز نجات و سیدرضا مجدزاده، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی)، ش 3، پاییز 1393، صص 186-198.
«طرح‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌، ش‍ن‍وای‍ی‌ و آم‍ادگ‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌، ع‍ام‍ل‍ی‌ م‍ه‍م‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍روز م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ه‍ا و اف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی»، طب‍اطب‍ای‍ی‌، اطلاع‍ات‌، ۳۰ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۷۴، ص‌ ۹.
«گ‍س‍ت‍رش‌ آم‍وزش‌ و آگ‍اه‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‍¬ه‍ای‌ ج‍س‍م‍ی‌ و ذه‍ن‍ی»، اطلاع‍ات‌، ۲۱ آذر ۱۳۷۲، ص‌ ۵. ‬
«محرومیت از بازی در کودکان معلول فیزیکی: نقش کار درمانی در پیشگیری از معلولیت ثانویه»، افسون حسنی مهربان، خلاصه مقالات اولین کنگره کار درمانی ایران، سازمان بهزیستی کشور ، 1372.
«مراقبت¬های بهداشتی اولیه مرتبط با معلولیت»، ساحل همتی، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 65-67.
«مراقبت‌های بهداشتی در پیشگیری از معلولیت»، نامه بهزیستی، ش 6، صص 43-45.
«م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ آف‍ری‍ن‌ ام‍ا ق‍اب‍ل‌ پ‍ی‍ش‌گ‍ی‍ری‌ ـ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ارث‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ و ع‍ض‍لات»، علیرضا وح‍ی‍دی‌، ش‍رق‌، ۳۰ دی‌ ۱۳۸۳، ص‌ ۲۳.
«مقایسه آگاهی مادران کودکان معلول و غیرمعلول 12-6 سال در زمینه پیشگیری ازمعلولیت های جسمی و ذهنی»، محمود عجم، افق دانش، ش 10، پاییز و زمستان 1377، صص 36-37.
«نظارت بر سلامت کودکان با سندرم داون»، فرین سلیمانی، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 25-31.
«نقش تشخیص و مداخله به هنگام در درک ساخت¬های پیچیده زبانی در کودکان آسیب دیده شنوایی»، رباب تیموری و فرخنده تیموری و مسعود غریب، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 14-24.
«نقش معاینات دوره‌ای گوش گلو بینی در کودکان کم شنوا»، نعیمه دانشمندان، مجموعه مقالات دومین همایش پیشگیری از معلولیت، صص 46-49.
«نقش موازین ایمنی در پیشگیری از معلولیت¬ها»، پیر موریس، ترجمه فاطمه خواجوی فر، بهداشت جهان، سال 11، ش 1، صص 30-31.
«هفت راه‌كار پیشگیری از افسردگی افراد دارای معلولیت»، ترجمه الهام اشرفی، پیک توانا، ش 61، دی 1364، صص 53-54.

ج: طرح پژوهشی
بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از معلولیتها بر میزان افزایش آگاهی روستائیان سال 1377-1376، روشنک وامقی و کاظم محمد و مرضیه عبادی، طرح پژوهشی، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی كشور، 1377.
بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از معلولیتها بر میزان افزایش آگاهی سوادآموزان گروههای پیگیر نهضت سوادآموزی در سال 1377، روشنک وامقی و محمدکاظم و مرضیه عبادی و اشرف مرشدیان، طرح پژوهشی . معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی كشور ، 1377.
بررسی رابطه رابطه ازدواج فامیلی و معلولیت و نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری از معلولیت در خانواده های دارای فرزند معلول در شهرستان رابر، طرح پژوهشی، جهاد دانشگاهی استان کرمان ، 1391.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *