مشهد ۲۰۱۷ برای گردشگران زیارتی معلول و سالمند امکانات مناسب ندارد!

1608«مشهد» پایتخت فرهنگ اسلامی
مشهد، آرامگاه امام علی ابن موسی الرضا علیهم السلام، میراث دار خراسان بزرگ، و گنجینه آثار و مفاخر فرهنگی منطقه توس، و کانون تمدن پهنه ای گسترده در خراسان بزرگ و فرارود است، و به همین اسباب، شهری است که در آن معنویت و زندگی در هم می آمیزد.
این شهر سرفراز، ازجانب آیسسکو (سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی ) به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال ۲۰۱۷ (یازدهم دی ماه ۱۳۹۵ تا دهم دی ماه ۱۳۹۶) برگزیده شده است.
■ پایتخت فرهنگ اسلامی؛
مشهد از دیرباز تاکنون، با میزبانی اززائران و گردشگرانی از ادیان و فرق گوناگون، و با سرآمدی در پرورش فرهیختگان و دانشمندان، گسترش دهنده معارف اسلامی و فرهنگ شیعی و جایگاه همزیستی ادیان و فرق، کانون رخدادهای تاریخی و انقلابی اثربخش، و پیشگام در توسعه فناوری های ارتباطی و بنابراین شایسته پرسابقه این عنوان بوده است.
در آینده نیز با تصویر چشم انداز تبدیل به قطب صنایع فرهنگی، پایانه مهم گردشگری اسلامی، مقصد جهانی گردشگری سلامت و نیز مرکز تولید علوم انسانی، شایسته این عنوان خواهد ماند.
شهروندان و مدیران مشهد، سال ۲۰۱۷ را فرصت بیان ارزش های جاری در تجربه تاریخی این شهر، برای جهانیان به شمار می آورند، و تلاش می کنند مردم جهان و به ویژه هموندان جوامع مکرم اسلامی را با اجرای برنامه های فراگیر و غنی فرهنگی، به شایستگی میزبانی کنند، و الگویی پایدار برای پایتخت های فرهنگ اسلامی فراروی بگذارند.
■ دربرنامه ریزیهای پایتخت فرهنگ اسلامی زائران معلول وسالمند چه جایگاهی دارند؟
آنطورکه از شواهد و قرائن پیش رو و برنامه های ارائه شده دبیرخانه شورای هماهنگی و برنامه ریزی مشهد ۲۰۱۷ مشخص است دربسیاری موارد و موضوعات مرتبط برنامه ریزیهایی گسترده ای انجام شده ولی دررابطه با ایجاد امکانات و تسهیلات مناسب برای زائرین و مجاورین معلول و سالمند کمتر طراحی هایی صورت گرفته. پرواضح است که بسیاری از زائران ورودی به شهرمقدس مشهد اعم از داخلی و خارجی را معلولان و سالمندان تشکیل می دهند که نیاز به امکانات و فراهم شدن شرایط خاص دارند. آمارهای موجود حکایت ازآن دارد که حداقل ۲۰% زائران ورودی به مشهد مقدس افرادی بوده اند که بلحاظ موقعیت خاص جسمی اعم ازعوارض معلولیت و یا کهنسالی با مشکلاتی در زمینه اقامت, حمل ونقل, امکانات و خدمات شهری, دسترسی به فضاها و اماکن مذهبی, تاریخی, گردشگری, تجاری, فرهنگی و …. دراین شهرمواجه بوده اند. ضمن آنکه نباید ازنظر دور داشت درسالهای اخیر کشورهای بسیاری در سرتاسرجهان به نهضت مناسب سازی و ایجاد امکانات دسترسی برای معلولان و سالمندان بعنوان گردشگرانی که ازگردش مناسب اقتصادی بالایی برخوردارند و قادرخواهند بود اقتصاد هرمنطقه و کشوری را متحول نمایند, پیوسته اند و هر روز برحوزه فعالیت خود دراین زمینه می افزایند تا ازاین مسیر گردشگران بیشتری را جذب نموده و بالطبع بردرآمدهای تضمین شده کشورشان بیفزایند. باتوجه باینکه درافق ۱۴۰۴ پیش بینی جذب ۳۰ میلیون نفرگردشگر خارجی برای ایران اسلامی در دستورکارقرارگرفته که دراین بین سهم مشهد مقدس به ۱۰ میلیون نفر گردشگرسالیانه افزایش خواهد یافت. انتظارمی رود همگام با برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت های مورد نیازعموم گردشگران و زائران به مشهد مقدس, درزمینه جلب زائران و گردشگران معلول و سالمند که به مراتب ازشرایط ممتاز و ویژه ای درزمینه بازدهی اقتصادی برخوردار می باشندنیز برنامه ریزی های گسترده ای صورت پذیرد.بدین منظور به عمده ترین معضلات پیش روی زائران و گردشگران معلول و سالمند درکلان شهر مشهد مقدس بشرح ذیل می پردازیم:
■ هتل و امکانات اقامتی :
بااینکه مشهد مقدس بیش ازنیمی از هتل ها و اماکن اقامتی کشور رادرخود جای داده است و ازاین حیث جایگاه ویژه ای درزمینه گردشگری کشور دارا می باشد, معذالک کمتر امکاناتی برای زائرین و گردشگران معلول و سالمند دراین اماکن اقامتی دیده می شود. مشکلات از ورودی درب بسیاری ازاین اماکن برای معلولان و بویژه افراد دارای صندلی چرخدار بلحاظ وجود پله های فراوان و عدم وجود سطح شیب دار, بالابر, آسانسورو …. آغاز می شود و تا مشکل دسترسی به حمام و سرویس بهداشتی بدلیل عدم رعایت ابعاد و استانداردهای مورد نیاز میهمانان دارای صندلی چرخدارو کمد و تخت خواب و … درداخل اطاق ها و سایرفضاهای عمومی ازقبیل عدم امکان دسترسی به رستوران, لابی, فضاهای ورزشی, تجاری و … ادامه می یابد و متاسفانه درسالهای اخیر برغم احداث هتل های و اقامت گاههای بسیار, دستگاه های نظارتی و صادرکنندگان مجوز کمترتوجهی به این موضوع نکرده اند. و به نظرمیرسد کلان شهرمقدس مشهد ازاین حیث نسبت به سایرکلان شهرهای زیارتی جهان اسلام وضعیت مناسبی ندارد!! درحالی که دراکثر کشورهای گردش پذیر هتل ها و مراکز اقامتی بسیاری بااستانداردهای جهانی معلولان ایجاد شده وحداقل ۱۰% ظرفیت اقامتی خود را به این قبیل گردشگران اختصاص داده اند. درکشورما و ازآنجمله درهتل ها و مراکز اقامتی شهرمشهد این نقیصه بوضوح قابل لمس است.
■ سامانه حمل ونقل
جای بسی تعجب است که شهرمقدس مشهد با دراختیارداشتن بیش از ۱۷ هزاردستگاه تاکسی کرایه و حدود ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس, هیچ سامانه ایی برای حمل ونقل معلولان و سالمندان درنظرنگرفته است. و درحالی که هر روز درگوشه ایی ازکشورو در شهرهایی که ازنظر آمارتعداد معلولان و سالمندان و گردشگران ازاین جنس قابل مقایسه بامشهد نمی باشند, تاکسی, اتوبوس و مینی بوس های مناسب سازی شده بکارگرفته می شود مسئولین شهرداری درمشهد ازاین مهم غافل بوده اند!! اگرسامانه حمل ونقل معلولان و سالمندان درتهران با دراختیارداشتن حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و ون مناسب سازی شده خدمات محدودی را برای این قشر ایجاد کرده است. کلان شهر مشهد به سامانه ای باچند برابر ظرفیت تهران برای سرویس دهی به معلولان و سالمندان مقیم و زائران و گردشگران ورودی نیاز دارد. هم اکنون شهرهایی مانند تهران, شیراز, تبریز, اصفهان, اراک و حتی جزیره کوچک کیش امکانات مناسب سازی شده حمل و نقل معلولان و سالمندان رادراختیاردارند و متاسفانه مشهد مقدس ازاین مهم بی بهره است. درزمینه استفاده ازامکانات قطارشهری, تاکسی سرویس های بخش خصوصی, پایانه های مسافربری برون شهری, قطاربین شهری و خدمات فرودگاهی و … هم معلولان و سالمندان درمشهد بامشکلات جدی مواجه اند که نیازبه توجه عمیق و برنامه ریزی گسترده با استفاده ازتجربیات کشورهای پیشرفته دراین خصوص و بهره گیری ازتجربیات کارشناسان و اهالی فن و ازهمه مهمتر موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی مرتبط بامعلولان و جانبازان کاملا”مشهود است.
■ خدمات شهری و ایجاد دسترسی
ایجاد دسترسی در شهرمقدس مشهد برای تردد معلولان و سالمندان و بویژه افراد دارای صندلی چرخدار ازاولویت خاصی برخورداراست. بااینکه اقدامات مناسبی درسالهای اخیردرجهت مناسب سازی برخی معابر عمومی برای استفاده معلولان و نابینایان انجام شده, اما هنوز بسیاری از معابر عمومی شهربرای این قبیل افراد قابل استفاده نیست. دراین شهرمذهبی و با وجود هزاران مسجد و اماکن مذهبی کمترمکانی ازاین نوع قابل ورود واستفاده برای معلولان و سالمندان دیده می شود!! دراماکن فرهنگی, تاریخی شهرهیچگونه امکاناتی برای ورود این قبیل زائران و گردشگران پیش بینی نشده است. بسیاری ازاماکن تفریحی و گردشگری, رفاهی و حتی غذاخوری ها و رستورانهای شهر قابل استفاده برای معلولان و افراد دارای صندلی چرخدار نمی باشد از سرویس های بهداشتی ویژه معلولان درسطح شهر خبری نیست, سرویس های خدماتی مانندخود پردازبانک ها, باجه های تلفن, ایستگاه های اتوبوس و مترو و … بانیازهای معلولان سازگاری ندارد و این موضوع به کوچکترین اجزاء خدمات شهری تسری یافته است.
براستی زیبنده پایتخت برگزیده اسلامی نیست که نیازهای خیل عظیمی ازگردشگران و زائران را نادیده انگاشته و آنان را فراموش کرده باشد!! از اینرو امیدواریم دست اندرکاران و اعضاء شورای هماهنگی و راهبردی مشهد ۲۰۱۷ که خوشبختانه از عالی مقامان کشور و استان محسوب می شوند درکنار تمامی اقدامات و برنامه ریزیهای زیربنایی برای نشان دادن چهره ای موفق از پایتخت برگزیده اسلامی, به معلولان و سالمندان بعنوان جمعیتی تاثیر گذاردر کلیه شئون اجتماعی این کلان شهر مذهبی توجه بیشتری داشته باشند.
منبع: مسعود ورزنده، سایت آداک گردشگران معلولین، ۶ شهریور ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.