Hideto Kijima

مصاحبه اختصاصی با جهانگرد معلول ژاپنی
 سفرحیرت انگیزبه ۱۴۴ کشورجهان با صندلی چرخدار

hideto-kajima4مقدمه:
Hideto Kijima جهانگرد معلول ژاپنی است که تاکنون به ۱۴۴ کشورجهان مسافرت کرده و اندوخته های فراوانی ازاین سفرهادارد,Hideto Kijima درسال ۱۹۹۰ و درهفده سالگی دریک حادثه حین بازی راگبی براثرشکستگی ازناحیه پشت به ضایعه نخاعی دچارشد, این حادثه وی را روی صندلی چرخدارنشاند و دراین زمان متوجه شد رفتارمردم و اطرافیانش با وی ۱۸۰ درجه تغییرکرده است. مردم و جامعه به او به عنوان یک فرد مفلوک و نیازمند ترحم نگاه می کردند, اوهرکاری که می خواست انجام دهد همه به او می گفتند این کار راانجام نده زیراهیچ تجهیزات و امکاناتی دراین رابطه وجود ندارد, این یک قانون است بنابراین شما نمی توانید آن راانجام دهید. Hideto می گوید: درآن زمان هرحرکتی که معلولین می خواستند انجام دهند فقط باید باموافقت جامعه و مردم صورت می گرفت و تازمانی که این فرصت ازسوی جامعه ژاپن داده نمی شد معلولین باید دریاءس و ناامیدی کامل زندگی می کردند . وقتی دراولین تعطیلات تابستانی دانشگاه به ایالات متحده آمریکا رفتم واقعا”شوکه شدم و فراموش کردم روی صندلی چرخدارنشسته ام و بامعلولیت شدید دست و پنجه نرم می کنم. این اولین سفرمن به خارج ازکشوربود . درآمریکا همه چیزدر دسترس صندلی چرخداربود و تقریبا” درهمه جای شهرها, مغازه ها, وسایل حمل ونقل عمومی , مراکزاقامتی , خیابانها و پیاده روها , مراکزتفریحی و ….مانعی مشاهده نمی شد وازهمه مهمترنگاه مردم به صندلی چرخداربود که افراد معلول را همانند سایرشهروندان می دانستند و برای آنان شاءن و حقوق شهروندی قائل بودند, درایالات متحده آمریکابرای اولین بارمتوجه شدم که مردم فقط به شخصیت فردی انسان ها ارزش می دهند نه برای معلولیت و ناتوانی, امادرژاپن مردم قبل ازشخصیت فردی به ناتوانی فرد توجه می کنند. که این خود نشانه ناتوانی و معلولیت جامعه است !! بنابراین اگرطرزفکرجامعه تغییرکند ناتوانی هم ازبین میرود.
بااین مقدمه کوتاه نظرخوانندگان عزیز رابه مصاحبه اختصاصی سایت آداک گردشگران معلولین بااین نابغه ژاپنی که دراوایل سال ۲۰۱۶ میلادی انجام شده است جلب می نماید :
– لطفا”خودتان رابیشترمعرفی کنید , چند سال تان است , متاهل هستید یا مجرد وازشغل و حرفه تان برای مابگوئید ؟
– نام من Hideto Kijima است. ۴۲ سال دارم , متاهلم و سه دختر ۱, ۶ و ۸ ساله دارم , شغل من نویسندگی است و بعنوان مشاوروسخنگودرمرکز گردشگری دردسترس ژاپن فعالیت دارم بعلاوه اینکه برنامه ریزی و بازاریابی آژانس تبلیغات ژاپن مرکزگردشگری دردسترس راهم بعهده دارم و درحال حاضردرشهراوزاکای ژاپن سکونت دارم .
– درباره وضعیت معلولیت , علت و زمان معلولیت تان بیشتر توضیح دهید ؟

123456– همانطوریکه قبلا”گفتم براثریک حادثه حین بازی راگبی زمانی که تنها هفده سال داشتم ازناحیه کمرو ستون فقرات ( مهره ۱۱ ) دچارآسیب جدی شدم و این حادثه موجب شد که به معلولیت نخاعی دچارشوم و ازهمان زمان زندگی باصندلی چرخداررا تجربه کنم .
– ازچه زمانی سفربه کشورهای جهان راآغازکردید و انگیزه شماازپرداختن به سفرچه بوده است؟
– فکرسفرکردن بعد ازاولین سفرخارجی ام به آمریکاشروع شد و بادیدن امکانات وشرایط ایجاد شده برای معلولان دراین کشور تصمیم گرفتم ازکشورهای مختلف جهان دیدارکنم و ضمن بررسی امکانات موجود کشورهابرای معلولان ازتجربیات مفید آنان برای بهبود وضعیت معلولان کشورم ژاپن استفاده کنم.
– تاکنون به چند کشوردنیا درقاره های مختلف سفرکرده اید؟
من ازسال۱۹۹۳تاکنون به ۱۴۴ کشوردنیادرقاره های مختلف وازجمله ایران سفرکرده ام که اگربخواهم تقسیم بندی کنم می توان گفت: ۲۵کشور آسیایی , ۱۵ کشورازخاورمیانه ۴۳ کشوراروپایی ۳۳ کشور آفریقایی ۲۵ کشوردرامریکای شمالی و لاتین ۳ کشوردراقیانوسیه , ازجمله کشورهایی بوده است که به آن سفرکرده ام , البته دربین این ۱۴۴ کشور, کشورهایی بوده اند که چندبارتاکنون به آنها سفرکرده ام . و درنظردارم درماههای فوریه و مارس ۲۰۱۶ به کشورهای جنوب اقیانوس آرام سفرکنم که به این ترتیب به رقم سفربه ۱۵۱ کشورخواهم رسید.
– درسفرهایی که رفته اید شخص یاگروهی همراه شما بوده اند که درزمینه تدارکات و غیرو به شما کمک کنند یاانفرادی سفرکرده اید؟
بطورمعمول ۷۰ تا ۸۰ درصد سفرهای من به صورت انفرادی بوده است و می توانم بگویم به تنهایی به ۱۲۲ کشورسفرکرده ام .
– هزینه سفرهای شماازچه محلی تامین می شود؟ آیاافراد یا سازمانهایی بعنوان اسپانسرشمارادرسفرهایاری کرده اند؟
سوال خوبی است , هزینه های سفرمن ازدسترنج خودم تامین می شود و سرمایه من اغلب درخانه دوستان باقی می ماند. کتاب اول من با نام ” سفربه ۳۹ کشورباصندلی چرخدار” فروش خیلی خوبی داشت و من ازمحل این درآمد هزینه های بسیاری ازسفرهایم رابدست آوردم . البته گاهی اوقات مرا برای شرکت درکنفرانس های بین المللی برای سخنرانی دعوت می کنند و دراین گونه مسافرت هافقط هزینه بلیط هواپیما و اقامت هتل رابرگزارکنندگان کنفرانس پرداخت کرده اند و اغلب این گونه مسافرت ها درهمین نزدیکی ها بوده است .

mashhad-– چند کتاب ازخاطرات سفرهای شما تاکنون منتشرشده و به چه زبان هایی بوده است ؟
پنج کتاب باعنوان های “پرواز صندلی چرخدار”درسال ۲۰۰۱ درژاپن , ” صندلی چرخدارعشق “درسال ۲۰۰۵ درژاپن, “مسافرصندلی چرخداردرسراسرژاپن ” درسال ۲۰۰۸ درژاپن ” یک صندلی چرخدارپرواز ” درسال ۲۰۰۹ درتایوان به زبان چینی و “صندلی چرخداردرجهان ناشناخته ” درسال ۲۰۱۴ درژاپن ازجمله تالیفات من بوده اند . درحال حاضرزندگی نامه من به زبان انگلیسی بعنوان کتاب درسی درموسسات آموزشی ژاپن تدریس می شود .
– دربین کشورهایی که تاکنون به آن ها سفرکرده اید, کدام کشورهارا ازنظرامکانات قابل دسترس برای معلولان مناسب دیده اید؟
من برای امکانات و تسهیلات موجود درتمام کشورهایی که به آنها سفرکرده ام رنکینگی طراحی کرده ام که رتبه های مختلف آن کشورها درزمینه های مختلف مشخص شده است , شما می توانید این رنکینگ رابطورکامل درسایت من ملاحظه کنید . هتل و حمل ونقل عمومی ازموارد بسیارمهم دراین بحث است . خلاصه این رتبه بندی ورنکینگ درکشورهایی که به آن ها مسافرت کرده ام اینگونه است :
ارزانترین کشورها ازنظرهزینه سفر عبارتند از هندوستان – بنگالادش و میانمار .
بهترین امکانات و تجهیزات برای معلولان درکشورهای ایالات متحده آمریکا – نیوزیلند و کانادا موجود است .
ازنظر غذا ایتالیا – ویتنام و ترکیه را بهترین دیدم .
ازحیث جاذبه های توریستی به کشورهای نامیبیا – یمن و آمریکا علاقه دارم .
مهربان ترین مردم رادرکشورهای میانمار – ماداگاسکارو ترینیداد و توباگو ملاقات کردم .
– درکشورشما ( ژاپن ) گردشگران معلول چه مشکلاتی پیش رو دارند ودولت ژاپن برای رفع مشکلات معلولین چه حمایت هایی انجام می دهد؟
عمده ترین مشکل معلولان درژاپن اشتغال و درآمد است . ومشکل اصلی گردشگران معلول هتل ها هستند, تعداد اتاق های قابل دسترس درهتل های ژاپن محدود است. امادرزمینه خدمات شهری مانند راه آهن , بزرگراه, سرویس های بهداشتی , مناطق توریستی , حمل و نقل عمومی و …وضعیت مناسب است .
– شما به غیراز زبان ژاپنی به چه زبانهای خارجی دیگرتسلط دارید ؟
انگلیسی و کمی هم ایتالیایی .
– به نظرخودتان درچه زمینه هایی تخصص بیشتری دارید؟
تخصص اصلی من سفراست, درشنا و جهت یابی هم تخصص های خاصی دارم .

– سفرهای شما بیشتربه چه صورت انجام شده است؟ هوایی, دریایی, زمینی یا ریلی ؟
باتوجه به اینکه ژاپن جزیره است , همیشه باهواپیما مسافرت کرده ام , گاهی اوقات هم وسیله سفرم کشتی و قطاربوده است. البته درداخل ژاپن تقریبا”همیشه با خودرو شخصی ام که دارای هندکنترل است مسافرت می کنم .
– درکشورهایی که دارای امکانات ابتدایی پذیرایی ازگردشگران معلول مانند هتل , رستوران, وسایل حمل ونقل عمومی و … بودند چگونه مشکلات خودرامرتفع می کردید؟
من دراین کشورها ازتجربه ام استفاده می کردم , البته این روزها گردشگری دردسترس به یک اصل اساسی دراقتصاد توریسم کشورهاتبدیل شده است و کشورهاسعی دارند ازمحل توریسم معلولین درآمد کسب کنند به همین دلیل اکثرهتل های ۴ و ۵ ستاره جهان امکانات مناسب برای گردشگران معلول راتامین کرده اند , البته هزینه اقامت دراین هتل هاگران است و ممکن است همه امکان استفاده ازآن رانداشته باشند, همچنین باتاکسی می توان درکشورهایی که سیستم حمل ونقل مناسب سازی شده ندارند, رفت و آمد کرد ولی باقیمت های زیاد که درتوان همگان نیست. دربیشترکشورهایی که به آنهاسفرکردم مردم تاحدود زیادی کمک وهمکاری می کردند فقط تعداد معدودی بی تفاوت بودند .

– شماچندسال پیش سفری به ایران داشتید, نظرتان راجع به ایران, فرهنگ و جاذبه های گردشگری درایران چیست ؟ و برخورد مردم ایران باشماچگونه بود ؟
درسال ۲۰۱۲ به مدت ۸ روز به ایران مسافرت کردم ایران کشوری خوب و بافرهنگ غنی است بهترازآن چیزی که انتظارداشتم . من درمورد سفربه ایران بایک روزنامه ژاپنی مصاحبه کردم و دیده ها و تجربیات ازاین سفررابرای مردم ژاپن بازگو کردم , کشورشماثروتهای زیادی ازجمله نفت, مراکز صنعتی, راه آهن , صنایع حمل ونقل, میراث غنی تاریخی و فرهنگی , منابع غذایی بسیارخوب, جاذبه های طبیعی نظیرکوه , کویر, صحرا, دریا, آثاروابنیه تاریخی و …. زیادی دارد , ایران فقط باآمریکا رابطه خوبی ندارد, درکشورشماخانم ها ازآزادی کامل برخوردارهستند. شهرمشهد یکی ازبهترین مکانهای توریستی جهان است . من خیلی تحت تاثیرقرارگرفتم و هیجان زده شدم زمانی که دیدم هزاران نفرباهم دریک مکان مذهبی دعا می کنند.
– کدام شهرهای ایران را دیده اید ونظرتان راراجع به آنها بیان کنید؟
اولین مقصد من درایران تهران بود , باقطاربه شهرمشهد رفتم درشرایطی که ۲۰۰ نفردرلیست انتظارتهیه بلیط قرارداشتند , برای دریافت بلیط سه ساعت روی نیمکت های ایستگاه راه آهن تهران خوابیدم , متاسفانه راه آهن ایران امکانات مناسب معلولین را دراختیارندارد , ازصندلی های مخصوص برای حمل معلولان درراهروهای باریک قطارخبری نبود , بااین وجودنرخ بلیط قطارو هواپیما درایران بسیارمناسب بود اما متاسفانه پروازها دراکثراوقات ظرفیت شان تکمیل بود و دسترسی به بلیط حتی برای معلولان براحتی مقدورنبود . ایستگاه راه آهن مشهد دارای آسانسوربود ولی پله های قطارتاکف ایستگاه اختلاف سطح داشت و اگرکمک کارکنان راه آهن و مردم نباشد معلولان بامشکل و حتی خطردرسوارو پیاده شدن ازقطارمواجه اند , درحرم امام رضا صدها نفررادیدم که با دریافت رایگان صندلی چرخدارو خدمات همراه به زیارت مشغول بودند و مسافت های طولانی درحرم امام رضا رابه راحتی باصندلی چرخدارطی می کردند , من بیش از۲۰۰ زائرصندلی چرخداری رادرحرم امام رضا دیدم که تجربه فراموش نشدنی بود , درسطح شهرخدمات متروی مشهد برای معلولان قابل قبول است , ایستگاهها مجهزبه آسانسورو بالابربودند و اختلاف سطحی بین ایستگاه و محل توقف قطارشهری دیده نمی شد , بااینکه ایران کشوری خشک و کم آب است اما محصولات غذایی و میوه جات مرغوبی دراین کشورتولید می شود , بسیاری ازرستوران ها درشهرها غذای مناسب و فست فود ارائه می کردند , شهرهای اصفهان و شیراز راهم دیده ام میدان امام دراصفهان برایم بسیارجالب بود ولی افراد دارای صندلی چرخدار برای دیدن مغازه ها و موزه ها و بناهای تاریخی اطراف آن دراصفهان بامشکل مواجه اند , درشهرهای اصفهان و شیراز مردم بسیاری را دیدم که به زبان انگلیسی صحبت می کردند و این برایم جالب توجه بود با اتوبوس به شیراز رفتم و چون امکانات مورد نیازمعلولان دراتوبوس های بین شهری ایران وجود نداشت مرا درصندلی جلو قراردادند و صندلی چرخدارم راهم درقسمت بارگذاشتندازمجموعه تاریخی تخت جمشید و پرسپولیس هم بازدید کرده ام , درمجموع ایران راکشوری بافرهنگ بسیارغنی و مردمی خونگرم و مهمان نوازدیدم , جاذبه های گردشگری ایران آنقدرزیاد و متنوع است که بایک بارسفرنمی توان همه آنهارادید.
– باتوجه باینکه ایران یکی ازده کشورپرجاذبه توریستی, فرهنگی, تاریخی و طبیعی درجهان بشمارمی رود, بنظرشمااین کشورکه تلاش زیادی برای جذب گردشگرخارجی درسال های آینده انجام داده می تواند درجذب گردشگران معلول و سالمند خارجی هم موفق باشد؟
همانطوریکه که قبلا”گفتم, ایران کشوری بامنابع غنی و تاریخ چند هزارساله است, اما درسالهای اخیرکمپین آمریکا و متحدانش چهره منفی ازکشورشما رادرجهان تبلیغ کرده اند, برای اروپایی ها و آسیایی ها ایران مقصد جالب و مهمی است که دارای جاذبه های بیشمارفرهنگی , تاریخی , طبیعی , توریستی و … است و ازهمه مهمترهزینه های سفردرایران بسیارارزان است . شماباید مشکلات سیاسی راهرچه سریعترحل کنید. آنوقت خواهید دیدگردشگران معلول هم مانند سایرتوریست ها ازتمام دنیابرای سفربه ایران داوطلب خواهند شد. البته تامین زیرساخت های موردنیاز توریسم معلولین ازاولویت های مهمی است که باید به ان توجه کنید. ایران باکمبود هتل ومراکزاقامتی سرویس های بهداشتی مناسب معلولان , رمپ و سطوح شیبدارمناسب واستاندارد , امکانات حمل ونقل شهری وبین شهری ازقبیل تاکسی و اتوبوس و ون و… و تجهیزات مناسب برای بازدید افراد دارای صندلی چرخدارازموزه ها و بناهای تاریخی و توریستی مواجه است !!

– به غیرازصندلی چرخدار و وسایل عمومی, درسفرهای انجام شده تجهیزات خاصی هم به همراه داشته اید ؟
خیر من فقط ازیک صندلی چرخدارتاشو ( BID ) درسفرهایم استفاده می کنم و هیچ ابزارخاص دیگری رابه همراه خود ندارم .
– درکشورژاپن چه تعداد معلول زندگی می کنند و آیا برای حمایت ازاین افراد و ایجاد شرایط مناسب زندگی قوانین حمایتی خاصی وجود دارد؟
تعداد معلولین ژاپن ازنرخ تعیین شده سازمان ملل متحد پایین تراست , اگرسازمان ملل متحد نرخ معلولین درکشورهای جهان را ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین کرده باشد , این آماردرژاپن بسیارکمتراست یعنی اگرجمعیت فعلی ژاپن راحدود ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ نفردرنظربگیریم, ۶% جمعیت کشوریعنی درحدود ۷,۶۵۰,۰۰۰ آن رامعلولین تشکیل می دهند که نسبت به سایرکشورهانرخ پایینی است. قوانین حمایتی درکشورما برای معلولین تصویب شده است .
– برنامه های آینده شمابرای سفرچیست؟ و چه کشورهایی رابرای سفرهای آینده مدنظردارید؟
دراواخرسال ۲۰۱۶ قصد دارم به کشورهای جزایرسلیمان , جمهوری نائورو , جزایرمارشال , جمهوری جزایرفیجی و کشورجزیره ای وانوآتو که همگی درقاره اقیانوسیه و اقیانوس آرام جنوبی قراردارند و بصورت جزیره ای هستند سفرکنم و سرزمین های جدیدی رادیده و تجربه اندوزی کنم .
– غیرازسفربه چه سرگرمی هایی علاقه دارید ؟
تماشای فوتبال , پخت وپز و آشپزی و غذاخوردن ازجمله سرگرمی های موردعلاقه ام هستند .
– ارتباط شماباانجمن ها وموسسات مرتبط بامعلولین بخصوص درزمینه گردشگری درکشورهای جهان تاچه حدی است ؟
خوشبختانه چند شبکه و موسسه خوب درآسیا و اروپا درزمینه گردشگری معلولان بامن درارتباط هستند و درچند نوبت به عنوان سخنران درکنفرانس های مرتبط با گردشگری معلولان دراین موسسات سخنرانی داشته ام .
– بازتاب سفرهای شمادررسانه های گروهی کشورژاپن چگونه بوده است؟ آیا تاکنون فیلم های مستندی ازسفرهای شماتهیه و پخش شده است ؟
بله بازتاب خوبی داشته است بیش از۱۰۰ عنوان خبر و مستند درباره سفرهای من دریوتیوب موجود است , امیدوارم شمادرایران به یوتیوب دسترسی داشته باشید و بتوانید این فیلم ها راببینید .
– بزرگترین آرزوی شما چیست ؟
سفربه تمام دنیا باصندلی چرخدارم بزرگترین آرزوی زندگی ام است .
-درخاتمه ازاینکه وقت تان رابه ما دادید و دراین مصاحبه شرکت کردید ازشماتشکرمی کنم, چنانچه صحبتی بامعلولان ایرانی دارید بفرمایید امیدوارم بازهم شما رادرایران ببینیم .
من هم ازشما تشکرمی کنم که ترتیب این مصاحبه را دادید, خیلی علاقمندم درصورت امکان مجددا”به ایران سفرکنم.برای شماو همه مردم ایران وخصوصا”معلولان ایرانی موفقیت آرزو می کنم. من امیدوارم هرکس به هرچیزی که علاقمند است بتواند آن رابدست بیاورد .

منبع: تنظیم و ویرایش مسعود ورزنده، سایت آداک گردشگران معلولین، بهمن ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.