دو و میدانی نابینایان و كم بینایان

قوانين و مقررات رشته دووميداني نابينايان و كم بينايان

كتابچه امور فني IBSA
سازمان ارسال كننده: IBSA

دووميدانی
يك : قوانين كلي
-1 قوانين پايه
فدراسيون آماتوري بين المللي ) IAAF 1-1 ) قوانين جاري
دووميداني) را بايد در تمام موارد، به استثناي مواردي كه ت غييرات
يا اضافات خاصي صورت گرفته است و در زير مشخص شده
است ، به كار برد.
1-2 ) چنانچه در فهم و تفسير قوانين مشكلي پيش بيايد متن
انگليسي ارجحيت دارد.
-2 شرايط
مي توانند B1 , B2 & B نابينايان 3 IBSA 2-1 ) طبق شرايط
در مسابقات شركت كنند . جزئيات اين شراي ط در بخش
سه اين قوانين آمده است.
٢
-3 كلاسبندي
نابينايان اين كلاس در هيچ يك از چشمان خود قدرت : B1
تشخيص نور را ندارند و قادر به شناخت شكل دست در فواصل و
جهات مختلف نيستند .
اين كلاس شامل كساني مي شود كه قادر به شناخت دست به : B2
2 و ي ا ميدان ديد كمتر از 5 درجه مي / جهت بالا تا تيزبيني 60
باشند.
6 و يا ميدان ديد بيش از 5 درجه و / 2 تا 60 / از تيزبيني 60 : B3
كمتر از 20 درجه را در بر ميگيرد.
تمام كلاسبندي ها در هر دو چشم با بهترين وضعيت انجام
مي گيرد . (يعني تمام ورزشكاراني كه از لنز استفاده مي كنند با يد
در زمان كلاس بندي آنها را به چشم زده باشند، ولو اينكه موقع
مسابقه نخواهند از آنها استفاده كنند.)
-4 تسهيلات و وسايل
B 4-1 ) تسهيلات براي كلاس 1
ورزشكاران اين كلاس بايد از عينك هاي مات مصوب يا چيزي
شبيه اين استفاده كنند. اين قانون شامل دو 1500 متر ميشود.
اين گونه عينك ها بايد در تمام مدت مسابقه مورد بازرسي قرار
٣
گيرند . بعداز اتمام مسابقه ، بازيكن بايد عينك دودي را از چشم
خود بردارد.
در مسابقاتي كه براي اين گروه از ورزشكاران برگزار مي شود
ميتوان ازعلايم شنيداري (بوق يا زنگ ) استفاده كرد . مشخصات اين
گونه وساي ل در زير آمده است . با وجود اين ، از هيچ وسيله كمك
بينايي ديگر ، به غير از علايم شروع و وسايل امدادي ، نبايد استفاده
كرد.
در جايي كه از وسايل و تجهيزات شنوايي ، B در مسابقات گروه 1
استفاده ميشود .(مانند پرش طول ، سه گام و پرش ارتفاع ) بايد
سكوت كامل از طرف تماشاچيان رعايت شود.
توجه :
در صورت امكان براي آن كه سكوت كامل برگزار شود، اين دسته
از مسابقات نبايد همزمان با ساير مسابقات دو برگزار شوند.
B 4-2 ) تسهيلات و امكانات براي كلاس 2
براي اين دسته مي توان از امكانات كمك بينايي استفاده كرد
(مانند پودر ، سكه ، پرچ م و … ). از علايم شنوايي نيز مي توان
استفاده كرد.
B 4-3 ) تسهيلات و امكانات براي كلاس 3
٤
استفاده مي IAAF در مورد اين دسته از ورزشكاران از قوانين
شود، به استثناي مواردي كه در زير شده است.
4-4 ) ورزشكاران ناشنوا و نابينا
شركت ورزشكاران ناشنوا و نابينا در مسابقات بلامانع IBSA از نظر
است و اين سازمان امكاناتي براي شركت آنها در مسابقات فراهم
مي كند . در مواردي كه اين دسته از ورزشكاران در مسابقه اي
امكان دارد به IBSA شركت مي كنند ، تغييراتي در قوانين جاري
وجود آيد . ايجاد چنين تغييراتي فقط با اجازة قبلي مسئولين
ام كان پذير است در اصل هيچ تغيير قانوني كه به ضرر ساير IBSA
ورزشكاران باشد نبايد به وجود آيد.
4-5 ) در مسابقات مهم توصيه مي شود كه براي ضبط تبادلات
امدادي از دوربين ويدئويي استفاده شود.
-5 مسابقات
IBSA 5-1 ) مسابقات دوي رسمي
٥
-5-1-1 چند كلاسي
4 متر امدادي (مردان و زنان) *100
4 متر امدادي (مردان و زنان) * 400
B كلاس 3 B كلاس 2 B كلاس 1
100 متر (زنان و مردان) 100 متر (زنان ومردان) 100 متر (زنان و مردان)
200 متر (زنان و مردان) 200 متر (زنان و مردان) 200 متر (زنان و مردان)
400 متر ( // // ) 400 متر ( // // ) 400 متر ( // // )
800 متر ( // // ) 800 متر ( // // ) 800 متر ( // // )
1500 متر( // // ) 1500 متر( // // ) 1500 متر( // // )
5000 متر( // // ) 5000 متر( // // ) 5000 متر( // // )
10000 متر( مردان ) 10000 متر(مردان) 10000 متر(مردان)
ماراتون ( // // ) ماراتون ( // // ) ماراتون ( // // )
٦
5-2 ) مسابقات ميداني
B كلاس 3 B كلاس 2 B كلاس 1
پرش طول (مردان و زنان) پرش طول (مردان و زنان) پرش طول (مردان و زنان)
پرش سه گام (// //) پرش سه گام (// //) پرش سه گام (// //)
پرش ارتفاع (// //) پرش ارتفاع (// //) پرش ارتفاع (// //)
پرتاب ديسك(// //) پرتاب ديسك(// //) پرتاب ديسك(// //)
پرتاب نيزه (// //) پرتاب نيزه (// //) پرتاب نيزه (// //)
پرتاب وزنه (// //) پرتاب وزنه (// //) پرتاب وزنه (// //)
چكش (فقط مردان) چكش (فقط مردان) چكش (فقط مردان)
-5-2-1 وزن اجسام پرتابي
وزن اجسامي كه در مسابقات پرتابي به كار مي روند به شرح زير
مي باشد:
ديسك نيزه وزنه چكش
زنان 1 كيلوگرم 600 گرم 4 كيلوگرم
7/ 7 كيلوگرم 26 / مردان 2 كيلوگرم 800 گرم 26
٧
5-3 ) مسابقات تركيبي
مسابقات پنج گانه مردان كه از پنج مسابقه به ترتيب زير تشكيل
مي شود بايد كه در يك روز انجام گيرد :
پرش طول ، پرتاب نيزه ، دوي 100 متر، پرتاب ديسك و دوي
1500 متر.
مسابقات پنج گانه زنان نيز طي يك ر وز و به ترتيب زير انجام
مي گيرد:
پرش طول ، پرتاب وزنه ، دوي 100 متر، پرتاب ديسك و دوي
800 متر.
به شرح زير مي باشد : IBSA برنامه مسابقات مورد تأييد
(دوبرگ ضميمه)
داده IAAF 5-3-1 – امتيازات با استفاده از جدول امتياز بندي
B كلاس 3 B كلاس 2 B كلاس 1
پنج گانه (مردان و زنان) پنج گانه (مردان و زنان) پنج گانه (مردان و زنان)
٨
مي شوند براي پرتاب ديسك و دو 100 متر زنان از جداول ضميمه
الف) استفاده مي شود . ) A
5-4 ) مسابقات جوانان
5-4-1 – مسابقات جوانان به دو گروه تقسيم مي شوند.
گروه نوجوانان كه شامل كليه ورزشكاران زير 14 سال مي شود.
گروه ميانسال كه شامل كليه ورزشكاران بين 14 تا 17 سال مي
شود.
مسابقات رسمي جوانان عبارتند از :
دسته نوجوانان دسته ميانسالان
6 متر دو 100 متر دو 0
دو 300 متر دو 400 متر
دو 600 متر دو 800 متر
پرش طول دو 1500 متر
پرتاب توپ ( 150 گرمي بيس بال) پرش طول
پرتاب وزنه ( 3 كيلوگرمي) پرش ارتفاع
4 متر پرتاب نيزه ( 600 گرمي) * دو امدادي 60
پرتاب وزنه ( 5 كيلوگرمي) براي پسران
4 كيلوگرمي براي دختران
4 متر * دو امدادي 200
٩
توجه :
توصيه مي شود كه برگزار كنندگان مسابقات نوجوانان از مسابقات
رسمي انتخاب خود را انجام دهند و شرايط خود و مسابقه و
نيازهاي شركت كنندگان را در نظر داشته باشند.
-5-4-2 پرتاب وزنه (توپ بيس بال)
IAAF براي جايگزيني توپ به جاي نيزه از قوانين پرتاب نيزه
بايد استفاده كرد.
اندازه گيري هر پرتاب بلافاصله بعد از اولين اصابت توپ به زمين
انجام مي گيرد.
5-5 ) مسابقات داخل سالن
براي مردان و زنان عبارتند از : IBSA مسابقات داخل سالن
5 متر ، پرش 1 متر ، 000 60 متر ، 200 متر ، 400 متر ، 800 متر ، 500
ارتفاع ، پرش طول ، پرش سه گام ، پرتاب وزنه
-2 قوانين مسابقات (II)
-6 دسترسي به زمين مسابقه
6-1 ) همراهان و يا راهنمايان دوندگان
١٠
-6-1-1 فقط همراهان (اسكورت) يا راهنم اي دوندگان
اجازه دارند به همراه ورزشكاران وارد B و 2 B كلاس هاي 1
محوطه مسابقه دو يا پرتاب يا پرش بشوند . افرادي كه به عنوان
راهنما همراه اين دسته از ورزشكاران هستند بايد لباس مخصوص
رنگي كه كميته برگزار كننده در اختيار آنها قرار مي دهد، بپوشند
7 مراجعه شود.) -4- (به قانون 8
و پرش B پرش طول 1 ، B -6-1-2 ورزشكاران پرش سه گام 1
مي توانند يك فرد (گوينده) را همراه داشته باشند تا B ارتفاع 1
مسير دو را به آنها اطلاع دهد و براي جايگيري به آنها كمك كند.
مسابقات پرش فقط به يك راهنما B -6-1-3 ورزشكاران كلاس 2
مي توانند همراه داشته باشند (چه گوينده ، چه راهنما ) هيچ فرد
اضافي ديگري حق ندارد وارد محوطه مسابقه بشود.
6-2 ) محدوديت هاي زماني مسابقات ميداني
-6-2-1 در مسابقات ميداني كه ورزشكاران با استفاده از يك
كمكي (راهنما) شركت مي كنند ، زمان شروع مسابقه لحظه اي
است كه داور مسئول احساس مي كند كه ورزشكار كاملاً آماده
حركت مي باشد.
١١
توجه :
اگر ورزشكاري جهت حركت را از دست بدهد به طوري كه نياز به
راهنمايي مجدد داشته باشد ، ساعت متوقف مي شود و فقط بعد از
آنكه ورزشكار مجدداً به طور كامل راهنمايي شد، به كار مي افتد.
-7 قوانين مسابقات دو
-7-1-1 مسابقات مهم (ارشد)
در مسابقات قهرماني جهاني و B در دوي 100 متر كلاس 1
پارالمپيك و در ساير مسابقات سطح بالا حداقل بايد چهار ورزشكار
به همراه راهنمايان خود حضور داشته باشند و شامل دور مقدماتي
(7- نيمه نهايي مي شود. (قوانين قبل از 2
7-2 ) در مسا بقات قاره اي ، جهاني و پارالمپيك ، قوانين شروع
مورد استفاده قرار مي گيرند ورزشكاران و راهنمايان بايد IAAF
استفاده كنند. (Starting blocks) از بلوك هاي استارت
-7-1-3 ساير مسابقات
در مسابقاتي كه در ساير سطوح برگزار مي شوند به خصوص با
هدف شركت دادن نوجوانان و توسعه با هر تعداد ورزشكار
مي توان آنها را به صورت انفرادي برگزار كرد . نتايج اينگونه
مسابقات بر اساس رده بندي زمان هاي ثبت شده مشخص مي شود .
١٢
-7-1-4 اگر در مسابقه اي انفرادي كه بر اساس زمان بدست آمده
دسته بندي مي شوند، بيش از 6 نفر در دو 100 متر با شند، مسابقه به
صورت دور انتخابي و نهايي برگزار مي شود و شش فرد كه بهترين
زمان را به دست آورده اند به دور نهايي راه مي يابند.
-7-1-5 ترتيب مسابقه دادن افراد در وهلةاول از طريق قرعه كشي
مشخص مي شود . با وجود اين در مسابقاتي كه دور نهايي وجود
دارد ترتيب شركت د ر مسابقه به اين شكل است كه سريع ترين
دونده دور انتخابي نفر آخر است و دومين دونده بعد از او
ميدود و ….
-7-1-6 اگر براي تعيين نفر اول افراد داراي امتيازات مساوي
باشند در صورت امكان مجدداً افراد مسابقه مي دهند . در غير
اينصورت از همان نتايج مساوي استفاده مي شود .
كه در مسابقه اي انفرادي زماني شركت B -7-1-7 يك دونده 1
مي كند ميتواند با كمك دو نفر گوينده بدود يكي از دو كمكي
بايد پشت خط پايان بايستد براي گوينده دوم محدوديتي وجود
ندارد اگر دو كمكي وجودداشته باشد اما اين كمكي دوم نبايد قبل
از دوندة نابينا به خط پاياني برسد.
مسئوليت راهنمايي صحيح دونده در خط استارت و در تمام طول
١٣
مسير دو به عهدة گوينده مي باشد.
مي تواند از يك دونده راهنما هم در B -7-1-8 يك دونده 1
مسابقات فردي زماني استفاده كند.
-7-1-9 وقتي شرايط طوري است كه از كنترل ورزشكار خارج
است و گوين ده يا راهنما در كار ورزشكار دخالت كرد ه اند
مي تواند تقاضا كند مسابقه مجدداً شروع شود.
-7-1-9 در مسابقاتي كه از سطح بالايي برخوردار نيستند
400 متر – كه در مسابقات دوي 100 B و 2 B ورزشكاران دونده 1
شركت كرده اند مي توانند با بلوك يا بدون بلوك استارت كار
خود را شروع كنند يا با حالت ايستاده شروع كنند.
B 200 متر كلاس 1 – 7-2 ) مسابقات 800
با يك همراه مي دوند به هر دونده B -7-2-1 دوندگان كلاس 1
دو خط اختصاص داده مي شود يكي براي همراه ) اين سهميه
و هر دو دونده و راهنما بايد از محل شروع تا پاپان در B دونده 1
همين دو خط بدوند.
دونده مي تواند درون اين خط يا بيرون آن بدود اما اين انتخاب
او تأثير بر روي سهميه تعيين شده يا خط استارت ندارد.
عبارتند از خطوطي IAAF -7-2-2 خطوط استارت طبق قوانين
١٤
كه با شماره هاي 1،3،5،7 و … مشخص شده اند . اين خطوط به
موازات شماره هاي 2،4،6،8 مي باشند كه با استفاده از رنگ هاي
مشخص شده اند. IAAF مورد تأييد
در تمام مسابقات دوي 800 متر هر يك داراي B 7-3 ) ورزشكاران 2
دو خط مي باشن د(يكي براي خود و يكي براي راهنما ) وقتي دو
و راهنماي او اختصاص داده مي شود از B خط به يك ورزشكار 2
7 در مورد آنها استفاده مي شود . – قوانين 2
به دلخواه مي تواند در مسابقات دو از B -7-3-1 ورزشكار كلاس 2
راهنما استفاده كند اگر چنين كاري را بكند بايد از قوانيني كه
گفته شد استفاده كند. B براي راهنماي كلاس 2
-7-3-2 در مسابقات قاره اي ، جهاني و پارالمپيك براي شروع از
استفاده مي شود ورزشكاران و راهنمايان بايد از IAAF قوانين
بلوك هاي استارت استفاده كنند .
7-4 ) روش راهنمايي
-7-4-1 به ورزشكاران توصيه مي شود راهنمايان خود را به
مسابقات بياورند با وجود اين برگزاركنندگان مسابقات بايد افراد
راهنما در اختيار داشته باشند تا در صورت نياز آنها را در اختيار
ورزشكاران قرار دهند و ورزشكاراني كه مي خواهند از راهنمايان
١٥
برگزار كننده مسابقات استفاده كنند بايد قبلاً اين موضوع را در فرم
هاي ورودي مشخص كنند . (در اين فرم) بايد خصوصيات
راهنمايان مورد نظر نوشته شود.
-7-4-2 يك تيم متشكل از ورزشكار و راهنماي او مي باشد.
-7-4-3 زماني كه ورزشكار نابينا از روي خط پاياني عبور مي كند
يا در دوي امدادي به ن قطه تعويض مي رسد راهنماي او بايد پشت
سر او قرار گيرد.
-7-4-4 روش راهنمايي بستگي به انتخاب ورزشكار دارد ورزشكار
مي تواند بازو و آرنج راهنما را بگيرد يا با ريسماني به او بسته شود،
يا حتي آزاد باشد ورزشكار نمي تواند راهنماي خود را نگه دارد و
يا به لباس او بچ سبد استفاده از نوار يا قلاب كردن دستها در يكديگر
مجاز نيست ريسمان مخصوص راهنمايي بايد حداقل 5 سانتي متر
(بين دست هاي ورزشكار و راهنما ) طول داشته باشد به علاوه
راهنما مي تواند بطور شفاهي ورزشكار را راهنمايي كند .
راهنماييان از دوچرخه يا وسايلي از اين قبيل ب راي راهنمايي
نمي توانند استفاده كنند .
-7-4-5 راهنما به هيچ وجه حق كشيدن يا هل دادن ورزشكار را
ندارد. نقض اين قانون ممكن است منجر به اخراج از مسابقه بشود.
١٦
-7-4-6 در مسابقات دوي متوسط و طولاني (بالاي 400 متر)
ميتوان از دو راهنما استفاده كرد هر دو نده فقط حق دارد يك بار
راهنماي خودرا عوض كند تعويض راهنما بايد طوري صورت
بگيرد كه براي ساير بازي كن ها مشكلي پيش نيايد و فقط در مسير
مستقيم مي توان اين تعويض را انجام داد.
اگر بازي كني قصد دارد در طول مسير راهنماي خودرا عوض كند
اطلاع داده باشد مسئولين IBSA بايد قبلاً به داور و مسئول فني
در مورد شرايط تعويض تصميم مي گيرند قبلاً اين شرايط را به
ورزشكار اطلاع مي دهند.
-7-4-7 راهنماييان بايد لباس روشن مخصوص نارنجي رنگ
بپوشند تا از دوندگان متمايز باشند اين لباس ها (جليقه ها ) را كميته
تهيه مي كند. IBSA برگزاري مسابقات بامشورت و تصويب مسئول
7-5 ) دوي ماراتون
مي توانند با B3 ، B2 ، B -7-5-1 دوندگان نابيناي كلاس هاي 1
هم در مسابقه دوي ماراتون شركت كنند.
7-5-2 – برگزاركنندگان موظفند براي هر كلاس شماره هاي
خاصي تهيه كنند تا هر كلاس شناخته شود.
-7-5-3 در ايستگاههاي تغذي ه به ورزشكاران و راهنمايان مي توان
١٧
كمك كرد.
توجه :
برگزار كنندگان مسابقات بايد مطمئن شوند كه مسئولين از مسايل
خاص مربوط به سالم بودن نوشيدني هايي كه به ورزشكاران ارائه
مي شود مطلع هستند و آموزشهاي لازم به تمام كاركنان داده شده
است .
7-5-4 – ترتيب به اتما م رسيدن مسابقه براي تمام كلاس ها يكسان
است .
چهار نفر B2 B -7-5-5 حداكثر تعداد راهنما براي كلاس هاي 1
است اما تعويض فقط در 10 كيلومتري ، 20 كيلومتري
و 30 كيلومتري انجام مي گيرد در هر زمان فقط يك راهنما بايد
همراه دونده باشد راه نمايياني كه همراه دوندگان هستند بايد از
مسير دو دور باشند.
توجه :
برگزار كنندگان بايد نسبت به روشن و نوراني بودن مسير اطمينان
كامل داشته باشند.
7-6 ) مسابقات امدادي
و يك B -7-6-1 در هر تيم امدادي بايد حداقل يك دونده 1
١٨
وجود B وجود داشته باشد در اين تيم فقط يك دونده 3 B دونده 2
دارد.
-7-6-2 دوندگان چوب را به دست يكديگر مي دهند.
اختصاص داده (Lane) -7-6-3 به هر تيم امدادي دو خط
مي شود.
IAAF -7-6-4 در دوي امدادي براي مناطق تعويض از قوانين
استفاده مي شود . براي نوشتن شماره خطوط از اعداد 1،3،5،7
استفاده مي شود براي امتداد اين خطوط (و خطوط شروع ) به
7 استفاده مي شود . براي امتداد -7- داخل خط كناري از قوانين 3
شروع و خطوط تغيير و تعويض از نوارهاي همرنگ مورد تأييد
استفاده مي شود. IAAF
-7-6-5 وقتي دونده به نقطه تعويض چوب در منطقه تعيين شده
مي رسد و مي خواهد چو پ را به دونده بعدي بدهد بايد به
صورت واضح و روشن اين كار را انجام بدهد . چوب را ميتوان به
7 آمده است . در – راهنما نيز داد، به استثناي شرايطي كه در ماده 4
زمان تعويض راهنما بايد پشت دونده قرار گرفته باشد . دونده اي
كه چوب را تحويل مي گيرد و راهنماي او در زما ن تعويض بايد
داخل منطقه تعويض قرار گرفته باشند.
١٩
-7-6-6 وقتي دونده چوب راتحويل داد ديگر حق ندارد وارد
منطقه مسابقه شود.
-7-6-7 در هر منطقه تعويض يك راهنما مي تواند به منظور كمك
كه بدون راهنما مي دود به داخل مسير دو B به دونده كلاس 2
بيايد راهنما بايد در جايي قرار بگيرد كه دخالتي در برگزاري
مسابقه محسوب نشود.
4 متر امدادي تماماً در مسيرهايي كه براي هر * -7-6-8 دوي 100
تيم دو خط در نظر گرفته شده است برگزار مي شود مناطق
.(7- تعويض همانند خط هاي 1،3،5،7 و…. مي باشند (قانون 2
4 متر امدادي ، به هر تيم دو خط براي * -7-6-9 مسابقه 400
استارت و اولين دور اختصاص داده مي شود و اولين تعويض براي
خطوط 1،3،5،7 مي باشد.
-7-6-10 علايم خطي كه براي شروع (استارت) و تعويض مشخص
شده اند به داخل دو خطي كشيده مي شوند كه با نوار همرنگ
مشخص شده اند. IAAF علايم
7-7 ) دورهاي مقدماتي و نهايي
-7-7-1 براي تمام مسابقات دوي تمام كلاس ها دورهاي مقدماتي
و نهايي وجود دارد ، به شرط آنكه تعداد شركت كنندگان به قدر
كافي باشد.
٢٠
-7-7-2 در مسابقات قاره اي ، جهاني و پارالمپيك در كلاس هاي
در صورت امكان دور نهايي براي مسابقات 100 متر ، B و 2 B1
200 م تر ، 400 متر در دو مسابقه برگزار مي شود (يك فينال الف و
يك فينال ب ).
نتايج فينال الف بر فينال ب ارجحيت دارد و بايد اول مدال ها و
عنوان هاي گروه الف تقديم شود در اين دور به خاطر يكپارچگي
و رده بندي نهايي ، بدون توجه به ركوردها ابتدا نتايج نهايي گروه
الف اعلام مي گردد.
100 متر – در دو 400 B2 ، B -7-7-3 در مسابقات نيمه نهايي 1
افرادي براي گروه نهايي الف (از نظر مقام و زمان ) انتخاب شده
اند معرفي مي شوند . چهار ورزشكار بعدي در مسابقه نيمه نهايي
گروه ب شركت كنند.
B كلاس 3 B كلاس 2 B كلاس 1
8 4 4 1 100
8 4 4 200
8 4 4 400
8 4 4 يا 5 2 800
10 8 6 1500
20 10 10 5000
20 10 10 10/000
٢١
-1 براي مسابقات زماني حداكثر 6 نفر.
-2 بستگي به آرايش شروع دارد.
-7-7-4 شرايط انتخابي زير براي دورهاي مقدماتي و نهايي به كار
كه براي آن IBSA مي رود به استثناي مواردي كه مسئول فني
مسابقه انتخاب شده است شرايط ديگري را تعيين كند.
B 100-400 متر 2 ، B 100-400 متر 1
5 نفر نفر اول در دو دسته + دو دونده سريع بازنده براي فينال الف – ورودي 8
چهار نفر بعدي براي فينال ب
9 نفر نفرات اول تا دوم در سه دسته + دو دونده براي نيمه نهايي – ورودي 12
13 نفر نفر اول در چهار دسته + 4 دونده در نيمه نهايي نفر اول – ورودي 16
نيمه نهايي + 2 دونده براي فينال
B 100-1500 متر 3
9 نفر اول تا سوم در دو دسته + 2 دونده سريع براي فينال – ورودي 16
17 نفر اول تا چهارم در سه دسته + 4 دونده سريع براي نيمه نهايي – ورودي 24
اول تا سوم در نيمه نهايي + دو دونده سريع براي فينال
25 نفر اول تا سوم درچهار دسته + 4 دونده سريع براي نيمه نهايي – ورودي 32
اول تا سوم در نيمه نهايي + دو دونده سريع براي نهايي
با فرض اينكه در هر مسابقه 5 دونده شركت كرده باشند.) ) B و 2 B 800 متر 1
٢٢
6 نفر اول تا دوم در دو دسته + يك دونده سريع براي نهايي – ورودي 10
11 نفر اول تا دوم در سه دسته + 4 دونده سريع براي نيمه نهايي – ورودي 15
16 نفر اول تا دوم در چهار دسته + 2 دونده سريع براي نيمه نهايي – ورودي 20
اول تا دوم در نيمه نهايي + يك دونده سريع براي نهايي
B و 2 B 1500 متر 1
7 نفر اول تا دوم در دو دسته + دو دونده سريع براي نهايي – ورودي 12
13 نفر اول تا دوم در نيمه نهاي + دو دونده سريع براي نهايي – ورودي 18
B و 2 B 5000-10000 متر 1
11 نفر اول تا سوم در دو دسته + 4 دونده سريع براي نهايي – ورودي 20
21 نفر اول تا دوم در سه دسته + 4 دونده سريع براي نهايي – ورودي 30
B3 5000-10000
21 نفر اول تا هشتم در دو دسته + 4 دونده سريع براي نهايي – ورودي 40
-7-7-5 وقت نگه داشتن
7-7-5-1 به خاطر مشكلاتي كه ورزشكاران نابينا براي رويت وقت
از روي ساعت دارند ، مربيان مجازند در فواصل 800 متر و بالا تر
وقت را به ورزشكاران بگويند اما اين كار بايد از بيرون مسير دو
انجام بدهند.
٢٣
-8 مسابقات پرش
8-1 ) پرش سه گام
مي توانند همراه گوينده B و 2 B -8-1-1 فقط ورزشكاران 1
(6- داشته باشند .(قانون 1
محوطه (مستطيل) پرش بايد از B و 2 B -8-1-2 براي ورزشكاران 1
1 متري تشكيل شده باشد و طوري ساخته شده * 1/ يك مستطيل 22
باشد كه ورزشكار موقع پرش اثري بر روي آن باقي بگذارد مثلاً
پودر يا خاك نرم روي آن باشد)
توجه :
به خاطر حفظ سلامتي ، اكيداً توصيه مي شود كه حداقل فاصله بين
1 متر باشد. / نقطه پرش و كناره هاي محوطه فرود 75
ميتواند از IBSA اگر اين كار امك ان پذير نباشد مسئول فني
برگزاركنندگان مسابقات بخواهد كه تدابير بيشتري بينديشند.
نقطه B و 2 B -8-1-3 براي اندازه گيري مقدار پرش ورزشكاران 1
فرود ورزشكار را تا نزديكترين اثر پايي كه بر روي مستطيل پرش
گذاشته است اندازه گيري مي كنند اگر ورزشكاري از نقطه پرش
نپريده باشد بلكه جلوتر از آن پاهاي خود را بلند كرده باشد، در
اين صورت اندازه گيري از محل فرود آمدن تا لبه انتهايي
٢٤
مستطيل( دورترين نقطه نسبت به محل فرود آمدن) انجام مي گيرد.
-8-1-4 ورزشكار مي تواند به هر شكل كه مي خواهد پاهاي خود
را به هوا ببرد و فراتر از لبه مستطيل پرش را انجام دهد . سه گام با
ورزشكار IAAF پرش طول فرقي ندارد مگر در مواردي كه قوانين
را محدود كند . لازم نيست مراحل مياني پرش در محدودة خاصي
انجام بگيرد به شرط آنكه پرش با موفقيت انجام بشود.
-8-1-5 حداقل فواصل بين محوطه بر خاستن (پرش ) و فرود
آمدن به شكل زير ميباشد:
1 متر (B و 1 B پرش طول ( 2
9 متر (B پرش سه گام ( 1
11 متر (B پرش سه گام ( 2
11 متر (B پرش سه گام ( 3
توجه :
فاصله دقيق از تخته تا زمين فرود براي هر مسابقه اي را بايد با
تعيين كرد. IBSA مشورت مسئول فني
8-1-6 اگر ورزشكاري در رشت ه طول يا سه گام درخواست
اطلاعات در مورد شروع زمان مسابقه خود بكند، مسئولين موظفند
اين اطلاعات را به طور شفاهي در اختيار او بگذارد.
٢٥
8-2 ) پرش ارتفاع
مي توانند با لمس ميله به عنوان يك B 8-2-1 ) برندگان كلاس 1
وسيله كمكي براي جهت يابي كار خود را آغاز كنند . اگر
ورزشكاري نتواند ميله را لمس كند مي تواند مجدداً كوشش خود
را آغاز كند.
مي توانند از يك فرد B و 2 B -8-2-2 ورزشكاران كلاس 1
گوينده براي جهت يابي استفاده كنند اين فرد بايد جايي بايستد
كه مزاحم كار داوران نباشد.
مي توانند يك وسيله شنوايي بر B -8-2-3 ورزشكاران كلاس 2
روي ميله قرار دهند، مسئول فني مسابقه بايداين كار را تصويب
كند.
-9 قوانين مسابقات پرتاب
ميتوانند B و 2 B 9-1 ) ورزشكاران پرتاب كننده كلاس هاي 1
.(6- ازهمراه يا گوينده (راهنما) استفاده كنند (قانون 1
ميتوانند همراهان خود را B و 2 B 9-2 ) ورزشكاران كلاس هاي 1
به ميدان مسابقه بياورند .
9-3 ) همراه (راهنما) حق دارد قبل از شروع پرتاب ورزشكار خود
را راهنمايي كند قبل از پرتاب همراه بايد ميدان مسابقه را ترك
٢٦
كند.
9-4 ) طي مراحل پرتاب يا بعد از آن همراهان مي توانند
به طور شفاهي راهنمايي كنند. B و 2 B ورزشكاران كلاس هاي 1
9-5 ) همراهان زماني ميتوانند به داخل زمين برگردند كه داور
اجازه بدهد اين كار پس از تأييد يا رد كوشش ورزشكار صورت
مي گيرد.
9-6 ) اگر داور احساس كند كه راهنمايي زماني همراه از وضعيت
درستي برخورد دار نيست مي تواند از همراه بخواهد كه زمين را
ترك كند.
PENTAHLON = ( -10 قوانين مسابقات پنج گانه (پنج تايي
10-1 ) مسابقات پنج گانه طي يك روز و به شكل زير انجام
مي گيرند:
مردان : پرش طول ، پرتاب نيزه ، دوي 100 متر، پرتاب ديسك ،
دوي 1500 متر
زنان: پرش طول ، پرتاب وزنه ، دوي 100 متر، پرتاب ديسك ، دوي
800 متر

منبع: سایت فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان، 21 آذر 1391

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.