‌‌‌راهـهای‌ پیش‌گیری از ناشنوایی و کم شنوایی

‌‌‌راهـهای‌ پیش‌گیری از ناشنوایی و کم شنوایی

بهروز حیدر پناه/ آموزگار کودکان استثنایی لرستان
منبع: تعلیم و تربیت استثنائی، آبان و آذر 1383، شماره 35 و 36

چکیده
در مقاله پیش روی سعی شده است که در کنار علل و عوامل‌‌ بروز ناشنوایی و کم شـنوایی در افراد،اصول مهم در مورد پیش‌گیری از معلولیت‌ شنوایی نیز ذکر شود‌.همچنین‌ نقش‌ آمـوزش در سلامتی و پیش‌گیری از معلولیت‌ها و هـدف از آن نـیز مورد بررسی قرار گرته است.این‌که آموزش‌دهنده چه‌ ویژگی‌هایی باید داشته باشد و ویژگی‌های آموزش گیرنده چه‌ نکاتی باشد و محتوای آموزش‌ چه مواردی را در برگیرد و یا از چه‌ روش‌هایی می‌توان در آموزش گروهی و همگانی اسـتفاده کرد،از مواردی است که به تفصیل در این مقاله به آن پرداخته شده است. در‌ پایان‌ نیز راههایی که در آموزش صحیح بهداشت و سلامت‌ دستگاه شنوایی و پیش‌گیری از ناشنوایی،مدنظر است،در قالب‌ پیام‌های بهداشتی و پیش‌گیری در 10 بـند،ارایـه شده است.
مقدمه
اصل ارتباطات یکی‌ از‌ مهم‌ترین نیازهای حیاتی زندگی ماست.
بدیهی است در سایه یک ارتباط صحیح و منطقی می‌توانیم به‌ «کسب اطلاعات»نائل شویم.بدون‌شک افزایش روزافزون‌ دانش بشری مـرهون حـفظ و گسترش«رابطه‌های انسانی‌»است‌. به نظر ما فردی که با دنیای خارج ارتباط ندارد(به‌معنای عام کلمه، گوشه‌نشینی می‌کند)به‌طور حتم دچار فقر اطلاعاتی است.باید بپذیریم که زمـان هـیچ‌گاه باز نمی‌گردد و ما‌ نیز‌ بایست‌ از لحظه به‌ لحظه‌ی زندگی‌مان‌ کمال‌ استفاده‌ اطلاعاتی را بنماییم.در میان‌ تجربه‌ها و علوم موجود،تکیه کلام این اثر بر دانشی استوار است‌ که«سلامت خانواده و جـامعه»را‌ بـه‌ هـمراه‌«بهداشت فردی و اجتماعی»تضمین مـی‌کند.
اصـول مـهم در‌ پیش‌گیری‌ از معلولیت ناشنوایی
کاهش شنوایی در سراسر جهان مسأله‌ی شایعی است،ولی با توجه به سطوح مختلف کم‌شنوایی،تعداد‌ ناشنوایان‌ در‌ کشورهای‌ مختلف مـتفاوت اسـت.در کـشورهای روبه رشد کم‌شنوایی با‌ درجه‌های کمتر به‌عنوان نـاتوانی پنـداشته و فقط زمانی فرد به علت‌ ناشنوایی ناتوان شناخته خواهد شد که نتواند از‌ راه‌ طبیعی‌ با جامعه‌ ارتباط برقرار سـازد.در ایـن کـشورها علت اکثر کم‌شنوایی‌ها‌، بیماری‌های‌ گوش میانی است که این خـود به علت پایین بودن‌ سطح بهداشت در کشورهای مذکور است‌.برای‌ این‌که‌‌ پیش‌گیری از کاهش شنوایی مؤثر باشد باید هـدف خـود را مـتوجه‌ بیماری‌های‌ شایع‌ و قابل‌ پیش‌گیری بنماییم.در زیر انواع‌ کم‌شنوایی‌ها با علل مـختلف و راهـهای پیشگیری از بروز آنها‌ به‌‌ اختصار‌ ارایه می‌شوند.
1.کم‌شنوایی‌های ژنتیکی:
که ممکن است به تنهایی یا هـمراه بـا عـلائم دیگر‌(سندرمیک‌) ظاهر شوند و ممکن است از دوران نوزادی ظاهر یا آنکه بروز آن
بـه‌ تـأخیر‌ افـتاده‌ و در بزرگسالی آشکار شوند.از این‌رو در راه رسیدن‌ به برنامه ای مناسب برای‌ پیش‌گیری‌،لازم است تا فرزندان افـراد مـبتلا شـناسایی شوند و هرچند مشاوره ژنتیکی تأثیر زیادی‌ در‌ پیش‌گیری‌ از شیوع این موارد ندارد،با این حـال ایـن کار صورت‌ گیرد و سرانجام اطلاعاتی به‌ فرد‌ ارایه شود تا خود مانع از بـه دنـیا آمـدن فرزندان ناشنوای دیگر‌ گردد‌.
پیش‌گیری‌:
شامل مشاوره با فامیل‌های ناقل ژن کم‌شنوایی،مشاوره با حـامل ژن کـم‌شنوایی به علاوه مشاوره‌ با‌ دانش‌آموزان‌ ناشنوا در کلاس‌های عمومی درباره‌ی اصول ژنتیک است.
2.گـوش و ضـربه‌1:
ضـربه،ممکن‌ است‌ به شیوه‌های مختلف بر روی گوش اثر بگذارد.اینها شامل آسیب به علت سـر و صـدا2آسیب‌ مستقیم‌‌ فیزیکی،آسیب در اثر اختلال در فشار هوا3،آسیب به علت‌ مـداخله‌های‌ پزشـکی‌‌4،و تـعدادی از سایر عوامل دیگرند.
ضربه‌های ناشی‌ از‌ سر‌ و صدا
بعضی افراد نسبت به سایرین بیشتر‌ در‌ معرض سـر و صـدا بـوده‌ و از سایر افراد حساس‌تر می‌باشند.
الف)اثر مستقیم:بر‌ روی‌ سلول‌هایی مویی‌5
ب)اثر غـیرمستقیم:کـه‌ ناشی‌ از تأثیر‌ بر‌ روی‌ جریان خون‌ گوش داخلی می‌باشد.
کاهش‌ شنوایی‌ در اثر سر و صدا ابتدا مـوقتی و بـرگشت‌ناپذیر است و در این مرحله ممکن‌ است‌ بیمار از وزوز گوش نیز شکایت‌‌ داشته باشد،امـا بـه‌ ادامه‌ قرار گرفتن در معرض سر‌ و صدا‌ بـستگی‌ دارد.
انـواع انـفجار می‌تواند به شنوایی آسیب رسانده،به عـلاوه مـوج‌ حاصل‌ از‌ انفجار می‌تواند به صورت جانبی‌ بر‌ سیستم‌ شنوایی اثر بگذارد‌ و باعث‌ پارگـی پردهـ‌ی تمپان و برخی‌ اوقات‌ آسیب دیـدگی‌ اسـتخوانچه‌ها و در نهایت افـزایش کـاهش شـنوایی انتقالی به کاهش‌ شنوایی حسی-عـصبی‌‌6بـشود‌.
ضربه‌های ناشی از حوادث
معمولا آسیب‌ مستقیم‌ به گوش‌ خارجی‌ و میانی‌ در کودکان‌ و افـراد کـم‌ توان ذهنی بیشتر اتفاق می‌افتد کـه شایع‌ترین علل آن‌ قـرار گـرفتن اجسام کوچک در مجرای‌ خارجی‌ گـوش بـه وسیله‌ی‌ خود فرد است‌ که‌ باعث‌ التهاب‌ و انسداد‌ مجرا و متعاقب آن‌‌ کم‌شنوایی‌ انـتقالی‌7مـی ود.در این هنگام ممکن است والدیـن‌ کـودک یـا افراد ناوارد بـرای بـیرون آوردن‌ جسم‌ خارجی‌ تـلاش‌ نـموده و در این راه از وسایل‌ نامناسبی‌ از‌ جمله‌ میل‌ بافتنی‌ نیز استفاده‌ نمایند که منجر به آسیب‌دیدگی پردهـ‌ی گـوش و گوش میانی شود.
ضربه‌ی مستقیم مـی‌تواند در اثـر استفاده از گـوش پاکـ‌کن‌ها نـیز به‌ وجود آید.
ضـربه‌به سر‌:
ضربه یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند هم‌ باعث ایجاد اشکال در شنوایی و هم بـاعث ایـجاد نارسایی‌ دهلیزی شود.این نوع ضـربه مـی‌تواند در هـر نـقطه از مـسیر شنوایی‌ از‌ مجرای گـوش گـرفته تا کرتکس مغز اتفاق بیفتد. شکستگی استخوان گیجگاهی می‌تواند عصب هشتم مغزی‌ (عصب شنوایی)را قطع کـند،یـا حـلزون را از بین برده و باعث از بین‌‌ رفتن‌ سیستم‌های دهـلیزی و نـاشنوایی کـامل در هـمان طـرف بـشود.
ازدواج‌های فامیلی بدون مشاوره‌ی‌ ژنتیک و مشورت با پزشک متخصص، احتمال تولد فرزند معلول(ناشنوا)را‌ بالا‌ می‌برد
آسیب در اثر اختلال‌ فشار‌ هوا:
دیس باریسم یا بارو تروما8کـه به علت تغییر در فشار اتمسفر به وجود می‌آید،می‌تواند به چند صورت مشکلاتی در شنوایی‌ ایجاد‌ نماید‌.افرادی که در معرض‌ تغییر‌ فشار جو در هواپیماهایی‌ که فشار در آنها تنظیم نشده قرار مـی‌گیرند،مـمکن است دچار مشکلاتی در گوش میانی‌9گردند.این مسأله در کودکان با مسایل‌ گوش میانی به تناوب‌ و در‌ افراد بالغ با عفونت‌های راه تنفسی‌ فوقانی بیشتر اتفاق می‌افتد،زیرا این افراد در معرض فـشار قـرار می‌گیرند و گوش میانی قادر نخواهد بود در طول فرو رفتن در آب‌ تعادل‌ فشار‌ را برقرار‌ نماید.
پیش‌گیری از ضربه‌های گوش:
از جمله موارد پیش‌گیری از ضربه‌های صوتی قـرار نـگرفتن‌ در معرض سر‌ و صداست.به ایـن مـنظور می‌توانیم سه کار انجام‌ دهیم:
اول:کاهش‌ صدا‌ در‌ منبع تولید،دوم:حفاظت از شنوایی و سوم:محدود کردن زمان قرارگیری در معرض صدا
در مورد ضربه‌های ‌‌مستقیم‌ به گوش بـاید گـفت که والدین باید مـراقبت بـیشتری از کودکان خود به‌ عمل‌ آورند‌ تا آنها چیزی در گوش خود فرو نکنند.به علاوه افراد ناوارد نباید گوش را‌ دستکاری نمایند.
از آسیب به سر فقط به وسیله‌ی معامنت از وارد آمدن‌ ضربه‌ها مـی‌توان پیـش‌گیری کرد‌،مثل‌ رعایت احتیاط در هنگام رانندگی و
جلوگیری از انجام فعالیت‌هایی که منجر به آسیب سر می‌گردند، مثل مشت‌زنی،استفاده از کمربند ایمنی در اتومبیل و کلاه در موتور سواری و پیش‌گیری از تصادفات در‌ محل کار،در مجموع‌ بـه وسـیله‌ی آموزش اصـول ایمنی می‌توان تا حدودی از وارد آمدن‌ آسیب به سر پیش‌گیری کرد.
بهترین راه برای کاهش آسیب ناشی از اختلاف فـشار هوا، توصیه‌ به‌ افراد دچار مشکلات شنوایی برای پرهیز از غواصی و هـمین‌طور پرواز بـا هـواپیماهایی است که فشار در آنها تنظیم شده‌ است.به علاوه در ارتفاعات بالا جویدن آدامس یا مکیدن آب‌نبات‌‌ و در‌ نـهایت ‌ ‌فـرو بردن آب دهان به باز شدن شیپور استاش‌10و برقراری تعادل در دو سوی پرده گوش کمک مـی‌کند.
کـاهش شـنوایی ناشی از عفونت:
بسیاری از عفونت‌ها باعث‌ کاهش‌ شنوایی می‌شوند که در این‌ بحث آنها را به دو دسته عـفونت‌های پیش از تولد و پس از تولد تقسیم می‌کنیم:
عفونت پیش از تولد:
سرخچه‌11اکثر جنین‌هایی که‌ در‌ سـه‌ ماهه‌ی اول بارداری‌ مبتلا بـه‌ سـرخچه‌ می‌گردند‌ از بین می‌روند،ولی آن عده که زنده‌ می‌مانند دارای چندین نوع معلولیت عمده از جمله کم‌شنوایی‌ می‌شوند.در میان کودکانی‌ که‌ زنده‌ مانده‌اند و مبتلا به سرخچه‌ گردیده‌اند تقریبا نیمی از‌ آنها‌ دچار کم‌شنوایی‌اند.سرخچه‌ مادرزادی بـه‌عنوان عاملی که ایجاد کم‌شنوایی می‌نماید را می‌توان‌ به وسیله واکسیناسیون مناسب ریشه کن ساخت‌.
ایمن‌سازی‌:(واکسیناسیون‌ سرخچه):
این برنامه اولین بار در سال 1970 معرفی گردید‌. در کشورهای پیشرفته،واکسن سرخچه بین سال اول تولد و بـلوغ‌ و بـه‌طور معمول قبل از ورود به دبستان و همراه‌ سرخک‌ و اوریون‌‌ تلقیح می‌شود و ثبت نام در مدرسه منوط به داشتن برگه معتبر‌ مبنی‌‌ بر واکسیناسیون است.در کشورهای رو به رشد واکسیناسیون بر (به تصویر صفحه مـراجعه شـود) علیه‌ سرخچه‌ چندان‌ معمول نیست.
سفلیس:
تقریبا 30 تا 40 درصد از نوزادانی که با‌ سفلیس‌ مادرزادی‌‌ متولد شده‌اند در کودکی یا سال‌های اولیه بزرگسالی دچار کاهش‌ شنوایی گردیده‌اند.تظاهر سفلیس‌ مادرزادی‌ شـبیه‌ بـه نوع اکتسابی‌ می‌باشد.
پیش‌گیری:
مهمترین جنبه‌ی پیش‌گیری،شناسایی و درمان افراد بالغ به‌ منظور‌ جلوگیری‌ از انتقال بیماری به جنین در طول دوران بارداری‌ و هم‌چنین پیشرفت بیماری در‌ فرد‌ است‌.در انگلستان تمام زنان‌ بـاردار از نـظر ابـتلاء سفلیس بررسی شده و در صورت نـیاز‌ درمـان‌‌ مـی‌شوند.
با آموزش می‌توان به مردم برای نیل به‌ سلامت و بهداشت کمک نموده‌ و آنها‌ را‌ به داشتن زندگی سالم تشویق و ترغیب‌ نمود
عـفونت‌های بـعد از تـولد:
عفونت‌های سیستمیک(که ممکن‌ است‌ بر روی کل سـیستم‌ بـدن اثر بگذارد).
مننژیت‌12:
مننژیت تورم‌13‌غشاء‌14‌خارجی مغز بوده و شاید معمول‌ترین‌ دلیل عمده‌ی کم‌شنوایی حسی-عصبی اکتسابی‌15در کودکان‌ اسـت‌.
آسـیب‌ واردهـ‌ به مکانیسم شنوایی معمولا در حلزون گوش‌16 حادث می‌شود،هرچند مـراکز‌ بالاتری‌ که در امتداد عصب‌ شنوایی‌17قرار دارند نیز ممکن است،تحت‌تأثیر قرار گیرند.قربانیان‌ این‌ مرض‌ ممکن اسـت عـلاوه بـر کری نقض دیگری نیز داشته‌ باشند.مانند:سرخچه‌،حصبه‌،آنفلوآنزا،اوریـون،سـیاه‌سرفه،ذات‌ الریه و دیفتری.
شیوع‌ مننژیت‌ را‌ مانند سایر بیماری‌های عفونتی می‌توان از راه‌‌ بهبود‌ بخشیدن وضعیت اجتماعی و تـغذیه‌ی مـناسب کـاهش داد: شناسایی به موقع و درمان افراد مبتلا‌ می‌تواند‌ در دراز مدت از پیامدهای‌ این‌ بیماری بـکاهد‌،ولیـ‌ کـاهش‌ شنوایی را به کلی‌ ریشه‌کن نمی‌سازد‌.
سرخک‌:
سرخک می‌تواند کاهش شنوایی حسی،عصبی ایجاد نـماید.
واکـسیناسیون سـرخک قسمتی از‌ برنامه‌ی‌ گسترش واکسیناسیون‌ سازمان بهداشت جهانی WHO 18بوده که حداقل‌ 139‌ کشور پیشرفته و در حال تـوسعه‌،آتـن‌ را اجرا می‌کنند.
اوریون:
در 5 تا 25 درصد از موارد اوریون،کاهش شنوایی‌ یک‌‌ طرفه حسی-عـصبی بـا درجـه‌های‌ مختلف‌ اتفاق‌ می‌افتد که در‌ 50‌ تا 90 درصد از‌ موارد‌ امکان برگشت به صورت‌ ناقص وجود دارد.بـر عـلیه اوریون واکسنی وجود دارد که‌ به‌ صورت گسترده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد‌.
عفونت‌های‌ مـوضعی گـوش‌(فـقط‌ بر‌ روی گوش اثر می‌گذارد‌) اتیت میانی‌19 مسمومیت دارویی‌20
بعضی از داروها دارای تأثیرهای جانبی از قبیل:آسیب‌‌ بـه‌ سـیستم شنوایی و دهلیزی می‌باشند.اخیرا گروهی‌ از‌ داروها‌ به‌ نام‌ آمینوگلیکوزیدها مورد استفاده‌ قـرار‌ مـی‌گیرند کـه بر روی گوش اثر مسمومیت دارویی دارند، مثل استرپتومایسین.جنتامایسین.نئومایسین،کانامایسین‌ و غیره.
دیگر‌ دیوتیک‌های‌ حـلقوی‌ کـاهش شـنوایی‌ برگشت‌پذیر ایجاد می‌نمایند.مثل اتاکربنیک‌اسید‌، فورسماید‌.بعضی‌ از‌ داروها‌ مثل‌ سیس پلاتین‌21کـه در زمـان سرطان به کار می‌روند)تأثیرهای اتوتوکسیک دائمی‌ دارند.داروهای اتوتوکسیک باید با احتیاط و تنها در صورت لزوم مـورد اسـتفاده قرار گیرند‌ و،باید میزان آن‌ مرتب در خون اندازه‌گیری شود و این امر بـه‌ویژه در مـورد بیماران کلیوی حائز اهمیت است.
باید در نـظر داشـت کـه هر دارویی که بتواند بعد از تولد‌ ایـجاد‌ کـم‌شنوایی نماید اگر از جفت به میزان کافی عبور نماید،می‌تواند به شنوایی جنین آسـیب بـرساند،به این‌ دلیل داروها نـباید بـرای خانم‌های بـاردار تـجویز شـوند، مگر آنکه زندگی‌ آنان‌ در معرض خـطر بـاشد.
سرخچه مادرزادی به‌عنوان عاملی که‌ ایجاد کم‌شنوایی می‌نماید را می‌توان به‌ وسیله واکـسیناسیون مـناسب ریشه‌کن‌ ساخت
کاهش شنوایی متابولیک‌ خـود‌ به دو دسته تقسیم مـی‌شوند‌:
1.یـرقان‌:که به علت ناسازگاری خـونی عـامل R.H پدید می‌آید. در مواردی که میزان زردی بالا باشد،باید تعویض خون صورت‌ بگیرد.بـرای پیـش گیری‌به مادران‌ دارای‌ R.H منفی بـعد از اولیـن‌‌ زایـمان‌ یا سقط جـنین،آنـتی‌بادی رگام تزریق می‌شود.
2.کـم‌کاری تـیروئید:منجر به بیماری کرتینسم و متعاقب آن‌ کم‌شنوایی می‌شود که نیمی از این افراد در منطقه‌ی هـیمالیا و هـندوستان هستند.اضافه کردن ید‌ به‌ رژیـم غـذایی مردم کـشورهایی‌ کـه گـواتر در آنها به صورت بـومی است یا در طول بارداری ید به‌ صورت تزریقی یا خوراکی،از شیوع این بیماری با کـمترین هـزینه‌ می‌کاهد‌.
کاهش‌ شنوایی متابولیک‌ بزرگسالی
1.کـم کـاری تـیروئید:هـمراه بـا کاهش شنوایی اسـت.بـه نظر می‌رسد که درمان به موقع از‌ بروز کاهش شنوایی پیش‌گیری‌ می‌نماید.
2.دیـابت‌ یـا‌ بیماری‌ قند:بر خون رسانی گوش داخـلی‌22اثـر مـی‌گذارد کـه کـنترل آن بـه رژیم غذایی و آموزش به ‌‌افراد‌ دیابتی در رابطه با رعایت رژیم غذایی و آموزش به افراد دیابتی در رابطه‌ با‌ رعایت‌ رژیم غذایی بستگی دارد.
کم‌شنوایی با علت‌های چندگانه
چند عـامل باعث به‌وجود آمدن کم‌شنوایی می‌شوند‌ برای‌ مثال از همراه شدن پیرگوشی با مصرف داروهای اتوتوکسیک یا مصرف دو‌ داروی اتوتتوکسیک همزمان و با‌ استفاده‌ از داروی‌ اتوتوکسیک و قرارگیری در معرض سر و صدای بلند می‌توان‌ نام بـرد.
نـاشنوایی روانی:کسانی هستند که از نظر عضوی هیچ‌گونه‌ نقصی در دستگاه شنوایی آنان وجود ندارد ولی با این‌ همه ازشنیدن‌ اصوات عاجزند.یکی از معمول‌ترین انواع کری روانی، کری هیستری‌23است.این دسـته از بـیماران باوجودی که‌ هیچگونه نقص عضوی ندارند و ساختمان چشم،گوش و یا
اعضای دیگر آنان‌ کاملا‌ سالم است.نمی‌بینند و نمی‌شنوند.یکی‌ دیگر از انواع ناشنوایی روانـی را نـاشنوایی لفظی‌24می‌خوانند.این‌ دسته از مـبتلایان بـت وجودی که اصوات را به خوبی می‌شنوند،قادر به فهم‌ معانی‌ کلمات نیستند.به عبارت دیگر،شخص مبتلا نمی‌تواند بین کلمه‌ای که شنیده است و شـیئی مـربوط به آن کلمه‌ رابطه‌ای بـرقرار سـازد.علت اصلی از این نوع کری ممکن است‌ در‌ اعصاب شنوایی یا مغز باشد و به علت ضربه یا حادثه‌ای از قبیل‌ تصادف با ماشین ایجاد شده است.
نقش آموزش ر سلامتی و پیش‌گیری از معلولیت‌ها هـدف از آمـوزش چیست؟
آموزش جزیی‌ از‌ مراقبت‌های‌ اولیه بهداشتی و سلامت افراد جامعه‌ است‌ که‌ باعث بهبود و تکامل رفتارهای سودمند می‌شود. با آموزش می‌توان به مردم برای نیل به سلامت و بهداشت کمک‌ (به تصویر صـفحه مـراجعه‌ شود‌) نـموده‌ و آنها را به داشتن زندگی سالم تشویق و ترغیب‌ نمود‌. آموزش جانشین سایر خدمات نظیر درمان،توان‌بخشی و پیش‌گیری نـمی‌شود،ولی می‌توان برای پیشبرد این خدمات از آن‌ کمک گرفت‌.آموزش‌ بهداشت‌ و سـلامت مـنحصر بـه رساندن‌ اطلاعات مفید به جامعه است و باید‌ از عوامل دیگر مانند تأثیر رفتار رهبران جامعه بر مردم و حـمایت ‌ ‌افـراد خانواده استمداد جست.
راههایی که در‌ آموزش‌ صحیح‌،بهداشت و سلامت دستگاه‌ شنوایی و پیش‌گیری از نـاشنوایی بـاید مـدنظر قرار گیرند‌،عبارت‌‌ اند از:
1.ازدواج‌های فامیلی بدون مشاوره‌ی ژنتیک و مشورت با پزشک متخصص،احتمال تـولد فرزند معلول(ناشنوا‌)را‌ بالا‌ می‌برد.
2.مراقبت از مادر،هنگام بارداری به‌ویژه در سه ماهه‌ی اول‌ حـاملگی‌ در‌ پیش‌گیری‌ از ناشنوایی جنین مـؤثر اسـت.
3.توجه به عامل R.H هنگام ازدواج و یا تحت نظر پزشک‌ قرار‌
مهمترین‌ جنبه‌ی پیش‌گیری،شناسایی‌ و درمان افراد بالغ به منظور جلوگیری از انتقال بیماری به جنین‌ در‌ طول دوران‌ بارداری و هم‌چنین پیشرفت بیماری در فرد اسـت
دادن در طول حاملگی‌ نیز‌ یکی‌ دیگر از مواردی است که می‌تواند ابتلاء به ناشنوایی را کاهش دهد.
4.عدم استفاده‌ از‌ اشعه‌ی X به‌ویژه در ماههای اول بارداری و مراقبت از خویش(مادر)در انجام کارهای‌ سخت‌ ممکن‌ است‌ به جنین لطـمه وارد کـنند،نیز می‌تواند در جلوگیری از ابتلاء به‌ ناشنوایی طفل‌ کمک‌ مؤثری نماید.
5.خروج ترشحات چرکی از گوش کودک در صورت عدم‌ درمان‌ به‌ موقع‌ باعث صدمه به ساختار گوش و در نتیجه افت‌ شنوایی از متوسط تـا شـدید خواهد شد‌.
6.پرده‌ گوش‌،لطیف و حساس است.از فرو کردن اجسام‌ نوک‌تیز مانند چوب کبریت و سنجاق‌ در‌ گوش بشدت پرهیز کنید.
7.سکوت غیر طبیعی کودک شش ماهه‌ی شما،نیازمند یک‌ ارزیـابی شـنوایی دقیق‌ است‌.
8.حداقل 6 ماه تا یکسال یک مرتبه،برای بررسی وضعیت‌ شنوایی و اطمینان از‌ سلامت‌ کامل گوش‌ها،به متخصص شنوایی‌ سنجی و پزشک‌ گوش‌ و حلق‌ و بینی مراجعه نمایید.
9.استفاده از روش‌های نـادرست‌ سـنتی‌ بـه جای توصیه‌های‌ پزشک متخصص،کـاری نـادرست و عـلاوه بر این‌که تأثیری بر درمان‌ ضایعات‌ شنوایی ندارد،احتمال شدت آن‌ را‌ نیز در‌ پی‌ دارد‌.
10.زدن سیلی به صورت کودکان‌ و نوجوانان‌ در اکثریت موارد بـاعث پارگـی وسـیع پرده‌ی گوش و صدمه به سیستم شنوایی‌‌ می‌شود‌.
نـتیجه‌گیری
بـاتوجه به این اشعار که‌ پیش‌گیری ارزانتر،آسانتر،و بهتر‌ از‌ درمان است،باید سعی و تلاش‌ فراوان‌ شود تا در سطح جامعه بـه‌ مـنظور آگـاهی و ارتقای اطلاعات علمی آحاد مردم‌،ابتدا‌ علل و عوامل بروز نـاشنوایی و کم‌شنوایی‌ را‌ از‌ راههای مختلف تشریح‌ و تبیین‌ کرد و سپس راههای پیش‌گیری‌ از‌ ناشنوایی را طی پیام‌های‌ کوتاه از طریق جراید،صدا و سیمای مـلی و اسـتانی و چـاپ و توزیع‌‌ بروشورهای‌ اطلاعا رسانی،به اطلاعا همگان رساند‌.
منابع‌:
-گـورابی‌،خـسرو‌(1381‌).ضروریات‌ شنوایی‌شناسی.تهران‌ :انتشارات بهنام‌فر.
-افروز،غلامعلی(1381).مقدمه‌ای بر روان‌شناسی و آموزش‌ و پرورش کودکان استثنایی.تهران:انتشارات دانـشگاه تـهران‌ (چـاپ بیستم).
-نولان،میشل و تاکر،ایوان.کودک کم‌شنوا و خانواده‌. (ترجمه فرشته موصلی/1381)تـهران:انـتشارات دانـژه.
-پاکزاد،محمود(1368).کودکان استثنایی.تهران:انتشارات‌ کانون کر و لال‌های ایران.(چاپ دوم).
-پاکزاد،محمود(1363).هـیاهو در دنـیای سـکوت.تهران: انتشارت کانون‌ کر‌ و لال‌های ایران
-صبور مهاجر،فاطمه(1372).اصول مهم در پیشگیری از معلولیت شـنوایی.مـجله تعلیم و تربیت استثنایی،شماره 2
-صراف،محمد تقی(1372).نقش آموزش در سلامتی و پیشگیری از معلولیت‌ها‌.مـجله‌ی‌ تـعلیم و تـربیت استثنایی شماره 2
-دلاور،غلامرضا(1382).پیام‌های پیشگیری.نشریه‌ پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی.خرم‌آباد: انتشارات سازمان بـهزیستی(نـوین).

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *